Search result for

surname

(49 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -surname-, *surname*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
surname[N] นามสกุล, See also: ชื่อสกุล, แซ่, Syn. family name, last name, patronymic
surname[N] วลีหรือฉายาต่อท้ายชื่อ (คำโบราณ), Syn. epithet
surname[VT] ตั้งชื่อสกุล, See also: ให้ชื่อสกุล, Syn. give a surname

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
surname(เซอ'เนม) n. นามสกุล,ชื่อสกุล,แซ่. vt. ตั้งชื่อสกุล,เรียกชื่อสกุล, Syn. last name

English-Thai: Nontri Dictionary
surname(n) แซ่,นามสกุล
surname(vt) ให้ฉายา,ให้นามสกุล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
surnameนามสกุล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Morgan, I'm gonna need a surname, honey.มอร์แกน ฉันอยากได้นามสกุลด้วยที่รัก The Big Wheel (2009)
If it's Miss K, is her surname Kim?ถ้าเป็น มิสเค หรือว่าจาเป็น คิม? Episode #1.2 (2009)
Kim Tae-Bong's wife has a surname Seo.ภรรยาของคิมแทบงนามสกุลโซ Dae Mul (2010)
Her surname is Gu, given name is Mi-ho.นามสกุลกู ชื่อ มิโฮ Episode #1.2 (2010)
All with the surname you can ironให้ใช้ได้ทุกคนเลย 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
And why is my surname snow?แล้วทำไม สกุลข้าถึงเป็นสโนว์ Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
I'm sure the terms are very generous, but this is not about a trust fund or a prestigious surname.ฉันมั่นใจว่าข้อเสนอของคุณต้องใจกว้างมากแน่ๆ แต่ว่านี่มันไม่เกี่ยวกับกองทุนที่ไว้ใจได้ หรือนามสกุลอันมีเกียรติของคุณหรอก Traffic (2011)
Muhammad is the most common first name in the world Li, the most common surname.มูฮัมหมัดเป็นชื่อที่ใช้กัน มากที่สุดในโลก ส่วน ลี ก็เป็นนามสกุลที่ใช้กันมากที่สุด The Russian Rocket Reaction (2011)
Also a surname.อาจจะเป็นนามสกุล A New Hope (2012)
And I can see that you've inherited far more than David's surname.และแม่รู้สึกว่า ลูกได้สืบสายเลือดในวงค์ตระกูล มากไปกว่า นามสกุลของเดวิด Sacrifice (2013)
It'll be his surname.มันเป็นนามสกุลของเขา Fire: Part 2 (2013)
Surname, Rutledge.นามสกุล รัทเลจ The Sin Eater (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นามสกุล[N] surname, See also: family name, last name, Syn. ชื่อสกุล, สกุล, Example: นามสกุลของเขาได้รับพระราชทานมาจากในหลวงรัชกาลที่ 6, Count unit: นามสกุล, Thai definition: ชื่อประจำวงศ์สกุลซึ่งสืบเนื่องจากบิดาถึงบุตร หรือซึ่งได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นทางการแล้ว
ชื่อสกุล[N] family name, See also: surname, Syn. นามสกุล, Example: ทั้ง 3 คนไม่ได้เป็นญาติกันเพียงแต่ชื่อสกุลซ้ำกัน, Thai definition: ชื่อประจำวงศ์สกุลซึ่งสืบเนื่องจากบิดาถึงบุตร หรือซึ่งได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นทางการแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นามสกุล[n.] (nāmsakun) EN: name ; family name ; surname ; last name   FR: nom (de famille) [m] ; patronyme [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SURNAME    S ER1 N EY2 M
SURNAMES    S ER1 N EY2 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
surname    (n) (s @@1 n ei m)
surnames    (n) (s @@1 n ei m z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ラストネーム[, rasutone-mu] (n) (See ファーストネーム) last name; surname; family name [Add to Longdo]
元姓[げんせい, gensei] (n) former surname; original surname [Add to Longdo]
[せい(P);しょう(ok);そう(ok), sei (P); shou (ok); sou (ok)] (n) (1) surname; family name; (2) (せい only) (See 姓・かばね) hereditary title (used in ancient Japan to denote rank and political standing); (P) [Add to Longdo]
姓が変わる[せいがかわる, seigakawaru] (exp,v5r) to assume a new surname [Add to Longdo]
俗姓[ぞくせい, zokusei] (n) (a priest's) secular surname [Add to Longdo]
他姓[たせい, tasei] (n) another surname [Add to Longdo]
苗字帯刀[みょうじたいとう, myoujitaitou] (n) the right to bear a surname and to wear a sword (during the Edo period) [Add to Longdo]
冒す[おかす, okasu] (v5s,vt) (1) to brave; to risk; to face; to venture; (2) (of a disease, chemical, etc.) to harm; to afflict; to affect; (3) to desecrate; to profane; (4) to assume (someone else's surname); to take; (P) [Add to Longdo]
名字(P);苗字(P)[みょうじ, myouji] (n,adj-no) (See 名前) surname; family name; (P) [Add to Longdo]
名字帯刀[みょうじたいとう, myoujitaitou] (n) the right to bear a surname and to wear a sword (during the Edo period) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dīng, ㄉㄧㄥ, ] surname Ding; cubes (of food); fourth of 10 heavenly trunks 十天干; fourth in order; letter "D" or roman "IV" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; butyl [Add to Longdo]
[Jī, ㄐㄧ, ] surname Ji [Add to Longdo]
[qián, ㄑㄧㄢˊ, ] surname Qian; strong; one of the Eight Trigrams 八卦 representing sky; male principle [Add to Longdo]
[Yú, ㄩˊ, ] surname Yu [Add to Longdo]
[dǎn, ㄉㄢˇ, ] surname Dan; sincere [Add to Longdo]
[Bā, ㄅㄚ, ] surname Ba [Add to Longdo]
[Zhòng, ㄓㄨㄥˋ, ] surname Zhong [Add to Longdo]
[Qū, ㄑㄩ, ] surname Qu [Add to Longdo]
[Hé, ㄏㄜˊ, ] surname He [Add to Longdo]
[Shé, ㄕㄜˊ, ] surname She [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Surname \Sur"name`\, n. [Pref. sur + name; really a substitution
   for OE. sournoun, from F. surnom. See {Sur-}, and {Noun},
   {Name}.]
   1. A name or appellation which is added to, or over and
    above, the baptismal or Christian name, and becomes a
    family name.
    [1913 Webster]
 
   Note: Surnames originally designated occupation, estate,
      place of residence, or some particular thing or event
      that related to the person; thus, Edmund Ironsides;
      Robert Smith, or the smith; William Turner. Surnames
      are often also patronymics; as, John Johnson.
      [1913 Webster]
 
   2. An appellation added to the original name; an agnomen. "My
    surname, Coriolanus." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: This word has been sometimes written sirname, as if it
      signified sire-name, or the name derived from one's
      father.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Surname \Sur*name"\, v. t. [imp. & p. p. {Surnamed}; p. pr. &
   vb. n. {Surnaming}.] [Cf. F. surnommer.]
   To name or call by an appellation added to the original name;
   to give a surname to.
   [1913 Webster]
 
      Another shall subscribe with his hand unto the Lord,
      and surname himself by the name of Israel. --Isa. xliv.
                          5.
   [1913 Webster]
 
      And Simon he surnamed Peter.       --Mark iii.
                          16.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 surname
   n 1: the name used to identify the members of a family (as
      distinguished from each member's given name) [syn:
      {surname}, {family name}, {cognomen}, {last name}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top