Search result for

sure

(143 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sure-, *sure*
Possible hiragana form: すれ
English-Thai: Longdo Dictionary
unsure(adj) ไม่แน่ใจ
reassure(vt) ปลอบใจทำให้สงบลง, ทำให้รู้สึกดีขึ้น เช่น After she had failed an examination in maths, her mother tried to reassure her.
treasurer(n) เหรัญญิก
main outcome measure(n phrase) ตัววัดผลหลัก เช่น The main outcome measure was the Health Assessment Questionnaire (HAQ).

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sure[ADJ] แน่นอน, See also: ไม่ต้องสงสัย, แน่ๆ, Syn. certain, undoubted, undeniable
sure[ADJ] มั่นใจ, See also: แน่ใจ, เชื่อมั่น, Syn. assured, confident, positive, definite
sure[ADJ] มั่นคง, See also: ปลอดภัย, Syn. firm, secure, steady
sure[ADJ] ไว้ใจได้, See also: วางใจได้, เชื่อใจได้, Syn. dependable, reliable, trustworthy
sure[ADV] แน่นอน (คำไม่เป็นทางการ), See also: อย่างแน่นอน, อย่างไม่ต้องสงสัย, Syn. certainly, doubtlessly
surely[ADV] อย่างแน่นอน, See also: อย่างมั่นใจ, อย่างแน่วแน่, Syn. certainly, doubtlessly, definitely
surety[N] ความแน่นอน, Syn. pledge, forfeit
surefire[SL] แน่นอน, See also: แน่ใจได้, ซึ่งมั่นใจได้
sure-fire[ADJ] ซึ่งได้ผล, See also: ซึ่งเชื่อถือได้, ซึ่งมั่นใจได้, Syn. good, excellent, infallible, dependable
sure thing[SL] สิ่งที่มั่นใจได้, See also: สิ่งที่แน่นอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sure(ชัวร์) adj.,adv. แน่นอน,มั่นใจ,ยืนยัน,เชื่อมั่น,ไว้ใจได้,ไม่ต้องสงสัย,มั่นคง,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไม่มีปัญหา,be sure ระวังตัว,for sure แน่นอน,มั่นใจ,, See also: sureness n. -Phr. (make sure ให้แน่ใจ) -Phr. (sure enough แน่นอน มั่นใจ)
surely(ชัว'ลี) adv. แน่นอน,มั่นคง,ไม่ผิดพลาด,ไม่ต้องสงสัย,อย่างมั่นใจ,ไม่เปลี่ยนแปลง,จริง ๆ, Syn. undoubtedly,assuredly
surety(ชัว'ที) n. เครื่องประกัน,การประกัน,การค้ำประกัน,การรับรอง,ผู้ค้ำประกัน,การรับรอง,ผู้ประกัน,ผู้ค้ำประกัน,ความแน่นอน,ความมั่นคง,สิ่งที่ทำให้แน่นอน
admeasure(แอดเมส' เซอะ) vt. วัด. จัดสรร
admeasurement(แอดเมส' เซอเมินทฺ) ขบวนการวัด, ปริมาณที่วัด, ขนาด (process of measuring)
air pressureความกดดันอากาศ., Syn. atmospheric pressure
apothecaries measureระบบหน่วยวัดดวงที่ใช้ส่วนใหญ่กับการปรุงยาหรือจ่ายยา
assure(อะชัวร์') vt. ทำให้มั่นใจ, ทำให้แน่นอน,รับรอง,ประกัน, ยืนยัน,ให้กำลังใจ.
assured(อะ ชัวดฺ) adj. ประกัน,แน่นอน,ปลอดภัย, กล้า,มั่นใจ,กล้าเกิน. -n. ผู้เอาประกันภัย, Syn. self-possessed, confident
atmospheric pressureความกดดันบรรยากาศ, Syn. barometric pressure

English-Thai: Nontri Dictionary
sure(adj) แน่นอน,แน่ใจ,มั่นใจ,ไว้ใจได้
surely(adv) อย่างมั่นใจ,อย่างแน่นอน,อย่างแน่ใจ,อย่างไว้ใจได้
surety(n) ผู้ค้ำประกัน,การประกันภัย,ความแน่นอน,นายประกัน,ความมั่นคง
admeasure(vt) จัด,วัด
assure(vt) ทำให้มั่นใจ,ทำให้แน่ใจ,ทำให้วางใจ,รับประกัน
assured(adj) แน่ใจ,แน่นอน,มั่นใจ
assured(n) ผู้เอาประกัน
assuredly(adj) อย่างแน่ใจ,อย่างแน่นอน,เป็นแน่
BLOOD blood pressure(n) ความดันโลหิต
censure(n) การตำหนิ,การด่าว่า,การติเตียน,การวิจารณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
suretyผู้ค้ำประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
surety companyบริษัทประกันภัยค้ำประกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
surety insuranceการประกันภัยค้ำจุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
suretyshipการค้ำประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
suretyship, contract ofสัญญาค้ำประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
surexcitation; superexcitationการเร้าเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Suretyship and guarantyการค้ำประกัน และการรับประกัน [เศรษฐศาสตร์]
Suretyship and guarantyค้ำประกัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sure.แหงแซะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Sure.-ได้เลย Jaws (1975)
Sure.แน่นอน Rambo III (1988)
Sure.ได้ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
Sure.ชอบสิ Heat (1995)
Sure.ชัวร์ Signs (2002)
- Sure.- เอาซิ 50 First Dates (2004)
Sure.ได้สิ House of Fury (2005)
Sure.ได้ Dex, Lies, and Videotape (2007)
Sure!ใช่แล้ว Secret (2007)
Sure!ได้เลย! Love Now (2007)
Sure.ได้สิ The Nanny Diaries (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sureHe is sure to win.
sureIt is not too much to say that a man's interests are a sure guide to the real man.
sureI was sure I understood it, but on thinking it over, I realized I didn't know at all.
sureHe's sure to help you.
sureMake sure that you pick me up at five, please.
sureHe is a clever boy, to be sure.
sureHe is sure to carry out the task assigned to him.
sureBe sure to call me up tomorrow morning.
sureTalk of the devil and he is sure to appear.
surePlease make sure that your seat belt is securely fastened.
sureI'm sure we'll make it all right.
sureThe thief has to be in here. I'm sure somewhere around is his stronghold so if we can just find that we've got him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มาดมั่น[ADJ] confident, See also: sure, Syn. มั่นใจ, Example: แกพูดด้วยน้ำเสียงมาดมั่น พร้อมกับก้าวเท้าออกไปนอกบ้าน
ชัวร์[ADV] surely, See also: certainly, Syn. แน่นอน, มั่นใจ, Example: เจ้าของรถไม่ได้แวะเข้าปั๊มเพียงเพื่อเติมน้ำมันรถเพียงอย่างเดียวชัวร์, Notes: (อังกฤษ)
หลักประกัน[N] guarantee, See also: surety, pledge, warranty, Example: ประเทศสมาชิกที่มีปัญหาการขาดดุลการชำระเงินระหว่างประเทศจะต้องมีหลักประกันอย่างแจ่มชัด, Thai definition: เงินสด หลักทรัพย์ หรือบุคคลที่นำมาประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยหรือประกันการชำระหนี้
อย่างมั่นใจ[ADV] surely, See also: confidently, Syn. อย่างแน่ใจ, Example: ผู้เข้าประกวดนางสาวไทยต่างแสดงออก และตอบคำถามกันอย่างมั่นใจ
วันยังค่ำ[ADV] surely, See also: certainly, Example: ทำอะไรมันต้องมีอุปสรรคและปัญหาวันยังค่ำ
ผู้รับประกัน[N] guarantor, See also: surety, Example: ทางบริษัทจะเป็นผู้รับประกัน หากความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดของบริษัท, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ยืนยันหรือรับรองค่าเสียหาย
เที่ยงแท้[ADV] surely, See also: certainly, exactly, definitely, Syn. แน่แท้, แน่นอน, Example: เขาจะต้องประสบความหายนะอย่างเที่ยงแท้
มั่นแม่น[ADV] surely, See also: certainly, truly, Syn. แม่นมั่น, Example: เขาฝันถึงอนาคตอันสดใส และตั้งใจอย่างมั่นแม่นเอาไว้ว่า ถ้าเรียนจบแล้วจะต้องไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ
แน่เทียว[ADV] surely, See also: certainly, undoubtedly, definitely, Syn. แน่ๆ, แน่, Example: นักมวยคู่นี้คงสมยอมกันแน่เทียวก่อนจะเข้าสู่สังเวียน
ผู้รับรอง[N] surety, See also: acceptor, guarantor, Syn. ผู้ค้ำประกัน, ผู้รับผิดชอบ, Example: บริษัทให้เขาหาผู้รับรองเพื่อตรวจสอบความประพฤติก่อนรับเข้าทำงาน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่รับประกันว่าจะรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านเล่น[v. exp.] (ān len) EN: read for entertain; read for pleasure   FR: lire pour le plaisir
เอาประกัน[v. exp.] (ao prakan) FR: s'assurer ; se garantir
อาราม[n.] (ārām) EN: pleasure ; delight ; joy ; happiness ; enjoyment   
ใบแนบ[n. exp.] (bai naēp) EN: enclosure   
บำเรอ[v.] (bamroē) EN: offer herself for sensual pleasure   
บางประการ[n. exp.] (bāng prakān) EN: some aspects ; some measures   
บรรพชา[n.] (banphachā = bapphachā) EN: tonsure   FR: noviciat [m] ; tonsure [f]
บรรพชา[v.] (banphachā = bapphachā) EN: enter the priesthood ; take the tonsure ; become a monk   FR: entrer dans les ordres ; tonsurer
บาดแผล[n.] (bātphlaē) EN: wound ; injury ; cut   FR: blessure [f]
บริภาษ[v.] (børiphāt) EN: criticize ; condemn ; revile ; reprove ; censure   FR: critiquer ; condamner

CMU English Pronouncing Dictionary
SURE    SH UH1 R
SUREN    S UH1 R AH0 N
SURER    SH UH1 R ER0
SURES    SH UH1 R Z
SURELY    SH UH1 R L IY0
SURESH    S ER0 EH1 SH
SUREST    SH UH1 R AH0 S T
SURETY    SH UH1 R AH0 T IY0
SURETTE    S ER0 EH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sure    (j) (sh u@1 r)
sures    (n) (sh u@1 r z)
surer    (j) (sh u@1 r @ r)
surely    (a) (sh u@1 l ii)
surest    (j) (sh u@1 r i s t)
surety    (n) (sh u@1 r @ t ii)
surefire    (n) (sh u@1 r f ai @ r)
sureness    (n) (sh u@1 n @ s)
sureties    (n) (sh u@1 r @ t i z)
sure-footed    (j) - (sh u@1 - f u1 t i d)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
スレ[すれ, sure] (n) เป็นคำย่อที่มาจากคำว่า スレッド (Thread) , See also: R. スレッド,Thread

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
すれ違う[すれちがう, surechigau] English: to pass each other
すれ違う[すれちがう, surechigau] Thai: คลาดกัน English: to miss each other

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fingerspitzengefühl {n} | Fingerspitzengefühle {pl}sure instinct | sure instincts [Add to Longdo]
Sure {f}sura [Add to Longdo]
freilich; gewiss {adv}sure enough [Add to Longdo]
sicher; gewiss; zuverlässig; verlässlich {adj} | sicherer | am sicherstensure | surer | surest [Add to Longdo]
siegesgewiss {adj}sure of victory [Add to Longdo]
wirklich; echt {adv}sure [coll.] [Add to Longdo]
wirklich; ganz gewisssure enough [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
contre-mesure(n) |f| นโยบายหรือมาตรการ ในการจัดการแก้ไขปัญหาหรือเพื่อต่อต้านสิ่งที่ไม่ดีงาม

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しめ, shime] (n) end or closure mark [Add to Longdo]
pH[ペーハー;ピーエイチ, pe-ha-; pi-eichi] (n) (ペーハー is from German) pH (measure of acidity); concentration of hydrogen ions [Add to Longdo]
いいとも[, iitomo] (exp) damn straight; no problem; sounds good; sure thing [Add to Longdo]
お暇;御暇[おいとま, oitoma] (n,vs) (1) (uk) (See 暇・いとま・5) leaving; going home; (2) quitting one's job; (3) free time; leisure; spare time [Add to Longdo]
お楽しみ;御楽しみ[おたのしみ, otanoshimi] (n) (pol) (See 楽しみ) enjoyment; pleasure; diversion; amusement; hobby [Add to Longdo]
お先に失礼します[おさきにしつれいします, osakinishitsureishimasu] (exp) pardon me for leaving (first) (used when leaving a workplace while others remain) [Add to Longdo]
お宝;御宝[おたから, otakara] (n,adj-no) (1) (pol) (See 宝) treasure; (2) (See 宝船) picture of a treasure ship; (3) money; cash [Add to Longdo]
かすれ声;掠れ声[かすれごえ, kasuregoe] (n) (See 嗄れ声) hoarse voice; husky voice [Add to Longdo]
がり;ガリ[, gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof [Add to Longdo]
こうすれば[, kousureba] (exp) if you do this; if this is the case; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一定[yī dìng, ㄧ ㄉㄧㄥˋ, ] surely; certainly; necessarily; fixed; a certain (extent etc); given; particular, #194 [Add to Longdo]
万无一失[wàn wú yī shī, ㄨㄢˋ ˊ ㄧ ㄕ, / ] surefire; absolutely safe, #26,640 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレスレジスタ[あどれすれじすた, adoresurejisuta] address register [Add to Longdo]
インデックスレジスタ[いんでっくすれじすた, indekkusurejisuta] index register [Add to Longdo]
スレーブ[すれーぶ, sure-bu] slave [Add to Longdo]
スレーブドライブ[すれーぶどらいぶ, sure-budoraibu] slave drive [Add to Longdo]
スレッド[すれっど, sureddo] thread [Add to Longdo]
ベースアドレスレジスタ[べーすあどれすれじすた, be-suadoresurejisuta] base address register [Add to Longdo]
ベースレジスタ[べーすれじすた, be-surejisuta] base register [Add to Longdo]
マルチスレッディング[まるちすれっでいんぐ, maruchisureddeingu] multithreading [Add to Longdo]
メジャー[めじゃー, meja-] measure [Add to Longdo]
遠隔測定[えんかくそくてい, enkakusokutei] telemetry, remote measurement [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
擦れる[すれる, sureru] sich_reiben, sich_aneinander_reiben, sich_abnutzen, anspruchsvoll_werden, verdorben_werden [Add to Longdo]
擦れ違う[すれちがう, surechigau] aneinander_vorbeigehen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sure \Sure\, a. [Compar. {Surer}; superl. {Surest}.] [OE. sur,
   OF. se["u]r, F. s[^u]r, L. securus; se aside, without + cura
   care. See {Secure}, and cf. {Assure}, {Insure}, {Sicker}
   sure.]
   1. Certainly knowing and believing; confident beyond doubt;
    implicity trusting; unquestioning; positive.
    [1913 Webster]
 
       We are sure that the judgment of God is according to
       truth against them which commit such things. --Rom.
                          ii. 2.
    [1913 Webster]
 
       I'm sure care 's an enemy of life.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Certain to find or retain; as, to be sure of game; to be
    sure of success; to be sure of life or health.
    [1913 Webster]
 
   3. Fit or worthy to be depended on; certain not to fail or
    disappoint expectation; unfailing; strong; permanent;
    enduring. "His sure word." --Keble.
    [1913 Webster]
 
       The Lord will certainly make my lord a sure house;
       because my lord fighteth the battles of the Lord.
                          --1 Sam. xxv.
                          28.
    [1913 Webster]
 
       The testimony of the Lord is sure.  --Ps. xix. 7.
    [1913 Webster]
 
       Which put in good sure leather sacks. --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   4. Betrothed; engaged to marry. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The king was sure to Dame Elizabeth Lucy, and her
       husband before God.          --Sir T. More.
    [1913 Webster]
 
       I presume . . . that you had been sure as fast as
       faith could bind you, man and wife.  --Brome.
    [1913 Webster]
 
   5. Free from danger; safe; secure.
    [1913 Webster]
 
       Fear not; the forest is not three leagues off;
       If we recover that we are sure enough. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To be sure}, or {Be sure}, certainly; without doubt; as,
    Shall you do? To be sure I shall.
 
   {To make sure}.
    (a) To make certain; to secure so that there can be no
      failure of the purpose or object. "Make Cato sure."
      --Addison. "A peace can not fail, provided we make
      sure of Spain." --Sir W. Temple.
    (b) To betroth. [Obs.]
      [1913 Webster]
 
         She that's made sure to him she loves not well.
                          --Cotgrave.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Certain; unfailing; infallible; safe; firm; permanent;
     steady; stable; strong; secure; indisputable; confident;
     positive.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sure \Sure\, adv.
   In a sure manner; safely; certainly. "Great, sure, shall be
   thy meed." --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      'T is pleasant, sure, to see one's name in print.
                          --Byron.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sure
   adv 1: definitely or positively (`sure' is sometimes used
       informally for `surely'); "the results are surely
       encouraging"; "she certainly is a hard worker"; "it's
       going to be a good day for sure"; "they are coming, for
       certain"; "they thought he had been killed sure enough";
       "he'll win sure as shooting"; "they sure smell good";
       "sure he'll come" [syn: {surely}, {certainly}, {sure},
       {for sure}, {for certain}, {sure enough}, {sure as
       shooting}]
   adj 1: having or feeling no doubt or uncertainty; confident and
       assured; "felt certain of success"; "was sure (or
       certain) she had seen it"; "was very sure in his
       beliefs"; "sure of her friends" [syn: {certain(p)},
       {sure}] [ant: {incertain}, {uncertain}, {unsure}]
   2: exercising or taking care great enough to bring assurance;
     "be certain to disconnect the iron when you are through"; "be
     sure to lock the doors" [syn: {certain}, {sure}]
   3: certain to occur; destined or inevitable; "he was certain to
     fail"; "his fate is certain"; "In this life nothing is
     certain but death and taxes"- Benjamin Franklin; "he faced
     certain death"; "sudden but sure regret"; "he is sure to win"
     [syn: {certain}, {sure}] [ant: {uncertain}]
   4: physically secure or dependable; "a sure footing"; "was on
     sure ground"
   5: reliable in operation or effect; "a quick and certain
     remedy"; "a sure way to distinguish the two"; "wood dust is a
     sure sign of termites" [syn: {certain}, {sure}]
   6: (of persons) worthy of trust or confidence; "a sure (or
     trusted) friend" [syn: {sure}, {trusted}]
   7: infallible or unfailing; "a sure (or true) sign of one's
     commitment"
   8: certain not to fail; "a sure hand on the throttle"
   9: impossible to doubt or dispute; "indisputable (or sure)
     proof" [syn: {indisputable}, {sure}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top