Search result for

supplement

(104 entries)
(0.0043 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -supplement-, *supplement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
supplement[N] ส่วนเพิ่มเติม, See also: ส่วนเสริม, Syn. addition, increment
supplement[N] ภาคผนวก, See also: บันทึกท้ายเล่ม, Syn. appendix, annex
supplement[N] อาหารเสริม, See also: อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
supplement[N] จำนวนเงินที่เก็บเพิ่มเติม, See also: การเก็บเงินเพิ่ม, Syn. extra charge, surcharge
supplement[N] มุมที่เสริมให้เป็น 180 องศาหรือครึ่งวงกลม
supplement[VT] ผนวก, See also: เสริม, เพิ่มเติม, Syn. add, annex, extend, reinforce
supplementary[ADJ] ซึ่งช่วยเสริม, See also: ซึ่งเป็นการเพิ่มเติม, Syn. additional, auxiliary
supplementary[N] ผู้เสริม, See also: สิ่งที่เสริม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
supplement(ซับ'พลิเมินทฺ) n. ส่งเสริม,สิ่งผนวก,ภาคผนวก,ส่วนเสริม,เพิ่มเติม,มุมเสริม180องศาหรือครึ่งวงกลม. vt. ทำให้สมบูรณ์,เสริม,ผนวก,เพิ่มเติม., See also: supplementation n. supplementer n., Syn. rider,postscript,additon,codici
supplemental(-เทิล) adj. ดู supplementary
supplementary(ซับพลิเมน'ทะรี) adj. เสริม,ผนวก,เพิ่มเติม,ประกอบ. n. ผู้เสริม,ส่งเสริม,ภาคผนวก,มุมเสริม180องศาหรือครึ่งวงกลม

English-Thai: Nontri Dictionary
supplement(n) ใบแทรก,บทแทรก,ภาคผนวก,บทเสริม
supplement(vt) เติมต่อ,เพิ่มขึ้น,เสิรม,ผนวก
supplementary(adj) ผนวก,ซึ่งเพิ่มขึ้น,ประกอบ,เสริม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
supplementส่วนเพิ่มเติม, ภาคผนวก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supplemental-เพิ่มเติม, -เสริม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supplemental cusp; Carabelli cusp; Carabelli's tubercle; fifth cusp; tubercle of Carabelliปุ่มที่ห้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
supplemental groove; secondary grooveร่องเสริม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
supplemental term insuranceการประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาเพิ่มเติม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
supplementary accident insuranceการประกันภัยอุบัติเหตุเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
supplementary anglesมุมประกอบสองมุมฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
supplementary appropriationงบจัดสรรเพิ่มเติม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
supplementary callเบี้ยพีแอนด์ไอเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
supplementary chargeคำฟ้องเพิ่มเติม (คดีอาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Supplementฉบับเพิ่มเติม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Supplementary employmentการจ้างงานเสริม [TU Subject Heading]
Supplementary financingการจัดหาเงินทุนเสริม [เศรษฐศาสตร์]
Supplementary readingหนังสืออ่านประกอบ [TU Subject Heading]
Supplementary statementรายละเอียดประกอบ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
2:45 a.m. Subject takes 15 cc's Expectane... supplemented with 100 milligrams of progesterone... two milligrams of estrogen.เวลา 2: 45 ตัวอย่างทานเอ็กซ์เพกเทน 15 ซีซ๊ เสริมกับโพรเจสเตอโรน 100 มิลลิกรัม Junior (1994)
Let's up the hormone supplement five milliliters.งั้นเราเพิ่มฮอร์โมนขึ้นอีกห้ามิลลิลิตรละกัน Junior (1994)
With drug and hormone supplements, I'm now seven months to term.จากยาและฮอร์โมนที่ผมทาน ผมท้องได้เจ็ดเดือนแล้ว Junior (1994)
- Supplements.- อาหารเสริม The Birdcage (1996)
-And the suggested supplements.- ภาคผนวกด้วยนะคะ Mona Lisa Smile (2003)
I use an herb supplement that can be purchased at any health-food store.พ่อพูดอะไรของพ่อหน่ะ ผมใช้อาหารเสริมสมุนไพรต่างหาก 50 First Dates (2004)
I think we need to discuss the Fabia Cosmetics supplement.ฉันขอเสริมอีกนิดเรื่อง ฟาเบีย คอสเมติค Pilot (2006)
Oh. He's doing the supplement, isn't he?อ๋อ มาถ่ายซ่อมใช่มะ? Pilot (2006)
Best supplement we've ever done for Fabia by far.ซึ่งเป็นหน้าเสริมที่ดีที่สุดสำหรับฟาร์เบียโดยฟาร์ Pilot (2006)
Fabia's not just talking about canceling... the "Mode" supplement.ฟาเบีย์ไม่พูดถึงยกเลิก หน้าเสริมของโหมด Pilot (2006)
Sorry. You did take supplementary courses as well as participated in the Exam Prep Course...พายายามเข้านะ ซาคากิ มาคิโอะ อายุ 27 ปี! My Boss, My Hero (2006)
I'm missing the coroner's supplemental for victim 3.ผมยังไม่ได้ภาคผนวกจากเจ้าหน้าที่ชันสูตรของเหยื่อรายที่ 3 Masterpiece (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
supplementFarmers often moonlight to supplement their incomes.
supplementHe supplemented his lecture with a booklet.
supplementI also wanted to enjoy the break but thanks to preparation and supplementary lessons for a certain six-man I got none!
supplementSupplementary information includes adverbs and things that function as adverbs.
supplementYou had better supplement your diet with vitamins.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาหารเสริม[N] supplementary food, Example: มารดาควรเริ่มให้อาหารเสริมแก่ทารกเมื่อทารกอายุได้ประมาณ 4-5 เดือน
เกษียน[N] supplement, See also: additional matter, comment on report, Syn. หัวเกษียน, Thai definition: ข้อความที่เขียนแทรกไว้เช่นในใบลาน, ข้อความที่เขียนไว้บนหัวกระดาษคำสั่ง หรือหนังสือราชการ
คำเติม[N] affix, See also: supplementary word, Thai definition: คำที่เติมข้างหน้า ตรงกลาง หรือ ข้างหลังของคำเดิม ในภาษาคำติดต่อ
ภาคผนวก[N] appendix, See also: supplement, addendum, annex, Example: ผู้อ่านจะรู้จักนักเขียนมากขึ้นหากพลิกไปอ่านภาคผนวกของเล่มแรก, Thai definition: ส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นท้ายเนื้อหาของหนังสือ เพื่อเสริมความเข้าใจของผู้อ่าน
มุมประชิด[N] supplementary angles, See also: adjacent angle, angle of approach, Example: สมศักดิ์กำลังวาดสามเหลี่ยมมุมประชิดบนกระดาน, Count unit: มุม, Thai definition: มุม 1 ใน 2 มุมที่มีแขนข้างหนึ่งร่วมกัน
ประกอบ[V] support, See also: supplement, be added to, be an accessory to, Syn. เสริม, เพิ่มเติม, Example: คณะกรรมการนำวัยวุฒิมาประกอบการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารเสริม[n. exp.] (āhān soēm) EN: supplementary food   
บริการเสริม[n. exp.] (børikān soēm) EN: additional service   FR: service supplémentaire [m]
การเพิ่มเติม[n.] (kān phoēmtoēm) EN: addition ; increment ; augmentation ; raise ; enlargement ; supplement ; replenishment ; extension ; increasing   FR: addition [f] ; ajout [m]
ของประกอบ[n.] (khøng prakøp) EN: accessory ; supplementary item   FR: accessoire [m]
ลำไพ่[n.] (lamphai) EN: one's own earnings ; money earned on the side or from part-time work   FR: revenu supplémentaire [m] ; revenu complémentaire [m]
มุมประชิด[n. exp.] (mum prachit) EN: adjacent angle ; supplementary angles   FR: angle adjacent [m]
มุมประกอบสองมุมฉาก[n. exp.] (mum prakøp søng mumchāk) EN: supplementary angles   FR: angles supplémentaires [mpl]
ภาคผนวก[n. exp.] (phāk phanūak) EN: appendix ; supplement ; addendum ; annex   FR: appendice [m] ; addenda [m inv.] ; annexe [f]
ผนวก[adj.] (phanūak) EN: supplementary ; attached ; annexed ; appended   FR: supplémentaire ; annexe
เพิ่มเติม[v.] (phoēmtoēm) EN: add ; increase ; append ; augment ; mount ; raise ; supplement ; attach   FR: rajouter ; ajouter ; compléter

CMU English Pronouncing Dictionary
SUPPLEMENT    S AH1 P L AH0 M AH0 N T
SUPPLEMENT    S AH1 P L AH0 M EH1 N T
SUPPLEMENTS    S AH1 P L AH0 M AH0 N T S
SUPPLEMENTS    S AH1 P L AH0 M EH1 N T S
SUPPLEMENTAL    S AH2 P L AH0 M EH1 N T AH0 L
SUPPLEMENTAL    S AH2 P L AH0 M EH1 N AH0 L
SUPPLEMENTED    S AH1 P L AH0 M EH2 N T AH0 D
SUPPLEMENTING    S AH1 P L AH0 M AH0 N T IH0 NG
SUPPLEMENTARY    S AH2 P L AH0 M EH1 N T R IY0
SUPPLEMENTARY    S AH2 P L AH0 M EH1 N ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
supplement    (n) (s uh1 p l i m @ n t)
supplement    (v) (s uh1 p l i m e n t)
supplements    (n) (s uh1 p l i m @ n t s)
supplements    (v) (s uh1 p l i m e n t s)
supplemented    (v) (s uh1 p l i m e n t i d)
supplementary    (j) (s uh2 p l i m e1 n t r ii)
supplementing    (v) (s uh1 p l i m e n t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anhang {m}; Zusatz {m}; Nachtrag {m}; Beilage {f} | Anhänge {pl}; Zusätze {pl}; Nachträge {pl}; Beilagen {pl}supplement | supplements [Add to Longdo]
Ergänzung {f} (zu); Supplement {n} | Ergänzungen {pl}supplement (to) | supplements [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サイドリーダー[, saidori-da-] (n) supplementary reader in a foreign language classroom (wasei [Add to Longdo]
サプリ[, sapuri] (n) (abbr) (See サプリメント) supplement; (P) [Add to Longdo]
サプリメント[, sapurimento] (n) supplement [Add to Longdo]
栄養ドリンク[えいようドリンク, eiyou dorinku] (n) energy drink; nutritional supplement drink; vitamin drink [Add to Longdo]
栄養補助食品[えいようほじょしょくひん, eiyouhojoshokuhin] (n) nutritional supplement; dietary supplement [Add to Longdo]
外伝[がいでん, gaiden] (n) (1) (See 本伝) supplementary biography; (2) anecdote; side story; spin-off [Add to Longdo]
割増手当;割り増し手当[わりましてあて, warimashiteate] (n) (See 割増賃金) salary supplement, e.g. for work performed at inconvenient times or as overtime allowance usually for so-called exempt workers, i.e. workers who are expected to work a certain number of overtime hours [Add to Longdo]
健康補助食品[けんこうほじょしょくひん, kenkouhojoshokuhin] (n) dietary supplement [Add to Longdo]
健康補助品[けんこうほじょひん, kenkouhojohin] (n) health supplement; dietary supplement [Add to Longdo]
左記補足[さきほそく, sakihosoku] (exp) following supplements; supplementary information below [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
副刊[fù kān, ㄈㄨˋ ㄎㄢ, ] supplement [Add to Longdo]
补角[bǔ jiǎo, ㄅㄨˇ ㄐㄧㄠˇ, / ] supplementary angle [Add to Longdo]
辅以[fǔ yǐ, ㄈㄨˇ ㄧˇ, / ] supplemented by; accompanied by; with [Add to Longdo]
附带[fù dài, ㄈㄨˋ ㄉㄞˋ, / ] supplementary; incidentally; in parentheses; by chance; in passing; additionally; secondary; subsidiary; to attach [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
副ボリューム記述子[ふくボリュームきじゅつし, fuku boryu-mu kijutsushi] SVD, Supplementary Volume Descriptor [Add to Longdo]
補遺[ほい, hoi] supplement [Add to Longdo]
補助グループID[ほじょグループID, hojo guru-pu ID] supplementary group ID [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Supplement \Sup"ple*ment\, n. [F. suppl['e]ment, L.
   supplementum, fr. supplere to fill up. See {Supply}, v. t.]
   1. That which supplies a deficiency, or meets a want; a
    store; a supply. [Obs.] --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   2. That which fills up, completes, or makes an addition to,
    something already organized, arranged, or set apart;
    specifically, a part added to, or issued as a continuation
    of, a book or paper, to make good its deficiencies or
    correct its errors.
    [1913 Webster]
 
   3. (Trig.) The number of degrees which, if added to a
    specified arc, make it 180[deg]; the quantity by which an
    arc or an angle falls short of 180 degrees, or an arc
    falls short of a semicircle.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Appendix.
 
   Usage: {Appendix}, {Supplement}. An appendix is that which is
      appended to something, but is not essential to its
      completeness; a supplement is that which supplements,
      or serves to complete or make perfect, that to which
      it is added.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Supplement \Sup"ple*ment\, v. t. [imp. & p. p. {Supplemented};
   p. pr. & vb. n. {Supplementing}.]
   To fill up or supply by addition; to add something to.
   [1913 Webster]
 
      Causes of one kind must be supplemented by bringing to
      bear upon them a causation of another kind. --I.
                          Taylor.
   [1913 Webster] Supplemental

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 supplement
   n 1: textual matter that is added onto a publication; usually at
      the end [syn: {addendum}, {supplement}, {postscript}]
   2: a quantity added (e.g. to make up for a deficiency) [syn:
     {supplement}, {supplementation}]
   3: a supplementary component that improves capability [syn:
     {accessory}, {appurtenance}, {supplement}, {add-on}]
   v 1: add as a supplement to what seems insufficient; "supplement
      your diet"
   2: serve as a supplement to; "Vitamins supplemented his meager
     diet"
   3: add to the very end; "He appended a glossary to his novel
     where he used an invented language" [syn: {append}, {add on},
     {supplement}, {affix}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sup
 
 1. (kıs.) above, superior, supplement.
 
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 supplement [sɵpləmɛnt]
   adjunct
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 supplement
   adjunct
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top