Search result for

supervision

(46 entries)
(0.0045 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -supervision-, *supervision*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
supervision[N] การดูแลตรวจตรา, See also: การควบคุม, การจัดการ, Syn. guidance, management, control, direction, superintendence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
supervision(ซูเพอะวิช'เชิน) n. การดูแล,การควบคุม,การควบคุมการก่อสร้าง,การตรวจตรา

English-Thai: Nontri Dictionary
supervision(n) การควบคุม,การดูแล,การจัดการ,การอำนวยการ,การตรวจตรา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
supervisionการควบคุมดูแล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
supervisionการควบคุมดูแล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
supervision order๑. คำสั่งให้คุมประพฤติ (เด็กและเยาวชน)๒. คำสั่งให้คุมความประพฤติ (ระหว่างการรอลงอาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Supervisionการนิเทศ [TU Subject Heading]
Supervision of employeesการนิเทศพนักงาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With your permission, and under the supervision of your family.ได้รับอนุญาตของคุณและภายใต้การดูแลของครอบครัวของคุณ The Godfather (1972)
Under my personal guidance and supervision... and with the aid of a new wonder drug, Expectane...ภายใต้การแนะแนวและวิสัยทัศน์ ในการช่วยเหลือการสร้างยาที่วิเศษ เอ็กซ์เพกเทน Junior (1994)
I've spoken to the judge, and he's agreed to release you under my supervision.ชั้นคุยกับผู้พิพากษาแล้ว เขายอมปล่อย เธอให้อยู่ในความดูแลของชั้น Good Will Hunting (1997)
When the eighth army needed Jap civilians to help them out in our occupation they called on native doctors to administer DDT under the supervision of our men to stand a potential typhus epidemic.เมื่อกองทัพที่แปดต้องการพลเรือนชาวญี่ปุ่น ให้มาช่วยในการยึดครอง กองทัพเรียกแพทย์ท้องถิ่นให้มาพ่นดีดีที The Corporation (2003)
Eleven of which he was under my personal supervision.11 ปีภายใต้ความดูแลผม Crash (2004)
Under Prince Ju-Mong's supervision, our task is going well.ภายใต้การควบคุมขององค์ชายจูมง ภารกิจของเราเป็นไปด้วยดี Episode #1.43 (2006)
You're gonna fix the road under my supervision.คุณกำลังจะแก้ไขถนนภายใต้ การดูแลของฉัน Cars (2006)
Supervision is in your best interest... and in ours.การดูแลเป็นสิ่งที่คุณใส่ใจที่สุด... เราก็เช่นกัน Chapter Three 'Kindred' (2007)
All data will be transferred to this facility and the research will continue under my personal supervision.ข้อมูลทั้งหมดจะถูกถ่ายโอน มาที่ศูนย์แห่งนี้ และงานวิจัยจะดำเนินต่อไป ภายใต้การควบคุมโดยคนของผม Resident Evil: Extinction (2007)
So this one's gonna stay in my locker, and you can play it when you get some adult supervision.ดังนั้นฉันจะเก็บอันนี้ไว้ก่อน ถ้าอยากเล่นต้องมีผู้ใหญ่เฝ้า Chuck Versus the Marlin (2008)
It's your call whether or not it's under your supervision.ก็เลือกเองว่าจะให้เขาอยู่ในการดูแลของคุณหรือเปล่า Chapter Three 'One of Us, One of Them' (2008)
Under my supervision.ภายใต้การควบคุมของชั้น. Episode #2.6 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
supervisionThe shop is kept under police supervision.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การควบคุมดูแล[N] supervision, Example: การควบคุมดูแลอย่างทั่วถึงของหัวหน้าทำให้พนักงานผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพดี
การคุม[N] supervision, Syn. การควบคุม, Example: การคุมนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ผู้คุมต้องมีความรับผิดชอบสูง
ความควบคุมดูแล[N] supervision, See also: superintendent, Syn. ความดูแล, ความกำกับดูแล, Example: คณะวิชาทั้งสองส่วนอยู่ในความควบคุมดูแลของรองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การควบคุมดูแล[n. exp.] (kān khūapkhum dūlaē) EN: supervision   
การคุม[n.] (kān khum) EN: supervision ; control   FR: contrôle [m]
นิเทศ[n.] (nithēt) EN: supervision ; demonstration ; information   

CMU English Pronouncing Dictionary
SUPERVISION    S UW2 P ER0 V IH1 ZH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
supervision    (n) (s uu2 p @ v i1 zh n)
supervisions    (n) (s uu2 p @ v i1 zh n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufsicht {f} | unter ärztlicher Aufsichtsupervision | under medical supervision [Add to Longdo]
Supervision {f}; Überwachung {f}supervision [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
の下に;の許に[のもとに, nomotoni] (exp) (1) (uk) under the supervision of; (2) underneath; (3) on the basis of [Add to Longdo]
スーパービジョン[, su-pa-bijon] (n) supervision [Add to Longdo]
ネットワーク監視[ネットワークかんし, nettowa-ku kanshi] (n) {comp} network supervision [Add to Longdo]
遠隔監視[えんかくかんし, enkakukanshi] (n) {comp} remote supervision [Add to Longdo]
監修[かんしゅう, kanshuu] (n,vs) (1) (editorial) supervision; general editorship; (n) (2) supervising director (of anime, TV series etc.); (P) [Add to Longdo]
監督[かんとく, kantoku] (n,vs,adj-no) (1) supervision; control; superintendence; direction; (n) (2) director; superintendent; supervisor; coach; foreman; manager; overseer; controller; boss; (P) [Add to Longdo]
監理(P);幹理[かんり, kanri] (n,vs) superintendence; supervision; administration; (P) [Add to Longdo]
緩む(P);弛む[ゆるむ, yurumu] (v5m,vi) (1) to become loose; to slacken (e.g. rope); (2) to become less tense; to relax; to let one's guard down; (3) to slacken (e.g. coldness, supervision); to become lax; (4) to become softer (e.g. ground, facial expression); (of ice) to partially melt; (5) to decrease (e.g. speed); (6) (of a market price) to go down slightly; (P) [Add to Longdo]
銀行監督[ぎんこうかんとく, ginkoukantoku] (n) bank supervision [Add to Longdo]
宰領[さいりょう, sairyou] (n,vs) supervision; superintendence; management; supervisor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ネットワーク監視[ネットワークかんし, nettowa-ku kanshi] network supervision [Add to Longdo]
遠隔監視[えんかくかんし, enkakukanshi] remote supervision [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Supervision \Su`per*vi"sion\, n.
   The act of overseeing; inspection; superintendence;
   oversight.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 supervision
   n 1: management by overseeing the performance or operation of a
      person or group [syn: {supervision}, {supervising},
      {superintendence}, {oversight}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top