Search result for

superintendent

(52 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -superintendent-, *superintendent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
superintendent[N] ผู้จัดการ, See also: ผู้ควบคุม, ผู้ดูแล, ผู้อำนวยการ, Syn. manager, controller, supervisor
superintendent[N] คนเฝ้าอาคาร, See also: คนเฝ้าประตู, คนดูแลอาคาร, Syn. janitor, porter
superintendent[N] เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูง
superintendent[ADJ] อยู่ในความควบคุมดูแล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
superintendent(ซูเพออินเทน'เดินทฺ) n. ผู้ควบคุม,ผู้จัดการ,ผู้อำนวยการ,ผู้ดูแล,ผู้คุมงานก่อสร้าง. adj. ควบคุม,จัดการ,ผู้อำนวยการ,ดูแล, Syn. supervise

English-Thai: Nontri Dictionary
superintendent(n) ผู้ดูแล,ผู้ควบคุม,ผู้จัดการ,ผู้อำนวยการ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll have you reprimanded before the Superintendent.คุณจะถูกชั้นตำหนิก่อนที่ชั้น จะรายงานเบื้องบนนะ Harry Brown (2009)
- Well, Superintendent Childs...- ก็ ซุปเปอร์อินเทนเด้นท์ ไชลด์ไง Harry Brown (2009)
- Superintendent Childs?- ซุปเปอร์อินเทนเด้นท์ ไชลด์เหรอ? Harry Brown (2009)
William, last year, at West Dayton High, a photo circulated of school superintendent...ปีที่แล้ว ที่ ร.ร.เวสต์ เดย์ตัน - มีรูป ผอ.แพร่ออกไป - เขาใส่ชุดอะไร? Bad Reputation (2010)
Mark North put in a call to Detective Chief Superintendent Teller.มาร์ค นอร์ทได้โทรศัพท์ ท่านผู้กำกับเทลเลอร์ Episode #1.3 (2010)
DS Ripley, you'll assist Detective Chief Superintendent...ดีเอสริบลีย์ คุณจะได้ขึ้นมาเป็น รองสารวัตรหัวหน้านักสืบ... Episode #1.6 (2010)
You know, I always admired your mom making superintendent.ฉันชื่นชมแม่เธอ ที่ไต่เต้าเป็น ตร.ระดับสูง Mercury Retrograde (2010)
Okay, well, you know, I have to call the superintendent.เรื่องนี้ผมต้องโทรหาผอ.เขต Bad Teacher (2011)
You can explain it all tomorrow to the principal and the superintendent, when you've got your meeting with the principal and the superintendent tomorrow, at the meeting.พรุ่งนี้ค่อยอธิบายให้ ครูใหญ่กับผอ.เขตฟัง เพราะเธอจะได้เจอกับพวกเขาพรุ่งนี้ ในที่ประชุม Bad Teacher (2011)
My decision that I made myself to leave was super difficult, but when the superintendent personally asks you to work at one of the worst schools in the state, well, you say, "Yes."เป็นการตัดสินใจที่ไม่ง่ายเลย... แต่เมื่อ ผอ.เขตขอให้ฉันไปสอน โรงเรียนที่ห่วยที่สุดในรัฐ ฉันต้องตอบตกลง Bad Teacher (2011)
Ron Massey has been superintendent for 30 years.รอน แมสซี่ย์เป็นผู้ดูแล มา 30 ปีแล้ว Self Fulfilling Prophecy (2011)
If it weren't for Barfi... I'd have retired as the Superintendent of Police.ถ้าไม่ใช่เพราะบาร์ฟี่ ผมคงได้เกษียญในตำแหน่งผู้กำกับฯไปแล้ว Barfi! (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้กำกับการตำรวจ[N] superintendent, Syn. ผู้การ, Example: คุณพ่อย้ายไปเป็นผู้กำกับการตำรวจที่ชลบุรี, Count unit: คน
ผู้กำกับการ[N] superintendent, See also: chief of police, Example: ท่านเป็นผู้กำกับการอยู่กองปราบปรามยาเสพย์ติด, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลหรือมีอำนาจสั่งการให้เป็นไป
ศึกษาธิการ[N] superintendent, See also: education officer, Example: เขาไปหาศึกษาธิการให้ช่วยเรื่องฝากลูกเข้าเรียน, Thai definition: ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม
ความควบคุมดูแล[N] supervision, See also: superintendent, Syn. ความดูแล, ความกำกับดูแล, Example: คณะวิชาทั้งสองส่วนอยู่ในความควบคุมดูแลของรองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา
นวกรรมิก[N] superintendent, See also: construction, constructor, overseer, supervisor, inspector, Thai definition: ผู้ดูแลการก่อสร้าง, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ดูแล[n.] (phūdūlaē) EN: superintendent ; supervisor ; person responsible ; caretaker ; overseer   
ผู้กำกับ[n.] (phūkamkap) EN: director ; supervisor ; superintendent ; inspector ; commander ; chief of police   FR: directeur [m] ; superviseur [m]
ผู้กำกับการ[n.] (phūkamkapkān) EN: director ; superintendent ; head ; person in charge of things ; chief of police   
ผู้กำกับการตำรวจ[n. exp.] (phūkamkapkān tamrūat) EN: superintendent of a police precinct   
ผู้กำกับการโยธา[n. exp.] (phūkamkapkān yōthā) EN: superintendent of works   
ศึกษาธิการ[n.] (seuksāthikān) EN: superintendent ; education officer   

CMU English Pronouncing Dictionary
SUPERINTENDENT    S UW2 P ER0 AH0 N T EH1 N D AH0 N T
SUPERINTENDENTS    S UW2 P ER0 AH0 N T EH1 N D AH0 N T S
SUPERINTENDENT'S    S UW2 P ER0 AH0 N T EH1 N D AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
superintendent    (n) (s uu2 p @ r i n t e1 n d @ n t)
superintendents    (n) (s uu2 p @ r i n t e1 n d @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Inspektor {m}; Leiter {m} | Inspektoren {pl}; Leiter {pl}superintendent | superintendents [Add to Longdo]
Superintendent {m}superintendent [Add to Longdo]
Superintendent {m} [relig.]dean [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
監督[かんとく, kantoku] (n,vs,adj-no) (1) supervision; control; superintendence; direction; (n) (2) director; superintendent; supervisor; coach; foreman; manager; overseer; controller; boss; (P) [Add to Longdo]
監督者[かんとくしゃ, kantokusha] (n) superintendent; supervisor; warden [Add to Longdo]
管長[かんちょう, kanchou] (n) superintendent priest; chief abbot; (P) [Add to Longdo]
管理者[かんりしゃ, kanrisha] (n) (1) manager; landlord; warden; superintendent; supervisor; (2) {comp} root (user); (P) [Add to Longdo]
館長[かんちょう, kanchou] (n) superintendent; director; curator; chief librarian; (P) [Add to Longdo]
教育長[きょういくちょう, kyouikuchou] (n) superintendent of education [Add to Longdo]
警察署長[けいさつしょちょう, keisatsushochou] (n) head of a police station; chief of a police station; superintendent [Add to Longdo]
警視[けいし, keishi] (n) police superintendent; metropolitan police; (P) [Add to Longdo]
警視監[けいしかん, keishikan] (n) superintendent supervisor; assistant commissioner (UK, Aus. etc.) [Add to Longdo]
警視正[けいしせい, keishisei] (n) senior superintendent; police inspector [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
提学御史[tí xué yù shǐ, ㄊㄧˊ ㄒㄩㄝˊ ㄩˋ ㄕˇ, / ] superintendent of education (formal title) [Add to Longdo]
监督人[jiān dū rén, ㄐㄧㄢ ㄉㄨ ㄖㄣˊ, / ] superintendent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Superintendent \Su`per*in*tend"ent\, a. [L. superintendens, p.
   pr. See {Superintend}.]
   Overseeing; superintending.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Superintendent \Su`per*in*tend"ent\, n. [Cf. OF. superintendant,
   F. surintendant. Cf. {Surintendant}.]
   One who has the oversight and charge of some place,
   institution, or organization, affairs, etc., with the power
   of direction; as, the superintendent of an almshouse; the
   superintendent of public works.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Inspector; overseer; manager; director; curator;
     supervisor.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 superintendent
   n 1: a person who directs and manages an organization [syn:
      {overseer}, {superintendent}]
   2: a caretaker for an apartment house; represents the owner as
     janitor and rent collector [syn: {superintendent}, {super}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top