Search result for

summary

(83 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -summary-, *summary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
summary[N] ใจความสรุป, See also: ใจความสำคัญ, สาระสำคัญ, Syn. abridgment, brief, compendium, outline
summary[ADJ] รวดเร็ว, See also: รวบรัด, ทันที, Syn. instantaneous, immediate, sudden
summary[ADJ] โดยสรุป, See also: โดยย่อ, โดยสังเขป, Syn. brief, concise, cut short
summary[ADJ] เกี่ยวกับศาลเตี้ย, See also: เป็นการใช้ศาลเตี้ยตัดสิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
summary(ซัม'มะรี) n. สรุป,ใจความสำคัญ,ใจความรวบรัด,บทความย่อ,สาระสำคัญ,จุด สำคัญ. adj. สรุป,รวบรัด,ใจความสำคัญ,โดยสังเขป,รวดเร็ว,โดยตรง., See also: summarily adv. summariness n., Syn. compendium,brief,condensation

English-Thai: Nontri Dictionary
summary(adj) สั้น,ย่อ,รวบรัด,โดยสังเขป,โดยตรง
summary(n) ใจความสรุป,เรื่อง,สาระสำคัญ,จุดสำคัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
summaryข้อสรุป, ความย่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
summary๑. ข้อสรุป๒. อย่างรวบรัด (การพิจารณาคดี) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
summary๑. ข้อสรุป๒. อย่างรวบรัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
summary convictionการตัดสินลงโทษอย่างรวบรัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
summary jurisdictionอำนาจตัดสินคดีอย่างรวบรัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
summary proceedingการดำเนินคดีอย่างรวบรัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
summary reportรายงานสรุป [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
summary tableตารางย่อ, ตารางสังเขป [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
summary; synopsisเรื่องย่อ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Summary judgmentsคำพิพากษาศาล (ย่อ) [TU Subject Heading]
Summary proceedingsกระบวนพิจารณาคดีแบบรวบรัด [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Summary Critical items addressed and mutually accepted by parties: 1. Exception to C (word )

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You have no right to impose summary justice.คุณไม่มีสิทธิ์จะมาตัดสิน Today Is the Day: Part 2 (2009)
Summary prognosis Exactly 90 secondsจะทำให้หมดสติประมาณ90 วินาที Sherlock Holmes (2009)
In summary:สรุปอาการทั้งหมด หูอื้อ Sherlock Holmes (2009)
-the summary of my final... -Just read it, Colonel. I do.แค่อ่านมันท่านนายพัน ฉันจะ ขอบคุณ Iron Man 2 (2010)
"To Yoshida-san. Summary for the Mid-term Test." I thought it might be useful.เอาไว้อ่านนะ ถึงอาจจะไม่ช่วยอะไรได้มาก From Me to You (2010)
For each of the cases that the sunbaes are managing, the new appointee will do a short summary of any relevant articles.จัดการให้ดีล่ะ นี่เป็นหน้าที่ของพนักงานใหม่ต้องทำ Prosecutor Princess (2010)
Let's start with a quick summary of last night's reading.เริ่มกันที่สรุปย่อ ที่อ่านกันมาเมื่อคืน Heart Monitor (2011)
Oh, wait, wait, wait, here is the summary page.โอ้, เดี๋ยว, เดี๋ยว, เดี๋ยว นี่เป็นหน้าสรุป Save the Date (2011)
Just look at the summary page.แค่ดูใบผลสรุปเถอะ Save the Date (2011)
Here is the summary page.นี่ไงหน้าสรุป Over My Dead Body (2011)
Well, I familiarized myself with the M.E.'s case summary and took a cursory look at the crime scene photos.แต่ผมคุ้นเคย กับบทสรุปคดีของแพทย์ชันสูตร และดูคร่าวๆ ภาพถ่ายที่เกิดเหตุ Kame'e (2011)
The summary of your findings?ข้อสรุปของงบของคุณ Proof (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
summaryA summary of his speech was printed in the newspaper.
summaryPlease send in your summary by Tuesday.
summaryThe following is a summary of the President's speech.
summaryThe following is my business trip summary.
summaryYour summary is not up to par.
summaryYour summary leaves nothing to be desired.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างรวบรัด[ADV] summary, Example: รายงานนี้สรุปได้อย่างรวบรัดชัดเจนยิ่ง
เรื่องย่อ[N] synopsis, See also: summary, abridgment, outline, precis, review, Ant. เรื่องขยาย, เรื่องเต็ม, Example: ถ้าคุณไม่มีเวลาดูละครทุกวัน คุณก็อ่านเรื่องย่อก่อนก็ได้, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เรื่องเล่าที่สรุปจากรายละเอียดของเรื่องทั้งหมด
ความสรุป[N] summary, See also: compendium, resume, Thai definition: ประเด็นย่อๆ ของเรื่อง
เค้าโครง[N] outline, See also: summary, draft, synopsis, plan, Syn. เค้าเรื่อง, โครงเรื่อง, Example: นักเรียนควรจะเขียนเค้าโครงก่อนแล้วจึงค่อยเขียนรายละเอียดของเรื่อง, Count unit: เรื่อง, Thai definition: โครงเรื่องย่อๆ
ย่อความ[N] summary, See also: brief, short written statement, Example: ย่อความนี้ยาวเกินไป
การย่อ[N] summary, See also: conciseness, brief, shortness, abridgement, abstract, abbreviation, Syn. การทอน, การตัดทอน, การสรุป, Example: วิชาภาษาอังกฤษวันนี้ อาจารย์สอนการย่อเรื่องโดยการจับใจความสำคัญ, Thai definition: การลดให้สั้นหรือเล็กลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันทึก[n.] (bantheuk) EN: note ; memorandum ; memo ; record ; summary ; abstract ; synopsis ; minute   FR: mémoire [m] ; note [f] ; mémo [m] (fam.) ; mémorandum [m] ; minute [f] ; notation [f]
บทคัดย่อ[n. exp.] (botkhatyø) EN: abstract ; summary   FR: résumé [m] ; synthèse [f] ; abrégé [m]
บทสรุป[n.] (botsarup) EN: conclusion ; concluding remarks ; summary   FR: conclusion [f]
ฉบับสรุปย่อ[n. exp.] (chabap sarup yø) EN: summary   
การย่อ[n.] (kān yø) EN: summary ; conciseness ; brief ; abridgement; abstract   FR: sommaire [m] ; abrégé [m] ; abstract [m]
เค้าโครง[n.] (khaokhrōng) EN: outline ; summary ; draft ; synopsis ; plan   FR: ébauche [f] ; esquisse [f] ; vue d'ensemble [f] ; synopsis [m]
ข้อสรุป[n.] (khøsarup) EN: conclusion ; summary   
เรื่องย่อ[n.] (reūangyø) EN: synopsis ; summary ; abridgment ; outline ; precis ; review   FR: synthèse [f] ; résumé [m] ; sommaire [m] ; synopsis [m]
รวมความว่า[X] (rūam khwām wā) EN: in short ; in summary   FR: en somme ; au total
สรุปข่าว[X] (sarup khāo) EN: news summary   

CMU English Pronouncing Dictionary
SUMMARY    S AH1 M ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
summary    (n) (s uh1 m @ r ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
要旨[ようし, youshi] Thai: บทสรุป English: summary

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schnellverfahren {n}summary proceedings [Add to Longdo]
Zusammenfassung {f} | Zusammenfassungen {pl}summary | summaries [Add to Longdo]
summarisch {adj} | summarisches Verfahrensummary | summary procedure [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サマリ;サマリー[, samari ; samari-] (n) summary [Add to Longdo]
サマリプロジェクト;サマリープロジェクト[, samaripurojiekuto ; samari-purojiekuto] (n) {comp} summary project [Add to Longdo]
一覧[いちらん, ichiran] (n,vs) (1) at a glance; (a) look; (a) glance; (a) summary; (2) (school) catalog; catalogue; (P) [Add to Longdo]
概括[がいかつ, gaikatsu] (n,vs) summary; generalization; generalisation [Add to Longdo]
概要[がいよう, gaiyou] (n-t) outline; summary; abridgment; synopsis; (P) [Add to Longdo]
概略[がいりゃく, gairyaku] (n-t) outline; summary; gist; in brief; (P) [Add to Longdo]
格納メッセージ該当数[かくのうメッセージがいとうすう, kakunou messe-ji gaitousuu] (n) {comp} stored message summary; MS [Add to Longdo]
簡易裁判所[かんいさいばんしょ, kan'isaibansho] (n) a summary court [Add to Longdo]
簡裁[かんさい, kansai] (n) summary court; court of summary offences; court of summary offenses; (P) [Add to Longdo]
結言[けつげん, ketsugen] (n) summary; wrap-up [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
汇总[huì zǒng, ㄏㄨㄟˋ ㄗㄨㄥˇ, / ] summary; to summarize; to collect (data, receipts etc); to gather and report [Add to Longdo]
小结[xiǎo jié, ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] summary; short; brief; wrap-up [Add to Longdo]
汇总[huì zǒng, ㄏㄨㄟˋ ㄗㄨㄥˇ, / ] summary; to summarize; to collect (data, receipts etc); to gather and report; also written 匯總|汇总 [Add to Longdo]
提要[tí yào, ㄊㄧˊ ㄧㄠˋ, ] summary; abstract [Add to Longdo]
摘要[zhāi yào, ㄓㄞ ㄧㄠˋ, ] summary; abstract [Add to Longdo]
简介[jiǎn jiè, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧㄝˋ, / ] summary; brief introduction [Add to Longdo]
简述[jiǎn shù, ㄐㄧㄢˇ ㄕㄨˋ, / ] summary; concise assertion; to narrate simply; in a nutshell [Add to Longdo]
综合报导[zōng hé bào dǎo, ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄉㄠˇ, / ] summary report; press release; brief [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
格納メッセージ該当数[かくのうメッセージがいとうすう, kakunou messe-ji gaitousuu] stored message summary, MS [Add to Longdo]
合計穿孔機[ごうけいせんこうき, goukeisenkouki] summary punch [Add to Longdo]
要旨[ようし, youshi] summary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Summary \Sum"ma*ry\, a. [Cf. F. sommaire. See {Sum}.]
   1. Formed into a sum; summed up; reduced into a narrow
    compass, or into few words; short; brief; concise;
    compendious; as, a summary statement of facts.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, rapidly performed; quickly executed; as, a summary
    process; to take summary vengeance.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Short; brief; concise; compendious; succinct.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Summary \Sum"ma*ry\, n.; pl. {Summaries}. [F. sommaire, or L.
   summarium. See {Summary}, a.]
   A general or comprehensive statement; an abridged account; an
   abstract, abridgment, or compendium, containing the sum or
   substance of a fuller account.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 summary
   adj 1: performed speedily and without formality; "a summary
       execution"; "summary justice" [syn: {drumhead},
       {summary}]
   2: briefly giving the gist of something; "a short and
     compendious book"; "a compact style is brief and pithy";
     "succinct comparisons"; "a summary formulation of a wide-
     ranging subject" [syn: {compendious}, {compact}, {succinct},
     {summary}]
   n 1: a brief statement that presents the main points in a
      concise form; "he gave a summary of the conclusions" [syn:
      {summary}, {sum-up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top