Search result for

sum up

(45 entries)
(0.7334 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sum up-, *sum up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sum up[VT] สรุป, See also: กล่าวอย่างรวบรัด, สรุปรวบยอด, Syn. conclude, recapitulate, summarize
sum up[PHRV] รวมเป็น
sum up[PHRV] สรุปสาระ, See also: เน้นย้ำจุดสำคัญ
sum up[PHRV] ตัดสินอย่างเร็ว, See also: รีบตัดสิน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Let me sum up.งานแต่งของบัตเตอร์คัพกับฮัมเปอร์ดิงค์จะจัดขึ้นในอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนี้ The Princess Bride (1987)
To sum up... compared to the First Kira, this new Kira is more media-oriented, feminine, and in Sakura TV.ถ้าลองคำนวน เปรียบเทียบกันคิระคนแรก คนใหม่นี้ มีประสปการณืด้านสื่อมากกว่า เป็นผู้หญิง และSakura TV Death Note: The Last Name (2006)
-Okay, so we need a mildly clever dirty title, that sounds like a real movie and will basically sum up what you're gonna say.โอเค งั้นเราก็ต้องใช้ชื่อที่ ลามกๆ ที่ฟังดูเหมือนพวกหนังใหญ่ แล้วนายก็แค่เปลี่ยนชื่อใช่มะ Zack and Miri Make a Porno (2008)
So to sum up, we're looking for a deadly, skin-shedding aquatic predator with a line in Charlotte Church impressions.โดยสรุปคือ เรามีซากที่ตายแล้ว กับผิวหนังของนักล่าจากท้องทะเล ในเขตแชร์ลอต ครูช น่าประทับใจจริงๆ Episode #2.4 (2008)
Mrs Abbott, how would you sum up in words this achievement?มิส เอบบอท คุณจะพูดสรุป ความสำเร็จ ครั้งนี้ว่าอย่างไร The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Sometimes there are no words,no clever quotes to neatly sum up what's happened that day.บางครั้งไม่ต้องพูด หรือหาถ้อยคำเฉียบคมเพื่อบอกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น To Hell... And Back (2009)
Like I said,sometimes there are no words, no clever quotes to neatly sum up what's happened that day.อย่างที่บอก ไม่มีคำพูด เฉียบคม เพื่อสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้น To Hell... And Back (2009)
Okay, so to sum up: one giant marble horse, one asinine comment, one lonely man and his chicken.เอาล่ะ งั้นสรุปก็มี ม้าหินอ่อนตัวใหญ่ ความเห็นท่ี่งี่เง่า และหนุ่มขี้เหงา The Large Hadron Collision (2010)
So, to sum up:สั้นๆเลยนะครับ The Excelsior Acquisition (2010)
Guys, you can still sing whatever songs you like that sum up your feelings about God, about spirit.พวกเธอยังคงร้องได้ตราบใดที่มันเกี่ยวกับ การให้กำลังใจ เกี่ยวกับพระเจ้า และแรงบันดาลใจ Grilled Cheesus (2010)
So, to sum up, you wanna see me as much as you do now, but care about me less.แปลว่านายอยากเจอฉันเท่าเดิม แต่แคร์ฉันน้อยกว่าเดิมงั้นสิ I Want You Back (From the Dead) (2011)
So if you had to sum up your quarter century of marriage,เอ่อ ถ้าไห้คุณช่วยสรุปว่า หลังจากเสี้ยวศตวรรษของการสมรส Charade (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sum upAsked about her job, she said, My job is too complicated to sum up in a word.
sum upIf you sum up feminist counselling in a few words, I suppose it would be counselling done from a woman's standpoint.
sum upPlease sum up your idea.
sum upSum up the passage within 200 words.
sum upThe purpose of a conclusion is to sum up the main points of the essay.
sum upTo sum up, we can say that his new novel is disappointing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รวมความ[V] summarize, See also: sum up, Syn. สรุปความ, Ant. ขยายความ, Example: ทิวหมายถึงสิ่งที่ทอดยาวหรือต่อเนื่อง ทัศน์หมายถึงการมองเห็นหรือความรู้สึกนึกคิด รวมความแล้ว ทิวทัศน์ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดต่อเนื่องที่สบายๆ อันเกิดจากการมอง, Thai definition: นำเรื่องราวทั้งหมดมาผนวกเข้ากัน
รวมยอด[V] add up, See also: sum up, Example: รายการรับบริจาคเมื่อคืนรวมยอดได้เกือบ 5 ล้านบาท, Thai definition: บวกจำนวนทั้งหมดเข้าด้วยกันให้ได้ผลเป็นจำนวนเดียว
สรุป[V] sum up, See also: summarize, Syn. ย่อความ, รวมความ, ย่อใจความ, Ant. ขยายความ
สรุปผล[V] conclude, See also: sum up
รวบยอด[V] add up, See also: sum up, Example: พวกเราตั้งใจจะออกเที่ยวแต่เช้า ทำเวลาสำหรับเที่ยวรวบยอดสามรายการ
กล่าวสรุป[V] sum up, See also: summarize, put in a nutshell, recapitulate, Syn. สรุป, Example: อาจารย์กล่าวสรุปเนื้อหาบทเรียนให้นักเรียนเพื่อเป็นการทบทวนก่อนสอบ
สรุป[V] sum up, See also: summarize, abridge, abstract, condense, conclude, make a summary, Example: นักวิจัยสรุปว่า การขาดอาหารก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระแสเลือด, Thai definition: รวมความมาย่อเอาแต่ประเด็นของเรื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รวม[v.] (rūam = ruam) EN: total ; add up ; add together ; sum up   FR: ajouter ; totaliser ; globaliser
รวมความว่า[v. exp.] (rūam khwām) EN: summarize ; sum up ; conclude   
รวมยอด[v. exp.] (rūam yøt) EN: add up ; sum up   
สรุป[v.] (sarup) EN: summarize ; sum up ; make a precis ; abstract ; abridge ; brief ; recapitulate ; conclude   FR: résumer ; récapituler ; synthétiser
สรุปบทเรียน[v. exp.] (sarup botrīen) EN: sum up one's experience   
สรุปผล[v. exp.] (sarup phon) EN: conclude ; sum up ; summarize results ; summarize   

Japanese-English: EDICT Dictionary
と言うところ;と言う所[というところ;とゆうところ, toiutokoro ; toyuutokoro] (exp) (1) (uk) a state called; a position described as; can sum up as; approximates to; (2) places known as; that called; (3) the place named [Add to Longdo]
加える[くわえる, kuwaeru] (v1,vt) to append; to sum up; to add (up); to include; to increase; to inflict; (P) [Add to Longdo]
詰まり(P);詰り[つまり, tsumari] (adv) (1) (uk) that is to say; that is; in other words; I mean; (2) (uk) in short; in brief; to sum up; ultimately; in the end; in the long run; when all is said and done; what it all comes down to; when you get right down to it; (n) (3) (uk) clogging; obstruction; stuffing; (degree of) blockage; (4) (uk) shrinkage; (5) (uk) (See とどのつまり) end; conclusion; (6) (uk) (arch) dead end; corner; (7) (uk) (arch) distress; being at the end of one's rope; (P) [Add to Longdo]
詰まる所;詰まるところ;つまる所;詰まる処;つまる処[つまるところ, tsumarutokoro] (adv) (See 詰まり・つまり・2) in short; in brief; to sum up; ultimately; in the end; in the long run; when all is said and done; what it all comes down to; when you get right down to it [Add to Longdo]
結論づける;結論付ける[けつろんづける, ketsurondukeru] (v1) to reason; to sum up; to conclude [Add to Longdo]
合す[がっす, gassu] (v5s) (See 合する) to join together; to sum up; to combine; to unite; to mix; to agree with [Add to Longdo]
合する[がっする, gassuru] (vs-s) to join together; to sum up; to combine; to unite; to mix; to agree with [Add to Longdo]
掻い摘む;掻い摘まむ;かい摘む[かいつまむ, kaitsumamu] (v5m,vt) (uk) to sum up; to summarize; to summarise [Add to Longdo]
包める[くるめる, kurumeru] (v1,vt) to lump together; to include; to sum up; to quibble [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sum up
   v 1: give a summary (of); "he summed up his results"; "I will
      now summarize" [syn: {sum up}, {summarize}, {summarise},
      {resume}]
   2: be a summary of; "The abstract summarizes the main ideas in
     the paper" [syn: {summarize}, {summarise}, {sum}, {sum up}]
   3: determine the sum of; "Add all the people in this town to
     those of the neighboring town" [syn: {total}, {tot}, {tot
     up}, {sum}, {sum up}, {summate}, {tote up}, {add}, {add
     together}, {tally}, {add up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top