Search result for

suited

(39 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suited-, *suited*, suit, suite
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suited(ซู'ทิด) adj. เหมาะสม,สมควร,พอเหมาะ,คู่ควร, Syn. appropriate

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, it's just, maybe we can find something more suited to my level.ใช่ แต่น่าจะหาอะไรให้เหมาะกับระดับของผมนะ Kung Fu Panda (2008)
"Red velvet that suited her so well that she refused to wear anything instead of it.ผ้ากำมะหยี่สีแดงนั้นเหมาะกับเด็กหญิงมาก... ...จนเธอไม่ยอมสวมอย่างอื่น นอกจากผ้าคลุมผืนนั้น Inkheart (2008)
You're suited to be with Dong Wook's girl.แกเหมาะที่จะอยู่กับผู้หญิงของดงอุค Episode #1.8 (2008)
I'm better suited to a life of thought, debate, intellectual discipline.ผมเหมาะกับชีวิตที่ใช้ความคิด การถกเถียง และความมีระเบียบวินัยทางปัญญา Frost/Nixon (2008)
If there is a conflict between the needle and the skin between the mark and the man then perhaps the path you've chosen is not the path for which you're suited.ถ้าเข็มหรือผิวหนังมีความขัดแย้งกัน ...หรือระหว่างรอยสักกับคน... บางทีรายที่ท่านเลือกอาจจะไม่เหมาะกับตนเองก็ได้ Ninja Assassin (2009)
I can't think of anyone better suited.ผมไม่คิดว่าจะมีใครเหมาะไปกว่าคุณแล้ว The Story of Lucy and Jessie (2009)
Besides, you're so much more suited to play may, who's so... pretty.และ เธอก็เหมาะที่จะเล่นบท เมย์ ที่ซึ้ง... น่ารัก The Age of Dissonance (2009)
The doleful melancholy parts suited you, Chiaki.บทท่อนโศกเนี่ย เหมาะกับนาย จิอากิ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Perhaps we've finally found a job for which you're perfectly suited.ยังไงก็ได้ที่แกชอบ บางทีเราอาจจะหางาน ที่เหมาะสมกับคุณได้ในที่สุด Rates of Exchange (2009)
Better suited for someone in your situation--ที่เหมาะกับคนในฐานะคุณ Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
Get a decon team suited up.ให้ทีมกำจัดสิ่งปนเปื้อนเตรียมตัว Amplification (2009)
Everyone off book so I can block. actually, I've found a more experienced director more suited to the project.ทุกคนปิดเครื่อง ฉันจะได้เขียนบล๊อคได้ - ผมพบ ผุ้กำกับที่มีประสบการณ์มากกว่า และเหมากับโปรเจคท์นี้มากกว่า The Last Days of Disco Stick (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suitedHe is better suited to a job as a teacher is.
suitedHe is suited for police work.
suitedHe is the last man that is suited for the job.
suitedI don't think John is suited for the job.
suitedIn order to bring out your talents to the full you need to a profession more suited to you, to find a new work place.
suitedPeople who can't do that aren't suited for the top (management).
suitedThe shirt she apparently seriously thought suited me I turned down and decided to accept a light blue polo shirt.
suitedThe time and date suited our coach.
suitedThey are not suited to each other.
suitedThe young man is quite suited for the position.
suitedThis rule isn't suited to the present situation.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหมาะสม[adj.] (mǿsom) EN: appropriate ; suitable ; fitting ; proper ; suited ; convenient   FR: approprié ; adapté ; pertinent ; convenable

CMU English Pronouncing Dictionary
SUITED    S UW1 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suited    (v) (s uu1 t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
だてらに[, daterani] (suf,prt) a mere (status or characteristic); implies activity unsuited to (status or characteristic); (P) [Add to Longdo]
ぴったり[, pittari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) tightly; closely; (2) (on-mim) exactly; precisely; (3) (on-mim) suddenly (stopping); (adv,adv-to,vs,adj-na) (4) (on-mim) perfectly (suited); ideally; (P) [Add to Longdo]
スーツ姿[スーツすがた, su-tsu sugata] (n) suited figure; person in a suit [Add to Longdo]
叶う(P);適う;敵う[かなう, kanau] (v5u) (1) (esp. 叶う) to come true (wish); (2) (uk) (See 道理に適う) to be suited; (3) (esp. 敵う) to match (implies competition); to rival; to bear (e.g. I can't bear the heat); (P) [Add to Longdo]
口を突いて出る[くちをついてでる, kuchiwotsuitederu] (exp,v1) to rush out from one's mouth (words, phrases, etc.) [Add to Longdo]
向いている[むいている, muiteiru] (exp,v1) to be cut out for (e.g. a job); to be suited (to) [Add to Longdo]
向く[むく, muku] (v5k) (1) to face; (2) to turn toward; (3) to be suited to; to be fit for; (P) [Add to Longdo]
黒服[くろふく, kurofuku] (n) (1) black suit; mourning clothes; (2) black-suited staff member (e.g. in restaurant, sex establishment, etc.) [Add to Longdo]
数牌[すうぱい, suupai] (n) suited tiles (mah-jongg) [Add to Longdo]
石にかじりついてでも;石に齧りついてでも;石に齧り付いてでも[いしにかじりついてでも, ishinikajiritsuitedemo] (exp) (See 石にかじりついても) (to get something done) even if through hell and high water [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suit \Suit\, v. t. [imp. & p. p. {Suited}; p. pr. & vb. n.
   {Suiting}.]
   1. To fit; to adapt; to make proper or suitable; as, to suit
    the action to the word. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To be fitted to; to accord with; to become; to befit.
    [1913 Webster]
 
       Ill suits his cloth the praise of railing well.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Raise her notes to that sublime degree
       Which suits song of piety and thee.  --Prior.
    [1913 Webster]
 
   3. To dress; to clothe. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       So went he suited to his watery tomb. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To please; to make content; as, he is well suited with his
    place; to suit one's taste.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 suited
   adj 1: meant or adapted for an occasion or use; "a tractor
       suitable (or fit) for heavy duty"; "not an appropriate
       (or fit) time for flippancy" [syn: {suitable}, {suited}]
   2: outfitted or supplied with clothing; "recruits suited in
     green"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top