Search result for

sufficient

(69 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sufficient-, *sufficient*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sufficient[ADJ] พอเพียง, See also: พอ, Syn. adequate, enough
sufficiently[ADV] อย่างเพียงพอ, See also: อย่างพอเพียง, Syn. adequately, enough

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sufficient(ซะฟิช'เชินทฺ) adj. พอ,พอเพียง,พอใจ,เต็มที่., See also: sufficiently adv., Syn. enough
insufficient(อินซัฟฟีช'เชินทฺ) adj. ไม่เพียงพอ

English-Thai: Nontri Dictionary
sufficient(adj) เพียงพอ,พอเพียง,พอ
insufficient(adj) ไม่เพียงพอ,ไม่พอเพียง,ขาดแคลน
SELF-self-sufficient(adj) พึ่งตัวเอง,อิสระ,เลี้ยงตัวเอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sufficient conditionเงื่อนไขเพียงพอ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've accumulated sufficient experience in my career.ผมเก็บสะสมประสบการณ์ได้มากพอ ในอาชีพของผม Episode #1.7 (2008)
collins, right now you're a sufficiently high profile that I think even the police would hesitate to go after you out in the open, but I have to warn you that could change very quickly if they feel their position threatened;แม้แต่ตำรวจก็ยัง ลังเลยที่จะตามจับคุณในที่โล่ง แต่ผมขอเตือนคุณไว้ก่อน นั่นอาจเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ถ้าพวกเขาเกิดรู้สึกว่า กำลังถูกคุกคามอยู่ Changeling (2008)
You need sufficient slack for the face to remain expressive.พื้นที่เอาไว้แสดงอารมณ์ทางสีหน้าด้วย Burn After Reading (2008)
I hope the meal was sufficient.หวังว่าอาหารจะพอเพียง The Happening (2008)
Was sufficient and that we may be missingนั่นเชื่อถือได้เพียงพอและนี่จะทำให้เราเสียโอกาส Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
If you're able to sufficiently demonstrate, just how committed you are to a life of service.ถ้าคุณมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่เพียงพอ Prison Break: The Final Break (2009)
The point is, we were in China. And that's practically sufficient.ประเด็นคือเราเคยไปอยู่เมืองจีน แค่นั้นก็พอแล้ว Julie & Julia (2009)
Mr. President, I can assure you your English is more than sufficient for what I have to say.ท่านประธานาธืบดี ผมรับรองได้ ท่านจะสามารถเข้าใจ เรื่องที่ผมจะพูดได้แน่นอน 2012 (2009)
They say it's... it's not sufficient evidence to reopen the case.พวกเขาบอกว่า หลักฐานมันไม่เพียงพอที่จะรื้นฟื้นคดีนี้ The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
No,there isn't time. We have sufficient probable cause.ไม่ ไม่มีเวลาแล้ว เรามีมูลเหตุมากพอแล้ว A Shade of Gray (2009)
The photograph? The board of directors is concerned We don't have sufficient evidence.และแดนก็บอกเองด้วยว่าไม่มีอะไรระหว่างเค้าสองคน Carrnal Knowledge (2009)
In my opinion, this has been sufficient enough time to allow for the replenishment of species... of certain species... which were in decline and some others which were nearing extinction.โลมาสามารถที่จะเรียนรู้ ว่าจะปรับตัวไปตามสถานการณ์ยังไง สื่อสารสัมพันธ์กับมนุษย์ยังไง จะสร้างสรรค์จากจินตนาการ ของตัวเองยังไง The Cove (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sufficientA word to the wise is sufficient.
sufficientHaving been informed that plywood is sufficient I will be making it as taught with plywood.
sufficientHe has a sufficient income to support his family.
sufficientI have done with a sufficient new classmate and sufficient new relations.
sufficientI haven't made up my mind sufficiently enough to agree with you.
sufficientIn order to bring about an effective agreement of wills, it is not sufficient to study other languages
sufficientIn the absence of sufficient data, the survey was given up.
sufficientIn the absence of sufficient proof, the police could not indict him.
sufficientIt is not sufficient to describe the differences in attitude between these two ethnic groups.
sufficientIt is very difficult to communicate yourself sufficiently to others.
sufficientLife is the art of drawing sufficient conclusions from insufficient premises.
sufficientMy explanation was not sufficient.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เศรษฐกิจพอเพียง[N] sufficient economy, Example: รัฐบาลให้บริการสวัสดิการทางสังคม เพื่อเน้นการสร้างเศรษฐกิจพอเพียงอย่างที่ในหลวงเคยมีพระราชดำรัสไว้, Thai definition: วิธีดำเนินการทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งหมายให้ราษฎรมีพอกินพอใช้เป็นเบื้องต้นก่อนอื่นใดทั้งสิ้น
อย่างเพียงพอ[ADV] sufficiently, See also: enough, Syn. อย่างพอเพียง, Example: ถ้าได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ ร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรง
เพียงพอ[ADJ] sufficient, See also: adequate, ample, satisfactory, enough, Syn. พอเพียง, Example: ชาวบ้านไม่เดือดร้อนเพราะถือคติมีชีวิตที่เพียงพอ ไม่ดิ้นรนอีกต่อไป, Thai definition: ที่เหมาะควรแก่ความต้องการแล้ว
เพียงพอ[ADV] enough, See also: sufficiently, adequately, amply, Syn. พอเพียง, Example: ฉันมีเงินเก็บเพียงพอที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศ, Thai definition: มีเท่าที่ต้องการ, มีพอดีที่ต้องการ
พอ[ADV] enough, See also: sufficiently, adequately, Syn. พอเพียง, เพียงพอ, Example: เม็ดเงินคงคลังยังมีไม่พอที่จะใช้หนี้ระยะสั้น
พอเพียง[ADV] enough, See also: sufficiently, adequately, Syn. เพียงพอ, พอ, Ant. ขาดแคลน, ขาด, Example: วันนี้ ก.ท.ม. กำลังไส้แห้ง ไม่มีงบประมาณพอเพียงที่จะไปดำเนินการบริหารโครงการให้แล้วเสร็จ
เต็มตา[ADV] soundly, See also: sufficiently, satiatedly, fully, Syn. สนิท, เต็มที่, Example: คุณพ่อเพิ่งจะนอนหลับเต็มตาเป็นคืนแรกหลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งนั้น, Thai definition: นอนอิ่ม
เต็มอิ่ม[ADV] sufficiently, Syn. เต็มตื่น, Example: เมื่อคืนคนไข้ได้นอนเต็มอิ่ม
ยกใหญ่[ADV] so much, See also: sufficient, ample, plentiful, copious, many, Syn. มากมาย, เป็นการใหญ่, ขนานใหญ่, Example: เขาถูกนายของเขาเล่นงานยกใหญ่, Notes: (ปาก)
สาสม[ADV] adequately, See also: sufficiently, properly, Syn. สม, Example: เธอได้รับผลตอบแทนอย่างสาสมกับความเหนื่อยยากของเธอที่อุทิศให้บริษัท, Thai definition: อย่างเพียงพอหรือเหมาะสม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร[X] (dōi mai mī hētphon an somkhūan) EN: without sufficient reason   
จุ[adv.] (ju) EN: much ; enough ; sufficiently ; amply ; a lot   FR: largement ; beaucoup
ไม่พอ[adj.] (mai phø) EN: insufficient ; inadequate   FR: insuffisant
พยานหลักฐานไม่พอ[n. exp.] (phayān lakthān mai phø) EN: insufficient evidence   
พยานหลักฐานอ่อน[n. exp.] (phayān lakthān øn) EN: insufficient evidence   
เพียงพอ[X] (phīengphø) EN: enough ; sufficient ; adequate   FR: suffisant ; assez ; suffisamment
พอ[v.] (phø) EN: be enough ; be sufficient ; be adequate ; suffice   FR: suffire
พอดี[adv.] (phødī) EN: just enough ; good enough ; just sufficient ; just right ; at the right moment ; just in time   FR: exactement ; précisément ; justement ; tout juste ; pile (fam.)
พอเพียง[adj.] (phøphīeng) EN: sufficient ; adequate ; ample   FR: suffisant

CMU English Pronouncing Dictionary
SUFFICIENT    S AH0 F IH1 SH AH0 N T
SUFFICIENTLY    S AH0 F IH1 SH AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sufficient    (j) (s @1 f i1 sh @ n t)
sufficiently    (a) (s @1 f i1 sh @ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly [Add to Longdo]
やる気十分;遣る気十分;やる気充分;遣る気充分[やるきじゅうぶん, yarukijuubun] (exp) sufficiently motivated (to do something) [Add to Longdo]
遺憾無く;遺憾なく[いかんなく, ikannaku] (adv) amply; sufficiently; fully; completely; all out [Add to Longdo]
運動不足[うんどうぶそく, undoubusoku] (n,adj-no) insufficient exercise [Add to Longdo]
額が少ない[がくがすくない, gakugasukunai] (exp,adj-i) insufficient (money, etc.) [Add to Longdo]
希薄(P);稀薄[きはく, kihaku] (adj-na,n) (1) thin (e.g. air); diluted; sparse; lean; weak; rarified; rarefied; (2) lacking (e.g. empathy); deficient; insufficient (e.g. zeal); (P) [Add to Longdo]
欠ける(P);缺ける;闕ける[かける, kakeru] (v1,vi) (1) to be chipped; to be damaged; to be broken; (2) to be lacking; to be missing; (3) to be insufficient; to be short; to be deficient; to be negligent toward; (4) (also 虧ける) (of the moon) to wane; to go into eclipse; (P) [Add to Longdo]
結構[けっこう, kekkou] (adj-na,n-adv,n) (1) (uk) splendid; nice; wonderful; delicious; sweet; (adj-na) (2) sufficient; fine (in the sense of "I'm fine"); (by implication) no thank you; (3) well enough; OK; tolerable; (adv) (4) reasonably; fairly; tolerably; (n) (5) (arch) construction; architecture; (P) [Add to Longdo]
事が足りる[ことがたりる, kotogatariru] (exp,v1) to be sufficient; to answer the purpose [Add to Longdo]
手薄[てうす, teusu] (adj-na,n) short of hands; insufficient; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
足以[zú yǐ, ㄗㄨˊ ㄧˇ, ] sufficient to...; so much so that; so that, #4,865 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
不足データ[ふそくデータ, fusoku de-ta] insufficient data [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sufficient \Suf*fi"cient\, a. [L. sufficiens, -entis, p. pr. of
   sufficere: cf. F. suffisant. See {Suffice}.]
   1. Equal to the end proposed; adequate to wants; enough;
    ample; competent; as, provision sufficient for the family;
    an army sufficient to defend the country.
    [1913 Webster]
 
       My grace is sufficient for thee.   --2 Cor. xii.
                          9.
    [1913 Webster]
 
   2. Possessing adequate talents or accomplishments; of
    competent power or ability; qualified; fit.
    [1913 Webster]
 
       Who is sufficient for these things?  --2 Cor. ii.
                          16.
    [1913 Webster]
 
   3. Capable of meeting obligations; responsible.
    [1913 Webster]
 
       The man is, notwithstanding, sufficient . . . I
       think I may take his bond.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Self-sufficient; self-satisfied; content. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Thou art the most sufficient (I'll say for thee),
       Not to believe a thing.        --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Enough; adequate; competent; full; satisfactory; ample.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sufficient
   adj 1: of a quantity that can fulfill a need or requirement but
       without being abundant; "sufficient food" [ant:
       {deficient}, {insufficient}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top