Search result for

sucker

(58 entries)
(0.0111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sucker-, *sucker*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sucker[N] คนที่ถูกหลอกต้มได้ง่าย (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนที่ยอมอะไรง่ายๆ, Syn. dupe, fool
sucker[N] ตัวดูด, See also: เครื่องดูด
sucker[N] ขนมอมยิ้ม (คำไม่เป็นทางการ), See also: ขนมที่ติดกับปลายไม้ใช้ดูด, ลูกกวาด, Syn. candy, lollipop, sweet
sucker[N] อวัยวะของสัตว์ที่ใช้ดูดอาหาร
sucker[N] หน่อของต้นไม้ที่แตกจากลำต้นใต้ดินหรือราก
sucker[N] ลูกสัตว์ที่ยังดูดนม
sucker[N] ลูกสูบ, Syn. piston
sucker[N] ท่อดูด
sucker[N] ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง
sucker[VT] หลอกลวง (คำไม่เป็นทางการ), See also: หลอกต้ม, ใช้เล่ห์เหลี่ยม, Syn. trick

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sucker(ซัค'เคอะ) n. ผู้ดูด,สิ่งดูด,เครื่องดูด,ผู้ที่ถูกหลอกต้มได้ง่าย,ทารก,ลูกสัตว์ที่ดูด,อวัยวะดูด,ลูกสูบ,ท่อดูด,หลอดดูด,หน่อ,รากดูด. vt. เอาหน่อทิ้ง,เอารากดูดทิ้ง. vt. แตกหน่อ,งอกรากดูด, Syn. dupe,butt,victim
cocksuckern. ผู้อมลึงค์
goatsucker(โกท'สคิน) n. นกหากินกลางคืน

English-Thai: Nontri Dictionary
bloodsucker(n) สัตว์ที่ดูดเลือด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sucker; turionหน่อ [มีความหมายเหมือนกับ shoot ๑] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Every week, new RVs bring us new suckers, who bring us new food.ทุกๆอาทิตย์ คนหน้าใหม่ๆจะเอาอาหารใหม่ๆมาให้กับเรา Bolt (2008)
Okay cock sucker.เอาล่ะไอ้เวรตะไล Death Race (2008)
Right about now. Sucker.ตอนนี้แล้ว ไอ้ไก่อ่อน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
If you ever sucker punch me again,ถ้าแกต่อยฉันอีกครั้งละก็ The Love Guru (2008)
I have your ID, sucker.ฉันได้รหัสนายแล้ว เจ้าบ้า WarGames: The Dead Code (2008)
- Asian. Pay up, sucker. - Hey, hey.- คนเอเชีย จ่ายมาเลย ไอ้กระดอ Pilot (2008)
Consider yourself big people-bashed, sucker.รู้จักอายซะบ้างซิวะ ไอ้หน้าโง่! Bedtime Stories (2008)
Is a sucker, 'cause you guys can't win!ก็คือไอ้ขี้แพ้ เพราะพวกนายไม่มีทางชนะ Shut Down (2008)
Oh, no offense, college boy, but this sucker's heavy.ไม่ได้ดูถูกนะ พ่อคนเก่ง Greatness Achieved (2008)
Seriously, these Humanz cock suckers, they're are out of control.แต่จริงๆนะ ผมว่า ไอ้พวก ฮิวแมนส์ เวรนี้ Nทำเกินไปหน่อยแล้วล่ะ Gamer (2009)
Z: This is where you take me, Harvey? That's for suckers, man.ที่นี่หรือที่นายพาฉันมานี่ ฮาร์วีย์ ใช่พวกห่าลากของมันไหม Fighting (2009)
I'm gonna call those suckers over at Burkett% Randle and tell them they have an Equikrom spy in the heart of their security team.ผมจะโทรไปป่าวประกาศ ให้พวกเวร เบอร์เก็ต แรนเดิลรู้ บอกว่ามีสายลับของเอควิครอม แฝงอยู่ใจกลางความปลอดภัยของพวกเขา Duplicity (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suckerHe made heaps of money by ripping off naive suckers.
suckerHe suckered me out of ten dollars.
suckerI am going to get that sucker.
suckerI suppose that means that, after all, people taken for a sucker give off a 'sucker aura'.
suckerIt has been said that "a sucker's born every minute" and every 'confidence man' knows it.
suckerI was a sucker for her tears.
suckerThat's for suckers.
suckerYou take me for a sucker, don't you?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ท่อดูด[n. exp.] (thø dūt) EN: sucker   

CMU English Pronouncing Dictionary
SUCKER    S AH1 K ER0
SUCKERS    S AH1 K ER0 Z
SUCKERED    S AH1 K ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sucker    (n) (s uh1 k @ r)
suckers    (n) (s uh1 k @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Saugwels {m} (Hypostomus plecostomus) [zool.]sucker catfish; pleco [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
べっこう飴;鼈甲飴[べっこうあめ, bekkouame] (n) (See 鼈甲色) hard candy; candy suckers molded on a griddle; tortoise-shell candy [Add to Longdo]
オトシンクルス[, otoshinkurusu] (n) dwarf sucker (Otocinclus spp.) (lat [Add to Longdo]
ガラルファ;ガラ・ルファ[, gararufa ; gara . rufa] (n) doctor fish (Garra rufa); nibble fish; kangal fish; reddish log sucker [Add to Longdo]
サッカー[, sakka-] (n) (1) soccer; (2) seersucker; (P) [Add to Longdo]
ドクターフィッシュ[, dokuta-fisshu] (n) doctorfish (Garra rufa); nibble fish; kangal fish; doctorfishen; reddish log sucker [Add to Longdo]
プレコ[, pureko] (n) (abbr) (abbr. of プレコストムス) plecostomus (algae-sucker fish); pleco; plec [Add to Longdo]
鴨(P);鳧[かも, kamo] (n) (1) (uk) duck; (2) easy mark; sucker; sitting duck; (P) [Add to Longdo]
鴨がねぎを背負って来る;鴨が葱を背負って来る;鴨がねぎを背負ってくる;鴨が葱をしょって来る;鴨がねぎをしょって来る;鴨がねぎをしょってくる[かもがねぎをしょってくる, kamoganegiwoshottekuru] (exp,vk) (See 鴨鍋) along comes a sucker just begging to be parted from his money (lit [Add to Longdo]
鴨葱;鴨ねぎ;鴨ネギ[かもねぎ(鴨葱;鴨ねぎ);かもネギ(鴨ネギ), kamonegi ( kamonegi ; kamo negi ); kamo negi ( kamo negi )] (exp) (1) (sl) (abbr) (See 鴨がねぎを背負って来る) along comes a sucker just begging to be parted from his money; (2) double stroke of good luck; Perfect timing!; How convenient (for you to show up)! [Add to Longdo]
吸血鬼[きゅうけつき, kyuuketsuki] (n) vampire; bloodsucker; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
棒糖[bàng táng, ㄅㄤˋ ㄊㄤˊ, ] sucker; lollipop [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hag \Hag\ (h[a^]g), n. [OE. hagge, hegge, witch, hag, AS.
   h[ae]gtesse; akin to OHG. hagazussa, G. hexe, D. heks, Dan.
   hex, Sw. h[aum]xa. The first part of the word is prob. the
   same as E. haw, hedge, and the orig. meaning was perh., wood
   woman, wild woman. [root]12.]
   1. A witch, sorceress, or enchantress; also, a wizard. [Obs.]
    "[Silenus] that old hag." --Golding.
    [1913 Webster]
 
   2. An ugly old woman. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. A fury; a she-monster. --Crashaw.
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) An eel-like marine marsipobranch ({Myxine
    glutinosa}), allied to the lamprey. It has a suctorial
    mouth, with labial appendages, and a single pair of gill
    openings. It is the type of the order {Hyperotreta}.
    Called also {hagfish}, {borer}, {slime eel}, {sucker}, and
    {sleepmarken}.
    [1913 Webster]
 
   5. (Zool.) The hagdon or shearwater.
    [1913 Webster]
 
   6. An appearance of light and fire on a horse's mane or a
    man's hair. --Blount.
    [1913 Webster]
 
   {Hag moth} (Zool.), a moth ({Phobetron pithecium}), the larva
    of which has curious side appendages, and feeds on fruit
    trees.
 
   {Hag's tooth} (Naut.), an ugly irregularity in the pattern of
    matting or pointing.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sucker \Suck"er\ (s[u^]k"[~e]r), n.
   1. One who, or that which, sucks; esp., one of the organs by
    which certain animals, as the octopus and remora, adhere
    to other bodies.
    [1913 Webster]
 
   2. A suckling; a sucking animal. --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   3. The embolus, or bucket, of a pump; also, the valve of a
    pump basket. --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   4. A pipe through which anything is drawn.
    [1913 Webster]
 
   5. A small piece of leather, usually round, having a string
    attached to the center, which, when saturated with water
    and pressed upon a stone or other body having a smooth
    surface, adheres, by reason of the atmospheric pressure,
    with such force as to enable a considerable weight to be
    thus lifted by the string; -- used by children as a
    plaything.
    [1913 Webster]
 
   6. (Bot.) A shoot from the roots or lower part of the stem of
    a plant; -- so called, perhaps, from diverting nourishment
    from the body of the plant.
    [1913 Webster]
 
   7. (Zool.)
    (a) Any one of numerous species of North American
      fresh-water cyprinoid fishes of the family
      {Catostomidae}; so called because the lips are
      protrusile. The flesh is coarse, and they are of
      little value as food. The most common species of the
      Eastern United States are the northern sucker
      ({Catostomus Commersoni}), the white sucker
      ({Catostomus teres}), the hog sucker ({Catostomus
      nigricans}), and the chub, or sweet sucker ({Erimyzon
      sucetta}). Some of the large Western species are
      called {buffalo fish}, {red horse}, {black horse}, and
      {suckerel}.
    (b) The remora.
    (c) The lumpfish.
    (d) The hagfish, or myxine.
    (e) A California food fish ({Menticirrus undulatus})
      closely allied to the kingfish
    (a); -- called also {bagre}.
      [1913 Webster]
 
   8. A parasite; a sponger. See def. 6, above.
    [1913 Webster]
 
       They who constantly converse with men far above
       their estates shall reap shame and loss thereby; if
       thou payest nothing, they will count thee a sucker,
       no branch.              --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   9. A hard drinker; a soaker. [Slang]
    [1913 Webster]
 
   10. A greenhorn; someone easily cheated, gulled, or deceived.
     [Slang, U.S.]
     [1913 Webster]
 
   11. A nickname applied to a native of Illinois. [U. S.]
     [1913 Webster]
 
   12. A person strongly attracted to something; -- usually used
     with for; as, he's a sucker for tall blondes.
     [PJC]
 
   11. Any thing or person; -- usually implying annoyance or
     dislike; as, I went to change the blade and cut my finger
     on the sucker. [Slang]
     [PJC]
 
   {Carp sucker}, {Cherry sucker}, etc. See under {Carp},
    {Cherry}, etc.
 
   {Sucker fish}. See {Sucking fish}, under {Sucking}.
 
   {Sucker rod}, a pump rod. See under {Pump}.
 
   {Sucker tube} (Zool.), one of the external ambulacral tubes
    of an echinoderm, -- usually terminated by a sucker and
    used for locomotion. Called also {sucker foot}. See
    {Spatangoid}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sucker \Suck"er\, v. t. [imp. & p. p. {Suckered}; p. pr. & vb.
   n. {Suckering}.]
   1. To strip off the suckers or shoots from; to deprive of
    suckers; as, to sucker maize.
    [1913 Webster]
 
   2. To cheat or deceive (a gullible person); to make a sucker
    of (someone).
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sucker \Suck"er\, v. i.
   To form suckers; as, corn suckers abundantly.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sucker
   n 1: a person who is gullible and easy to take advantage of
      [syn: {chump}, {fool}, {gull}, {mark}, {patsy}, {fall guy},
      {sucker}, {soft touch}, {mug}]
   2: a shoot arising from a plant's roots
   3: a drinker who sucks (as at a nipple or through a straw)
   4: flesh of any of numerous North American food fishes with
     toothless jaws
   5: hard candy on a stick [syn: {lollipop}, {sucker}, {all-day
     sucker}]
   6: an organ specialized for sucking nourishment or for adhering
     to objects by suction
   7: mostly North American freshwater fishes with a thick-lipped
     mouth for feeding by suction; related to carps

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top