Search result for

subterranean

(39 entries)
(0.1377 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -subterranean-, *subterranean*
English-Thai: Longdo Dictionary
subterranean(adj) ที่อยู่ใต้พื้นดิน, ใต้พื้นโลก เช่น Subterranean termites are the most destructive pests of wood in the United States.; The scientific journal is devoted to the study of cave biology and subterranean ecosystems. , S. underground, A. earth surface,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
subterranean[ADJ] ซึ่งอยู่ใต้ดิน, Syn. subsurface, sunken, subterraneous
subterranean[ADJ] อยู่ใต้ดิน, Syn. subsurface, sunken, underground
subterranean[ADJ] ลึกลับ, See also: ซึ่งซ่อนเร้นอยู่, ซึ่งแอบแฝงอยู่, Syn. concealed, furtive, hidden;secret

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
subterranean(ซับเทอเร'เนียน) adj. ใต้ดิน, Syn. subterraneous

English-Thai: Nontri Dictionary
subterranean(adj) ใต้พื้นโลก,ใต้ดิน,ซ่อนเร้น,ลึกลับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
subterraneanใต้ดิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
subterranean cutoffธารน้ำใต้ดินลัดโผล่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
subterranean stem; underground stemลำต้นใต้ดิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
subterranean streamทางน้ำใต้ดิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
subterranean water; subsurface water; underground waterน้ำใต้ดิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
# Subterranean southern man now ## Subterranean southern man now # Pilot (2008)
Then I'm down, baby. I'm subterranean.ฉันจะลงมือละ ฉันก็นักก่อการร้ายเมือนกัน WarGames: The Dead Code (2008)
She says they're getting in via subterranean access.เธอบอกพวกมันเข้าไปทางใต้น้ำ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
We've got no information on any kind of subterranean floors for that building.เราไม่มีข้อมูล \ ซักอย่างเกี่ยวกับชั้นนั้นของตึก Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Which means that somewhere in that compound, there is a subterranean exit.ซึ่งหมายความว่า ต้องมีสักที่ ที่มีทางออก Prison Break: The Final Break (2009)
The temperature of the subterranean crust that is, the cement that holds our land mass in place is increasing at a rapid rate, much faster than anticipated.อุณหภูมิลึกลงไปใต้เปลือกโลก ที่ทำหน้าที่เป็นปูนที่ยึด พื้นผิวโลกให้อยู่กับที่ มีทีท่าว่าจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว กว่าที่ได้มีการคาดคะเนมาก 2012 (2009)
Which means that somewhere in that compound, there is a subterranean exit.นั่นหมายถึง แถวๆบริเวณนั้น ต้องมีทางลับใต้ดิน Free (2009)
We're cleared for a subterranean evacuation.เราเคลียร์เส้นทาง อพยพใต้ดินหมดแล้ว Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
The CIA's most valuable assets are held in a subterranean vault at our Los Angeles facility.ทรัพย์สินที่ล้ำค่าที่สุดของซีไอเอ อยู่ในฐานใต้ดินในลอส แองเจิลลิส Chuck Versus the Tic Tac (2010)
Tracker's gone subterranean.ตัวติดตามไปใต้ดินแล้ว Chuck Versus the American Hero (2010)
Assuming that Joshua Rose was taken out of the amber, necessary parameters would include a subterranean vault, a minimum of $50,000,สมมติฐานว่า โจชัว โรส ได้นำก้อนผลึกนั่นออกมาแล้ว ได้รวมตัวแปรที่สำคัญไปด้วยแล้ว โครงสร้างอุโมงค์ใต้ดิน มีมูลค่าขั้นต่ำ 5 หมื่นเหรียญ Amber 31422 (2010)
Looks to me like a subterranean lake.เหมือนฉันจะเคยเห็นมัน ใต้ทะเลสาป Piranha 3D (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใต้ดิน[ADJ] underground, See also: subterranean, Example: ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ซาร์ทร์เข้ามาร่วมกับขบวนการใต้ดินต่อต้านกองทหารนาซีที่ยึดครองกรุงปารีส, Thai definition: ไม่เปิดเผย, ไม่ถูกกฎหมาย, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาดาล[adj.] (bādān) EN: underground ; subterranean ; groundwater   FR: souterrain
น้ำบาดาล[n. exp.] (nām bādān) EN: subterranean water ; ground water   FR: eau souterraine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUBTERRANEAN    S AH0 B T ER0 EY1 N IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
subterranean    (j) (s uh2 b t @ r ei1 n i@ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tiefgarage {f}subterranean garage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
暗渠;暗きょ[あんきょ, ankyo] (n) (See 明渠) subterranean drain; culvert; conduit [Add to Longdo]
家白蟻[いえしろあり;イエシロアリ, ieshiroari ; ieshiroari] (n) (uk) Formosan subterranean termite (Coptotermes formosanus) [Add to Longdo]
地下道[ちかどう, chikadou] (n) subterranean tunnel; (P) [Add to Longdo]
地響き[じひびき, jihibiki] (n) subterranean rumbling; earth tremor [Add to Longdo]
地中[ちちゅう, chichuu] (n,adj-no) underground; subterranean; (P) [Add to Longdo]
地底湖[ちていこ, chiteiko] (n) underground lake; subterranean lake [Add to Longdo]
伏流[ふくりゅう, fukuryuu] (n,vs) subterranean stream [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[suì, ㄙㄨㄟˋ, ] subterranean; underground passage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Subterranean \Sub`ter*ra"ne*an\, Subterraneous
 \Sub`ter*ra"ne*ous\, a. [L. subterraneus; sub under + terra
   earth. See {Terrace}.]
   Being or lying under the surface of the earth; situated
   within the earth, or under ground; as, subterranean springs;
   a subterraneous passage. -- {Sub`ter*ra"ne*ous*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 subterranean
   adj 1: being or operating under the surface of the earth;
       "subterranean passages"; "a subsurface flow of water"
       [syn: {subterranean}, {subterraneous}]
   2: lying beyond what is openly revealed or avowed (especially
     being kept in the background or deliberately concealed);
     "subterranean motives for murder"; "looked too closely for an
     ulterior purpose in all knowledge"- Bertrand Russell [syn:
     {subterranean}, {subterraneous}, {ulterior}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top