Search result for

submerge

(69 entries)
(0.0115 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -submerge-, *submerge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
submerge[VT] จุ่มลงในน้ำ, See also: แช่ลงในน้ำ, Syn. immerse, engulf, sink
submerge[VI] จมลงใต้น้ำ, Syn. plunge, sink, swamp
submerge[VT] อดกลั้น, See also: ระงับ, เก็บกด, ปิดบัง, Syn. hide, suppress
submerge in[PHRV] จมอยู่ใต้, See also: ลอยอยู่ใต้, ดำอยู่ใต้, Syn. immerse in, soak in, steep in
submerge in[PHRV] จมจ่อมอยู่กับ, See also: หมกมุ่นกับ, Syn. absorb in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
submerge(ซับเมิร์จฺ') vt.,vi. จมลงใต้น้ำ,ดำน้ำ,จุ่ม,แช่., See also: submergence n.

English-Thai: Nontri Dictionary
submerge(vi,vt) ดำน้ำ,จุ่มน้ำ,แช่น้ำ,จมน้ำ
submergence(n) การจมน้ำ,การจุ่มน้ำ,การดำน้ำ,การแช่น้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
submerged-arc weldingการเชื่อมอาร์กใต้ฟลักซ์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
submerged; demersal; submersedอยู่ใต้น้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
submergenceการจมตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
submerged flowsubmerged flow, การไหลแบบจม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
submerged intakesubmerged intake, อาคารรับน้ำแบบจมน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
submerged orificesubmerged orifice, ออริฟิซแบบจมน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Submerged Plants พืชใต้น้ำ
พรรณไม้น้ำขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา เปล่า และขึ้นใน แหล่งน้ำจืด เป็นพรรณไม้น้ำที่มีส่วนของราก ลำต้น และใบอยู่ใต้น้ำ ทั้งหมด อาจมีรากยึดติดกับพื้นดินใต้น้ำหรือไม่ก็ได้ บางชนิดเมื่อโต เต็มที่ก็จะส่งดอกขึ้นมาเจริญที่ผิวน้ำหรือเหนือน้ำ เช่น สาหร่าย และสันตะวาชนิดต่างๆ [สิ่งแวดล้อม]
submerged unit weightsubmerged unit weight, น้ำหนักจำเพาะในน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
submerged weirsubmerged weir, ฝายจม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No wonder he's submerged the memory;ไม่แปลกใจเลยครับ ถ้าเขาจะสูญเสียความทรงจำไปบ้าง Changeling (2008)
it is completely submerged down there.มันจมน้ำสนิท 2012 (2009)
We drove screws into their brains. We submerged them in icy water until they lost consciousness.ไขน๊อต ลงไปในสมองของพวกเขา แล้วจับแช่ไว้ในน้ำที่เย็นจัด จนกว่าจะหมดสติ Shutter Island (2010)
We found the zodiac partly submergedเราพบเรือจมอยู่ในน้ำบางส่วน Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
The car was already submerged.รถจมลงไปในน้ำแล้ว Bloodlines (2010)
It's hard to tell with the body being submerged and I can't find the perfect needle to match either.มันบอกยากกับศพที่จมลงในน้ำ และผมไม่อาจหาเข็มที่ตรงกันได้อย่างสมบูรณ์ The Predator in the Pool (2010)
Being all wily, staying submerged.พวกมันฉลาด อยุ่ในน้ำไม่ขึ้นมา Tell It to the Frogs (2010)
Submerge the subject in water.จุ่มผู้เข้ารับการทดลองลงไปในน้ำ The Plateau (2010)
I'd say they spent most of the time submerged, though not completely.ผมว่าเหยื่อถูกแช่ในเมทานอลนานมาก แม้จะไม่ตลอดเวลาที่ถูกลักพาตัว Sense Memory (2011)
Items used to set up a laboratory-- beakers, glass tubing, a vessel large enough to hold a woman, enough methanol to submerge her.อุปกรณ์ในการทำการทดลอง... บีกเกอร์, หลอดแก้ว อ่างที่ใหญ่พอจะเก็บร่างผู้หญิง Sense Memory (2011)
It would be better for you if you just take a deep breath as soon as you're submerged.มันจะดีสำหรับเธอ ถ้าเธอแค่สูดหายใจเข้าลึกๆ ทันทีที่เธอจมลงไป Sense Memory (2011)
I'd say this thing was submerged for at least 50 years.กระเป๋านี้จมน้ำอย่างน้อย ก็ 50 ปี Mea Makamae (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
submergeHundreds of fields were submerged in the flood.
submergeWhales can remain submerged for a long time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดำ[V] dive, See also: submerge, remain under water, Syn. ดำน้ำ, มุดน้ำ, Example: นักดำน้ำชอบดำดูปะการังแถบทะเลตอนใต้
ดำน้ำ[V] dive, See also: submerge, remain under water, Syn. มุดน้ำ, Example: เขาชอบดำน้ำเป็นชีวิตจิตใจ
หินโสโครก[N] submerged rocks, See also: submerged reefs, Example: การเดินเรือบริเวณนี้ต้องระวังหินโสโครกด้วย, Count unit: ก้อน, Thai definition: หินใต้น้ำที่เป็นอันตรายแก่การเดินเรือ
จม[V] sink, See also: submerge, Ant. ลอย, Example: เมื่อเหลียวมองรอบข้างจึงรู้ว่าเรือยังไม่จม แต่ระดับน้ำในเรือสูงเลยหัวเข่าขึ้นมาแล้ว, Thai definition: หายลงไปหรืออยู่ใต้พื้นผิว
จมดิ่ง[V] submerge, See also: sink, Syn. จม, Ant. ลอย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำ[v.] (dam) EN: dive ; submerge ; remain under water   FR: plonger ; s'immerger
ดำน้ำ[v.] (damnām) EN: dive ; submerge ; remain under water   FR: plonger ; immerger
หินโสโครก[n. exp.] (hinsōkhrōk) EN: submerged rocks ; submerged reefs   FR: récif [m]
จม[v.] (jom) EN: sink ; submerge ; be imbedded ; be immersed   FR: couler ; s'enfoncer ; être submergé ; sombrer
จมดิ่ง[v.] (jomding) EN: submerge ; sink   
จมน้ำ[v. exp.] (jom nām) EN: drown ; be drowned ; get drowned   FR: submerger ; couler ; noyer ; se noyer ; sombrer
ล่ม[v.] (lom) EN: sink ; capsize ; submerge ; go down ; founder   FR: couler ; sombrer
ล้นมือ[v.] (lonmeū) EN: be overloaded ; be swamped   FR: être submergé de travail ; être surchargé
มิด[adj.] (mit) EN: concealed ; covered ; tight ; close   FR: bien fermé ; masqué ; submergé ; complet
ท่วม[v.] (thūam) EN: flood ; overwhelm ; submerge ; inundate   FR: déborder ; inonder ; submerger

CMU English Pronouncing Dictionary
SUBMERGE    S AH0 B M ER1 JH
SUBMERGED    S AH0 B M ER1 JH D
SUBMERGENCE    S AH0 B M ER1 JH AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
submerge    (v) (s @1 b m @@1 jh)
submerged    (v) (s @1 b m @@1 jh d)
submerges    (v) (s @1 b m @@1 jh i z)
submergence    (n) (s @1 b m @@1 jh @ n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
どっぷりと漬かる[どっぷりとつかる, doppuritotsukaru] (exp,v5r) (See どっぷり) to be deeply submerged [Add to Longdo]
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly [Add to Longdo]
冠水[かんすい, kansui] (n,vs) being covered with water (i.e. in a flood); being submerged; being inundated; flooding [Add to Longdo]
浸かる;漬かる[つかる, tsukaru] (v5r,vi) (1) (esp. 漬かる) to be pickled; to be well seasoned; (2) to be submerged; to be soaked; (3) to be totally immersed (in a condition, e.g. laziness) [Add to Longdo]
浸る(P);漬る[ひたる, hitaru] (v5r,vi) (1) to be soaked in; to be flooded; to be submerged; (2) to be immersed in (joy, memories, alcohol, etc.); to give oneself over to; (P) [Add to Longdo]
水没[すいぼつ, suibotsu] (n,vs) submerge [Add to Longdo]
潜水中[せんすいちゅう, sensuichuu] (adv) while diving; while submerged [Add to Longdo]
沈める[しずめる, shizumeru] (v1,vt) (1) to sink; to submerge; (2) to floor (an opponent); (P) [Add to Longdo]
沈降海岸[ちんこうかいがん, chinkoukaigan] (n) submerged shoreline [Add to Longdo]
沈水海岸[ちんすいかいがん, chinsuikaigan] (n) (See 沈降海岸) submergent coastline; submerged coast; submerged shoreline [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暗礁[àn jiāo, ㄢˋ ㄐㄧㄠ, ] submerged reef (rock) [Add to Longdo]
[chén, ㄔㄣˊ, ] submerge; immerse; sink; deep; profound; to lower; to drop [Add to Longdo]
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, ] submerge; swim under water [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Submerge \Sub*merge"\, v. t. [imp. & p. p. {Submerged}; p. pr. &
   vb. n. {Submerging}.] [L. submergere, submersum; sub under +
   mergere to plunge: cf. F. submerger. See {Merge}.]
   1. To put under water; to plunge.
    [1913 Webster]
 
   2. To cover or overflow with water; to inundate; to flood; to
    drown.
    [1913 Webster]
 
       I would thou didst,
       So half my Egypt were submerged.   --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Submerge \Sub*merge"\, v. i.
   To plunge into water or other fluid; to be buried or covered,
   as by a fluid; to be merged; hence, to be completely
   included.
   [1913 Webster]
 
      Some say swallows submerge in ponds.   --Gent. Mag.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 submerge
   v 1: sink below the surface; go under or as if under water [syn:
      {submerge}, {submerse}]
   2: cover completely or make imperceptible; "I was drowned in
     work"; "The noise drowned out her speech" [syn: {submerge},
     {drown}, {overwhelm}]
   3: put under water; "submerge your head completely" [syn:
     {submerge}, {submerse}]
   4: fill or cover completely, usually with water [syn:
     {inundate}, {deluge}, {submerge}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top