Search result for

stupidity

(36 entries)
(0.628 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stupidity-, *stupidity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stupidity[N] ความโง่, See also: ความน่าเบื่อ, Syn. stupor, apathy, Ant. wisdom, intelligence
stupidity[N] ความน่าเบื่อ, Syn. idiocy, imbecility, witlessness, Ant. shrewdness, canniness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stupidity(สทิวพิด'ดิที) n. ความโง่,ความเง่า,ความเซ่อ,ความทึ่ม,ความโฉดเขลา,การกระทำหรือการพูดที่โง่หรือโฉดเขลา,ความคิดที่โฉดเขลา

English-Thai: Nontri Dictionary
stupidity(n) ความเซ่อ,ความโง่,ความเขลา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
For last night. My stupidity about the costume.ก็เมื่อคืนก่อน เรื่องความโง่เขลาของฉันกับชุดเเต่งกาย Rebecca (1940)
A lot of people would say that's what heroism is stupidity.บริษัทลุงของเค้าถูกปิดและ.. แต่เค้าก้อต้องมีแม่หนิ แม่พวกเค้าอยู่ไหนกัน Hero (1992)
Throw yourself in next time, and rid us of your stupidity.คราวหน้าอย่าได้ทำอะไรโง่ๆ แบบนั้นอีกนะ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
I've never seen a group of young men demonstrate such extraordinary stupidity.ที่โง่ขนาดนี้มาก่อนเลย Hothead (2001)
Well, of course not. It runs on stupidity.เอาล่ะ แน่นอนไม่ต้องมี นาฬิกาดูมันเดินแบบโง่ๆ Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Men are either eaten up with arrogance or stupidity.ผู้ชายถูกครอบงำ ด้วยความหยิ่งยโสและความโง่เขลา Pride & Prejudice (2005)
With our stupidity, we didn't trust you.เพราะความโง่เขลาของพวกเรา ที่ไม่เชื่อใจท่าน Episode #1.43 (2006)
But we also don't think he should be thrown out on stupidity alone.แต่เราไม่คิดว่าเขาควรถูกขับไล่ เพียงเพราะความโง่เง่า Flyboys (2006)
That's not stupidity. It's simply in our DNA.มันไม่ใช่เพราะความโง่หรอก มันอยู่ในดีเอ็นเอน่ะ Left Turn Ahead (2007)
Never underestimate the stupidity of what humans will do.อย่าประเมินค่าสิ่งที่มนุษย์สามารถทำต่ำ Out of the Past (2007)
And your stupidity insults my fatherทำให้คุณพ่อฉันโกรธมากเลยรู้ไหม War (2007)
Honestly, it's like looking straight at stupidity.คนซื่อสัตย์, จริงๆ แล้วมันก็คือคนโง่ดีๆ นี่เอง Eiga: Kurosagi (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stupidityHe had the stupidity to try to help Carlo.
stupidityI wish you'd quit that sort of super-league stupidity.
stupidityThanks to your stupidity, we lost the game.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อันธการ[N] ignorance, See also: stupidity, foolishness, Syn. ความเขลา, Ant. ความฉลาด, Notes: (บาลี)
ความเขลา[N] stupidity, See also: foolishness, silliness, Syn. ความโง่เง่า, ความโง่, ความโง่เขลา, Ant. ความฉลาด, ความเฉลียวฉลาด, Example: ความเขลานั้นเกิดขึ้นเพราะปราศจากการคิดพิจารณา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปล่อยไก่[v. exp.] (plǿi kai) EN: make a fool of oneself ; manifest one's stupidity ; make a faux pas ; make a blunder ; make a gaffe ; pull a boner   FR: gaffer ; commettre une bévue ; faire une gaffe (fam.) ; faire une boulette (fig. - fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
STUPIDITY    S T UW0 P IH1 D AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stupidity    (n) (s t y uu1 p i1 d i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
すっとこどっこい[, suttokodokkoi] (n,adj-na) idiot; fool; idiocy; stupidity [Add to Longdo]
ぱあ[, paa] (n,adj-na) (1) (See じゃん拳) paper (in rock, paper, scissors); (2) disappearing completely; (3) foolishness; stupidity [Add to Longdo]
ハンロンの剃刀[ハンロンのかみそり, hanron nokamisori] (n) (obsc) (See オッカムの剃刀) Hanlon's razor ("Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity") [Add to Longdo]
マジボケ[, majiboke] (n) (unintentionally comedic) stupidity [Add to Longdo]
烏滸の沙汰[おこのさた, okonosata] (n) stupidity; absurdity; presumption; impertinence [Add to Longdo]
甘口[あまくち, amakuchi] (adj-na,n,adj-no) (1) sweet flavour; sweet flavor; mildness; (2) flattery; (3) stupidity [Add to Longdo]
間抜け[まぬけ, manuke] (adj-na,n) (uk) stupidity; idiot; dunce; blockhead; (P) [Add to Longdo]
[ぐ, gu] (n,adj-na) (1) foolishness; silliness; stupidity; folly; (2) (arch) (hum) I; me; (P) [Add to Longdo]
愚の骨頂[ぐのこっちょう, gunokocchou] (exp) the height of folly; sheer stupidity [Add to Longdo]
愚鈍[ぐどん, gudon] (adj-na,n) (sens) stupidity; silliness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stupidity \Stu*pid"i*ty\, n. [L. stupiditas: cf. F.
   stupidit['e].]
   1. The quality or state of being stupid; extreme dullness of
    perception or understanding; insensibility; sluggishness.
    [1913 Webster]
 
   2. Stupor; astonishment; stupefaction. [R.]
    [1913 Webster]
 
       A stupidity
       Past admiration strikes me, joined with fear.
                          --Chapman.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stupidity
   n 1: a poor ability to understand or to profit from experience
      [ant: {intelligence}]
   2: a stupid mistake [syn: {stupidity}, {betise}, {folly},
     {foolishness}, {imbecility}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top