Search result for

stupidity

(36 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stupidity-, *stupidity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stupidity[N] ความโง่, See also: ความน่าเบื่อ, Syn. stupor, apathy, Ant. wisdom, intelligence
stupidity[N] ความน่าเบื่อ, Syn. idiocy, imbecility, witlessness, Ant. shrewdness, canniness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stupidity(สทิวพิด'ดิที) n. ความโง่,ความเง่า,ความเซ่อ,ความทึ่ม,ความโฉดเขลา,การกระทำหรือการพูดที่โง่หรือโฉดเขลา,ความคิดที่โฉดเขลา

English-Thai: Nontri Dictionary
stupidity(n) ความเซ่อ,ความโง่,ความเขลา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And thankfully, he saved you from your own stupidity.เขาช่วยเธอจากความโง่เขลาของเธอเองแท้ๆ The Mark of Nimueh (2008)
Your malice is matched by your stupidity!พวกแกมันเลวพอๆ กับโง่เลย Inkheart (2008)
Your stupidity amazes me.แกมันโง่จนฉันอึ้งไปเลย Pineapple Express (2008)
Killed his true love out of sheer stupidity.ทำให้คนรักต้องตาย เพียงเพราะความเขลา The Twilight Saga: New Moon (2009)
I hear stupidity makes time go faster.ฉันได้ยินมาว่า เวลาฟังเรื่องไร้สาระมันทำให้เวลาเดินเร้วขึ้น Connect! Connect! (2009)
Those things were told to you in confidence. More like stupidity.เรื่องทั้งหมดที่บอกเธอมันเป็นความลับ ไม่นะ ดูเหมือนจะเป็นความโง่มากกว่า In the Realm of the Basses (2009)
He's gonna pay for her stupidity for the rest of his life?เค้าต้องจ่ายเพราะความโง่ของเธอ ตลอดชีวิตที่เหลือ House Divided (2009)
We can wonder at its magnificent stupidity.ผมว่าอาจารย์คงไม่อยากดูเท่าไหร่หรอกครับ ไอ้หนู! Everyone (2009)
I don't know why I find his stupidity charming.ไม่รู้ทำไมความโง่ของเขา ถึงดูน่ารัก Ballad (2009)
It was stupid. It was blatant stupidity- เธอน่ะใจดีจัง แต่มันโง่มาก You Don't Know Jack (2010)
Well, darkness is the absence of light, and the stupidity in that instance was the absence of me.อืม ความมืดคือการขาดแสงสว่าง ความโง่เง่าคือการไม่มีฉันอยู่ด้วย The Social Network (2010)
That's their own stupidity. I should've been there.พวกนั้นมันโง่เง่าเองนี่ ฉันน่าจะอยู่ที่นั่นด้วย The Social Network (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stupidityHe had the stupidity to try to help Carlo.
stupidityI wish you'd quit that sort of super-league stupidity.
stupidityThanks to your stupidity, we lost the game.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อันธการ[N] ignorance, See also: stupidity, foolishness, Syn. ความเขลา, Ant. ความฉลาด, Notes: (บาลี)
ความเขลา[N] stupidity, See also: foolishness, silliness, Syn. ความโง่เง่า, ความโง่, ความโง่เขลา, Ant. ความฉลาด, ความเฉลียวฉลาด, Example: ความเขลานั้นเกิดขึ้นเพราะปราศจากการคิดพิจารณา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปล่อยไก่[v. exp.] (plǿi kai) EN: make a fool of oneself ; manifest one's stupidity ; make a faux pas ; make a blunder ; make a gaffe ; pull a boner   FR: gaffer ; commettre une bévue ; faire une gaffe (fam.) ; faire une boulette (fig. - fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
STUPIDITY    S T UW0 P IH1 D AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stupidity    (n) (s t y uu1 p i1 d i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
すっとこどっこい[, suttokodokkoi] (n,adj-na) idiot; fool; idiocy; stupidity [Add to Longdo]
ぱあ[, paa] (n,adj-na) (1) (See じゃん拳) paper (in rock, paper, scissors); (2) disappearing completely; (3) foolishness; stupidity [Add to Longdo]
ハンロンの剃刀[ハンロンのかみそり, hanron nokamisori] (n) (obsc) (See オッカムの剃刀) Hanlon's razor ("Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity") [Add to Longdo]
マジボケ[, majiboke] (n) (unintentionally comedic) stupidity [Add to Longdo]
烏滸の沙汰[おこのさた, okonosata] (n) stupidity; absurdity; presumption; impertinence [Add to Longdo]
甘口[あまくち, amakuchi] (adj-na,n,adj-no) (1) sweet flavour; sweet flavor; mildness; (2) flattery; (3) stupidity [Add to Longdo]
間抜け[まぬけ, manuke] (adj-na,n) (uk) stupidity; idiot; dunce; blockhead; (P) [Add to Longdo]
[ぐ, gu] (n,adj-na) (1) foolishness; silliness; stupidity; folly; (2) (arch) (hum) I; me; (P) [Add to Longdo]
愚の骨頂[ぐのこっちょう, gunokocchou] (exp) the height of folly; sheer stupidity [Add to Longdo]
愚鈍[ぐどん, gudon] (adj-na,n) (sens) stupidity; silliness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stupidity \Stu*pid"i*ty\, n. [L. stupiditas: cf. F.
   stupidit['e].]
   1. The quality or state of being stupid; extreme dullness of
    perception or understanding; insensibility; sluggishness.
    [1913 Webster]
 
   2. Stupor; astonishment; stupefaction. [R.]
    [1913 Webster]
 
       A stupidity
       Past admiration strikes me, joined with fear.
                          --Chapman.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stupidity
   n 1: a poor ability to understand or to profit from experience
      [ant: {intelligence}]
   2: a stupid mistake [syn: {stupidity}, {betise}, {folly},
     {foolishness}, {imbecility}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top