หรือคุณหมายถึง studiousneß?
Search result for

studiousness

(5 entries)
(2.0792 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -studiousness-, *studiousness*, studiousnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา studiousness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *studiousness*)
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
studiousness    (n) (s t y uu1 d i@ s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fleiß {m}studiousness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Studious \Stu"di*ous\, a. [L. studious: cf. F. studieux. See
   {Study}.]
   1. Given to study; devoted to the acquisition of knowledge
    from books; as, a studious scholar.
    [1913 Webster]
 
   2. Given to thought, or to the examination of subjects by
    contemplation; contemplative. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. Earnest in endeavors; aiming sedulously; attentive;
    observant; diligent; -- usually followed by an infinitive
    or by of; as, be studious to please; studious to find new
    friends and allies.
    [1913 Webster]
 
       You that are so studious
       Of my affairs, wholly neglect your own. --Massinger.
    [1913 Webster]
 
   4. Planned with study; deliberate; studied.
    [1913 Webster]
 
       For the frigid villainy of studious lewdness, . . .
       with apology can be invented?     --Rambler.
    [1913 Webster]
 
   5. Favorable to study; suitable for thought and
    contemplation; as, the studious shade. [Poetic]
    [1913 Webster]
 
       But let my due feet never fail
       To walk the studious cloister's pale. --Milton.
    [1913 Webster] -- {Stu"di*ous*ly}, adv. --
    {Stu"di*ous*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 studiousness
   n 1: diligent study

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top