หรือคุณหมายถึง stubbornneß?
Search result for

stubbornness

(30 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stubbornness-, *stubbornness*, stubbornnes
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This time, I've got to tear apart and fix her immaturity, stubbornness, and that attitude.ตอนนี้ แค่อยากจะดัดนิสัยเธอ จะได้แก้นิสัยดื้อดึงนั่น My Fair Lady (2009)
Such a shame she has to pay the price for your stubbornness.เธอจะต้องเจ็บตัวจากความดื้อรั้นของคุณ Beautifully Broken (2010)
I know if you can't do what your mind is set on, your stubbornness is unbearable, so I went with it.แม่รู้ว่าลูกจะเป็นยังไง ถ้าไม่ได้อย่างใจขึ้นมา ลูกนะดื้อจะตาย แม่ถึงร่วมมือด้วยไง Prosecutor Princess (2010)
You said I might succeed if I used my foolish stubbornness as a focal point in life.คุณว่าฉันจะประสบความสำเร็จ หากใช้ความดื้อรั้นที่โง่ๆ ของฉันเป็นจุดโฟกัสในชีวิต Episode #1.16 (2010)
You said to make my foolish stubbornness a focal point of my life, so I just trusted what you said, and am trying my best to do that.คุณบอกว่าให้ความดื้อรั้นแบบโง่ ๆ ของฉันเป็นจุดโฟกัสของชีวิตฉันเอง ดังนั้นฉันเพิ่งจะเชื่อในสิ่งที่คุณได้บอกมา และฉันพยายามทำให้ดีที่สุด Episode #1.16 (2010)
Because of Seo Eun Young's stubbornness, it's doubtful that the wedding will be stopped.เพราะความโง่ของซอ อึนยอง ฉันสงสัยว่างานแต่งพรุ่งนี้คงล่ม Episode #1.17 (2010)
We're Vikings. We have stubbornness issues.พวกเราคือไวกิ้ง จอมดันทุรัง How to Train Your Dragon (2010)
So there you go. I saved you from your own stubbornness.แล้วเธอก็จะไป ฉันปกป้องเธอจากความดื้อรั้นของเธอ Homecoming (2011)
Who can control her stubbornness?คุณครับ ห้องน้ำอยู่ไหน New Tales of the Gisaeng (2011)
He refused to come out of the game and his stubbornness cost the United States.เขาไม่ยอมออกจากการแข่ง ความหัวรั้นของเขาทำให้สหรัฐฯ แพ้ Battleship (2012)
You're just clinging to it out of intellectual stubbornness.แค่นายเชื่อมั่น และเลิกดื้อดึงเกี่ยวกับเรื่องนี้ The Parking Spot Escalation (2012)
Save me from the stubbornness of Dwarves.ธอริน อย่า The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stubbornnessI've got my stubbornness from my father.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การดื้อแพ่ง[N] obstinateness, See also: stubbornness, disobedience, intransigence, Thai definition: การขัดขืนไม่ยอมปฏิบัติตาม, การขัดขืนไม่ยอมให้ความร่วมมือ
ความดื้อ[N] obstinacy, See also: stubbornness, mulishness, persistence, Syn. ความดื้อรั้น, ความรั้น, Example: การลาออกของเขายิ่งแสดงให้เห็นชัดถึงความดื้อและไม่ยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้น, Thai definition: ความไม่ยอมเชื่อฟังหรือทำตาม
ความรั้น[N] stubbornness, See also: obstinacy, pertinacity, doggedness, Syn. ความดื้อรั้น, ความดื้อ, Example: ความรั้นของเขาทำให้เกิดข้อผิดพลาดในงาน

CMU English Pronouncing Dictionary
STUBBORNNESS    S T AH1 B ER0 N N AH0 S
STUBBORNNESS    S T AH1 B ER0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stubbornness    (n) - (s t uh1 b @ n - n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
意地ずく;意地尽く;意地づく;意地尽(io)[いじずく(意地ずく;意地尽く;意地尽);いじづく(意地尽く;意地づく;意地尽), ijizuku ( iji zuku ; iji kotogotoku ; iji jin ); ijiduku ( iji kotogotoku ; iji duk] (n,adj-na) obstinacy; stubbornness [Add to Longdo]
押し手;押手[おして;おしで, oshite ; oshide] (n) (1) (arch) seal; stamp; (2) depressing the string of a zither with one's left hand; (3) (See 引き手・ひきで) (in archery) left hand; (4) obstinacy; stubbornness [Add to Longdo]
頑固[がんこ, ganko] (adj-na,n) stubbornness; obstinacy; (P) [Add to Longdo]
頑冥;頑迷[がんめい, ganmei] (adj-na,n) bigotry; stubbornness; obstinacy [Add to Longdo]
強情(P);剛情[ごうじょう, goujou] (adj-na,n) obstinacy; stubbornness; (P) [Add to Longdo]
業突張り;強突張り[ごうつくばり, goutsukubari] (adj-na,n) (1) stubbornness; pigheaded person; (2) miser [Add to Longdo]
固執[こしつ(P);こしゅう, koshitsu (P); koshuu] (n,vs) adherence (e.g. to ideas, beliefs, a pet theory) (negative nuance); persistence; insistence; stubbornness; (P) [Add to Longdo]
剛腹;豪腹[ごうふく, goufuku] (adj-na,n) obstinacy; stubbornness [Add to Longdo]
片意地[かたいじ, kataiji] (adj-na,n) stubbornness; obstinacy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stubborn \Stub"born\, a. [OE. stoburn, stiborn; probably fr. AS.
   styb a stub. See {Stub}.]
   Firm as a stub or stump; stiff; unbending; unyielding;
   persistent; hence, unreasonably obstinate in will or opinion;
   not yielding to reason or persuasion; refractory; harsh; --
   said of persons and things; as, stubborn wills; stubborn ore;
   a stubborn oak; as stubborn as a mule. "Bow, stubborn knees."
   --Shak. "Stubborn attention and more than common
   application." --Locke. "Stubborn Stoics." --Swift.
   [1913 Webster]
 
      And I was young and full of ragerie [wantonness]
      Stubborn and strong, and jolly as a pie. --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      These heretics be so stiff and stubborn. --Sir T. More.
   [1913 Webster]
 
      Your stubborn usage of the pope.     --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Obstinate; inflexible; obdurate; headstrong; stiff;
     hardy; firm; refractory; intractable; rugged;
     contumacious; heady.
 
   Usage: {Stubborn}, {Obstinate}. Obstinate is used of either
      active or passive persistence in one's views or
      conduct, in spite of the wishes of others. Stubborn
      describes an extreme degree of passive obstinacy. --
      {Stub"born*ly}, adv. -- {Stub"born*ness}, n.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stubbornness
   n 1: the trait of being difficult to handle or overcome [syn:
      {stubbornness}, {obstinacy}, {obstinance}, {mulishness}]
   2: resolute adherence to your own ideas or desires [syn:
     {stubbornness}, {bullheadedness}, {obstinacy}, {obstinance},
     {pigheadedness}, {self-will}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top