Search result for

stubborn

(78 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stubborn-, *stubborn*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stubborn[ADJ] ดื้อรั้น, See also: ดื้อดึง, หัวแข็ง, Syn. dogged, headstrong, obstinate
stubborn[ADJ] รับมือยาก, See also: ว่ายาก, ควบคุมยาก, Syn. intractable, uncontrollable, unyielding

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stubborn(สทับ'เบิร์น) adj. ดื้อดึง,ดื้อรั้น,หัวรั้น,แข็งกระด้าง,ควบคุมยาก,ว่ายาก,รับมือยาก,แน่วแน่, See also: stubbornly adv. stubbornness n., Syn. adamant,dogged ###A. flexible

English-Thai: Nontri Dictionary
stubborn(adj) ดันทุรัง,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ว่ายาก,ยืนหยัด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I didn't say you weren't stubborn.ฉันไม่ได้ว่าคุณดื้อดึง Joy (2008)
You're scared, and stubborn, and you don't like people feeling sorry for you.คุณกลัว แล้วก็ดื้อมาก และคุณก็ไม่ชอบ ให้คนมาสงสารคุณ Emancipation (2008)
{\pos(194,215)}and a stubborn refusal to shave her pits.และการปฏิเสธที่ดื้อด้านที่จะโกนตรงนั้นของเธอ Dying Changes Everything (2008)
I know Arthur's stubborn and pig-headed and annoying, but he cares about his people.ถึงอาเธอร์จะหัวรั้นดื้อด้านน่ารำคาญแค่ไหน แต่เขาใส่ใจพวกประชาชนเสมอ The Labyrinth of Gedref (2008)
He's too stubborn.เขาดื้อเกินไป The Moment of Truth (2008)
Please forgive my stubborn pride!โปรดยกโทษในความดื้อรั้นของฉัน The Secret of Moonacre (2008)
I hear he's as stubborn as you are.เขาก็ดื้อ เหมือนคุณนั่นแหละ The Dark Knight (2008)
Malcontents, complainers, stubborn as mules in the morning.หยาบคาย วุ่นวาย หัวแข็งเหมือนลา ในตอนเช้า The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
You are so stubborn.คุณเป็นคนดื้อจริงๆ Episode #1.8 (2008)
I beg you to stop being so stubborn.ฉันขอร้องล่ะ เลือกเป็นคนดื้อรันสักที. Episode #1.8 (2008)
If you continue to be stubborn, you will die a very cruel death.ถ้าแกยังดื้อ อย่างนี้, แกจะตายให้การตายอย่างเจ็บปวด. Episode #1.8 (2008)
But she's is so stubborn... and so on edge, she doesn't realize she understands.บางที มันอาจจะเสียเวลาก็ได้ที่มานั่งสอนเธอ ทำไมล่ะ The Ramen Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stubbornHe is stubborn though honest.
stubbornHe stubbornly persisted in his opinion.
stubbornIf it becomes stubborn indeed it stands alone.
stubbornI have never come across such a stubborn person.
stubbornI never thought he was so all that stubborn.
stubbornI thought our boss was stubborn as a mule but actually he has his cute side.
stubbornI've got my stubbornness from my father.
stubbornMary is too stubborn to apologize.
stubbornMy father is too stubborn to admit his faults.
stubbornOppose stubbornly; persist in one's opposition.
stubbornThe man held on to his job stubbornly and would not retire.
stubbornThe more stubborn you are, the more isolated you become.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากแข็ง[ADJ] stubborn, See also: obstinate, tight-lipped, Syn. ดึงดัน, ดื้อ, Example: ผู้หญิงวันพฤหัสบางครั้งทำตัวเหมือนผู้ร้ายปากแข็ง วิตกกังวลเกินเหตุ, Thai definition: พูดยืนยันหรือเถียงอย่างดื้อดันไม่ยอมจำนนข้อเท็จจริง
ว่ายาก[ADJ] stubborn, See also: obstinate, disobedient, obdurate, Syn. ดื้อดึง, หัวแข็ง, ดื้อรั้น, Ant. ว่าง่าย, Example: เขาเป็นเด็กว่ายาก พูดสอนอะไรก็ไม่เชื่อฟัง, Thai definition: ที่ไม่อยู่ในโอวาท
ตะแบง[ADV] stubbornly, See also: awry, obstinately, turned toward one side, Syn. ดึงดัน, เถียงข้างๆ คูๆ, เฉไฉ, Example: เขาเถียงตะแบงไปโดยไม่มีเหตุผล, Thai definition: อาการที่พูดหรือเถียงเฉไฉหรือดันไปข้างๆ คูๆ
รั้น[ADJ] stubborn, See also: dogmatic, obstinate, recalcitrant, headstrong, obdurate, Syn. ดื้อดึง, ดื้อ, ดื้อด้าน, Ant. หัวอ่อน, ว่านอนสอนง่าย
กระด้างกระเดื่อง[ADJ] rebellious, See also: stubborn, mutinous, obstinate, disobeyed, Syn. เอาใจออกห่าง, แข็งข้อ, Ant. อ่อนน้อม, Example: ระบบการปกครองแบบเผด็จการจะมีการปราบปรามผู้ที่กระด้างกระเดื่องด้วยวิธีการรุนแรงเสมอ, Thai definition: ที่มีลักษณะไม่อ่อนน้อม, เอาใจออกหากไม่ยอมอ่อนน้อมอย่างเคย
การดื้อแพ่ง[N] obstinateness, See also: stubbornness, disobedience, intransigence, Thai definition: การขัดขืนไม่ยอมปฏิบัติตาม, การขัดขืนไม่ยอมให้ความร่วมมือ
ความดื้อ[N] obstinacy, See also: stubbornness, mulishness, persistence, Syn. ความดื้อรั้น, ความรั้น, Example: การลาออกของเขายิ่งแสดงให้เห็นชัดถึงความดื้อและไม่ยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้น, Thai definition: ความไม่ยอมเชื่อฟังหรือทำตาม
ความรั้น[N] stubbornness, See also: obstinacy, pertinacity, doggedness, Syn. ความดื้อรั้น, ความดื้อ, Example: ความรั้นของเขาทำให้เกิดข้อผิดพลาดในงาน
หัวชนฝา[ADV] stubbornly, See also: obstinately, uncompromisingly, Syn. หัวชนกำแพง, Example: นักการเมืองคัดค้านหัวชนฝาไม่มีใครยอมใคร, Thai definition: มีลักษณะที่สู้ไม่ยอมถอย, Notes: (สำนวน)
หัวเห็ด[ADJ] stubborn, See also: unyielding, headstrong, intransigent, obstinate, Syn. ดื้อด้าน, ทนทาน, ดื้อ, Example: คนหัวเห็ดอย่างคุณไม่เป็นอะไรง่ายๆ หรอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดื้อ[adj.] (deū) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed ; naughty   FR: obstiné ; récalcitrant ; insoumis ; déterminé ; buté
ดื้อดึง[adj.] (deūdeung) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed   FR: tenace ; obstiné ; entêté ; têtu
หัวชนฝา[adv.] (hūa chon fā) EN: stubbornly ; obstinately ; uncompromisingly   FR: obstinément
หัวดื้อ[adj.] (hūadeū) EN: obstinate ; stubborn ; disobedient ; obdurate   FR: têtu ; entêté ; obstiné
หัวแข็ง[v.] (hūakhaeng) EN: be stubborn ; be obstinate ; be obdurate ; be headstrong   
หัวแข็ง[adj.] (hūakhaeng) EN: obstinate ; robust ; vigorous ; strong ; hale and hearty ; restive ; stubborn   FR: obstiné ; têtu
หัวรั้น[adj.] (hūaran) EN: stubborn ; obstinate ; obdurate ; disobedient   FR: obstiné
ควาย[n.] (khwāi) EN: stubborn person ; ass ; fool ; simpleton ; dunce   FR: imbécile [m] ; simplet [m]
รั้น[adj.] (ran) EN: stubborn ; be dogmatic   FR: têtu ; obstiné ; dogmatique
ถลัน[v.] (thalan) EN: dash ; rush ; force one's way ; push one's way in ; enter stubbornly ; intrude regardless of consequences   FR: se précipiter ; faire irruption

CMU English Pronouncing Dictionary
STUBBORN    S T AH1 B ER0 N
STUBBORNLY    S T AH1 B ER0 N L IY0
STUBBORNNESS    S T AH1 B ER0 N N AH0 S
STUBBORNNESS    S T AH1 B ER0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stubborn    (j) (s t uh1 b @ n)
stubbornly    (a) (s t uh1 b @ n l ii)
stubbornness    (n) - (s t uh1 b @ n - n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eigensinnig {adj} | eigensinniger | am eigensinnigstenstubborn | more stubborn | most stubborn [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]
しぶとい[, shibutoi] (adj-i) tenacious; tough; enduring; dogged; headstrong; stubborn; obstinate; unyielding [Add to Longdo]
じゃじゃ馬[じゃじゃうま, jajauma] (n) (1) (col) restive horse; (2) unmanageable person (esp. a woman); shrew; stubborn tomboy [Add to Longdo]
ねちっこい;ねちこい[, nechikkoi ; nechikoi] (adj-i) persistent; obstinate; stubborn; pigheaded [Add to Longdo]
意固地;依怙地;依估地(iK)[いこじ;えこじ(依怙地;依估地), ikoji ; ekoji ( ikoji ; i ko chi )] (adj-na) obstinate; stubborn; obdurate; headstrong; willful; perverse [Add to Longdo]
意地ずく;意地尽く;意地づく;意地尽(io)[いじずく(意地ずく;意地尽く;意地尽);いじづく(意地尽く;意地づく;意地尽), ijizuku ( iji zuku ; iji kotogotoku ; iji jin ); ijiduku ( iji kotogotoku ; iji duk] (n,adj-na) obstinacy; stubbornness [Add to Longdo]
意地を張る[いじをはる, ijiwoharu] (exp,v5r) to not give in; to be obstinate; to be stubborn; to be perverse [Add to Longdo]
意地張る;意地ばる;意地はる(ik)[いじばる(意地張る;意地ばる);いじはる(意地張る;意地はる)(ik), ijibaru ( iji haru ; iji baru ); ijiharu ( iji haru ; iji haru )(ik)] (exp,v5r) (See 意地を張る) to be stubborn; to be obstinate; to be perverse; to not give in [Add to Longdo]
一刻[いっこく, ikkoku] (adj-na,n-adv,n-t) (1) minute; moment; an instant; (2) stubborn; hot-headed; (P) [Add to Longdo]
一国[いっこく, ikkoku] (adj-na,n-adv,n-t) (1) whole country; (2) (See 一刻) hotheaded; stubborn; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàng, ㄐㄧㄤˋ, / ] stubborn; unyielding, #391 [Add to Longdo]
[nìng, ㄋㄧㄥˋ, / ] stubborn, #8,167 [Add to Longdo]
倔强[jué jiàng, ㄐㄩㄝˊ ㄐㄧㄤˋ, / ] stubborn; obstinate; unbending, #13,132 [Add to Longdo]
顽固[wán gù, ㄨㄢˊ ㄍㄨˋ, / ] stubborn; obstinate, #16,376 [Add to Longdo]
[niù, ㄋㄧㄡˋ, ] stubborn; contrary, #21,848 [Add to Longdo]
顽症[wán zhèng, ㄨㄢˊ ㄓㄥˋ, / ] stubborn illness; disease that is difficult to treat, #37,845 [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, ] stubborn, #59,198 [Add to Longdo]
顽劣[wán liè, ㄨㄢˊ ㄌㄧㄝˋ, / ] stubborn and obstreperous; naughty and mischievous, #64,724 [Add to Longdo]
刚愎自用[gāng bì zì yòng, ㄍㄤ ㄅㄧˋ ㄗˋ ㄩㄥˋ, / ] stubborn, #67,488 [Add to Longdo]
认死理[rèn sǐ lǐ, ㄖㄣˋ ㄙˇ ㄌㄧˇ, / ] stubborn, #90,107 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stubborn \Stub"born\, a. [OE. stoburn, stiborn; probably fr. AS.
   styb a stub. See {Stub}.]
   Firm as a stub or stump; stiff; unbending; unyielding;
   persistent; hence, unreasonably obstinate in will or opinion;
   not yielding to reason or persuasion; refractory; harsh; --
   said of persons and things; as, stubborn wills; stubborn ore;
   a stubborn oak; as stubborn as a mule. "Bow, stubborn knees."
   --Shak. "Stubborn attention and more than common
   application." --Locke. "Stubborn Stoics." --Swift.
   [1913 Webster]
 
      And I was young and full of ragerie [wantonness]
      Stubborn and strong, and jolly as a pie. --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      These heretics be so stiff and stubborn. --Sir T. More.
   [1913 Webster]
 
      Your stubborn usage of the pope.     --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Obstinate; inflexible; obdurate; headstrong; stiff;
     hardy; firm; refractory; intractable; rugged;
     contumacious; heady.
 
   Usage: {Stubborn}, {Obstinate}. Obstinate is used of either
      active or passive persistence in one's views or
      conduct, in spite of the wishes of others. Stubborn
      describes an extreme degree of passive obstinacy. --
      {Stub"born*ly}, adv. -- {Stub"born*ness}, n.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stubborn
   adj 1: tenaciously unwilling or marked by tenacious
       unwillingness to yield [syn: {stubborn}, {obstinate},
       {unregenerate}] [ant: {docile}]
   2: not responding to treatment; "a stubborn infection"; "a
     refractory case of acne"; "stubborn rust stains" [syn:
     {refractory}, {stubborn}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top