Search result for

struck

(61 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -struck-, *struck*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
struck[VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ strike
struck[ADJ] ปิดเพราะการหยุดงานประท้วง
struck dumb[PHRV] ตกตะลึง, See also: ประหลาดใจมาก, Syn. strike dumb

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
struck(สทรัค) vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ strike. adj. (โรงงาน,อุตสาหกรรม) ปิด
strucken(สทรัค'เคิน) vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ strike
awestruck(ออ'สทรัค) adj. รู้สึกกลัว,ตกใจกลัว, ประหม่า. -awe-struck,awe-stricken, awestricken adj. (filled with awe,awe-inspiring)
dumbstruck(ดัม'สทรัค) adj. ตกตะลึงจนพูดไม่ออก,ฉงนจนพูดไม่ออก., Syn. dumb -struck,dumb-stricken,dumbstricken
horror-struckadj. ตกใจ,กลัวมาก,หวาดสะดุ้ง, Syn. horror-stricken
llightstruck(- สทรัค) adj. ถูกแสง,ต้องแสง
sunstruck(ซัน'สทรัค) adj. เป็นsunstroke
thunderstruckadj. งงงวย,ตกใจเหมือนถูกสายฟ้า,อกสั่นขวัญหาย., Syn. thunderstricken

English-Thai: Nontri Dictionary
struck(vt) pt และ pp ของ strike
awestruck(adj) ตกใจกลัว,ประหม่า
thunderstruck(adj) พิศวง,ตกใจ,งงงวย,อกสั่นขวัญหาย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
struck off (vt ) ถอนออก , ถอดถอน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Struck me as a little weird.มันทำให้ผมรู้สึกว่า มีอะไรพิกลอยู่เล็กน้อย The Itch (2008)
I guess I was completely struck.ฉันว่าฉันตกหลุมรักเข้าไปแล้ว หลังจากนั้น Akai ito (2008)
This mystery weapon has struck in a dozen systems, and disappeared without a trace.เจ้าอาวุธลึกลับนี่ได้เข้าโจมตี หลายหมู่ดาวแล้ว จากนั้นก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย Rising Malevolence (2008)
Some days past. I struck it full square.หลายวันมาแล้ว ข้าเจอกับมันมาเต็มๆ Lancelot (2008)
The accord we've struck with Cendred was years in the making.เราทำข้อตกลงกับทางเซนเดรดไว้ ตั้งหลายปีแล้ว The Moment of Truth (2008)
The bargain is struck.ข้อตกลงเป็นอันสิ้นสุด Le Morte d'Arthur (2008)
Now occupied by an ascetic branch of the Noelites... the convent was struck by a missile late last night.ปัจจุบันดูแลโดยกลุ่ม โนอีไล้ท์ ที่เคร่งครัด โบสถ์ดังกล่าวถูกทำลาย.. โดยขีปนาวุธ เมื่อคืนนี้ Babylon A.D. (2008)
This tree was struck dead by lightning last year.ต้นไม้ต้นนั้นถูกฟ้าผ่าเมื่อปีกลาย My Sassy Girl (2008)
Did I ever tell you I was struck by lightning seven times?ฉันเคยบอกหรือยังว่า ฉันโดนฟ้าผ่ามาเจ็ดครั้งแล้ว The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Did I ever tell you I've been struck by lightning 7 times?ฉันเคยบอกหรือยังว่า ฉันโดนฟ้าผ่ามาเจ็ดครั้ง? The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Did I ever tell you, I was struck by lightning 7 times?ผมเคยบอกคุณรึยังว่า ผมโดนฟ้าผ่า 7 ครั้งแล้ว? The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Some get struck by lightning.บางคนเกิดมาเพื่อถูกฟ้าผ่า The Curious Case of Benjamin Button (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
struckA big tree in the field was struck by lightning.
struckA curious disease struck the town.
struckA good idea struck her.
struckA good idea struck me.
struckA good idea suddenly struck her.
struckA good idea suddenly struck me.
struckAs I was struck on the head, I was unconscious for some time.
struckA string of disasters struck the region.
struckAt last a good idea struck me.
struckHe had just finished his homework when the clock struck ten.
struckHe had words with his friend and then struck him.
struckHer behavior struck me as silly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุบตี[V] beat, See also: struck, hit, Syn. ทำร้าย, ตบตี, Thai definition: ทำร้ายร่างกาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชมเปาะ[v. exp.] (chom pǿ) EN: pay steady compliments (to) ; be profuse in praise ; admire without reserve ; praise without reserve ; be struck with admiration   FR: amadouer
อึ้ง[v.] (eung) EN: be struck dumb ; be speechless ; be tongue-tied ; be silent   FR: être interdit ; être interloqué

CMU English Pronouncing Dictionary
STRUCK    S T R AH1 K
STRUCKMAN    S T R AH1 K M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
struck    (v) (s t r uh1 k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausgeholtstruck out [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つんでれ;ツンデレ[, tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type [Add to Longdo]
でれっと[, deretto] (adv,n,vs) (col) (on-mim) exhausted; lovestruck; logy [Add to Longdo]
でれでれ[, deredere] (adv,n,vs) (on-mim) exhausted; lovestruck; logy; fawning; mooning [Add to Longdo]
びっくり仰天;吃驚仰天[びっくりぎょうてん, bikkurigyouten] (n,vs) astonished; stunned; startled out of one's wits; thunderstruck; open-eyed astonishment [Add to Longdo]
ものが言えない;物が言えない[ものがいえない, monogaienai] (exp) speechless (with amazement); struck dumb [Add to Longdo]
ヘキヘキ;へきへき[, hekiheki ; hekiheki] (n,vs) (See 辟易) being gobsmacked; being struck dumb; being fed up with something [Add to Longdo]
肝を冷やす;きもを冷やす[きもをひやす, kimowohiyasu] (exp,v5s) to be struck with terror; to be terrified; to be scared to death [Add to Longdo]
恐懼[きょうく, kyouku] (n,vs) being struck with awe [Add to Longdo]
恐懼感激[きょうくかんげき, kyoukukangeki] (n,vs) being struck with awe; deeply moved with awe [Add to Longdo]
驚歎[きょうたん, kyoutan] (n,vs) admiration; wondering; being struck with admiration [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
打中[dǎ zhòng, ㄉㄚˇ ㄓㄨㄥˋ, ] struck, #17,815 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strike \Strike\, v. t. [imp. {Struck}; p. p. {Struck},
   {Stricken}({Stroock}, {Strucken}, Obs.); p. pr. & vb. n.
   {Striking}. Struck is more commonly used in the p. p. than
   stricken.] [OE. striken to strike, proceed, flow, AS.
   str[imac]can to go, proceed, akin to D. strijken to rub,
   stroke, strike, to move, go, G. streichen, OHG.
   str[imac]hhan, L. stringere to touch lightly, to graze, to
   strip off (but perhaps not to L. stringere in sense to draw
   tight), striga a row, a furrow. Cf. {Streak}, {Stroke}.]
   1. To touch or hit with some force, either with the hand or
    with an instrument; to smite; to give a blow to, either
    with the hand or with any instrument or missile.
    [1913 Webster]
 
       He at Philippi kept
       His sword e'en like a dancer; while I struck
       The lean and wrinkled Cassius.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To come in collision with; to strike against; as, a bullet
    struck him; the wave struck the boat amidships; the ship
    struck a reef.
    [1913 Webster]
 
   3. To give, as a blow; to impel, as with a blow; to give a
    force to; to dash; to cast.
    [1913 Webster]
 
       They shall take of the blood, and strike it on the
       two sideposts.            --Ex. xii. 7.
    [1913 Webster]
 
       Who would be free, themselves must strike the blow.
                          --Byron.
    [1913 Webster]
 
   4. To stamp or impress with a stroke; to coin; as, to strike
    coin from metal: to strike dollars at the mint.
    [1913 Webster]
 
   5. To thrust in; to cause to enter or penetrate; to set in
    the earth; as, a tree strikes its roots deep.
    [1913 Webster]
 
   6. To punish; to afflict; to smite.
    [1913 Webster]
 
       To punish the just is not good, nor strike princes
       for equity.              --Prov. xvii.
                          26.
    [1913 Webster]
 
   7. To cause to sound by one or more beats; to indicate or
    notify by audible strokes; as, the clock strikes twelve;
    the drums strike up a march.
    [1913 Webster]
 
   8. To lower; to let or take down; to remove; as, to strike
    sail; to strike a flag or an ensign, as in token of
    surrender; to strike a yard or a topmast in a gale; to
    strike a tent; to strike the centering of an arch.
    [1913 Webster]
 
   9. To make a sudden impression upon, as by a blow; to affect
    sensibly with some strong emotion; as, to strike the mind,
    with surprise; to strike one with wonder, alarm, dread, or
    horror.
    [1913 Webster]
 
       Nice works of art strike and surprise us most on the
       first view.              --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
       They please as beauties, here as wonders strike.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   10. To affect in some particular manner by a sudden
     impression or impulse; as, the plan proposed strikes me
     favorably; to strike one dead or blind.
     [1913 Webster]
 
        How often has stricken you dumb with his irony!
                          --Landor.
     [1913 Webster]
 
   11. To cause or produce by a stroke, or suddenly, as by a
     stroke; as, to strike a light.
     [1913 Webster]
 
        Waving wide her myrtle wand,
        She strikes a universal peace through sea and land.
                          --Milton.
     [1913 Webster]
 
   12. To cause to ignite; as, to strike a match.
     [1913 Webster]
 
   13. To make and ratify; as, to strike a bargain.
     [1913 Webster]
 
   Note: Probably borrowed from the L. foedus ferrire, to strike
      a compact, so called because an animal was struck and
      killed as a sacrifice on such occasions.
      [1913 Webster]
 
   14. To take forcibly or fraudulently; as, to strike money.
     [Old Slang]
     [1913 Webster]
 
   15. To level, as a measure of grain, salt, or the like, by
     scraping off with a straight instrument what is above the
     level of the top.
     [1913 Webster]
 
   16. (Masonry) To cut off, as a mortar joint, even with the
     face of the wall, or inward at a slight angle.
     [1913 Webster]
 
   17. To hit upon, or light upon, suddenly; as, my eye struck a
     strange word; they soon struck the trail.
     [1913 Webster]
 
   18. To borrow money of; to make a demand upon; as, he struck
     a friend for five dollars. [Slang]
     [1913 Webster]
 
   19. To lade into a cooler, as a liquor. --B. Edwards.
     [1913 Webster]
 
   20. To stroke or pass lightly; to wave.
     [1913 Webster]
 
        Behold, I thought, He will . . . strike his hand
        over the place, and recover the leper. --2 Kings v.
                          11.
     [1913 Webster]
 
   21. To advance; to cause to go forward; -- used only in past
     participle. "Well struck in years." --Shak.
     [1913 Webster]
 
   {To strike an attitude}, {To strike a balance}. See under
    {Attitude}, and {Balance}.
 
   {To strike a jury} (Law), to constitute a special jury
    ordered by a court, by each party striking out a certain
    number of names from a prepared list of jurors, so as to
    reduce it to the number of persons required by law.
    --Burrill.
 
   {To strike a lead}.
     (a) (Mining) To find a vein of ore.
     (b) Fig.: To find a way to fortune. [Colloq.]
 
   {To strike a ledger} or {To strike an account}, to balance
    it.
 
   {To strike hands with}.
     (a) To shake hands with. --Halliwell.
     (b) To make a compact or agreement with; to agree with.
       
 
   {To strike off}.
     (a) To erase from an account; to deduct; as, to strike
       off the interest of a debt.
     (b) (Print.) To impress; to print; as, to strike off a
       thousand copies of a book.
     (c) To separate by a blow or any sudden action; as, to
       strike off what is superfluous or corrupt.
 
   {To strike oil}, to find petroleum when boring for it;
    figuratively, to make a lucky hit financially. [Slang,
    U.S.]
 
   {To strike one luck}, to shake hands with one and wish good
    luck. [Obs.] --Beau. & Fl.
 
   {To strike out}.
     (a) To produce by collision; to force out, as, to strike
       out sparks with steel.
     (b) To blot out; to efface; to erase. "To methodize is as
       necessary as to strike out." --Pope.
     (c) To form by a quick effort; to devise; to invent; to
       contrive, as, to strike out a new plan of finance.
     (d) (Baseball) To cause a player to strike out; -- said
       of the pitcher. See {To strike out}, under {Strike},
       v. i.
 
   {To strike sail}. See under {Sail}.
 
   {To strike up}.
     (a) To cause to sound; to begin to beat. "Strike up the
       drums." --Shak.
     (b) To begin to sing or play; as, to strike up a tune.
     (c) To raise (as sheet metal), in making diahes, pans,
       etc., by blows or pressure in a die.
 
   {To strike work}, to quit work; to go on a strike.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Struck \Struck\,
   imp. & p. p. of {Strike}.
   [1913 Webster]
 
   {Struck jury} (Law), a special jury, composed of persons
    having special knowledge or qualifications, selected by
    striking from the panel of jurors a certain number for
    each party, leaving the number required by law to try the
    cause.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 struck
   adj 1: (used in combination) affected by something overwhelming;
       "conscience-smitten"; "awe-struck" [syn: {smitten},
       {stricken}, {struck}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 strike
 
 1. (struck
 2. struck veya (nad.), (A.B.D.) stricken) vurmak, çarpmak, darbe indirmek
 3. yumruk atmak
 4. çakmak
 5. çatmak
 6. basmak, darbetmek
 7. çalmak (saat)
 8. gelmek, bulmak, ulaşmak
 9. dolu zahire ölçüsünü bir tahta parçasıyla silip düzeltmek
 10. akdetmek, kararlaştırmak
 11. zihninde yer etmek, etkilemek, dikkatini çekmek
 12. (den.) indirmek, mayna etmek (bayrak), arya sancak etmek
 13. poz almak
 14. ilerlemek
 15. birdenbire bulmak
 16. grev yapmak
 17. kök sürmek, tutmak (bitki) strike camp çadırı bozmak. strike down darbeyle yere yıkmak
 18. aciz bırakmak. strike dumb şaşırtmak. strike hands pazarlık şartlarını kabul ederek el sıkışmak. strike home etkilemek, tesirli olmak. strike it rich (k. dili) beklenmedik bir gelire erişmek. strike off veya from çıkarmak, ayırmak, kesmek. strike out karalayarak çıkarmak
 19. işe koyulmak
 20. (beysbol) üç kere topa vuramayınca oyun harici olmak. strike the set sahne donatımım boşaltmak. strike up çalmaya başlamak. strike up a friendship dostluk kurmak. It strikes me Bana öyle geliyor ki.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top