Search result for

strongly

(58 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -strongly-, *strongly*, strong
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
strongly[ADV] อย่างแข็งแรง, See also: อย่างมีกำลัง, Syn. mightily, powerfully

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
strongly(สทรอง'ลี) adv. อย่างแข็งแรง,อย่างแข็งขัน,อย่างรุนแรง, Syn. powerfully

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Strongly Alkaline (8.5-9.0) ปฎิกิริยาเป็นด่างแก่
ปฎิกิริยาเป็นด่างแก่ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I see you feel strongly about this, Arthur.พ่อเห็นว่าลูกจะรู้สึกแน่ใจในเรื่องนี้เหลือเกินนะ อาร์เธอร์ Lancelot (2008)
They just really strongly suggested that we leave town now.- แล้วตำรวจพูดอะไรกับคุณบ้าง\ Jumper (2008)
The liposuction, the rhinoplasty, the facial tuck, which I would strongly recommend over the chemical peel.การดูดไขมัน การทำจมูก การดึงหน้า ซึ่งหมอน่ะขอแนะนำการลอกหน้า ด้วยกระบวนการเคมี Burn After Reading (2008)
I strongly advise against doing this, especially on your own.ดิฉันขอคัดค้านการไปในครั้งนี้นะคะ.. ยิ่งไปเองด้วยแล้ว.. Invictus (2009)
I strongly urge you to return to the white house.ผมต้องการให้ท่านรีบกลับไปที่ทำเนียบขาว Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
I strongly suggest you get a life.ขอแนะนำว่า พวกคุณกลับไปใช้ชีวิตปรกติเถอะ The Monster at the End of This Book (2009)
But I feel stronglyแต่ฉันมั่นใจ Home Is the Place (2009)
Which is why Maria feels stronglyดังนั้นมาเรียรู้สึกว่า In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Now if we're going with the Damask for the settee, then I strongly suggest that we do the couch in the chenille.ถ้าเราใช้ผ้าดามาสก์สำหรับเก้าอี้เท้าแขน ฉันขอแนะนำว่าให้หุ้มเก้าอี้ยาวด้วยชีไนล์ Marry Me a Little (2009)
We strongly support the proposal.ผมกำลังสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตที่ฉลาด The Cove (2009)
I'd just like to say that although I-I know we've had our share of ups and downs, this has been an incredible, dare I say, life-changing experience that apparently you don't feel quite as strongly about.แม้ว่าเรา,ผม-ผมรู้ว่าเรา มีทั้งเรื่องดี และเรื่องร้าย มันน่าเหลือเชื่อ, ผมกล้าพูด มันเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต Chuck Versus the Colonel (2009)
They feel much more strongly than we do.พวกนั้นมีความรู้สึกที่แรงกล้ากว่าพวกเรา Release Me (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stronglyBeth's father discussed with her how strongly he expects her to be quiet.
stronglyHe is a tall and strongly built man.
stronglyHe pushed his plan strongly.
stronglyHer kind action strongly impressed me.
stronglyHe strongly persisted in arguing his opinion.
stronglyHe was strongly against all violence.
stronglyI also think 'living hell' is putting it too strongly.
stronglyI feel strongly that men and women are equal.
stronglyI recommend it strongly.
stronglyI strongly suggest you visit Kyoto.
stronglyI strongly suspected that he had been lying.
stronglyMariko's parents are strongly opposed to her marrying an American.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นปึกแผ่น[ADV] firmly, See also: strongly, Syn. มั่นคง, แข็งแรง, ถาวร, Example: คนไทยรักษาชาติรักษาแผ่นดินเป็นปึกแผ่นมั่นคงมาได้ด้วยสติปัญญาความสามารถ
ถึงเป็นถึงตาย[ADV] strongly, See also: extremely, Thai definition: อย่างเอาจริงเอาจังเกินไป, อย่างรุนแรง
ถึงพริกถึงขิง[ADV] at it hammer and tongs, See also: strongly, violently, seriously, fiercely, Syn. เผ็ดร้อนรุนแรง, รุนแรง, Example: ลำตัดคณะนี้เล่นถึงพริกถึงขิงดีจริง
ร้อนแรง[ADV] strongly, See also: vehemently, fervidly, rousing, ardently, Syn. รุนแรง, เร่าร้อน, Example: เขามีความปรารถนาอย่างร้อนแรงที่จะช่วยประเทศของเขา
กรุ่น[ADV] fragrantly, See also: strongly scented, Syn. อบอวล, Example: ดอกราตรีจะหอมกรุ่นในตอนกลางคืน
แจ๊ด[ADV] brightly, See also: strongly, intensely, glaringly, Syn. จัด, ยิ่ง, มาก, Example: สมศรีทาปากสีแดงแจ๊ดมาทำงานทุกวัน
อย่างแรงกล้า[ADV] strongly, See also: vigorously, powerfully, energetically, forcefully, Example: เราทั้งหลายปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะปรับปรุงดำเนินกิจการบ้านเมืองให้ปกติมั่นคงขึ้น
รุนแรง[ADV] strongly, See also: vehemently, fervidly, rousing, ardently, violently, intensely, sharply, acutely, excessive, Syn. หนักหน่วง, สาหัส, แรง, Example: เขาเปลี่ยนเป็นคนละคนหลังจากที่ต้องผิดหวังอย่างรุนแรง
อย่างแรงกล้า[ADV] strongly, See also: vigorously, powerfully, energetically, forcefully, Example: เราทั้งหลายปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะปรับปรุงดำเนินกิจการบ้านเมืองให้ปกติมั่นคงขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่อมั่น[v.] (cheūaman) EN: firmly believe ; strongly believe ; trust in ; have confidence ; be confident ; believe in   FR: être confiant ; être convaincu
จ้า[adv.] (jā) EN: very ; strongly ; loudly   
แจ๊ด = แจด[adv.] (jaēt) EN: brightly ; strongly ; intensely ; glaringly ; terribly   
แน่นหนา[adv.] (naennā) EN: tightly ; firmly ; fast ; strongly ; securely ; solidly ; sturdily   FR: solidement ; fermement
รุนแรง[adv.] (runraēng) EN: strongly ; vehemently ; fervidly ; rousing ; ardently ; violently ; intensely ; sharply ; acutely ; excessively ; viciously   
เสถียร[adv.] (sathīen) EN: stably ; firmly ; strongly   FR: stable ; constant
อย่างแรงกล้า[adv.] (yāng raēng klā) EN: strongly   

CMU English Pronouncing Dictionary
STRONGLY    S T R AO1 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
strongly    (a) (s t r o1 ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あくが強い;灰汁が強い[あくがつよい, akugatsuyoi] (exp,adj-i) (1) (See あくの強い) having a strong alkaline taste; harsh to the taste; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
あくの強い;灰汁の強い[あくのつよい, akunotsuyoi] (adj-i) (1) (See あくが強い) harsh tasting; strongly alkaline tasting; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
こってり;ごってり[, kotteri ; gotteri] (adv,adv-to,vs) (1) (ごってり is emphatic) thickly; heavily; richly; (2) severely; strongly [Add to Longdo]
しろと言う[しろという, shirotoiu] (exp,v5u) (uk) to advise strongly; to insist (on something) [Add to Longdo]
せよと言う[せよという, seyotoiu] (exp,v5u) (uk) (See しろと言う) to advise strongly; to insist (on something) [Add to Longdo]
どころ[, dokoro] (prt) (See どころか) particle used to indicate that what precedes it is an extreme example and strongly negates it [Add to Longdo]
ぶん投げる;打ん投げる[ぶんなげる, bunnageru] (v1,vt) to throw (strongly, violently, etc.) [Add to Longdo]
むんず[, munzu] (adv-to) strongly; violently; with all one's strength [Add to Longdo]
引きずる(P);引ずる;引き摺る;引摺る(io)[ひきずる, hikizuru] (v5r,vt) (1) to drag along; to pull; (2) to force someone along; (3) to prolong; to drag out; (4) to influence strongly; to seduce; (P) [Add to Longdo]
引っ張る(P);引っぱる;引張る[ひっぱる, hipparu] (v5r,vt) (1) to pull; to draw; to pull tight; (2) to string (lines); to run (cable); to stretch; (3) to pull towards oneself (e.g. someone's sleeve); (4) to drag; to haul; to tow; (5) to lead (e.g. one's followers); (6) to take someone somewhere (e.g. a suspect to the police); (7) to tempt into joining; to strongly invite to join; (8) to delay; to prolong; (9) to lengthen the pronunciation (of a word); (10) to quote; to cite; to reference; (11) to pull the ball (i.e. pull hitting in baseball); (12) to wear; to put on; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
措辞强硬[cuò cí qiáng yìng, ㄘㄨㄛˋ ㄘˊ ㄑㄧㄤˊ ˋ, / ] strongly-worded [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strongly \Strong"ly\, adv.
   In a strong manner; so as to be strong in action or in
   resistance; with strength; with great force; forcibly;
   powerfully; firmly; vehemently; as, a town strongly
   fortified; he objected strongly.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 strongly
   adv 1: with strength or in a strong manner; "argues very
       strongly for his proposal"; "he was strongly opposed to
       the government" [ant: {weakly}]
   2: in a powerful manner; "the federal government replaced the
     powerfully pro-settler Sir Godfrey Huggins with the even
     tougher and more determined ex-trade unionist" [syn:
     {powerfully}, {strongly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top