Search result for

stroll

(81 entries)
(0.1043 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stroll-, *stroll*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stroll[VI] เดินเล่น, See also: เดินทอดน่อง, Syn. promenade, ramble, wander
stroll[VT] เดินเล่น, See also: เดินทอดน่อง, Syn. promenade, ramble, wander
stroll[N] การเดินเล่น, See also: การเดินเที่ยว, การเดินทอดน่อง, Syn. promenade, ramble, wandering
stroller[N] รถเข็นเด็ก, Syn. baby carriage, pushcart
stroller[N] คนที่เดินเล่น, See also: คนเดินทอดน่อง, Syn. walker, wanderer
stroller[N] นักแสดงเร่ (คำโบราณ), Syn. itinerant actor
stroller[N] คนจรจัด (คำโบราณ), See also: คนเร่ร่อน, Syn. vagrant
stroll on[SL] คำอุทานเมื่อรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stroll(สโทรล) vi.,vt.,n. (การ) เดินทอดน่อง,เดินเล่น,เดินเตร่,ร่อนเร่,พเนจร, Syn. ramble,saunter,walk

English-Thai: Nontri Dictionary
stroll(n) การเดินเตร่,การเดินเล่น,การเดินทอดน่อง
stroll(vt) เดินเตร่,เดินเล่น,เดินทอดน่อง
stroller(n) คนจรจัด,ผู้ร่อนเร่,คนพเนจร,รถเข็นเด็ก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
strollingการเดินเล่น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If you should see the Lord come Strolling in viewถ้าเธอเห็นพระเจ้าเดินผ่านมา The Little Prince (1974)
I think I'll take a stroll around the block.ฉันว่า ฉันคงจะเดินเล่นรอบ แถวนี้แล้วเป็นแน่ หยุดนะ หัวขโมย! Aladdin (1992)
Two hours strolling around Clerkenwell and nobody saw her, so....2 ชั่วโมงเดินเล่นอยู่รอบๆเคิร์คเคนเวล และไม่มีใครเห็นเธอ ดังนั้น... Basic Instinct (1992)
He strolled... like a man in a park, without a care or worry in the world.เขาเดิน ... เหมือนคนในสวนสาธารณะโดยไม่ต้องดูแลหรือกังวลในโลก The Shawshank Redemption (1994)
- You'll stroll two-by-two- คุณจะเดินเล่นกันสองต่อสอง Anastasia (1997)
We've got a robot that's gonna stroll up there and take its temperature.เรามีหุ่นยนต์ที่จะเดิน ขึ้นที่นั่นและใช้อุณหภูมิของมัน Dante's Peak (1997)
Just stroll over and talk to her.แค่เดินไปตรงนั้นแล้วคุยกับเธอ Show Me Love (1998)
Your boys are only strolling on the beachลูกน้องคุณไปเดินเล่นที่ชายหาดเท่านั้น Infernal Affairs (2002)
Let's go for a stroll.Let's go for a strollThe Butterfly Effect (2004)
Are we going for a stroll?เราจะไปเดินเล่นกันเหรอ? Howl's Moving Castle (2004)
Do you want to join me for a stroll outside?คุณอยากจะไปเดินเล่น ข้างนอกกับผมไหม A Cinderella Story (2004)
Is he just gonna stroll in and suddenly everything's OK?แล้วแกก็เริ่มชิน Shaun of the Dead (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
strollA short stroll along the beach gave me a good appetite for breakfast.
strollIn the park, some sat on benches, and others strolled about.
strollI spent my time strolling about the streets.
strollI strolled along the streets to kill time.
strollMy favorite pastime is strolling along the shore.
strollOne day I strolled onto the woods.
strollSpaniards love to stroll around in the evening cool.
strollThey strolled along the beach.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดินทอดน่อง[V] stroll, See also: ramble, saunter, walk in a preoccupied air, Syn. ทอดน่อง, เดินเตร็ดเตร่, ยุรยาตร, เดินเล่น, เดินเรื่อยเปื่อย, Example: เธอเดินทอดน่องไปเรื่อยเปื่อย
เดินเที่ยว[V] promenade, See also: stroll, take a walk, walk for pleasure, go for a walk, Syn. เดินเล่น, ไปเที่ยว, เดินเตร็ดเตร่, เดินเตร่, Example: ในแต่ละวันถ้าไม่มีอะไรทำเราเดินเที่ยวกันไปอย่างเรื่อยเปื่อย
เดินเล่น[V] stroll, See also: promenade, take a walk, go for a walk, Syn. เดินเที่ยว, เตร็ดเตร่, เดินเตร่, ยุรยาตร, เดินทอดน่อง, Example: คุณตาเดินเล่นอยู่ในสวน
เตร่[V] stroll, See also: hang around, wander, roam, Example: ข้าพเจ้าคิดว่าร้านรวงคงจะเต็มครืดไปทั้งลานวัด แต่เมื่อเตร่เข้าไปกลับพบว่าอะไรต่อมิอะไรดูซึมเซา, Thai definition: เดินไปเดินมาอย่างไม่มีจุดหมาย
เตร็ดเตร่[V] stroll, See also: hang around, wander, roam, Example: เมื่อก่อนผมเคยเตร็ดเตร่อยู่ทางย่านนั้นหลายปี, Thai definition: เที่ยวไปไม่อยู่เป็นที่
ทอดน่อง[ADV] stroll, See also: promenade, saunter, Syn. ช้าๆ, ตามสบาย, เอื่อย, เรื่อยๆ, , Ant. จ้ำอ้าว, จ้ำ, Example: เธอเดินทอดน่องโดยไม่รู้ร้อนรู้หนาว ว่าพวกเขารีบร้อนเพียงใด, Thai definition: อาการที่เดินช้าๆ ตามสบาย
ฉุยฉาย[V] stroll, See also: glide, strut, swagger, Syn. กรีดกราย, Example: ผู้หญิงในอุดมคติผมต้องเป็นผู้หญิงเรียบง่าย เห็นใจคนจน และมวลชนผู้ทุกข์ยาก ที่จะมากรีดกรายฉุยฉายแต่งหน้าทาปากนั้นไม่อยู่ในความคิดของผมเลย
นวยนาด[V] stroll, See also: strut, serape lightly, ramble, saunter, gallivant, Syn. เดินทอดน่อง, เยื้องกราย, กรีดกราย, Example: อย่ามัวนวยนาดเลย รีบๆ เดินหน่อยซีเดี๋ยวไม่ทันรถ
กินลมชมวิว[V] go for a walk, See also: stroll, walk leisurely, Example: ชาวบ้านจะไม่ออกมาเดินกินลมชมวิวกันในเวลาค่ำคืนเพราะถนนหนทางในหมู่บ้านมันเปลี่ยวและมืด, Thai definition: เดินชมทิวทัศน์
เที่ยวเล่น[V] loaf, See also: stroll, saunter, dawdle

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินเล่น[v.] (doēn len) EN: go for a walk ; go for a stroll ; stroll ; promenade ; take a walk ; wander   FR: se balader ; se promener ; flâner
เดินเที่ยว[v. exp.] (doēnthīo) EN: go for a walk ; go for a stroll ; promenade   
เดินทอดน่อง[v. exp.] (doēn thøtnǿng) EN: stroll ; ramble ; saunter; walk in a preoccupied air   FR: se promener ; déambuler ; marcher d'un pas nonchalant
กินลมชมวิว[v. exp.] (kinlom chom wiū) EN: go for a walk ; stroll ; walk leisurely   FR: se promener ; se balader
รถเข็น[n.] (rotkhen) EN: wheelchair ; wheel-chair ; stroller ; baby carriage   FR: fauteuil roulant [m] ; poussette [f]
เถลไถล[v.] (thalēthalai) EN: wander ; dawdle ; dilly-dally ; stroll ; loiter   FR: trînasser ; lambiner
ท่อง[v.] (thǿng = thøng) EN: wander ; roam around ; rove around ; travel around ; take a trip ; tour ; stroll ; ramble   FR: parcourir
เตร่[v.] (trē) EN: saunter about ; stroll about ; roam ; wander   FR: errer ; vagabonder
เตร็ดเตร่[v.] (trettrē) EN: stroll ; roam ; wander   FR: déambuler ; errer ; bourlinguer (fam.) ; vadrouiller (fam.) ; vagabonder

CMU English Pronouncing Dictionary
STROLL    S T R OW1 L
STROLLO    S T R AA1 L OW0
STROLLS    S T R OW1 L Z
STROLLED    S T R OW1 L D
STROLLER    S T R OW1 L ER0
STROLLERS    S T R OW1 L ER0 Z
STROLLING    S T R OW1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stroll    (v) (s t r ou1 l)
strolls    (v) (s t r ou1 l z)
strolled    (v) (s t r ou1 l d)
stroller    (n) (s t r ou1 l @ r)
strollers    (n) (s t r ou1 l @ z)
strolling    (v) (s t r ou1 l i ng)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
散歩[さんぽ, sanpo] Thai: เดินเที่ยวเล่น English: stroll

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spaziergang {m}; Bummel {m} | einen Bummel machenstroll | to go for a stroll; to take a stroll [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
そぞろ歩き;漫ろ歩き[そぞろあるき, sozoroaruki] (n,vs) slow, relaxed walk; stroll [Add to Longdo]
ぴょこぴょこ[, pyokopyoko] (adv-to) (1) (on-mim) up and down; lightly; nimbly; moving in small leaps as a frog or rabbit; (2) (on-mim) (See ひょいひょい・2) casually; (strolling about) without a care [Add to Longdo]
ぶらつく[, buratsuku] (v5k,vi) to dangle; to swing; to stroll about; to hang around; to linger [Add to Longdo]
ぶらぶら[, burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P) [Add to Longdo]
バギー[, bagi-] (n) (1) buggy; stroller; (2) baggy; (P) [Add to Longdo]
ベビーカー[, bebi-ka-] (n) stroller (wasei [Add to Longdo]
回遊式庭園[かいゆうしきていえん, kaiyuushikiteien] (n) (See 座観式庭園,池泉回遊式) stroll garden with a central pond; large garden best enjoyed by walking around it [Add to Longdo]
銀ぶら[ぎんぶら, ginbura] (n) stroll on the Ginza (i.e. the street) [Add to Longdo]
散策[さんさく, sansaku] (n,vs) walking; strolling; (P) [Add to Longdo]
散歩[さんぽ, sanpo] (n,vs) walk; stroll; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
缓步[huǎn bù, ㄏㄨㄢˇ ㄅㄨˋ, / ] stroll; unhurried walk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stroll \Stroll\, v. i. [imp. & p. p. {Strolled}; p. pr. & vb. n.
   {Strolling}.] [Cf. Dan. stryge to stroll, Sw. stryka to
   stroke, to ramble, dial. Sw. strykel one who strolls about,
   Icel. strj?ka to stroke, D. struikelen to stumble, G.
   straucheln. Cf. {Struggle}.]
   To wander on foot; to ramble idly or leisurely; to rove.
   [1913 Webster]
 
      These mothers stroll to beg sustenance for their
      helpless infants.            --Swift.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To rove; roam; range; stray.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stroll \Stroll\, n.
   A wandering on foot; an idle and leisurely walk; a ramble.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stroll
   n 1: a leisurely walk (usually in some public place) [syn:
      {amble}, {promenade}, {saunter}, {stroll}, {perambulation}]
   v 1: walk leisurely and with no apparent aim [syn: {stroll},
      {saunter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top