Search result for

striped

(58 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -striped-, *striped*, strip, stripe
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
striped[ADJ] ซึ่งมีสาย, See also: ซึ่งเป็นแถบ, Syn. lined, banded, barred

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
striped(สไทรพดฺ,สไทร'พิด) adj. เป็นริ้ว,เป็นลายยาว,มีแถบ,เมาเหล้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And there's one behind me with a striped shirt.อีกคนอยู่ข้างหลังฉัน ใส่เสื้อลาย Body of Lies (2008)
All the fish that we love most to eat... things like striped bass, bluefish, tuna, swordfish, marlin... this is a major source of mercury, and these substances are causing real problems, not just to dolphins, but to people,กลุ่มคนที่ทำเรื่องพวกนี้ มีขนาดค่อนข้างเล็ก เป็นพวกอยู่ข้างนอกหมู่บ้าน ที่อยู่ห่างไกล ประชากรส่วนใหญ่ไม่รู้ด้วยซ้ำ ว่าเกิดอะไรขึ้น The Cove (2009)
This suit was the one which moved the Paris fashion fields and Pretaporter, striped suit.สูทนี้ตรงมาจาก Paris fashion files and Pretaporter เลยน่ะครีบ Episode #1.3 (2009)
Why, they're candy cane striped Capri pants.อะไรนี่ กางเกงสามส่วนลายทางสีลูกกวาด Extraordinary Merry Christmas (2011)
Security escort, table number six, purple striped shirt-- guy's counting cards.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โต๊ะเบอร์ 6 เสื้อสีม่วง เขานับจำนวนไพ่ Heartbreak Hotel (2011)
Because you were a grown woman in pink striped overalls.เพราะหนูได้โตเป็นสาวสีชมพูสดใส Is This What You Call Love? (2012)
Hey, Morgan, who's the girl with the striped pants? She's got a nice ass.มอร์แกน ยายก้นใหญ่นั่นใครวะ Good Will Hunting (1997)
Nothing, just got stung by striped mosquitoไม่มีอะไร แค่โดนยุงกัดน่ะ Grave of the Fireflys (2005)
I have seen many striped shorts but never seen one with criss crossed stripes..ฉันเห็นกางเกงลายกริซเยอะแยะ แต่ไม่เคยเห็นลายกริซไขว่... Namastey London (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stripedHer striped dress accentuates her slimness.
stripedHis striped suit and checked tie didn't match.
stripedIs that green striped shirt in the wash?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลาย[ADJ] striped, See also: streaked, Example: หลังคลอด ผู้หญิงมักจะมีท้องลาย, Thai definition: เป็นแนวยาวหรือจุดบนพื้นผิว
ช่อน[N] striped snake-head fish, Syn. ปลาช่อน, Count unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด่าง[X] (dāng) EN: spotted ; speckled ; mottled ; piebald ; striped   FR: tacheté ; marbré ; rayé ; moucheté ; tigré
อีเห็นหูด่าง[n. exp.] (ī-hen hū dāng) EN: Three-striped Palm Civet   
อีเห็นหน้าขาว[n. exp.] (ī-hen nā khāo) EN: Three-striped Palm Civet   
กัดป่า[n. exp.] (kat pā) EN: striped croaking gourami   
กระเล็นขนปลายหูสั้น [n. exp.] (kralen khon plāi hū san) EN: Burmese Striped Squirrel   
กระเล็นขนปลายหูยาว[n. exp.] (kralen khon plāi hū yāo) EN: Cambodian Striped squirrel   
กระรอกลายแถบ[n. exp.] (krarøk lāi thaēp) EN: Three-striped Ground squirrel   
ลาย[adj.] (lāi) EN: striated ; striped ; streaked   FR: strié ; tacheté ; zébré ; réticulé ; rayé
โลมาแถบ[n. exp.] (lōmā thaēp) EN: Striped Dolphin   
มโนศิลา[n.] (manōsilā) EN: red-vein stone ; red-striped stone ; coloured marble   

CMU English Pronouncing Dictionary
STRIPED    S T R AY1 P T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
striped    (j) (s t r ai1 p t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Graukehl-Sumpfhuhn {n} [ornith.]Striped Crake [Add to Longdo]
Streifenkuckuck {m} [ornith.]Striped Cuckoo [Add to Longdo]
Schreieule {f} [ornith.]Striped Owl [Add to Longdo]
Streifenliest [ornith.]Striped Kingfisher [Add to Longdo]
Strichelkopfspecht {m} [ornith.]Striped Woodpecker [Add to Longdo]
Streifenbaumsteiger {m} [ornith.]Striped Woodcreeper [Add to Longdo]
Waldspäher {m} [ornith.]Striped Woodhaunter [Add to Longdo]
Streifenbaumspäher {m} [ornith.]Striped Treehunter [Add to Longdo]
Streifenpieper {m} [ornith.]Striped Pipit [Add to Longdo]
Strichelhäherling {m} [ornith.]Striped Laughing Thrush [Add to Longdo]
Goldzügeltimalie {f} [ornith.]Striped Wren Babbler [Add to Longdo]
Gelbbrusttimalie {f} [ornith.]Striped Tit-Babbler [Add to Longdo]
Streifentimalie {f} [ornith.]Striped Tree Babbler [Add to Longdo]
Streifengrasschlüpfer {m} [ornith.]Striped Grass Wren [Add to Longdo]
Strichelhonigfresser {m} [ornith.]Striped Honeyeater [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アオギハゼ[, aogihaze] (n) blue-striped cave goby (Trimma tevegae, was Trimma caudomaculata); blue-striped dwarfgoby; cave pygmy-goby [Add to Longdo]
アオタテジマチョウチョウウオ[, aotatejimachouchouuo] (n) bluestriped butterflyfish (Chaetodon frembii) [Add to Longdo]
ウミヒゴイ[, umihigoi] (n) yellow striped goatfish (Parupeneus chrysopleuron) [Add to Longdo]
キンチャクダイ[, kinchakudai] (n) bluestriped angelfish (Chaetodontoplus septentrionalis) [Add to Longdo]
ストライプドバス;ストライプド・バス[, sutoraipudobasu ; sutoraipudo . basu] (n) striped bass (Morone saxatilis); Atlantic striped bass; stripers; linesiders; pimpfish; rockfish [Add to Longdo]
ストライプドフィンサージョンフィッシュ;ストライプドフィンサージャンフィッシュ[, sutoraipudofinsa-jonfisshu ; sutoraipudofinsa-janfisshu] (n) striped-fin surgeonfish (Ctenochaetus marginatus, species of bristletooth tangs from the Pacific); blue-spotted bristletooth [Add to Longdo]
ストライプメディアセット[, sutoraipumedeiasetto] (n) {comp} striped media set [Add to Longdo]
タヌキベラ[, tanukibera] (n) striped pigfish (Bodianus izuensis) [Add to Longdo]
ニジハギ[, nijihagi] (n) lined surgeonfish (Acanthurus lineatus, Indo-Pacific species of tang); clown surgeonfish; blue banded surgeonfish; blue linned surgeonfish; striped surgeonfish [Add to Longdo]
ヤスジチョウチョウウオ[, yasujichouchouuo] (n) eightband butterflyfish (Chaetodon octofasciatus); eight-striped butterflyfish [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有条纹[yǒu tiáo wén, ㄧㄡˇ ㄊㄧㄠˊ ㄨㄣˊ, / ] striped [Add to Longdo]
[zhàn, ㄓㄢˋ, ] striped wild cat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Striped \Striped\, a.
   Having stripes of different colors; streaked.
   [1913 Webster]
 
   {Striped bass}. (Zool.) See under {Bass}.
 
   {Striped maple} (Bot.), a slender American tree ({Acer
    Pennsylvanicum}) with finely striped bark. Called also
    {striped dogwood}, and {moosewood}.
 
   {Striped mullet}. (Zool.) See under {Mullet}, 2.
 
   {Striped snake} (Zool.), the garter snake.
 
   {Striped squirrel} (Zool.), the chipmunk.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stripe \Stripe\, v. t. [imp. & p. p. {Striped}; p. pr. & vb. n.
   {Striping}.]
   1. To make stripes upon; to form with lines of different
    colors or textures; to variegate with stripes.
    [1913 Webster]
 
   2. To strike; to lash. [R.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 striped
   adj 1: marked or decorated with stripes [syn: {striped},
       {stripy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top