Search result for

stripe

(68 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stripe-, *stripe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stripe[N] ริ้ว, See also: แถบ, แถบสี, Syn. band, layer
stripe[N] ลายทางยาว, See also: ลายทาง, ลายแถบ, Syn. line, streak
stripe[N] แถบยศ, See also: บั้งยศ, Syn. chevron
stripe[VT] ทำให้เป็นริ้ว, See also: ทำให้เป็นลายทางยาว, Syn. streak, striate
stripe[N] การโบย, See also: การตี, การเฆี่ยน, Syn. blow, clout
striped[ADJ] ซึ่งมีสาย, See also: ซึ่งเป็นแถบ, Syn. lined, banded, barred
striper[N] ทหารเรือที่สวมปลอกแขนแสดงตำแหน่ง (คำสแลงทางทหาร)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stripe(สไทรพฺ) n. ริ้ว,ผ้าริ้ว,ลายยาว,ลาย,แถบ,ชนิด,บั้ง,แถบยศ,เสื้อลายขวางของนักโทษ,การตี,การเฆี่ยน,การโบย,การหวด,รอย (เฆี่ยน,โบย,หวด)
striped(สไทรพดฺ,สไทร'พิด) adj. เป็นริ้ว,เป็นลายยาว,มีแถบ,เมาเหล้า
stars and stripesn. ธงชาติอเมริกัน., Syn. Old Glory,The Star-Spangled Banner

English-Thai: Nontri Dictionary
stripe(n) บั้ง,ริ้ว,แถบยศ,ชนิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stripe; streakเส้น, ลาย, รอย [มีความหมายเหมือนกับ stria ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You really earned your stripes at your dad's boot camp.คุณเคยได้รับภาพเต้นรำของคุณที่แคมป์พ่อคุณ Odyssey (2008)
- And dark stripes!-และแถบมืดคาดไว้ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
These guys are white with black stripes. You're black with white stripes.พวกนี้เป็นม้าขาวลายดำ ส่วนนายเป็นม้าดำลายขาว Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
And there's one behind me with a striped shirt.อีกคนอยู่ข้างหลังฉัน ใส่เสื้อลาย Body of Lies (2008)
You just got your stripesเธอเพิ่งจะถูกไล่ออก The Price (2008)
All the fish that we love most to eat... things like striped bass, bluefish, tuna, swordfish, marlin... this is a major source of mercury, and these substances are causing real problems, not just to dolphins, but to people,กลุ่มคนที่ทำเรื่องพวกนี้ มีขนาดค่อนข้างเล็ก เป็นพวกอยู่ข้างนอกหมู่บ้าน ที่อยู่ห่างไกล ประชากรส่วนใหญ่ไม่รู้ด้วยซ้ำ ว่าเกิดอะไรขึ้น The Cove (2009)
Son, I have the fate of a multi-trillion dollar enterprise in my hands, and you want me to let you earn your stripes now?ไอ้ลูกชาย ฉันกุมชะตา ของบริษัทหลายล้านล้านอยู่ในมือของฉัน แล้วนายอยากให้ฉันติดแถบยศให้นาย Cowboys and Indians (2009)
This suit was the one which moved the Paris fashion fields and Pretaporter, striped suit.สูทนี้ตรงมาจาก Paris fashion files and Pretaporter เลยน่ะครีบ Episode #1.3 (2009)
This isn't like Breakfast Club anymore. Now it's like Stripes or Meatballs.ผมเห็นด้วยกับอาเบดว่าคืนนี้มันพิเศษสุดจริงๆ Pilot (2009)
Because they're from the other side of the world, Peter, it is so hard to believe that they would have their own stripe of the inconceivable?เพราะพวกเขามาจาก โลกอีกด้านหนึ่งไง ปีเตอร์ มันยากที่จะเชื่อ ที่พวกเขามีวิธีการของตัวเอง จนยากเกินกว่าเราจะเข้าใจได้ Earthling (2009)
Does anyone have any explanation for these red stripes extending from the soft palate down the esophagus?ใครพอจะอธิบาย แถบริ้วสีแดงพวกนี้ ที่ยื่นมาจากเพดานปาก ยาวลงตามหลอดอาหารได้บ้างมั้ย? The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Do you see these stripes?คุณแน่ใจนะครับ Iwo Jima (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stripeHer striped dress accentuates her slimness.
stripeHis striped suit and checked tie didn't match.
stripeIs that green striped shirt in the wash?
stripeThe national flag of the USA is called the Stars and Stripes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บั้งยศ[N] chevrons, See also: stripes, Example: เมื่อไหร่จะได้ติดบั้งยศอย่างคนอื่นเขาบ้าง, Thai definition: เครื่องหมายเป็นแถบที่แสดงฐานะหรือชั้นของบุคคล
ลาย[ADJ] striped, See also: streaked, Example: หลังคลอด ผู้หญิงมักจะมีท้องลาย, Thai definition: เป็นแนวยาวหรือจุดบนพื้นผิว
แถบยศ[N] stripe, Example: เขาคงจะเป็นคนใหญ่คนโตพอสมควร ดูจากแถบยศต่างๆ ที่ติดอยู่บนเสื้อของเขา, Count unit: แถบ, อัน, Thai definition: เครื่องหมายที่บอกฐานะหรือชั้นของบุคคลนั้น
ช่อน[N] striped snake-head fish, Syn. ปลาช่อน, Count unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บั้ง[n.] (bang) EN: streak ; stripe ; chevron   
บั้ง[n.] (bang) EN: make crosswise cuts ; cut into parallel slits ; slit ; stripe ; cut off   
ด่าง[X] (dāng) EN: spotted ; speckled ; mottled ; piebald ; striped   FR: tacheté ; marbré ; rayé ; moucheté ; tigré
อีเห็นหูด่าง[n. exp.] (ī-hen hū dāng) EN: Three-striped Palm Civet   
อีเห็นหน้าขาว[n. exp.] (ī-hen nā khāo) EN: Three-striped Palm Civet   
กัดป่า[n. exp.] (kat pā) EN: striped croaking gourami   
กระเล็นขนปลายหูสั้น [n. exp.] (kralen khon plāi hū san) EN: Burmese Striped Squirrel   
กระเล็นขนปลายหูยาว[n. exp.] (kralen khon plāi hū yāo) EN: Cambodian Striped squirrel   
กระรอกลายแถบ[n. exp.] (krarøk lāi thaēp) EN: Three-striped Ground squirrel   
ลาย[n.] (lāi) EN: design ; figure ; pattern ; dot ; stripe   FR: dessin [m] ; figure [f] ; motif [m] ; rayure [f] ; raie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
STRIPE    S T R AY1 P
STRIPED    S T R AY1 P T
STRIPER    S T R AY1 P ER0
STRIPES    S T R AY1 P S
STRIPERS    S T R AY1 P ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stripe    (n) (s t r ai1 p)
striped    (j) (s t r ai1 p t)
stripes    (n) (s t r ai1 p s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アオギハゼ[, aogihaze] (n) blue-striped cave goby (Trimma tevegae, was Trimma caudomaculata); blue-striped dwarfgoby; cave pygmy-goby [Add to Longdo]
アオタテジマチョウチョウウオ[, aotatejimachouchouuo] (n) bluestriped butterflyfish (Chaetodon frembii) [Add to Longdo]
イエローストライプコリス[, iero-sutoraipukorisu] (n) yellowstripe coris (Coris flavovittata) [Add to Longdo]
ウミヒゴイ[, umihigoi] (n) yellow striped goatfish (Parupeneus chrysopleuron) [Add to Longdo]
オヨギイソハゼ[, oyogiisohaze] (n) twostripe pygmy goby (Eviota bifasciata); doublebar goby [Add to Longdo]
キンチャクダイ[, kinchakudai] (n) bluestriped angelfish (Chaetodontoplus septentrionalis) [Add to Longdo]
シャドーストライプ[, shado-sutoraipu] (n) shadow stripe [Add to Longdo]
スジメヒメオオトカゲ[, sujimehimeootokage] (n) stripe-tailed goanna (Varanus caudolineatus, species of carnivorous monitor lizard native to the forests of Western Australian) [Add to Longdo]
スターズアンドストライプス[, suta-zuandosutoraipusu] (n) Stars and Stripes; (P) [Add to Longdo]
ストライプ[, sutoraipu] (n) stripe; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
条纹[tiáo wén, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄣˊ, / ] stripe, #11,479 [Add to Longdo]
斑纹[bān wén, ㄅㄢ ㄨㄣˊ, / ] stripe; streak, #62,449 [Add to Longdo]
[hū, ㄏㄨ, ] stripes of tiger, #648,990 [Add to Longdo]
有条纹[yǒu tiáo wén, ㄧㄡˇ ㄊㄧㄠˊ ㄨㄣˊ, / ] striped [Add to Longdo]
[zhàn, ㄓㄢˋ, ] striped wild cat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stripe \Stripe\, n. [OD. strijpe a stripe, streak; akin to LG.
   stripe, D. streep, Dan. stribe, G. strief, striefen, MHG.
   striefen to glide, march.]
   1. A line, or long, narrow division of anything of a
    different color or structure from the ground; hence, any
    linear variation of color or structure; as, a stripe, or
    streak, of red on a green ground; a raised stripe.
    [1913 Webster]
 
   2. (Weaving) A pattern produced by arranging the warp threads
    in sets of alternating colors, or in sets presenting some
    other contrast of appearance.
    [1913 Webster]
 
   3. A strip, or long, narrow piece attached to something of a
    different color; as, a red or blue stripe sewed upon a
    garment.
    [1913 Webster]
 
   4. A stroke or blow made with a whip, rod, scourge, or the
    like, such as usually leaves a mark.
    [1913 Webster]
 
       Forty stripes he may give him, and not exceed.
                          --Deut. xxv.
                          3.
    [1913 Webster]
 
   5. A long, narrow discoloration of the skin made by the blow
    of a lash, rod, or the like.
    [1913 Webster]
 
       Cruelty marked him with inglorious stripes.
                          --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   6. Color indicating a party or faction; hence, distinguishing
    characteristic; sign; likeness; sort; as, persons of the
    same political stripe. [Colloq. U.S.]
    [1913 Webster]
 
   7. pl. (Mil.) The chevron on the coat of a noncommissioned
    officer.
    [1913 Webster]
 
   {Stars and Stripes}. See under {Star}, n.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stripe \Stripe\, v. t. [imp. & p. p. {Striped}; p. pr. & vb. n.
   {Striping}.]
   1. To make stripes upon; to form with lines of different
    colors or textures; to variegate with stripes.
    [1913 Webster]
 
   2. To strike; to lash. [R.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stripe
   n 1: an adornment consisting of a strip of a contrasting color
      or material [syn: {band}, {banding}, {stripe}]
   2: a piece of braid, usually on the sleeve, indicating military
     rank or length of service
   3: V-shaped sleeve badge indicating military rank and service;
     "they earned their stripes in Kuwait" [syn: {chevron},
     {stripe}, {stripes}, {grade insignia}]
   4: a kind or category; "businessmen of every stripe joined in
     opposition to the proposal"
   5: a narrow marking of a different color or texture from the
     background; "a green toad with small black stripes or bars";
     "may the Stars and Stripes forever wave" [syn: {stripe},
     {streak}, {bar}]
   v 1: mark with stripes

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top