Search result for

strife

(33 entries)
(0.0039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -strife-, *strife*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
strife[N] การแข่งขันกัน, See also: การต่อสู้กัน, การขัดแย้งกัน, Syn. conflict, competition, rivalry, struggle, Ant. peace
strife[N] ความบากบั่น (คำโบราณ), See also: ความพยายามอย่างเต็มที่, Syn. striving, strong endeavor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
strife(สไทรฟฺ) n. ความขัดแย้งอย่างรุนแรง,การต่อสู้กัน,การปะทะกัน,การดิ้นรน,การทะเลาะวิวาท,ความสับสนอลหม่าน,ความพยายามเต็มที่,การแข่งขัน, See also: strifeful adj., Syn. discord,conflict-A. peace,concord

English-Thai: Nontri Dictionary
strife(n) ความพยายาม,การวิวาท,การขัดแย้ง,การดิ้นรน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Get some relief from all the struggle And strifeเธอหายาบรรเทาได้จากการต่อสู้ดิ้นรน The Little Prince (1974)
As a head of each group, we can stop useless strife.ในตำแหน่งหัวหน้าแก๊ง เราสามารถหยุดการฆ่าฟันที่ไร้ค่า Blues Harp (1998)
Dear lad, believe it, for they shall yet belie thy happy years to say thou art a man. Prosper well in this, and thou shalt live as freely as thy lord to call his fortunes thine. I'll do my best to woo your lady... and yet a barful strife.เชื่อเถอด พ่อหนุ่ม ใครก็ตามที่ข้าวิงวอน อาจกลายเป็นภรรยาของเขา Wicker Park (2004)
Hello, Strife Delivery Service!สวัสดีค่ะ สไตรฟ์ เดลิเวอรี่ เซอร์วิสค่ะ! Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
He was involved in some political strife 14 years ago, and sent to Jungwon.เขาเป็นลูกชายของท่านหญิง โอ เขามีส่วนเกี่ยวข้องในสงครามการเมือง เมื่อ 14 ปีก่อน Shadowless Sword (2005)
They say, this strife has made us weak.They say, this strife has made us weak. Apocalypto (2006)
With strife to please you, day exceeding day.ด้วยการต่อสู้เพื่อเอาใจเจ้า วันแล้ววันเล่าผ่านไป The Ten (2007)
In times of strife, you've lit up my life, and now you're gonna be Steve's wife.ลืมที่ผ่านพบ เหนื่อยยาก บัดนี้จงเป็นศรีภรรยาที่ดีของ สตีฟ Cook (2009)
Oh, no. It's a story of strife and sadness.ข้าว่าไม่ดีกว่า มันเป็นเรื่องของการต่อสู้ดิ้นรนและความเศร้า Your Highness (2011)
Until the leaders of the Qing dynasty are overthrown, and our country has no strife, when China will stand tall in the world, recognized among nations.และแผ่นดินหมดสิ้นความขัดแย้ง เมื่อประเทศจีนยืนอย่างเชิดหน้าบนโลก... และได้รับการยอมรับจากนานับประเทศ... 1911 (2011)
They call it the Dragon Age... a time of political strife, savage beasts and powerful magic... but also a time of faith...ได้เวลาแล้ว อเวซิส, ถึงเวลาที่เจ้าจะเข้าร่วมกับพวกเรา. Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
And I'll invite a reporter from the New York social diary to dispel all the rumors of family strife.และแม่ก็ชวนนักข่าวจากทั่วนิวยอร์ค เพื่อมาเขียนข่าวเรื่องของครอบครัวเรา Despicable B (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
strifeMarriage, with peace, it this world's paradise; with strife, this life's purgatory.
strifeStrife is the rock on which the party split.

CMU English Pronouncing Dictionary
STRIFE    S T R AY1 F
STRIFES    S T R AY1 F S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
strife    (n) (s t r ai1 f)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エリス[, erisu] (n) (1) (See 準惑星) Eris (dwarf planet); (2) Eris (Greek goddess of strife) [Add to Longdo]
岡虎の尾;岡虎尾[おかとらのお;オカトラノオ, okatoranoo ; okatoranoo] (n) (uk) gooseneck loosestrife (Lysimachia clethroides) [Add to Longdo]
学園紛争[がくえんふんそう, gakuenfunsou] (n) campus dispute; campus strife [Add to Longdo]
虎の尾[とらのお, toranoo] (n) (1) tiger's tail; (2) (uk) (See 岡虎の尾) gooseneck loosestrife (species of flowering plant, Lysimachia clethroides); (3) (uk) (See 虎の尾羊歯) Asplenium incisum (species of spleenwort) [Add to Longdo]
小茄子[こなすび, konasubi] (n) (1) (See 茄子) small eggplant; (2) (uk) Japanese yellow loosestrife (Lysimachia japonica) [Add to Longdo]
沼虎の尾[ぬまとらのお;ヌマトラノオ, numatoranoo ; numatoranoo] (n) (uk) Lysimachia fortunei (species of loosestrife) [Add to Longdo]
沼萩[ぬまはぎ, numahagi] (n) (obsc) (See 沼虎の尾) Lysimachia fortunei (species of loosestrife) [Add to Longdo]
政治抗争[せいじこうそう, seijikousou] (n) political strife (antagonism, conflict) [Add to Longdo]
政争[せいそう, seisou] (n) political strife; (P) [Add to Longdo]
政争の渦[せいそうのうず, seisounouzu] (n) whirlpool of political strife [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strife \Strife\, n. [OF. estrif. See {Strive}.]
   1. The act of striving; earnest endeavor. [Archaic] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Exertion or contention for superiority; contest of
    emulation, either by intellectual or physical efforts.
    [1913 Webster]
 
       Doting about questions and strifes of words. --1
                          Tim. vi. 4.
    [1913 Webster]
 
       Thus gods contended -- noble strife 
       Who most should ease the wants of life. --Congreve.
    [1913 Webster]
 
   3. Altercation; violent contention; fight; battle.
    [1913 Webster]
 
       Twenty of them fought in this black strife. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       These vows, thus granted, raised a strife above
       Betwixt the god of war and queen of love. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. That which is contended against; occasion of contest.
    [Obs.] "Lamenting her unlucky strife." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Contest; struggle; quarrel. See {Contention}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 strife
   n 1: lack of agreement or harmony [syn: {discord}, {strife}]
   2: bitter conflict; heated often violent dissension

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top