Search result for

stretcher

(45 entries)
(0.0256 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stretcher-, *stretcher*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stretcher[N] เปลหาม, Syn. litter, pallet, portable bed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stretcher(สเทรช'เชอะ) n. เครื่องดึง (ยืด,ถ่าง,ขยาย,แผ่) ,กรอบขึงผ้าภาพวาด,เปลหาม,ไม้ยันเท้าการตีกรรเชียง,ขาเหยียบ,อิฐแนวข้าง,คำพูดโอ้อวด, Syn. litter,tie,brace

English-Thai: Nontri Dictionary
stretcher(n) ขาเหยียบ,เปลหาม,กรอบขึงผ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stretcherเปลหาม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't know. Make a stretcher.ยังไมรู จับขาเขาไว Rambo (2008)
So my section chief comes over to the rookie's stretcherรู้ไหม หัวหน้าฉัน เข้้ามาขู่เด็กใหม่ให้ฝ่อ The Price (2008)
Stretcher?เปลหามไหมr? Abandon All Hope (2009)
Is there even a stretcher big enough to take this guy out of here?ใครมีเปลหามใหญ่ๆไว้แบกมันป่ะว่ะเนี่ย? X-Men Origins: Wolverine (2009)
It ain't him I'm worried about getting out of here on a stretcher.ไม่น่าจะใช่เค้านะที่จะโดนแบก X-Men Origins: Wolverine (2009)
Bring a stretcher, a wheelbarrow.ขอเปล รถเข็นก็ดี Chuck Versus the American Hero (2010)
To volunteer as stretcher-bearers.หามเปลผู้บาดเจ็บ Peleliu Hills (2010)
Stretchers, go!พลเปล ไปได้! ไป! Peleliu Hills (2010)
Sledge, get your stretcher up here now!สเล็จ กางเปลตรงนี้ เร็ว! เร็วเข้า ไปได้แล้ว! Peleliu Hills (2010)
Get him on the stretcher. We're gonna need to move him fast!ต้องพากลับไปให้เร็วที่สุด! Peleliu Hills (2010)
We have a guy on a stretcher.ทั้งที่เรามีคนเจ็บบนเปล Cat Shit One (2010)
Bota, pick up the stretcher.โบท่า ช่วยเขาแบกหน่อย Cat Shit One (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stretcherCrutches are pretty tricky ... "Excuse me, stretcher coming through!"

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แคร่หาม[N] litter, See also: stretcher, Syn. แคร่คานหาม, คานหาม, Example: เขาปลดแคร่หามลงจากบ่าช้าๆ ไม่ให้ของบนแคร่กระทบกระเทือน, Count unit: คัน, Thai definition: ที่สำหรับนั่งหรือนอนโดยมากมีรูปสี่เหลี่ยม มักทำด้วยฟากหรือไม้ไผ่ซี่ๆ ถักติดกันไม่มีขา ยกไปได้ ใช้วางบนคานหามสำหรับใช้หาม
คานหาม[N] litter, See also: stretcher, palanquin, Syn. เกี้ยว, แคร่หาม, Example: เขาพึ่งปลดคานหามลงจากบ่า, Thai definition: ที่นั่งที่มีคานสำหรับหาม
แคร่[N] litter, See also: stretcher, Syn. ที่นั่ง, ที่นอน, Example: เขาเดินเข้าไปในห้องพักคนงานตามลำพังแล้วเอนตัวลงนอนบนแคร่, Count unit: ตัว, Thai definition: ที่สำหรับนั่งหรือนอนโดยมากมีรูปสี่เหลี่ยมมักทำด้วยฟากหรือไม้ไผ่ซี่ๆ ถักติดกันเป็นต้น ไม่มีขา ยกไปได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แคร่[n.] (khraē) EN: litter ; stretcher ; sling bed made of rattan ; bamboo bed   FR: civière [f] ; brancard [m] ; litière [f] ; palanquin [m]
เปล[n.] (plē) EN: cradle ; hammock ; stretcher   FR: berceau [m]
เปลหามคนเจ็บ[n. exp.] (plē hām) EN: stretcher   FR: civière [f] ; brancard [m]
เปลหามคนเจ็บ[n. exp.] (plē hām khon jep) EN: stretcher   FR: civière [f] ; brancard [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
STRETCHER    S T R EH1 CH ER0
STRETCHERS    S T R EH1 CH ER0 Z
STRETCHER-BEARER    S T R EH1 CH ER0 B EH1 R ER0
STRETCHER-BEARER    S T R EH1 CH ER0 B EH1 R ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stretcher    (n) (s t r e1 ch @ r)
stretchers    (n) (s t r e1 ch @ z)
stretcher-party    (n) - (s t r e1 ch @ - p aa t ii)
stretcher-bearer    (n) - (s t r e1 ch @ - b e@ r @ r)
stretcher-bearer    (n) - (s t r e1 ch @ - b e@ r @ z)
stretcher-partie    (n) - (s t r e1 ch @ - p aa t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bahre {f}; Trage {f} | Bahren {pl}; Tragen {pl}stretcher | stretchers [Add to Longdo]
Läuferstein {m} im Mauerwerk; Läufer {m}stretcher (brick) [Add to Longdo]
Läuferverband {m} im Mauerwerkstretcher course [Add to Longdo]
Tragbahre {f} | Tragbahren {pl}stretcher | stretchers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストレッチャー[, sutoreccha-] (n) stretcher [Add to Longdo]
靴型[くつがた, kutsugata] (n) shoe last; shoe stretcher [Add to Longdo]
担架[たんか, tanka] (n) stretcher; litter; (P) [Add to Longdo]
長手[ながて, nagate] (adj-no) (1) (See 長め) longish; moderately long; (n) (2) stretcher (building) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
担架床[dān jià chuáng, ㄉㄢ ㄐㄧㄚˋ ㄔㄨㄤˊ, / ] stretcher [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stretcher \Stretch"er\, n.
   1. One who, or that which, stretches.
    [1913 Webster]
 
   2. (Masonry) A brick or stone laid with its longer dimension
    in the line of direction of the wall. --Gwilt.
    [1913 Webster]
 
   3. (Arch.) A piece of timber used in building.
    [1913 Webster]
 
   4. (Naut.)
    (a) A narrow crosspiece of the bottom of a boat against
      which a rower braces his feet.
    (b) A crosspiece placed between the sides of a boat to
      keep them apart when hoisted up and griped. --Dana.
      [1913 Webster]
 
   5. A litter, or frame, for carrying disabled, wounded, or
    dead persons.
    [1913 Webster]
 
   6. An overstretching of the truth; a lie. [Slang]
    [1913 Webster]
 
   7. One of the rods in an umbrella, attached at one end to one
    of the ribs, and at the other to the tube sliding upon the
    handle.
    [1913 Webster]
 
   8. An instrument for stretching boots or gloves.
    [1913 Webster]
 
   9. The frame upon which canvas is stretched for a painting.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stretcher
   n 1: a wooden framework on which canvas is stretched and fixed
      for oil painting
   2: a mechanical device used to make something larger (as shoes
     or gloves) by stretching it
   3: a litter for transporting people who are ill or wounded or
     dead; usually consists of a sheet of canvas stretched between
     two poles
   4: a stone that forms the top of wall or building [syn:
     {capstone}, {copestone}, {coping stone}, {stretcher}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top