หรือคุณหมายถึง streß?
Search result for

stress

(126 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stress-, *stress*, stres
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stress[N] ความตึงเครียด, See also: ความเครียด, Syn. pressure, strain, tension
stress[N] การเน้นเป็นพิเศษ, See also: การให้ความสำคัญเป็นพิเศษ, Syn. importance, significance
stress[N] เสียงเน้น, See also: การเน้นเสียง, Syn. accent, emphasis
stress[N] แรงผลักดัน, See also: แรงกระตุ้น, แรงกดดัน, Syn. free, constraint
stress[VT] เน้น, See also: ให้ความสำคัญ, Syn. emphasize, underline
stress[VT] ออกเสียงหนัก, See also: เน้นเสียงหนัก, Syn. accentuate, emphasize
stress[VT] ทำให้ตึงเครียด, Syn. constrain, strain
stressor[N] สิ่งที่กระตุ้นให้เกิดความตึงเครียด
stressful[ADJ] ตึงเครียด, See also: เครียด, Syn. tense

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stress(สเทรส) n. ความตึงเครียด,ความบังคับ,การบีบคั้น,ความฉุกละหุก,เสียงหนัก,การกด,การดัน,แรงกดดัน,ตัวกระตุ้น,สิ่งกระตุ้น. vt. เน้นเสียง,เน้นหนัก,ออกเสียงหนัก, See also: stressness n., Syn. emphasis
ancestress(แอน' เซสเทรส) n. บรรพบุรุษหญิงเทือกเถาเหล่ากอหญิง
distress(ดิสเทรส') n. ความเศร้าโศก,ความเสียใจ,ความลำบาก,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความเคราะห์ร้าย,การอายัดทรัพย์เพื่อบีบบังคับ vt. ทำให้เศร้าโศก,ทำให้ทุกข์ยาก., See also: distressful adj. ดูdistress distressfully adv. ดูdistress distressingly adv. ดูdi
distress calln. สัญญาณแจ้งเหตุร้าย
distressed(ดิสเทรสทฺ') adj. เศร้าโศก,ทุกข์ยาก,ลำบาก, Syn. distraught
gastric distressอาหารไม่ย่อย
headmistress(-'มิสทริส) n. ครูใหญ่ผู้หญิง, See also: headmistressship n.
mistress(มิส`เทรส) n. นายผู้หญิง ภรรยาลับ
mistress of ceremoniesn. พิธีกรหญิง
prestress(พรีสเทรส') vt. อัดก่อน,อัดแรงก่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
stress(n) ความตึงเครียด,น้ำหนัก,เสียงหนัก,การบีบคั้น,การเน้น
stress(vt) ย้ำ,ลงน้ำหนัก,เน้น,ออกเสียงหนัก
distress(n) ความเดือดร้อน,ความทุกข์ทรมาน,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความลำบาก
distress(vt) ทำให้เป็นทุกข์,ทำให้ทุกข์ยาก,ทำให้ลำบาก
Mistress(n) นายผู้หญิง,แม่บ้าน,นาง,ครูหญิง
schoolmistress(n) อาจารย์หญิง,ครูผู้หญิง
seamstress(n) หญิงรับจ้างเย็บผ้า
songstress(n) คนเขียนบทเพลงหญิง,นักร้องหญิง,นักแต่งบทกวีหญิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stress๑. (จิตเวช.) ความเครียด๒. ความเค้น๓. การบีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stressการเน้น(พยางค์) [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
stress; accent๑. พยางค์เน้น๒. การเน้นพยางค์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
stressbreakerตัวผ่อนความเค้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stress หน่วยแรง
แรงหารด้วยพื้นที่หน้าตัดที่รับแรงนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Stressแรงที่กระทำต่อหน่วยพื้นที่ในเนื้อของสสารและวัสดุ มีหลายประเภท เช่น แรงดึง แรงกด แรงเฉือน เป็นต้น สามารถคำนวณได้จาก แรงที่ให้หารด้วยขนาดพื้นที่หน้าตัดที่รับแรง [เทคโนโลยียาง]
stressความเค้น, แรงต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ที่ทำให้วัสดุเปลี่ยนรูปร่างไปจากเดิม ความเค้นมีหลายแบบ เช่น ความเค้นดึง ความเค้นอัด ความเค้นเฉือน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Stress (Psychology)ความเครียด (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Stress concentrationการกระจายความเค้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Stress corrosionการกัดกร่อนด้วยผลของความเค้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Stress disorders, Post-traumaticความเครียดจากเหตุการณ์วินาศภัย [TU Subject Heading]
Stress managementการจัดการความเครียด [TU Subject Heading]
Stress relaxationการลดลงของความเค้นเป็นฟังก์ชันกับเวลา ณ จุดที่ยางได้รับความเครียดคงที่ ยางที่มี stress relaxation ต่ำ แสดงถึงความยืดหยุ่น (elastic) ที่ค่อนข้างมากของยางนั้น [เทคโนโลยียาง]
Stress wavesคลื่นหน่วยแรง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Interviews are so stressful for you students. Check your e-mail.การสัมภาษณ์เป็นสิ่งที่เครียดมากสำหรับนักเรียน / เช็คอีเมล์ของคุณด้วย New Haven Can Wait (2008)
He is stressing. if his right eye starts to twitch,เค้ากำลังเครียด เพราะตาขวาของเค้าเริ่มกระตุก Pret-a-Poor-J (2008)
Maybe the weight stressed her back, which... makes sense if she's never lifted anything in her life.บางทีน้ำหนักอาจกดลงบนหลังเธอ จะเป็นไปได้... \ ถ้าเธอไม่เคยยกอะไรมาเลยตลอดชีวิต Birthmarks (2008)
As long as we can't figure out why-- stress-induced insomnia.นานเท่าที่เรายังหาสาเหตุของ โรคนอนไม่หลับเพราะความเครียด มีคนจำนวนมากเดินขณะที่หลับ Joy (2008)
Symptoms are set off by age and stress.อาการจะปรากฎแตกต่างกันไป ตามอายุ และความเครียด Joy (2008)
Kid couldn't get happy, but she could get stressed by daddy dying.เด็กเลยไม่มีความสุข แต่อาจจะเครียด กับการที่พ่อกำลังจะตาย Joy (2008)
He probably has post traumatic stress disorder.เขาอาจมีผลกระทบหลังการบาดเจ็บ มีความเครียดที่ควบคุมไม่ได้ The Itch (2008)
It's not stress.มันไม่ใช่ความเครียด.. Emancipation (2008)
Severe emotional stress can lead to asymmetric function of the midbrain.ความเครียดจากสภาพจิตเสียหายร้ายแรง ซึ่งนำไปสู่ความไม่สมดุล ของสมองส่วนกลาง Emancipation (2008)
Severe stress scrambles the way the brain communicates with the rest of the body.ความเครียด 2 - 3 อย่างรวมกัน ส่งไปยังสมอง สื่อสารกับส่วนที่เหลือของร่างกาย Emancipation (2008)
Then we can figure out how to manage your stress.เราก็จะหาทางที่จะจัดการกับความเครียดคุณได้ Emancipation (2008)
Stress wouldn't change your urine color.ความเครียดเปลี่ยนสีฉี่คุณแล้ว Emancipation (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stressA closed fist can indicate stress.
stressCommon causes of stress are work and human relationships.
stressHalf of the Japanese people lead stressful lives.
stressHaruyo is undoubtedly under stress during this entrance-examination season.
stressHe is under considerable stress.
stressHe laid stress on the importance of being punctual.
stressHe stressed that they must arrive punctually.
stressHe stressed the convenient aspects of city life.
stressHe tends to place more stress on society in general than on individual.
stressHowever a suitable level of stress is actually a necessary thing for your body's health.
stressI don't lose my appetite when I get stressed, rather I can't calm down unless I eat something.
stressIf you stop and relax, this will relieve the tension and stress in your shoulders.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เน้นหนัก[V] stress, See also: emphasize, accentuate, highlight, play up, underline, Syn. เน้น, เน้นย้ำ, Example: คำสอนของขงจื้อเน้นหนักที่ความเป็นผู้มีศีลธรรมดีงามและศีลธรรม, Thai definition: ให้ความสำคัญ
เน้น[V] emphasize, See also: stress, accentuate, highlight, play up, underline, Syn. เน้นย้ำ, ย้ำ, Example: มาตรการต่างๆ ของรัฐบาลที่กำลังทำอยู่เวลานี้ได้เน้นแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยเฉพาะปัญหาสถาบันการเงินการขาดสภาพคล่อง, Thai definition: ทำให้หนักแน่นเพื่อให้เห็นความสำคัญ (ใช้แก่กริยาพูด) เช่น เน้นถ้อยเน้นคำ
เค้น[V] press, See also: stress, squeeze, crush, choke, throttle, strangle, Syn. บีบ, กด, รีด, Example: นายแพทย์เค้นหนองออกมาจากฝี, Thai definition: บีบเน้นลงไปโดยแรง
เสียงหนักเบา[N] stress, See also: accent, accentuation, Example: การฝึกการอ่านขั้นสูงมีหลายอย่าง เช่น ฝึกอ่านออกเสียงหนักเบา ฝึกออกเสียงสระกึ่งมาตรา, Thai definition: เสียงที่เปล่งโดยเน้นความหนักเบาต่างกัน
ตอกย้ำ[V] emphasize, See also: stress, Syn. เน้น, ย้ำ, Example: การกระทำของเขาตอกย้ำความรู้สึกรังเกียจของสายสมร, Thai definition: การกระทำซ้ำๆ เน้นย้ำให้มั่นคง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านเล็ก[n. exp.] (bān lek) EN: mistress's house   
บ้านเล็กบ้านน้อย[n. exp.] (bān lek bān nøi) EN: mistress's house   
ช้ำใจ[adj.] (chamjai) EN: distressed   
ช่างเย็บ[n.] (chang yep) EN: sewer ; seamstress ; needlewoman ; seamer ; sewing worker   FR: couturier [m] ; couturière [f] ; piqueur [m] ; piqueuse [f]
เดือดร้อน[v.] (deūatrøn) EN: be in trouble ; be distressed ; be vexed ; be worried ; be tormented   FR: avoir des ennuis
ฝืดเคือง[v.] (feūtkheūang) EN: suffer ; distress   
จ่า[n.] (jā) EN: leader ; head ; chief ; chieftain ; ringleader ; master ; mistress   FR: leader [m] ; chef [m]
ใจหาย[adj.] (jaihāi) EN: sad ; distressed   
เจ็บ[v.] (jep) EN: be pained ; hurt ; ache ; be sore ; feel painful ; be distressed in mind ; suffer from mental pain   FR: être blessé ; avoir mal
เจ็บปวด[adj.] (jeppūat) EN: painful ; anguished ; hurt ; offended ; bitter ; distressful ; sore   FR: douloureux ; endolori

CMU English Pronouncing Dictionary
STRESS    S T R EH1 S
STRESSED    S T R EH1 S T
STRESSES    S T R EH1 S AH0 Z
STRESSOR    S T R EH1 S ER0
STRESSFUL    S T R EH1 S F AH0 L
STRESSING    S T R EH1 S IH0 NG
STRESSORS    S T R EH1 S ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stress    (v) (s t r e1 s)
stressed    (v) (s t r e1 s t)
stresses    (v) (s t r e1 s i z)
stressful    (n) (s t r e1 s f @ l)
stressing    (v) (s t r e1 s i ng)
stress-mark    (n) - (s t r e1 s - m aa k)
stress-marks    (n) - (s t r e1 s - m aa k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beanspruchung {f} | mechanische Beanspruchungstress | mechanical stress [Add to Longdo]
Beanspruchungsgruppe {f}stress group [Add to Longdo]
Betonungszeichen {n}stress mark [Add to Longdo]
Dehnschraube {f} [techn.]stress bolt; expansion bolt [Add to Longdo]
Schulstress {m}stress at school [Add to Longdo]
Spannung {f}; Belastung {f}; Spannungszustand | hydrostatischer Spannungszustandstress | hydrostatic (state of) stress [Add to Longdo]
Spannungs-Risskorrosion {f}stress corrosion [Add to Longdo]
Spannungsanalyse {f}stress analysis [Add to Longdo]
Spannungsresultierende {f}stress resultant [Add to Longdo]
Spannungsriss {m}stress crack [Add to Longdo]
Spannungstensor {m}stress tensor [Add to Longdo]
Statiker {m}; Statikerin {f} | Statiker {pl}stress analyst | stress analysts [Add to Longdo]
Stress {m}stress [Add to Longdo]
Stressor {m}; stressauslösender Faktor | Stressoren {pl}; stressauslösende Faktorenstressor; stress factor | stressors [Add to Longdo]
stressvoll; stressig {adj}stressful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS [Add to Longdo]
PTSD[ピーティーエスディー, pi-tei-esudei-] (n) (See 心的外傷後ストレス障害) post-traumatic stress disorder; PTSD [Add to Longdo]
お手つき;お手付き;御手付き[おてつき, otetsuki] (n) (1) touching a wrong card; (2) making a mistress of a servant; mistress (who is one's servant) [Add to Longdo]
お針;御針[おはり, ohari] (n) (1) needlework; sewing; (2) (See 御針子) seamstress [Add to Longdo]
お針子;御針子[おはりこ, ohariko] (n) (See 御針,針子) seamstress [Add to Longdo]
じゃりっぱげ[, jarippage] (n) (col) (obsc) bald spot (e.g. on a pet due to injury, stress, etc.); bald patch [Add to Longdo]
やけ食い;自棄食い[やけぐい, yakegui] (n,vs) binge eating; stress eating [Add to Longdo]
アクセント[, akusento] (n) (1) accent (in language); (2) stress; highlight; accent; (P) [Add to Longdo]
オレオレ詐欺;おれおれ詐欺[オレオレさぎ(オレオレ詐欺);おれおれさぎ(おれおれ詐欺), oreore sagi ( oreore sagi ); oreoresagi ( oreore sagi )] (n) type of fraud involving phone calls pretending distress [Add to Longdo]
ガクガクブルブル[, gakugakuburuburu] (vs) (on-mim) (See ガクガク,ブルブル) to tremble; to shiver (from stress, fear or panic); (figuratively) to experience a sense of stress, fear, or panic [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
应力[yìng lì, ˋ ㄌㄧˋ, / ] stress (phys.), #9,648 [Add to Longdo]
重读[zhòng dú, ㄓㄨㄥˋ ㄉㄨˊ, / ] stress (on a syllable), #42,189 [Add to Longdo]
应力场[yìng lì chǎng, ˋ ㄌㄧˋ ㄔㄤˇ, / ] stress field, #63,247 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lateral \Lat"er*al\, a. [L. lateralis, fr. latus, lateris, side:
   cf. F. lat['e]ral.]
   1. Of or pertaining to the sides; as, the lateral walls of a
    house; the lateral branches of a tree.
    [1913 Webster]
 
   2. (Anat.) Lying at, or extending toward, the side; away from
    the mesial plane; external; -- opposed to {mesial}.
    [1913 Webster]
 
   3. Directed to the side; as, a lateral view of a thing.
    [1913 Webster]
 
   {Lateral cleavage} (Crystallog.), cleavage parallel to the
    lateral planes.
 
   {Lateral equation} (Math.), an equation of the first degree.
    [Obs.]
 
   {Lateral line} (Anat.), in fishes, a line of sensory organs
    along either side of the body, often marked by a distinct
    line of color.
 
   {Lateral pressure} or {stress} (Mech.), a pressure or stress
    at right angles to the length, as of a beam or bridge; --
    distinguished from longitudinal pressure or stress.
 
   {Lateral strength} (Mech.), strength which resists a tendency
    to fracture arising from lateral pressure.
 
   {Lateral system} (Bridge Building), the system of horizontal
    braces (as between two vertical trusses) by which lateral
    stiffness is secured.
    [1913 Webster] lateral

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stress \Stress\, n. [Abbrev. fr. distress; or cf. OF. estrecier
   to press, pinch, (assumed) LL. strictiare, fr. L. strictus.
   See {Distress}.]
   1. Distress. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Sad hersal of his heavy stress.    --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Pressure, strain; -- used chiefly of immaterial things;
    except in mechanics; hence, urgency; importance; weight;
    significance.
    [1913 Webster]
 
       The faculties of the mind are improved by exercise,
       yet they must not be put to a stress beyond their
       strength.               --Locke.
    [1913 Webster]
 
       A body may as well lay too little as too much stress
       upon a dream.             --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mech. & Physics) The force, or combination of forces,
    which produces a strain; force exerted in any direction or
    manner between contiguous bodies, or parts of bodies, and
    taking specific names according to its direction, or mode
    of action, as thrust or pressure, pull or tension, shear
    or tangential stress. --Rankine.
    [1913 Webster]
 
       Stress is the mutual action between portions of
       matter.                --Clerk
                          Maxwell.
    [1913 Webster]
 
   4. (Pron.) Force of utterance expended upon words or
    syllables. Stress is in English the chief element in
    accent and is one of the most important in emphasis. See
    {Guide to pronunciation}, [sect][sect] 31-35.
    [1913 Webster]
 
   5. (Scots Law) Distress; the act of distraining; also, the
    thing distrained.
    [1913 Webster]
 
   {Stress of voice}, unusual exertion of the voice.
 
   {Stress of weather}, constraint imposed by continued bad
    weather; as, to be driven back to port by stress of
    weather.
 
   {To lay stress upon}, to attach great importance to; to
    emphasize. "Consider how great a stress is laid upon this
    duty." --Atterbury.
 
   {To put stress upon}, or {To put to a stress}, to strain.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stress \Stress\ (str[e^]s), v. t.
   1. To press; to urge; to distress; to put to difficulties.
    [R.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To subject to stress, pressure, or strain.
    [1913 Webster]
 
   3. To subject to phonetic stress; to accent.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. To place emphasis on; to make emphatic; emphasize.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stress
   n 1: the relative prominence of a syllable or musical note
      (especially with regard to stress or pitch); "he put the
      stress on the wrong syllable" [syn: {stress}, {emphasis},
      {accent}]
   2: (psychology) a state of mental or emotional strain or
     suspense; "he suffered from fatigue and emotional tension";
     "stress is a vasoconstrictor" [syn: {tension}, {tenseness},
     {stress}]
   3: special emphasis attached to something; "the stress was more
     on accuracy than on speed" [syn: {stress}, {focus}]
   4: difficulty that causes worry or emotional tension; "she
     endured the stresses and strains of life"; "he presided over
     the economy during the period of the greatest stress and
     danger"- R.J.Samuelson [syn: {stress}, {strain}]
   5: (physics) force that produces strain on a physical body; "the
     intensity of stress is expressed in units of force divided by
     units of area"
   v 1: to stress, single out as important; "Dr. Jones emphasizes
      exercise in addition to a change in diet" [syn: {stress},
      {emphasize}, {emphasise}, {punctuate}, {accent},
      {accentuate}]
   2: put stress on; utter with an accent; "In Farsi, you accent
     the last syllable of each word" [syn: {stress}, {accent},
     {accentuate}]
   3: test the limits of; "You are trying my patience!" [syn:
     {try}, {strain}, {stress}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top