Search result for

stratagem

(44 entries)
(0.0111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stratagem-, *stratagem*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stratagem[N] กลอุบาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stratagem(สแทรท'ทะเจม) n. กลยุทธ,ยุทธวิธี,เล่ห์เหลี่ยม,อุบาย,กโลบาย,แผนการ

English-Thai: Nontri Dictionary
stratagem(n) ยุทธวิธี,เล่ห์เหลี่ยม,อุบาย,กลยุทธ์,กุศโลบาย,แผนการ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It was Buyeo Jun's stratagem to secure his future on the throne, even if he would have to join forces with the enemy to achieve it.มันคือกลยุทธ์ของบูโยจุนเพื่อป้องกันบัลลังก์ของเขาในอนาคต แม้ว่าพระองค์ต้องร่วมมือกับศัตรูเพื่อบรรลุก็ตาม Episode #1.4 (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แง่งอน[N] artifice, See also: stratagem, trick, ruse, Syn. ชั้นเชิง, มารยา, เกี่ยงงอน, ข้อแม้, Example: เขาลงนามในสัญญาโดยปราศจากแง่งอน, Thai definition: อาการที่แสร้งทำชั้นเชิงเพื่อให้ผู้อื่นเอาใจหรือให้เป็นที่พอใจตน
แผนการ[N] plan, See also: stratagem, plot, design, scheme, project, Syn. แนวทาง, เป้าหมาย, หลัก, กลยุทธ์, กำหนดการ, Example: หัวหน้าฝ่ายต่างๆ เข้าพบผู้จัดการเพื่อแจ้งแผนการดำเนินการในเดือนต่อไป, Count unit: แผนการ, แผน, Thai definition: แผนตามที่กำหนดไว้
เล่ห์กล[N] trick, See also: stratagem, ruse, artifice, wiles, Syn. กล, อุบาย, กลอุบาย, Example: เขาใช้เล่ห์กลในการหากินบนความทุกข์ยากของคนอื่น, Thai definition: กลอุบายหรือเงื่อนงำอันอาจทำให้คนอื่นหลงผิด เข้าใจผิด
เล่ห์เหลี่ยม[N] stratagem, See also: cunning, craftiness, ruse, trick, Syn. ชั้นเชิง, อุบาย, กลเม็ด, เล่ห์กล, Example: สมศรีเป็นคนที่ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม วางใจเธอได้, Thai definition: วิธีการอันแยบยล
ไต๋[N] trick, See also: stratagem, artifice, wiles, cunning, secret, Syn. กลเม็ด, ทีเด็ด, ความลับ, กลเม็ดเด็ดพราย, Example: ในที่สุดเขาก็เผยไต๋ออกมาให้เธอเห็นจนได้, Thai definition: เจตนาแท้จริงซึ่งซ่อนเร้นไว้, Notes: (จีน), (ปาก)
ไม้เด็ด[N] stratagem, See also: trick, deception, plot, Syn. ไม้ตาย, หมัดเด็ด, ทีเด็ด, Ant. ไม้เป็น, Example: นักมวยคนนี้มีไม้เด็ดไว้ล้มคู่ต่อสู้, Thai definition: ท่าสำคัญในการต่อสู้กระบี่กระบองหรือมวยซึ่งทำให้ฝ่ายปรปักษ์ไม่สามารถจะสู้ได้อีก
ไม้ตาย[N] stratagem, See also: trick, deception, plot, Syn. ไม้เด็ด, หมัดเด็ด, ทีเด็ด, Ant. ไม้เป็น, Example: เขาใช้ไม้ตายพิชิตคู่ต่อสู้
กลยุทธ์[N] strategy, See also: stratagem, maneuver, tactics, Syn. ยุทธวิธี, อุบาย, กุศโลบาย, แผนการ, กลอุบาย, วิธีการ, Example: นายพลทั้งสี่นายวางกลยุทธ์เผด็จศึกศัตรูให้ราบคาบ, Thai definition: การต่อสู้หรือการแข่งขันที่ต้องใช้กลอุบายต่างๆ
กลวิธี[N] strategy, See also: stratagem, maneuver, tactics, artifice, ruse, trick, Syn. กลยุทธ์, วิธีพลิกแพลง, กลเม็ด, เล่ห์เหลี่ยม, กลอุบาย, ทีเด็ด, Example: ร้านค้าใช้กลวิธีทุกรูปแบบเพื่อที่จะเอาชนะคู่แข่งให้ได้, Count unit: แบบ, อย่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้อุบาย[v. exp.] (chāi ubāi) EN: raise a diversion ; fool ; trick   FR: utiliser un stratagème
ชั้นเชิง[n.] (chanchoēng) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill   FR: stratagème [m] ; moyen [m] ; artifice [m] ; finesse [f]
กล[n.] (kon) EN: trick ; tricky ; ruse ; finesse ; stratagem ; artifice ; astuce ; wiles   FR: ruse [f] ; stratagème [m] ; astuce [f] ; truc [m]
กลเม็ด[n.] (konlamet) EN: trick ; tip ; tactic ; stratagem ; artful ; subterfuge ; artifice   FR: stratagème [m] ; subterfuge [m] ; astuce [f] ; subtilité [f] ; tactique [f]
กลเม็ดเด็ดพราย[n. exp.] (konlamet det phrāi) EN: trick ; finesse ; stratagem ; artifice ; ingenious device ; technique   
กลอุบาย[n.] (kon-ubāi) EN: trick ; artifice ; trickery ; stratagem   FR: stratagème [m] ; artifice [m]
เล่ห์[n.] (lē) EN: trick ; intrigue ; cunning ; wiles ; artifice ; stratagem   FR: artifice [m] ; subterfuge [m] ; stratagème [m]
เล่ห์กระเท่[n.] (lēkrathē) EN: trick ; artifice ; stratagem ; ruse ; subterfuge ; ploy   FR: ruse [f] ; astuce [f] ; subterfuge [m] ; artifice [m] ; stratagème [m]
เล่ห์เหลี่ยม[n.] (lēlīem) EN: stratagem ; cunning ; artifice ; craftiness ; ruse ; trick   FR: stratagème [m] ; artifice [m] ; truc [m] ; ruse [f]
ไม้เด็ด[n.] (māidet) EN: stratagem ; effective trick   

CMU English Pronouncing Dictionary
STRATAGEMS    S T R AE1 T AH0 JH AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stratagem    (n) (s t r a1 t @ jh @ m)
stratagems    (n) (s t r a1 t @ jh @ m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
List {f} | Listen {pl}stratagem | stratagems [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
奇勝;奇捷[きしょう, kishou] (n) (1) (奇勝 only) beauty spot; place with beautiful scenery; (2) unexpected victory; victory by uncommon stratagem [Add to Longdo]
軍配[ぐんばい, gunbai] (n,vs) stratagem; tactics; (ancient) military leader's fan; wrestling umpire's fan; (P) [Add to Longdo]
計略[けいりゃく, keiryaku] (n,adj-no) plan; trick; plot; stratagem [Add to Longdo]
権謀[けんぼう, kenbou] (n) scheme; stratagem; ploy [Add to Longdo]
策略[さくりゃく, sakuryaku] (n,adj-no) scheme; tactic; stratagem; trick; (P) [Add to Longdo]
神機妙算[しんきみょうさん, shinkimyousan] (n) inscrutable stratagem; ingenious scheme [Add to Longdo]
神算鬼謀[しんさんきぼう, shinsankibou] (n) inscrutable stratagem; ingenious scheme [Add to Longdo]
反間苦肉[はんかんくにく, hankankuniku] (n) stratagem for causing a rift in the enemy camp by using a seditious plot [Add to Longdo]
謀略[ぼうりゃく, bouryaku] (n) strategy; stratagem; trick; scheme; plot; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谋略[móu, ㄇㄡˊlu:e4, / ] stratagem; to plot, #27,300 [Add to Longdo]
计策[jì cè, ㄐㄧˋ ㄘㄜˋ, / ] stratagem, #33,660 [Add to Longdo]
迷魂阵[mí hún zhèn, ㄇㄧˊ ㄏㄨㄣˊ ㄓㄣˋ, / ] stratagem to trap sb; to bewitch and trap, #86,076 [Add to Longdo]
战国策[Zhàn guó cè, ㄓㄢˋ ㄍㄨㄛˊ ㄘㄜˋ, / ] Stratagems of the Warring States by Han Feizi 韓非子|韩非子 [Add to Longdo]
策谋[cè móu, ㄘㄜˋ ㄇㄡˊ, / ] stratagem (political or military); trick [Add to Longdo]
谋计[móu jì, ㄇㄡˊ ㄐㄧˋ, / ] stratagem; scheme [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stratagem \Strat"a*gem\, n. [F. stratag[`e]me (cf. Sp.
   estratagema, It. stratagemma), L. strategema, Gr. ?, fr. ? to
   be leader of an army, fr. ? a general; ? an army (probably as
   being spread out; cf. {Stratum}) + ? to lead. See {Agent}.]
   An artifice or trick in war for deceiving the enemy; hence,
   in general, artifice; deceptive device; secret plot; evil
   machination.
   [1913 Webster]
 
      Fit for treasons, stratagems, and spoils. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Those oft are stratagems which error seem,
      Nor is it Homer nods, but we that dream. --Pope.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stratagem
   n 1: a maneuver in a game or conversation [syn: {ploy},
      {gambit}, {stratagem}]
   2: an elaborate or deceitful scheme contrived to deceive or
     evade; "his testimony was just a contrivance to throw us off
     the track" [syn: {contrivance}, {stratagem}, {dodge}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top