Search result for

strangely

(36 entries)
(0.0039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -strangely-, *strangely*, strange
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
strangely[ADV] น่าแปลก, See also: น่าแปลก, น่าประหลาด, ผิดปกติ, Syn. oddly, queerly, unusually

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Never have I had such a strong fish or one that acted so strangely.ไม่เคยมีฉันมีเช่นปลาที่ แข็งแกร่ง หรือคนที่ทำหน้าที่เพื่อให้ แปลก The Old Man and the Sea (1958)
You're acting strangely.ทำตัวแปลกๆ Vampire Hunter D (1985)
You're strangely dressed... for a knight.เจ้าแต่งตัวแปลกๆ... สำหรับอัศวิน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Strangely, he too chose Rimbaud.แปลกที่เขาก็เลือก แรงโบด์เหมือนกัน Wild Reeds (1994)
Then, strangely, someone responded to the maill addressed to my dead sister.ในตอนนั้น ฉันตกใจ ที่มีใครบางตอบเมล์กลับมา เพื่อน้องสาวของฉันที่ตายไป Platonic Sex (2001)
Strangely, most of them seemed very peaceful.ที่น่าแปลกก็คือ ทุกๆคนดูสงบกันมาก Yomigaeri (2002)
You know, plus he'd be grinding his hips, and my grandmother would be... yes, revolted but also strangely fascinated in a completely disturbing way... and, um...คุณจะรู้ว่าทั้งเขาต้องการจะบดสะโพกของเขาและคุณยายของฉันจะเป็น ... ใช่ไม่เห็นด้วย แต่ยังแปลกหลงใหลในทางที่รบกวนอย่างสมบูรณ์ ... และหนอ ... Wrong Turn (2003)
Even though I'm not programmed for such emotions, I admit I find you strangely...แม้ว่าฉันจะไม่ได้ถูกตั้งโปรแกรม มาให้มีอารมณ์ร่วมแบบนั้น... ฉันยอมรับว่าฉันรู้สึกว่าคุณ... Inspector Gadget 2 (2003)
- Strangely, I forgot to ask.-นั่นสิ ผมก็ลืมถามเธอ Match Point (2005)
Because you acted really strangely after each of them.เป็นเพราะคุณทำงาน แตกต่างกับคนอื่นๆงั้นเหรอ Match Point (2005)
Strangely, I have a thing against short ones.แปลกนะ, ผมมีอะไรบางอย่างที่ ไม่ถูกกับคนเตี้ย My Boyfriend Is Type-B (2005)
This country is strangely a single tribe and is ruling a country.เป็นประเทศที่แปลกมาก มีคนกลุ่มเดียวเท่านั้น ที่มีอำนาจปกครองประเทศ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
strangelyAll day, I have been strangely preoccupied with thoughts of my hometown.
strangelyGroaning strangely she is hurling her overflowing passion onto the canvas!
strangelyIt was just a simple greeting but somehow I got strangely tense.
strangelyJim acted very strangely all day.
strangelyStrangely enough, he failed.
strangelyStrangely, I seldom see her.
strangelyStrangely, the cash register's total was 777 yen.
strangelyStrangely, the number of students is decreasing each year.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตระการ[ADV] strangely, See also: queerly, Syn. ประหลาด, แปลก, น่าอัศจรรย์, Example: นกบางชนิดมีวิธีการทำรังอย่างตระการพิสดารเหลือเชื่อ, Thai definition: อย่างที่มีความแตกต่างไปจากที่เคยรู้เคยเห็น
ทะแม่งๆ[ADV] strangely, See also: suspiciously, queerly, Syn. ทะแม่ง, ชอบกล, Example: เขาพูดอะไรทะแม่งๆ อย่างนี้เสมอ, Thai definition: มีลักษณะลับลมคมใน หรือมีอะไรเคลือบแฝงอยู่ทำให้น่าสงสัย, Notes: (ปาก)
ทะแม่ง[ADV] suspiciously, See also: strangely, queerly, Syn. ทะแม่งๆ, ชอบกล, Example: สิ่งที่เขาเล่ามาฟังดูทะแม่งนะ, Thai definition: มีลักษณะลับลมคมใน หรือมีอะไรเคลือบแฝงอยู่ทำให้น่าสงสัย, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิจิตรพิสดาร[adv.] (wijitphitsadān) EN: exquisitely ; weirdly ; queerly ; miraculously ; strangely ; amazingly   

CMU English Pronouncing Dictionary
STRANGELY    S T R EY1 N JH L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
strangely    (a) (s t r ei1 n jh l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
奇しくも[くしくも, kushikumo] (adv) strangely; oddly; miraculously; mysteriously [Add to Longdo]
奇岩;奇巌[きがん, kigan] (n) strangely shaped rocks; massive rock of unusual shape [Add to Longdo]
奇岩怪石[きがんかいせき, kigankaiseki] (n) strangely shaped rocks and bizarre stones [Add to Longdo]
奇態なことに[きたいなことに, kitainakotoni] (adv) strange to say; strangely enough; it is a wonder that [Add to Longdo]
合縁奇縁;相縁機縁[あいえんきえん, aienkien] (n) a couple strangely but happily united; uncanny relationship formed by a quirk of fate [Add to Longdo]
不思議に[ふしぎに, fushigini] (adv) strangely; oddly; mysteriously [Add to Longdo]
変に[へんに, henni] (adv) curiously; strangely [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strangely \Strange"ly\, adv.
   1. As something foreign, or not one's own; in a manner
    adapted to something foreign and strange. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. In the manner of one who does not know another; distantly;
    reservedly; coldly.
    [1913 Webster]
 
       You all look strangely on me.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I do in justice charge thee . . .
       That thou commend it strangely to some place
       Where chance may nurse or end it.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. In a strange manner; in a manner or degree to excite
    surprise or wonder; wonderfully.
    [1913 Webster]
 
       How strangely active are the arts of peace!
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       It would strangely delight you to see with what
       spirit he converses.         --Law.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 strangely
   adv 1: in a strange manner; "a queerly inscribed sheet of paper"
       [syn: {queerly}, {strangely}, {oddly}, {funnily}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top