Search result for

straightforward

(55 entries)
(0.0247 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -straightforward-, *straightforward*, straightforwar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
straightforward[ADJ] ตรงไปตรงมา, See also: เปิดเผย, ซื่อตรง, Syn. frank, honest, truthful
straightforward[ADJ] ง่ายๆ, See also: ไม่ยุ่งยาก, ไม่ซับซ้อน, Syn. easy, simple, uncomplicated
straightforward[ADJ] โดยตรง, Syn. direct, forthright
straightforward[ADV] ตรงไปข้างหน้า, See also: ตรงไปเรื่อยๆ, Syn. directly
straightforwardly[ADV] ตรงไปข้างหน้า, See also: ตรงไปเรื่อยๆ, Syn. directly
straightforwardly[ADV] ตรงไปตรงมา, See also: ไม่อ้อมค้อม, Syn. frankly, honestly, truthfully

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
straightforward(สเทรทฟอร์'เวิร์ด) adj.,adv. ตรงไปข้างหน้า,โดยตรง,ไม่อ้อมค้อม,ซื่อตรง,ไม่คดโกง, See also: straightforwardly adv. straightforwardness n., Syn. honest,candid

English-Thai: Nontri Dictionary
straightforward(adj) ตรงไปข้างหน้า,ซื่อตรง,ไม่อ้อมค้อม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Most of that's pretty straightforward stuff.ผมแค่อยากให้คุณทราบว่า จอชไม่เป็นไร เขาสบายดี Big (1988)
Your salaries will fluctuates It is a simple, straightforward systemเงินเดือนของคุณจะมีความผันผวน มันเป็นเรื่องง่าย ระบบตรงไปตรงมา GTO (1999)
You're really straightforward.คุณพูดตรงจริงๆเลย My Wife Is a Gangster 3 (2006)
I don't think its straightforwardข้าไม่คิดว่ามันจะเล่นอย่างตรงไปตรงมา Fearless (2006)
Albeit handwritten, your dad's will is pretty straightforward.ถึงแม้พ่อของคุณจะได้เขียนพินัยกรรมไว้ The Astronaut Farmer (2006)
I got your blood report. It's all pretty straightforward.ได้ผลเลือดมาให้แล้ว ทุกอย่างค่อนข้างตรงไปตรงมา See-Through (2007)
He was so straightforward... it really hurts...เขาพูดตรงเผงเลย... เจ็บชะมัดเลย... Lovely Complex (2007)
You used to be very smart and straightforward, weren't you?คุณเป็นคนฉลาด แล้วก็ซื่อสัตย์ นั่นละคุณ? Flowers for My Life (2007)
So straightforward. Not a hint of irony.ฟังดูตรงไปตรงมา ไม่หลอกลวง Enchanted (2007)
Perfectly straightforward business deal, right?ธุรกิจที่ตกลงกันไว้ แบบตรงไปตรงมาเลยนะ Cassie (2007)
Always straightforward... just a little clumsy.ความรักของซึรุที่มีให้เอริไม่เคยเปลี่ยนไปเลย ชัดเจนตรงไปตรงมาแบบนี้เสมอ... อาจจะงี่เง่าไปซักหน่อย Operation Proposal (2007)
It's about time the Winchesters got back to tackling a... straightforward, black-and-white case.ถึงเวลาที่เราวินเชสเตอร์ จะได้กลับไปเจอ งานที่ขาวเป็นขาว ดำเป็นดำซะบ้าง Monster Movie (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
straightforwardWe have to be ready not only for a straightforward test of strength but also for a struggle in which every strategy comes into play.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างตรงไปตรงมา[ADV] straightforwardly, See also: simple and direct, bluntly, Syn. อย่างไม่อ้อมค้อม, Ant. วกวน, อ้อมค้อม, Example: นักวิจารณ์แสดงข้อคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
เถนตรง[ADJ] honest, See also: straightforward, forthright, direct, frank, candid, Syn. เถรตรง, ซื่อเกินไป, ตรงเกินไป, Example: ถ้าข้อเท็จจริงไม่ตรงกับเหตุผลพวกเถนตรงก็จะทำลืมข้อเท็จจริงเสีย, Thai definition: ซื่อหรือตรงจนเกินไป, ไม่มีไหวพริบ, ไม่รู้จักผ่อนผันสั้นยาว, ไม่รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา, Notes: (สำนวน)
โผงผาง[ADV] outspokenly, See also: straightforwardly, frankly, bluntly, Syn. พูดโพล่ง, พูดตรงไปตรงมา, พูดจาเปิดเผย, Example: ท่านมีนิสัยพูดจาโผงผางตรงไปตรงมาเพราะท่านเคยเป็นทหารมาก่อน, Thai definition: ลักษณะการพูดตรงๆ ไม่เกรงใจ
ตามตรง[ADV] straightforwardly, See also: truthfully, according to the facts, frankly, bluntly, directly, as a matter of fact, not b, Syn. ตามจริง, Example: เขาบอกเธอตามตรงว่าเขาหลงรักเธอมานานแล้ว, Thai definition: พูดตามความเป็นจริง, ไม่อ้อมค้อม
เถรตรง[ADJ] honest, See also: straightforward, forthright, candid, Syn. ซื่อ, ตรงไปตรงมา, Example: อย่าเป็นคนเถรตรงเกินไปนัก ต้องหัดผ่อนปรนบ้าง, Thai definition: ซื่อหรือตรงจนเกินไป, ไม่มีไหวพริบ, ไม่รู้จักผ่อนสั้นยาว, ไม่รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา
ความตรง[N] frankness, See also: straightforwardness, openness, Syn. การไม่ปิดบัง, การไม่อ้อมค้อม, Ant. การปิดบัง, การไม่เปิดเผย, Thai definition: การเปิดเผยไม่มีลับลมคมใน
ตรงไปตรงมา[ADV] frankly, See also: straightforwardly, openly, Syn. เปิดเผย, Ant. ปิดบัง, Example: บางครั้งการพูดเรื่องบางเรื่องตรงไปตรงมาก็ไม่ดีนักเพราะอาจจะทำร้ายน้ำใจของผู้ฟัง
ตรง[ADV] straightforwardly, Syn. โพล่ง, โผงผาง, เปิดเผย, Ant. อ้อมค้อม, Example: เธอเป็นคนพูดตรง ฉะนั้นอย่าไปถือสาอะไรเลย, Thai definition: เปิดเผยไม่มีลับลมคมใน, ไม่ปิดบังอำพราง, ไม่อ้อมค้อม,

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซื่อ[adj.] (seū) EN: honest ; faithful ; loyal ; straightforward   FR: honnête ; sincère ; loyal ; spontané ; franc ; direct (fig.)
ตามตรง[adv.] (tāmtrong) EN: straightforwardly ; truthfully ; according to the facts ; frankly ; bluntly ; directly ; as a matter of fact ; not beating about the bush   FR: directement ; franchement
ตรง[adj.] (trong) EN: honest ; straightforward ; frank ; just ; impartial   FR: droit ; honnête ; franc ; direct ; juste ; impartial
ตรงไปตรงมา[adv.] (trongpaitrongmā) EN: frankly ; straightforwardly ; openly   FR: franchement ; ouvertement ; directement ; sans détour

CMU English Pronouncing Dictionary
STRAIGHTFORWARD    S T R EY1 T F AO1 R W ER0 D
STRAIGHTFORWARDL    S T R EY2 T F AO1 R W ER0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
straightforward    (j) (s t r ei2 t f oo1 w @ d)
straightforwardl    (a) (s t r ei2 t f oo1 w @ d l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずい;ずいっ[, zui ; zuitsu] (adv-to) straightforwardly; readily; without hesitation [Add to Longdo]
ずばずば[, zubazuba] (adv) (on-mim) straightforwardly [Add to Longdo]
ストレート[, sutore-to] (adj-na,n) (1) straight; (2) straightforward; direct; straight out; blunt; (P) [Add to Longdo]
ナイーブ[, nai-bu] (adj-na,n) naive; innocent; sensitive; uncomplicated; unpretentious; straightforward; (P) [Add to Longdo]
簡明直截[かんめいちょくせつ, kanmeichokusetsu] (n,adj-na) simple and plain; frank, direct and unambivalent; straightforward [Add to Longdo]
常識人[じょうしきじん, joushikijin] (n) straightforward (plain) common-sense man [Add to Longdo]
真っ直ぐ(P);真っ直;真っすぐ;真直ぐ(io);真すぐ(io)[まっすぐ, massugu] (adj-na,adv,n) (1) straight (ahead); direct; upright; erect; (2) straightforward; honest; frank; (P) [Add to Longdo]
真直ぐ;真すぐ;真直(io)[ますぐ, masugu] (adj-na,adv,n) (1) (See 真っ直ぐ) straight (ahead); direct; upright; erect; (2) straightforward; honest; frank [Add to Longdo]
正しい[ただしい, tadashii] (adj-i) right; just; correct; righteous; honest; truthful; proper; straightforward; perfect; (P) [Add to Longdo]
正直一途[しょうじきいちず, shoujikiichizu] (n,adj-na,adj-no) (of) straightforward honesty; steadfastly honest [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
干脆[gān cuì, ㄍㄢ ㄘㄨㄟˋ, / ] straightforward; clear-cut; blunt (e.g. statement); you might as well; simply [Add to Longdo]
爽直[shuǎng zhí, ㄕㄨㄤˇ ㄓˊ, ] straightforward [Add to Longdo]
直情径行[zhí qíng jìng xíng, ㄓˊ ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] straightforward and honest in one's actions (成语 saw) [Add to Longdo]
直截[zhí jié, ㄓˊ ㄐㄧㄝˊ, ] straightforward [Add to Longdo]
直捷[zhí jié, ㄓˊ ㄐㄧㄝˊ, ] straightforward [Add to Longdo]
直爽[zhí shuǎng, ㄓˊ ㄕㄨㄤˇ, ] straightforward; outspoken [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Straightforward \Straight`for"ward\, a.
   Proceeding in a straight course or manner; not deviating;
   honest; frank. -- adv. In a straightforward manner. --
   {Straight`for"ward*ly}, adv. -- {Straight`for"ward*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 straightforward
   adj 1: free from ambiguity; "a straightforward set of
       instructions"
   2: without evasion or compromise; "a square contradiction"; "he
     is not being as straightforward as it appears" [syn:
     {square(a)}, {straightforward}, {straight}]
   3: without concealment or deception; honest; "their business was
     open and aboveboard"; "straightforward in all his business
     affairs" [syn: {aboveboard}, {straightforward}]
   4: pointed directly ahead; "a straightforward gaze"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top