Search result for

stove

(80 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stove-, *stove*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stove[N] เตาไฟ, See also: เตาทำอาหาร, เตาให้ความพร้อม, Syn. cooker, fireplace
stove[N] ห้องอบ, See also: ตู้อบ, เตาเผา, Syn. furnace, kiln, oven
stove[VI] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ stave
stove[VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ stave
stover[N] ใบและซังข้าวโพดซึ่งใช้เป็นอาหารสัตว์, Syn. fodder
stove up[PHRV] เหนื่อยล้า, See also: อ่อนแรง, เหน็ดเหนื่อย, Syn. stave up
stovepipe[N] ปล่องเตาไฟ, Syn. chimney, smokestock
stovepipe[N] หมวกผ้าไหมทรงสูง, Syn. stovepipe hat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stove(สโทฟว) n. เตา,เตามีฝาปิด,ห้องอบ,ตู้อบ,เตาเผา vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ stave

English-Thai: Nontri Dictionary
stove(n) เตาเผา,เตาไฟ,ตู้อบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stovesเตา [TU Subject Heading]
Stoves, Electricเตาไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Stoves, Gasเตาแก๊ส [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
At ten men per cooking stoveทหาร 10 คนใช้เตาหุงข้าว 1 เตา Three Kingdoms (2008)
Cao's army has lit over a thousand stoves to cook a mealกองทัพโจโฉจุดเตามากกว่า 1,000เตา Three Kingdoms (2008)
Yo, Harvey, you want a stove?โย ฮาร์วีย์ นายต้องการไฟจากเตาไฟมากเลยหรือ? Fighting (2009)
The stove mess is open. Need support right now!ต้องการกำลังเสริมที่ ที่ต้องโทษหญิงเดี๋ยวนี้ Prison Break: The Final Break (2009)
Julia in front of her stove has the same fascination for me as watching a kettle drummer at the symphony.ภาพจูเลียอยู่หน้าเตายังทำให้ผมหลงใหลได้เหมือนเคย และการดูเธอเคาะถ้วยชามรามไหก็ฟังอย่างกันซิมโฟนี Julie & Julia (2009)
That's too bad. I lent Wade my camping stove.แย่จัง ผมได้ให้เวดยืมเตาสำหรับตั้งแคมป์ Emotional Rescue (2009)
I didn't know you were allowed to touch the stove.ตลกดีนะ จอมประชด ทานสิ นั่งได้เลยจ้ะ Down (2009)
- Yes, 'cause that's what women in their eighth month really crave--more stove time.- ใช่เลย เพราะผู้หญิงท้องแปดเดือน สมควรอบอาหารในครัวให้มากกว่านี้ The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
I want a new stove, Rex, and if I need to get a job to pay for it, so be it.ฉันอยากได้เตาอบใหม่ เร็กซ์ แล้วถ้าฉันต้องหางานทำเพื่อซื้อมัน ก็เอาไงเอากัน The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
If you're looking for a stove, we've got one that's hardly ever been used.ถ้าพวกคุณกำลังอยากได้เตาอบ เรามีอยู่เครื่องนึงที่แทบไม่เคยใช้งานเลย The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
If you really want a new stove, I'll get you a stove.ถ้าคุณอยากได้เตาอบใหม่ ผมก็จะซื้อให้ The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Sometimes it's the stove's fault.บางครั้งมันก็เป็นความผิดของเตานะ Rose's Turn (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stoveA gas stove provides the most even heat for cooking.
stoveAnticipating a cold winter, we bought a bigger stove.
stoveA plastic dish will melt on the stove.
stoveBecause she was cold she turned on the stove.
stoveHeat was spread throughout the room by the electric stove.
stoveHe burnt his hand on the hot stove.
stoveHe warmed himself at the stove.
stoveI bid ten dollars for the old stove.
stovePlease remove the ashes from the stove.
stoveSee to it that the baby does not go near the stove.
stoveShe installed a new electric stove in the room.
stoveThe coal in the stove is burning.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เตา[N] stove, Example: อย่าเล่นกับถ่านไฟในเตาเพราะมันจะร้อนและไหม้มือ, Thai definition: ที่สำหรับก่อไฟหุงต้มหรือเผาสิ่งต่างๆ ตามปกติใช้ฟืนหรือถ่าน ถ้าใช้สิ่งอื่นๆ ก็เรียกชื่อตามสิ่งนั้นๆ
เตาไฟ[N] stove, See also: oven, Example: เขาตะโกนด้วยอารมณ์คุกกรุ่นเต็มที่ ไม่ต่างอะไรกับไฟจากเตาไฟที่อยู่เบื้องหน้ามากนัก, Count unit: เตา, ใบ, ลูก, Thai definition: ที่สำหรับก่อไฟหุงต้มอาหาร
เตาถ่าน[N] stove, Example: คนสมัยก่อนสูบบุหรี่มวนแทนยาเส้น หุงข้าวทำกับข้าวโดยใช้เตาถ่าน, Count unit: ใบ, ลูก
เชิงกราน[N] stove with projecting foot, See also: stove using wood fuel, portable fireplace for cooking, Example: เครื่องสามหาบมีไตร 3 ไตร เชิงกรานหรืออั้งโล่ 3 ใบ สาแหนก 3 คู่ (6อัน) พันด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อั้งโล่[n.] (anglō) EN: Chinese brazier ; Chinese earthen stove ; earthen stove ; burning charcoal   
เชิงกราน[n.] (choēngkrān) EN: stove using wood fuel   FR: poêle au bois [m]
ก้อนเส้า[n. exp.] (køn sao) EN: pieces of stone used as stove   
น้ำมันเตา[n. exp.] (nāmman tao) EN: fuel oil ; bunker oil ; furnace oil ; stove oil   
พัดเฅา[v. exp.] (phat tao) EN: fan a stove   
ตะเกียงลาน[n.] (takīenglān) EN: kerosene lamp ; kerosene stove ; kind of winding lamp   
เตา[n.] (tao) EN: stove ; oven ; range ; furnace ; brazier ; hob ; hotplate   FR: cuisinière [f] ; fourneau [m] ; four [m] ; réchaud [m]
เตาไฟ[n.] (taofai) EN: stove ; oven ; cooking stove   FR: four [m] ; brasero [m] ; fourneau [m] ; foyer [m]
เตาไฟฟ้า [n.] (tao faifā) EN: electric stove ; electric cooker   FR: four électrique [m]
เตาฟู่[n. exp.] (taofū) EN: pressure stove   

CMU English Pronouncing Dictionary
STOVE    S T OW1 V
STOVER    S T OW1 V ER0
STOVES    S T OW1 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stove    (v) (s t ou1 v)
stoves    (n) (s t ou1 v z)
stovepipe    (n) (s t ou1 v p ai p)
stovepipes    (n) (s t ou1 v p ai p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ofenkachel {f}stove tile [Add to Longdo]
Ofensetzer {m}; Ofensetzerin {f}stove builder [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガスストーブ[, gasusuto-bu] (n) gas stove; gas heater [Add to Longdo]
コッヘル;コッフェル[, kohheru ; kofferu] (n) portable stove (outdoor gear) (ger [Add to Longdo]
ストーブ[, suto-bu] (n) heater (from stove); (P) [Add to Longdo]
ストーブリーグ[, suto-buri-gu] (n) stove league [Add to Longdo]
ストーヴ[, suto-vu] (n) stove [Add to Longdo]
レンジ[, renji] (n) (1) range; stove; cooker; (2) (abbr) (See 電子レンジ) microwave oven; (P) [Add to Longdo]
煙突(P);烟突[えんとつ, entotsu] (n) (1) chimney; smokestack; funnel (of a ship); stovepipe; (2) (sl) carrying a passenger without turning on the taximeter; (P) [Add to Longdo]
荒神[こうじん, koujin] (n) god of a cooking stove [Add to Longdo]
暖炉(P);煖炉[だんろ, danro] (n) fireplace; hearth; stove; (P) [Add to Longdo]
電気こんろ;電気焜炉[でんきこんろ, denkikonro] (n) electric cooking stove; electric heater [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
火炉[huǒ lú, ㄏㄨㄛˇ ㄌㄨˊ, / ] stove [Add to Longdo]
炉子[lú zi, ㄌㄨˊ ㄗ˙, / ] stove; oven; furnace [Add to Longdo]
炉灶[lú zào, ㄌㄨˊ ㄗㄠˋ, / ] stove [Add to Longdo]
[lú, ㄌㄨˊ, ] stove [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hydrocarbon \Hy`dro*car"bon\, n. [Hydro-, 2 + carbon.] (Chem.)
   A compound containing only hydrogen and carbon, as methane,
   benzene, etc.; also, by extension, any of their derivatives.
   [1913 Webster]
 
   {Hydrocarbon burner}, {furnace}, {stove}, a burner, furnace,
    or stove with which liquid fuel, as petroleum, is used.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stave \Stave\, v. t. [imp. & p. p. {Staved} (st[=a]vd) or
   {Stove} (st[=o]v); p. pr. & vb. n. {Staving}.] [From {Stave},
   n., or {Staff}, n.]
   1. To break in a stave or the staves of; to break a hole in;
    to burst; -- often with in; as, to stave a cask; to stave
    in a boat.
    [1913 Webster]
 
   2. To push, as with a staff; -- with off.
    [1913 Webster]
 
       The condition of a servant staves him off to a
       distance.               --South.
    [1913 Webster]
 
   3. To delay by force or craft; to drive away; -- usually with
    off; as, to stave off the execution of a project.
    [1913 Webster]
 
       And answered with such craft as women use,
       Guilty or guiltless, to stave off a chance
       That breaks upon them perilously.   --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   4. To suffer, or cause, to be lost by breaking the cask.
    [1913 Webster]
 
       All the wine in the city has been staved. --Sandys.
    [1913 Webster]
 
   5. To furnish with staves or rundles. --Knolles.
    [1913 Webster]
 
   6. To render impervious or solid by driving with a calking
    iron; as, to stave lead, or the joints of pipes into which
    lead has been run.
    [1913 Webster]
 
   {To stave and tail}, in bear baiting, (to stave) to interpose
    with the staff, doubtless to stop the bear; (to tail) to
    hold back the dog by the tail. --Nares.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stove \Stove\ (st[=o]v),
   imp. of {Stave}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stove \Stove\, n. [D. stoof a foot stove, originally, a heated
   room, a room for a bath; akin to G. stube room, OHG. stuba a
   heated room, AS. stofe, Icel. stofa a room, bathing room, Sw.
   stufva, stuga, a room, Dan. stue; of unknown origin. Cf.
   {Estufa}, {Stew}, {Stufa}.]
   1. A house or room artificially warmed or heated; a forcing
    house, or hothouse; a drying room; -- formerly,
    designating an artificially warmed dwelling or room, a
    parlor, or a bathroom, but now restricted, in this sense,
    to heated houses or rooms used for horticultural purposes
    or in the processes of the arts.
    [1913 Webster]
 
       When most of the waiters were commanded away to
       their supper, the parlor or stove being nearly
       emptied, in came a company of musketeers. --Earl of
                          Strafford.
    [1913 Webster]
 
       How tedious is it to them that live in stoves and
       caves half a year together, as in Iceland, Muscovy,
       or under the pole!          --Burton.
    [1913 Webster]
 
   2. An apparatus, consisting essentially of a receptacle for
    fuel, made of iron, brick, stone, or tiles, and variously
    constructed, in which fire is made or kept for warming a
    room or a house, or for culinary or other purposes.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, in modern dwellings: An appliance having a top
    surface with fittings suitable for heating pots and pans
    for cooking, frying, or boiling food, most commonly heated
    by gas or electricity, and often combined with an oven in
    a single unit; a {cooking stove}. Such units commonly have
    two to six heating surfaces, called burners, even if they
    are heated by electricity rather than a gas flame.
    [PJC]
 
   {Cooking stove}, a stove with an oven, opening for pots,
    kettles, and the like, -- used for cooking.
 
   {Dry stove}. See under {Dry}.
 
   {Foot stove}. See under {Foot}.
 
   {Franklin stove}. See in the Vocabulary.
 
   {Stove plant} (Bot.), a plant which requires artificial heat
    to make it grow in cold or cold temperate climates.
 
   {Stove plate}, thin iron castings for the parts of stoves.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stove \Stove\, v. t. [imp. & p. p. {Stoved}; p. pr. & vb. n.
   {Stoving}.]
   1. To keep warm, in a house or room, by artificial heat; as,
    to stove orange trees. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To heat or dry, as in a stove; as, to stove feathers.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stove
   n 1: a kitchen appliance used for cooking food; "dinner was
      already on the stove" [syn: {stove}, {kitchen stove},
      {range}, {kitchen range}, {cooking stove}]
   2: any heating apparatus

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top