Search result for

stoppen

(53 entries)
(0.0638 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stoppen-, *stoppen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา stoppen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *stoppen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Stop him?Ihn stoppenThe Professional (1981)
- Freeze!StoppenInternal Affairs (2008)
We have to stop, right now.Wir müssen sie unbedingt stoppenPremier mai (1958)
Stop the camera!Die Kamera stoppenEve Wants to Sleep (1958)
There's a criminal conspiracy moving into Rillow Valley, and we intend to put an end to it before somebody else gets hurt.Wir wollen eine kriminelle Verschwörung in Rillow Valley stoppenThunder Road (1958)
They told me "Cut it and you won't be arrested."Ich sagte mir, dann hau sie ab und nicht stoppen Les tricheurs (1958)
No. A terrific ploy that just flunked.Nein, eine Lieferung stoppenLes tricheurs (1958)
- I wanted to stop it.- Ich wollte ihn stoppenVertigo (1958)
Stop it?Ihn stoppenVertigo (1958)
Ain't nobody ever tried to stop the doings around here on a Saturday night.Bisher hat es keiner geschafft den Betrieb Samstag Nacht zu stoppenThe Gunfight at Dodge City (1959)
This is why any means must be used to stop you.Deswegen sind auch alle Mittel erlaubt, um euch zu stoppenPlan 9 from Outer Space (1959)
I will stop the proceedings and clear the courtroom if there is any demonstration.Ich werde den Prozess stoppen und den Saal räumen lassen, wenn es irgendwelchen Tumult gibt. Anatomy of a Murder (1959)
Doctor, I've weighed the destruction that the Cyclops has done already... and what he'll do in the future unless we stop him right now.Doktor, Sie wissen doch, was der Zyklop bisher alles angerichtet hat und wer weiß, was er noch alles anrichten wird, wenn wir ihn jetzt nicht stoppenThe Atomic Submarine (1959)
- Full stop.Maschinen stoppenThe Atomic Submarine (1959)
- Full stop.Maschinen stoppenThe Atomic Submarine (1959)
I'll use what influence I have to stop the publication of those pictures.Ich werde meinen Einfluss nutzen die Veröffentlichung dieser Bilder zu stoppenTwo Men in Manhattan (1959)
He was really something.Er war nicht zu stoppenIt Happened to Jane (1959)
Wilson, notify Middleboro to let that slow freight go through 97.Benachrichtigen Sie Middleboro, dass die den 97er stoppen und den Güterzug durchlassen. It Happened to Jane (1959)
If I try to stop it or even minimize it with an antidote, I might kill him.Wenn ich versuchen würde, es mit einem Gegenmittel zu stoppen könnte er daran sterben! The Tingler (1959)
Maybe Ari can stop his indelicate activities."Vielleicht kann er sein ungehöriges Treiben stoppen." Exodus (1960)
What's going to happen?Wie wird der Kampf weitergehen? Das Radikalengesetz werden wir nicht stoppen können... Night and Fog in Japan (1960)
Ijust wonder if you people really were Against the passing of the treatyIch wollte eher die Frage ansprechen, ob ihr bei euren Aktionen wirklich daran dachtet, den Pakt zu stoppenNight and Fog in Japan (1960)
- Cancel it right away.Sofort stoppen. - Jawohl. The 1,000 Eyes of Dr. Mabuse (1960)
It is one thing, gentlemen, to stop a train on its way from fort knox to los angeles and steal its cargo.Es ist eine Sache, einen Zug von Fort Knox nach Los Angeles zu stoppen und seine Ladung zu stehlen. The Rip Van Winkle Caper (1961)
Hold flight 338.Stoppen Sie Flug 338. Advise & Consent (1962)
I'm sorry.Stoppen Sie sofort die Kutsche! The Awful Dr. Orlof (1962)
Then, if the electric blockade stopped Godzilla, it would not stop Kong?Und falls die elektrische Barrikade Godzilla aufhalten sollte würde sie Kong nicht stoppen können. King Kong vs. Godzilla (1962)
Will you stop at the next gas station?Du kannst mal an der nächsten Tankstelle stoppenLolita (1962)
A right thinking taxpayer, you'd want to stop smuggling.Als rechtschaffener Steuerzahler wollen Sie den Schmuggel doch auch stoppenNight Creatures (1962)
Stop the engine!Die Maschinen stoppenAtragon (1963)
- Touch down!Düsen stoppenAtragon (1963)
- Touch down!Düsen stoppenAtragon (1963)
- Stop!StoppenAtragon (1963)
- Stop!StoppenAtragon (1963)
Chemicals seem to stop it.Chemikalien scheinen es zu stoppenMatango (1963)
That we're doing everything we can to correct it.Dass wir versuchen, es zu stoppenFail-Safe (1964)
Stop all payments. Stop all payments.Alle Auszahlungen stoppenMary Poppins (1964)
We'll stop the train at milestone 721.Wir stoppen den Postzug bei km 721. Room 13 (1964)
I certainly hope not. Uh, uh... The last time he tried it, he got the hiccups.Ich hoffe, dass er es nicht probiert, das letzte Mal bekam er Schluckauf und bevor er ihn stoppen konnte, ist das Theater abgebrannt. Grandpa Leaves Home (1964)
- We're gonna clock him.- Wir stoppen die Zeit. The Bedford Incident (1965)
Close up another 100 yards and hold at 500.Fahren Sie weitere 100 näher ran und stoppen Sie bei 500. The Bedford Incident (1965)
You can stop the experiment.Sie können das Experiment stoppen. Wie denn? Fantomas Unleashed (1965)
- Shut your engines off!- Stoppen Sie die Maschinen! Lord Jim (1965)
Shut your engines off!Stoppen Sie die Maschinen. Lord Jim (1965)
I am only concerned to stop the loss of blood.Ich will nur den Blutfluss stoppenMajor Dundee (1965)
Don't stop!Nein, nicht stoppenThe Sound of Music (1965)
We need Mr. Goh.Nur Mister Goh kann sie stoppenUp to His Ears (1965)
We've got to stop him.- Das müssen wir stoppenThe Flight of the Valkyrie (1965)
Rangers at part exits are stopping all cars as the search...Die Förster stoppen jedes Auto an den Ausfahrten des Nationalparks... Grandpa's Call of the Wild (1965)
But, Lily, you can't hold him back.Aber Lily, du kannst das nicht mehr stoppenHerman the Rookie (1965)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abbrechen; aufheben; stoppen; unterbrechento break {broke; broken} [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 stoppen [ʃtɔpən]
   to break
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 stoppen [stɔpən]
   mend; patch; patch up
   halt; cometoahalt; stop
   halt; stop
   constipate
   lay down; place; put; put down
   fill; fillin; fillup
   cease; stop
   stop
   block; clog; plug up; stop up
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top