Search result for

stitch

(66 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stitch-, *stitch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stitch[N] รอยเย็บ, See also: ตะเข็บ, Syn. basting, suture
stitch[VT] เย็บ, Syn. seam, sew
stitch up[PHRV] เย็บติด, See also: เย็บ
stitchery[N] งานเย็บปักถักร้อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stitch(สทิทชฺ) n. ตะเข็บ,เข็มหนึ่ง,วิธีการเย็บปักหรือตะเข็บ,ผลงานเย็บปักหรือตะเข็บ,จำนวนเล็กน้อย,ส่วนหนึ่ง,อาการเจ็บปวดอย่างกะทันหัน. vt.,vi. ปักเข็ม,เย็บตะเข็บ,เย็บปัก,เย็บติด,เย็บเล่ม.
hemistitchn. ครึ่งบาท (บทกวี) ,ครึ่งบรรทัด,ครึ่งเส้น., See also: hemistichal adj.
hemstitch(เฮม'สทิช) n. ลายประดับจากการดึงเส้นด้ายออก,การเย็บอย่างเย็บริมผ้าเช็ดหน้า. vt. เย็บโดยวิธีดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
stitch(n) การร้อย,การเย็บ,อาการเสียดยอก,ตะเข็บ,ช่วง,ฝีเข็ม
stitch(vt) ร้อย,เย็บ,ปัก,สอย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stitch๑. เย็บ๒. รอยเย็บ๓. การเย็บ๔. อาการเจ็บชายโครงรุนแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stitch๑. รอยเย็บ๒. การเย็บ๓. เข็ม (ลักษณนามของการแทงเข็ม) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
stitch weldingการเชื่อมจุดเกย [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They say a stitch in time saves nine.พวกเค้าเย็บปากเพื่อปกป้องง There Might be Blood (2008)
Look at the stitching on it! It's a flower.ดูที่ลายปักนี่สิ นี่ลายดอกไม้นะ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
And today, I can't sew a stitch.จนวันนี้ ผมไม่เห็นมีการตัดเย็บ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Whenever you stitch yourself up, you do make a bloody mess.คุณเย็บแผลเองเมื่อไหร่ ทำเละทุกที The Dark Knight (2008)
That blond negro they got on there, he had me in stitches.ไอ้มืดหัวทองที่พวกเขาเชิญมา เขาทำให้ฉันนั่งติดจอ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Stitch in, bitch!ขยอกมันเข้าคอไป อีแก่สารเลว Drag Me to Hell (2009)
Luckily. She broke her ankle and had something like six stitches.โชคดีค่ะ เธอแค่ข้อเท้าหักแล้วก็เย็บอีกหกเข็ม Orphan (2009)
Price, $35, windproof 32-ounce wool. Top stitching.ราคา 35 ดอลลาร์ ผสมขนสัตว์กันลม 32 ออนซ์มีเย็บริมขอบ Public Enemies (2009)
- I don't think we're gonna be able to stitch this.- ผมไม่คิดว่าเราจะเย็บแผลแบบนี้ได้ Zombieland (2009)
Don't go anywhere, okay? I'll stitch you up in a minute.อย่าพิ่งไปไหนน่ะ ฉันจะกลับมาเย็บแผลให้ Emotional Rescue (2009)
Yeah, yeah, I tore some stitches up in gym.ใช่ ๆ แผลที่เย็บมันฉีกตอนที่เข้ายิม Emotional Rescue (2009)
I'll have to stitch this up in my office.เราต้องไปเย็บแผล ที่ห้องทำงานฉัน The Twilight Saga: New Moon (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stitch"A stitch in time saves nine" is a proverb.
stitchA stitch in time saves nine. [Proverb]
stitchHe didn't do a stitch of work.
stitchYou'll learn in time that a stitch in time saves nine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปุด[N] stitch, Syn. เย็บ, Example: เย็บเสียปุดเดียวก็ไม่ต้องเย็บอีกหลายปุด, Thai definition: เรียกการเย็บผ้าทีหนึ่งว่าปุดหนึ่ง
ตะเข็บ[N] seam, See also: stitch, Example: ตะเข็บของเสื้อตัวนี้เย็บได้เรียบร้อยมาก, Thai definition: แนวผ้าหรือสิ่งอื่นตอนที่เย็บติดกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้น[v.] (don) EN: run a seam ; run a seam by hand ; make through stitches ; penetrate   FR: piquer ; coudre
ด้นถอยหลัง[v.] (donthøilang) EN: backstitch   FR: coudre en point arière
หัวเราะ[v.] (hūarǿ) EN: laugh ; chuckle ; chortle ; guffaw ; giggle ; titter ; be in stitches ; snigger   FR: rire ; rigoler
การเย็บแผล[n.] (kān yep phlaē) EN: stitching   FR: suture [f]
กรอง[v.] (krøng) EN: string ; stitch together ; embroider   
สอย[v.] (søi) EN: stitch ; hem   FR: ourler
สรวลเสเฮฮา[v.] (suansēhēhā) EN: laugh ; be merry ; be in stitches ; split one's sides   
ตะเข็บ[n.] (takep) EN: seam ; stitch   
ตะเข็บ[n.] (takep) EN: seam ; stitch   FR: couture [f] ; point de couture [m]
เย็บ[v.] (yep) EN: sew ; stitch ; bind up ; pin   FR: coudre ; recoudre ; relier

CMU English Pronouncing Dictionary
STITCH    S T IH1 CH
STITCHED    S T IH1 CH T
STITCHES    S T IH1 CH AH0 Z
STITCHING    S T IH1 CH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stitch    (v) (s t i1 ch)
stitched    (v) (s t i1 ch t)
stitches    (v) (s t i1 ch i z)
stitching    (v) (s t i1 ch i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stich {m} (Näh-); Nadelstich {m} | Stiche {pl}stitch | stitches [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きせ分;被せ分[きせぶん, kisebun] (n) excess of fold beyond the stitching seam [Add to Longdo]
ぐし縫[ぐしぬい, gushinui] (n) running stitch [Add to Longdo]
すくい綴じ[すくいとじ, sukuitoji] (n) (uk) mattress stitch [Add to Longdo]
ねじりゴム編み[ねじりゴムあみ, nejiri gomu ami] (n) (See ゴム編み) twisted rib stitch (knitting) [Add to Longdo]
アウトラインステッチ[, autorainsutecchi] (n) outline stitch [Add to Longdo]
アフガン編み[アフガンあみ, afugan ami] (n) Afghan stitch [Add to Longdo]
ガーター編み[ガーターあみ, ga-ta-ami] (n) garter stitch [Add to Longdo]
クロススティッチ[, kurosusuteicchi] (n) cross-stitch [Add to Longdo]
クロスステッチ[, kurosusutecchi] (n) cross-stitch [Add to Longdo]
コーチングステッチ[, ko-chingusutecchi] (n) couching stitch [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liáo, ㄌㄧㄠˊ, ] stitch; to take; to tease; to provoke; to stir up (emotions), #21,434 [Add to Longdo]
针法[zhēn fǎ, ㄓㄣ ㄈㄚˇ, / ] stitch, #53,933 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stitch \Stitch\, v. t. [imp. & p. p. {Stitched}; p. pr. & vb. n.
   {Stitching}.]
   1. To form stitches in; especially, to sew in such a manner
    as to show on the surface a continuous line of stitches;
    as, to stitch a shirt bosom.
    [1913 Webster]
 
   2. To sew, or unite together by stitches; as, to stitch
    printed sheets in making a book or a pamphlet.
    [1913 Webster]
 
   3. (Agric.) To form land into ridges.
    [1913 Webster]
 
   {To stitch up}, to mend or unite with a needle and thread;
    as, to stitch up a rent; to stitch up an artery.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stitch \Stitch\, n. [OE. stiche, AS. stice a pricking, akin to
   stician to prick. See {Stick}, v. i.]
   1. A single pass of a needle in sewing; the loop or turn of
    the thread thus made.
    [1913 Webster]
 
   2. A single turn of the thread round a needle in knitting; a
    link, or loop, of yarn; as, to let down, or drop, a
    stitch; to take up a stitch.
    [1913 Webster]
 
   3. [Cf. OE. sticche, stecche, stucche, a piece, AS. stycce.
    Cf. {Stock}.] A space of work taken up, or gone over, in a
    single pass of the needle; hence, by extension, any space
    passed over; distance.
    [1913 Webster]
 
       You have gone a good stitch.     --Bunyan.
    [1913 Webster]
 
       In Syria the husbandmen go lightly over with their
       plow, and take no deep stitch in making their
       furrows.               --Holland.
    [1913 Webster]
 
   4. A local sharp pain; an acute pain, like the piercing of a
    needle; as, a stitch in the side.
    [1913 Webster]
 
       He was taken with a cold and with stitches, which
       was, indeed, a pleurisy.       --Bp. Burnet.
    [1913 Webster]
 
   5. A contortion, or twist. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       If you talk,
       Or pull your face into a stitch again,
       I shall be angry.           --Marston.
    [1913 Webster]
 
   6. Any least part of a fabric or dress; as, to wet every
    stitch of clothes. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   7. A furrow. --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   8. An arrangement of stitches, or method of stitching in some
    particular way or style; as, cross-stitch; herringbone
    stitch, etc.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Chain stitch}, {Lock stitch}. See in the Vocabulary.
 
   {Pearl stitch}, or {Purl stitch}. See 2nd {Purl}, 2.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stitch \Stitch\, v. i.
   To practice stitching, or needlework.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stitch
   n 1: a link or loop or knot made by an implement in knitting,
      crocheting, embroidery, or sewing
   2: a sharp spasm of pain in the side resulting from running
   v 1: fasten by sewing; do needlework [syn: {sew}, {run up}, {sew
      together}, {stitch}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 st.
 
 1. (kıs.) stanza, stet, stitch.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top