Search result for

stirring

(42 entries)
(0.0209 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stirring-, *stirring*, stirr
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stirring[ADJ] ซึ่งปลุกเร้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stirring(สเทอ'ริง) adj. ปลุกเร้า,กระตุ้น,ตื่น-เต้น,เคลื่อนไปมา,กระฉับกระเฉง,มีชีวิตชีวา., Syn. exciting

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, sir, I'm sure you'd agree, some pretty stirring images there.ท่านครับ ผมเชื่อว่าท่านคงเห็นด้วย ภาพความชุลมุนวุ่นวายที่เกิดขึ้นที่นั่น Frost/Nixon (2008)
I don't need a stirring speech telling me what a good person I am.ฉันไม่ต้องการฟังคำปั้นแต่งมาบอกว่าฉันดีเด่นยังไง The Age of Dissonance (2009)
Oh, no. The secret is you have to keep stirring.ไม่นะ เคล็ดลับคือ เธอต้องหมั่นคนไปเรื่อยๆ Nice Is Different Than Good (2009)
But then we realized it's just the new guy telling everybody what other people said, stirring shit up where there wasn't any.สุดท้าย ก็ แต่งเรื่อง ไปบอกคนอื่น อย่างนั้น อย่างนี่ ปั่นหัวไปทั่ว Devil (2010)
It is a stirring sight.มันเป็นภาพที่น่าตื่นเต้น Great and Unfortunate Things (2010)
And stirring in sweetener and making him just right.เติมน้ำตาลหวาน และทำให้เขาเป็นคนที่ใช่ Interpretive Dance (2010)
I felt it was so exciting, thrilling, stirring and beautiful.ฉันประทับใจมาก หัวใจฉันเต้นแรง และฉันรู้สึกตื่นเต้น ตลอดเวลาที่ฉันดูหนัง มันช่างเป็นสิ่งที่งามเหลือเกิน Episode #1.11 (2010)
- Stirrings?- แปร๊บๆอะไร Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
- Stirrings.- แปร๊บๆ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
You were in Las Colinas stirring things up again.เธอทำให้ Las Colinas ต้องตื่นตัวขึ้น And Lots of Security... (2011)
He's still stirring up trouble?เขาคงเจอปัญหายุ่งยากซินะ? The Duo (2011)
If you go out there right now, you risk stirring things up again.ถ้าลูกออกไปจากเมือง ลูกจะทำให้ทุกอย่างกลับมาวุ่นวาย Priest (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stirringSomething was stirring in the dark.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การกวน[N] stirring, See also: mixing, Syn. การคน, Example: การกวนกะละแมต้องใช้เวลานานและมีความอดทนสูง, Thai definition: การคนให้เข้ากัน, การคนให้เข้ากันจนข้น
การคน[N] stirring, Syn. การกวน, Example: หลังจากน้ำซุบเดือดจะต้องทำการคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน, Thai definition: การกวนให้เข้ากัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โลดโผน[adj.] (lōtphōn) EN: thrilling ; exciting ; sensational ; gripping ; riveting ; stirring ; breathtaking ; adventurous ; daring ; extraordinary ; daredevil   FR: sensationnel ; palpitant ; extraordinaire ; spectaculaire ; audacieux
เพลงปลุกใจ[n. exp.] (phlēng plukjai) EN: soul-stirring song ; arousing song ; stirring song   
ระทึก[adj.] (ratheuk) EN: excited ; frightened ; hair-rising ; shocking ; soul-stirring   FR: palpitant ; émouvant
หวาดเสียว[v.] (wātsīo) EN: be adventurous ; be soul-stirring   

CMU English Pronouncing Dictionary
STIRRING    S T ER1 IH0 NG
STIRRINGS    S T ER1 IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stirring    (v) (s t @@1 r i ng)
stirringly    (a) (s t @@1 r i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Regung {f}; Gefühlsregung {f}stirring of ... [Add to Longdo]
Rührlöffel {m}stirring spoon [Add to Longdo]
umrührendstirring up [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
もぞもぞ;もそもそ[, mozomozo ; mosomoso] (vs,adv,adv-to) (on-mim) creeping about; stirring restlessly; squirming [Add to Longdo]
やぶ蛇;薮蛇;藪蛇[やぶへび, yabuhebi] (n,vs) unnecessary trouble brought upon oneself; stirring up a hornet's nest [Add to Longdo]
マッチポンプ[, macchiponpu] (n,vs) stirring up trouble to get credit from the solution (wasei [Add to Longdo]
居ながらにして[いながらにして, inagaranishite] (exp) from one's seat; without stirring [Add to Longdo]
豪快[ごうかい, goukai] (adj-na,n) hearty; exciting; stirring; lively; heroic; largehearted; splendid; (P) [Add to Longdo]
身じろぎ;身動ぎ[みじろぎ, mijirogi] (n,vs) stirring; slight movement [Add to Longdo]
身じろぎもしない[みじろぎもしない, mijirogimoshinai] (exp,adj-i) didn't stir an inch; not stirring a muscle [Add to Longdo]
身動き[みうごき, miugoki] (n,vs) moving about; stirring about; (P) [Add to Longdo]
壮快[そうかい, soukai] (adj-na,n) emotionally uplifting; stirring [Add to Longdo]
挑発(P);挑撥[ちょうはつ, chouhatsu] (n,vs) provocation; stirring up; arousal; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惹祸[rě huò, ㄖㄜˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] stirring up trouble; to invite disaster [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stir \Stir\, v. t. [imp. & p. p. {Stirred}; p. pr. & vb. n.
   {Stirring}.] [OE. stiren, steren, sturen, AS. styrian;
   probably akin to D. storen to disturb, G. st["o]ren, OHG.
   st[=o]ren to scatter, destroy. [root]166.]
   1. To change the place of in any manner; to move.
    [1913 Webster]
 
       My foot I had never yet in five days been able to
       stir.                 --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
   2. To disturb the relative position of the particles of, as
    of a liquid, by passing something through it; to agitate;
    as, to stir a pudding with a spoon.
    [1913 Webster]
 
       My mind is troubled, like a fountain stirred.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To bring into debate; to agitate; to moot.
    [1913 Webster]
 
       Stir not questions of jurisdiction.  --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. To incite to action; to arouse; to instigate; to prompt;
    to excite. "To stir men to devotion." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       An Ate, stirring him to blood and strife. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       And for her sake some mutiny will stir. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Note: In all senses except the first, stir is often followed
      by up with an intensive effect; as, to stir up fire; to
      stir up sedition.
      [1913 Webster]
 
   Syn: To move; incite; awaken; rouse; animate; stimulate;
     excite; provoke.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stirring \Stir"ring\, a.
   Putting in motion, or being in motion; active; active in
   business; habitually employed in some kind of business;
   accustomed to a busy life.
   [1913 Webster]
 
      A more stirring and intellectual age than any which had
      gone before it.             --Southey.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Animating; arousing; awakening; stimulating; quickening;
     exciting.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stirring
   adj 1: capable of arousing enthusiasm or excitement; "a rousing
       sermon"; "stirring events such as wars and rescues" [syn:
       {rousing}, {stirring}]
   2: exciting strong but not unpleasant emotions; "a stirring
     speech" [syn: {stirring}, {soul-stirring}]
   n 1: agitating a liquid with an implement; "constant stirring
      prevents it from burning on the bottom of the pan"
   2: arousing to a particular emotion or action [syn:
     {inspiration}, {stirring}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top