Search result for

sticks

(52 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sticks-, *sticks*, stick
English-Thai: Nontri Dictionary
chopsticks(n) ตะเกียบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We gotta put some life into these old sticks for you.เราต้องทำให้ขาชราคู่นี้ของเธอมีชีวิตหน่อย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
He sticks the blade in my mouth.เขายัดมีดเข้ามาในปากฉัน The Dark Knight (2008)
Threw sticks for Marley in the park. Watched him swim in the bay.โยนไม้ให้มาร์ลีย์คาบที่สวน ดูมันว่ายน้ำที่อ่าว Marley & Me (2008)
And when you wake up, your hair, it sticks up like that.แถมเวลาคุณเพิ่งตื่นนอน ผมคุณจะชี้โด่ชี้เด่ด้วย 500 Days of Summer (2009)
You know, sticks and stones may break my bones...รู้มั้ยว่า, หนังยางกับก้อนหิน ก็ทำกระดูกหักได้ Chuck Versus the Best Friend (2009)
Something about it sticks out, right?บางสิ่งบางอย่างเกี่ยวข้องกันใช่มั้ย ? Law Abiding Citizen (2009)
NO ONE STICKS OUT AT THE FIRES.ไม่มีใครมีท่าทางน่าสงสัย ไม่มีใครพันผ้าพันแผล House on Fire (2009)
Whoever gets the most swizzle sticks by the end wins.ใครได้แท่งคนเหล้ามากกว่ากัน ชนะ Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
Sticks and stones may break bones,ไม้และหินบางทีก็แค่ทำให้กระดูกหัก You've Got Yale! (2009)
There's a saying in Japan that says the nail that sticks out must be pounded down, and so it's a real problem just to stand up and be counted in Japan.แล้วจะมีตรรกะอะไรที่สมเหตุสมผล ไปกว่าการจับวาฬมาแทนล่ะ? คณะกรรมการการล่าวาฬ ระหว่างประเทศกำลังทำร้าย ชุมชนล่าวาฬเล็กๆอย่างไทจิ The Cove (2009)
AND SHE STICKS THE LANDING.แล้วเธอก็ลงมาอยู่กับพื้น ข้อมูลใน มิชชั่นนี้ Valley Girls (2009)
The longer the encounter, the more the fishy smell sticks with you.เพราะ เมื่อเกิดการจากลา กลิ่นคาวปลาจะยังคงอยู่ Episode #1.22 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sticks2. Cut the radishes into long sticks.
sticksA nail that sticks up is hammered down.
sticksHe never sticks to anything very long.
sticksHe sticks at nothing.
sticksHe sticks to his principles.
sticksHe still sticks to his opinion.
sticksMy friend has had three jobs in a year; he never sticks to anything for long.
sticksPut the two sticks across each other.
sticksThat question still sticks me.
sticksThe patriot sticks to his moral principles.
sticksThese dry sticks catch fire easily.
sticksThe sticks were laid across each other.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กินตะเกียบ[v. exp.] (kin takīep) EN: take meal with chopsticks ; dine with chopsticks   
มวน[n.] (mūan) EN: [classifier : cigarettes sticks, cigars]   FR: [classificateur : cigarettes, cigares]
พุ้ย[v.] (phui = phūi) EN: push rice into mouth by using chopsticks ; scoop rice into one's mouth by using chopsticks   FR: pousser dans la bouche avec des baguettes en toute hâte
เสียมซี[n. exp.] (sīem sī) EN: fortune sticks ; written oracle   FR: oracle écrit [m] ; bonne aventure [f]
เสียมซี[v. exp.] (sīem sī) EN: tell one's fortune ( by shaking numbered sticks)   FR: dire la bonne aventure (à l'aide de bâtonnets numérotés)
ตะเกียบ[n.] (takīep) EN: chopsticks   FR: baguettes [fpl]
ติ้ว[n.] (tiu) EN: one of several sticks in a bamboo cylinder,used in consulting an oracle   FR: baguettes de prédiction [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
STICKS    S T IH1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sticks    (v) (s t i1 k s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Stickstoff(techn.) |der, nur Sg.| ธาตุไนโตรเจน (เคมี)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stickstoff {m}azote [Add to Longdo]
Stickseide {f}stitching silk [Add to Longdo]
Stickstoffnarkose {f}nitrogen narcosis [Add to Longdo]
stickstoffhaltigazotic [Add to Longdo]
stickstoffhaltignitrogenous [Add to Longdo]
Stickstoff {m} [chem.]nitrogen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手許;お手元;御手許;御手元[おてもと, otemoto] (n) (uk) chopsticks (often written on the paper wrapper) [Add to Longdo]
ずぼら箸[ずぼらばし, zuborabashi] (n) (obsc) picking up a bowl with one's right hand which is already holding one's chopsticks (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
せせり箸;挵り箸(oK)[せせりばし, seseribashi] (n) poking one's food around using one's chopsticks; playing with one's food with one's chopsticks (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
ど田舎;超田舎(iK);度田舎(iK);怒田舎(iK)[どいなか, doinaka] (n) (See ど) remote countryside; boondocks; the sticks [Add to Longdo]
マイ箸[マイばし;マイはし, mai bashi ; mai hashi] (n) washable chopsticks carried in a case (to be used in place of disposable chopsticks) [Add to Longdo]
握り箸[にぎりばし, nigiribashi] (n) grasping one's chopsticks the same way one might hold a walking stick (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
移り箸[うつりばし, utsuribashi] (n) (See 渡り箸) using one's chopsticks to jump from side dish to side dish without pausing to eat rice in between (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
違い箸[ちがいばし, chigaibashi] (n) using two different chopsticks together (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
一膳[いちぜん, ichizen] (n) (1) bowl (of rice); (2) pair (of chopsticks) [Add to Longdo]
一丁[いっちょう, icchou] (n) (1) one sheet; one page; one leaf; (2) one block of tofu; one serving (in a restaurant); (3) (also written as 一挺, 一梃) one long and narrow thing (e.g. guns, scissors, spades, hoes, inksticks, palanquins, candles, jinrikishas, shamisen, oars, etc.); (4) one cho (unit of distance, 109.09 m); (5) one game; one task; (n-adv) (6) well then; come then; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
窒素[ちっそ, chisso] Stickstoff, Nitrogen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top