Search result for

stickler

(25 entries)
(0.039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stickler-, *stickler*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stickler[N] ความยุ่งยาก, See also: ผู้ยึดติด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stickler(สทิค'เคลอะ) n. ผู้ยืนกรานในความคิดของตน,ปัญหายุ่งยาก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And Max is kind of a stickler about the Plumber rulebook.ปู่แมกซ์ก็ยึกติดกับกฎระเบียบมากเกินไป Ben 10: Alien Swarm (2009)
I thought he'd be easy. But he's a stickler.หลงคิดว่า เขาเรื่อยๆเฉื่อยๆ ทีไ่หนได้ เขี้ยวชะมัดเลย Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
I am a stickler for details.ผมคงยุ่งยากมาในรายละเอียด Dex Takes a Holiday (2009)
You know, Marcel, I am a stickler for tradition, but this one, I just don't understand.รู้มั้ย มาเซล ฉันเป็นพวกหัวโบราณนะ แต่คราวนี้ ฉันแค่ไม่เข้าใจ Alpha and Omega (2010)
I remember when you and my old man chased that buck out from the hollows on Stickler Farm before bagging it.ฉัน จำได้ว่าเมื่อ คุณ และ คน เก่า ของฉัน ไล่ ที่ เจ้าชู้ ออกมาจาก โพรงใน เคร่ง ฟาร์ม ก่อนที่จะ ห่อ มัน I Spit on Your Grave (2010)
What is it with you women once you get a ring on? All right, if you're a stickler for tradition, we could always take it up to our bedroom.เคยชินเอาไว้ เพราะมันจะต้องเป็นห้องนอนของเราไปอีกนานแสนนาน If... (2010)
One's a straight-laced stickler,คนนึงจะเล่นตรงตามตำราเหมือนไม้บรรทัด The Science of Illusion (2010)
Gobber, I hate to be a stickler for details, but Boneknappers are not silent.ก็อบเบอร์ ความจริงข้าก็ไม่ชอบจริงจัง - กับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะ แต่ ข้ามั่นใจว่า มันมีเสียงคำรามแบบนั้นแน่ๆ Legend of the Boneknapper Dragon (2010)
I do apologise for the shoes, Mr Rango, but there's a certain protocol to this game, you understand. I'm a bit of a stickler for protocol.ขอโทษสำหรับรองเท้า, คุณแรงโก้เกมนี้ต้องมีมารยาทที่กำหนดไว้ Rango (2011)
Not to be a stickler for details, but...ไม่ใช่คนฟื้นฝอยหาตะเข็บ แต่... And When I Die (2011)
I'm a bit of a stickler for protocol.เหมือนว่ามาตามสิทธิ์มากกว่า Scream a Little Dream (2011)
John can be a bit of a stickler.จอห์นค่อนข้างเข้มงวด Wild Bill (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
STICKLER    S T IH1 K AH0 L ER0
STICKLER    S T IH1 K L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stickler    (n) (s t i1 k l @ r)
sticklers    (n) (s t i1 k l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verfechter {m} | Verfechter {pl}stickler | sticklers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
係う;拘う;拘らう[かかずらう, kakazurau] (v5u,vi) (1) (uk) to be mixed up with; to have a connection with (a troublesome matter); (2) to be a stickler about; to be finicky about (some triviality); (3) to take part (in some work); to hang about; to bother (someone) [Add to Longdo]
拘り合う[かかずりあう, kakazuriau] (v5u,vi) (1) (uk) (col) (See 係う・かかずらう・1) to be mixed up with; to have a connection with (a troublesome matter); (2) to be a stickler about; to be finicky about (some triviality); (3) to take part (in some work); to hang about; to bother (someone) [Add to Longdo]
拘泥[こうでい, koudei] (n,vs) adherence to; being a stickler [Add to Longdo]
杓子定規[しゃくしじょうぎ, shakushijougi] (adj-na,n) a hard-and-fast rule; stick fast to rules; a stickler (for rules); hidebound system; inflexible [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stickler \Stic"kler\ (st[i^]k"kl[~e]r), n. [See {Stickle}, v.
   t.]
   One who stickles. Specifically: 
   [1913 Webster]
   (a) One who arbitrates a duel; a sidesman to a fencer; a
     second; an umpire. [Obs.]
     [1913 Webster]
 
        Basilius, the judge, appointed sticklers and
        trumpets whom the others should obey. --Sir P.
                          Sidney.
     [1913 Webster]
 
        Our former chiefs, like sticklers of the war,
        First sought to inflame the parties, then to poise.
                          --Dryden.
     [1913 Webster]
   (b) One who pertinaciously contends for some trifling things,
     as a point of etiquette; an unreasonable, obstinate
     contender; as, a stickler for ceremony.
     [1913 Webster]
 
        The Tory or High-church were the greatest sticklers
        against the exorbitant proceedings of King James
        II.                 --Swift.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stickler
   n 1: someone who insists on something; "a stickler for
      promptness"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top