Search result for

sticker

(47 entries)
(0.0522 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sticker-, *sticker*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sticker[N] ผู้เคร่งครัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bill stickern. ผู้ติดประกาศ,ผู้ติดโฆษณา,ผู้ติดใบปลิว, See also: billsticking n.
billstickern. คนที่ประกาศ,คนติดโฆษณา,คนติดใบปลิว, See also: billposting, billsticking n.

English-Thai: Nontri Dictionary
billsticker(n) ผู้ติดประกาศ,ผู้ติดโฆษณา,ผู้ติดใบปลิว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stickerสติกเกอร์, สติกเกอร์ มักเขียนเป็น สติ๊กเกอร์ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Stickersสติกเกอร์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Sticker[ลูบ-ลอก] (n slang ) รูปลอก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
At school they put this sticker on his back that says, "Wide Load."ที่โรงเรียนเขาโดนเพื่อนๆ แอบติดสติ๊กเกอร์ บนหลังเขาว่า "บรรทุกเกิน" Stand by Me (1986)
That's what I'm telling ya. They're stickers!นั่นคือสิ่งที่ฉันบอกยา พวกเขากำลังสติกเกอร์! Cars (2006)
That's OK, Stickers. You can take Bessie.ที่ตกลง, สติ๊กเกอร์ คุณสามารถใช้เบสซี่ Cars (2006)
My lucky sticker's all dirty.สติกเกอร์โชคดีของฉันสกปรกทั้งหมด Cars (2006)
- Ah, this is nice. - Hey, Stickers.โอ้นี้เป็นสิ่งที่ดี เฮย, สติ๊กเกอร์ Cars (2006)
Hey, Stickers!เฮย, สติ๊กเกอร์! Cars (2006)
Stickers!สติกเกอร์! Cars (2006)
- Stickers?สติกเกอร์? Cars (2006)
You got it, Stickers!คุณได้รับมัน, สติ๊กเกอร์! Cars (2006)
So, Stickers, last one to Flo's buys?ดังนั้น, สติ๊กเกอร์, คนสุดท้ายที่จะซื้อ โฟล หรือไม่? Cars (2006)
The Vegas sticker.สติกเกอร์เวกัสน่ะ The Marine (2006)
Ooh, I-I got next month's parking sticker.โอ ฉันได้รับสติกเกอร์จอดรถของเดือนหน้า Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stickerShe peeled the stickers off the window.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สติ๊กเกอร์[N] sticker, Syn. รูปลอก, Example: ลูกชายเขาเอาสติ๊กเกอร์รูปการ์ตูนมาติดเต็มกระจกหลังรถ, Count unit: รูป, แผ่น, Thai definition: รูปลอกภาพหรือตัวหนังสือที่มีผิวหลังเป็นกาวใช้ติดกับสิ่งอื่น, Notes: (อังกฤษ)
ป้าย[N] label, See also: sticker, Syn. ฉลาก, Example: ผู้ผลิตหรือผู้ขายจะต้องระบุรายละเอียดในป้ายของผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วนและเป็นจริง, Count unit: แผ่น, Thai definition: รูป รอยประดิษฐ์ เครื่องหมาย หรือข้อความใดๆ ที่แสดงไว้ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยา อาหาร หรือผลิตภัณฑ์อื่น, Notes: (กฎหมาย)
สติกเกอร์[N] sticker, Syn. รูปลอก, Example: รถสองแถวและรถบรรทุกมักติดสติกเกอร์ที่มีถ้อยคำทะลึ่งหยาบคาย, Count unit: แผ่น, รูป, Thai definition: รูปลอกภาพหรือตัวหนังสือที่ใช้ติดกับสิ่งอื่นๆ ได้, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉลาก[n.] (chalāk) EN: label ; tag ; sticker   FR: étiquette [f]
ป้าย[n.] (pāi) EN: label ; sticker ; price label   FR: étiquette [f]
รูปลอก[n.] (rūpløk) EN: decal ; transfer ; sticker   
สติ๊กเกอร์[n.] (satikkoē) EN: sticker   

CMU English Pronouncing Dictionary
STICKER    S T IH1 K ER0
STICKERS    S T IH1 K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sticker    (n) (s t i1 k @ r)
stickers    (n) (s t i1 k @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufkleber {m}; Klebezettel {m}; Etikett {n}; Pickerl {n} [Ös.] | Aufkleber {pl}sticker | stickers [Add to Longdo]
Stickerei {f} | Stickereien {pl}embroidery | embroideries [Add to Longdo]
Stickerin {f} | Stickerinnen {pl}embroiderer | embroiderers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シール[, shi-ru] (n) (1) seal; (2) sticker; (P) [Add to Longdo]
シールセット[, shi-rusetto] (n) seal set; set of stickers [Add to Longdo]
ステッカー[, sutekka-] (n) (1) sticker; (2) stacker; (P) [Add to Longdo]
プリクラ[, purikura] (n) (abbr) photo booth that prints out cards and stickers of the resulting photograph, which are then traded among friends (wasei [Add to Longdo]
ラベル(P);レーベル(P)[, raberu (P); re-beru (P)] (n) (1) label (i.e. sticker); (2) (esp. レーベル) label (i.e. record label); (P) [Add to Longdo]
枯れ葉マーク;枯葉マーク[かれはマーク, kareha ma-ku] (n) sticker for car drivers 70 years or older [Add to Longdo]
車検証[しゃけんしょう, shakenshou] (n) automobile inspection certificate; vehicle inspection sticker [Add to Longdo]
若葉マーク[わかばマーク, wakaba ma-ku] (n) sticker for new car drivers [Add to Longdo]
初心運転者標識[しょしんうんてんしゃひょうしき, shoshin'untenshahyoushiki] (n) (See 若葉マーク) sticker for new car drivers (green and yellow) [Add to Longdo]
初心者マーク[しょしんしゃマーク, shoshinsha ma-ku] (n) (See 若葉マーク) sticker for new car drivers (green and yellow) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sticker \Stick"er\, n.
   1. One who, or that which, sticks; as, a bill sticker.
    [1913 Webster]
 
   2. That which causes one to stick; that which puzzles or
    poses. [Colloq.] --Tackeray.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mus.) In the organ, a small wooden rod which connects (in
    part) a key and a pallet, so as to communicate motion by
    pushing.
    [1913 Webster]
 
   4. Same as {Paster}, 2. [Political Cant, U.S.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sticker
   n 1: a small sharp-pointed tip resembling a spike on a stem or
      leaf [syn: {spine}, {thorn}, {prickle}, {pricker},
      {sticker}, {spikelet}]
   2: an adhesive label [syn: {gummed label}, {sticker}, {paster}]
   3: a particularly difficult or baffling question or problem
     [syn: {poser}, {stumper}, {toughie}, {sticker}]
   4: a short knife with a pointed blade used for piercing or
     stabbing [syn: {dagger}, {sticker}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 sticker [stikər]
   sticker
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top