Search result for

steward

(63 entries)
(0.0241 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -steward-, *steward*, stewar
English-Thai: Longdo Dictionary
stewardship(n) การให้บริการหรือดูแล เช่น There are a variety of volunteer stewardship opportunities at Chicago Park District Nature Areas.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
steward[N] บริกรบนเครื่องบิน, See also: สจ็วต
stewardess[N] บริกรหญิงบนเครื่องบิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
steward(สทู'เอิด) n. เจ้าหน้าที่บริการในเครื่องบินหรือเรือโดยสารหรือรถไฟ,เจ้าหน้าที่จัดการอาหารของโรงแรม โรงพยาบาลเป็นต้น,ผู้พิ-ทักษ์ทรัพย์สินของผู้อื่น,มหาดเล็ก,พ่อบ้าน,ผู้จัดการแข่งขันงานเต้นรำ,งานชุมนุม. vt.,vi. เป็นเจ้าหน้าที่ดังกล่าว,จัดการ
stewardess(สทู'เออดิส) n. steward (ดู) ที่เป็นหญิงโดยเฉพาะที่ทำงานในเครื่องบินโดยสาร เรือโดยสารหรือรถไฟ

English-Thai: Nontri Dictionary
steward(n) สจ๊วตเครื่องบิน,คนจัดการทรัพย์สิน,คนรับใช้ในเรือ,พ่อบ้าน
stewardess(n) หญิงรับใช้ในเรือ
stewardship(n) งานคนใช้ในเรือ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
stewardship, duringในระหว่างการดำรงตำแหน่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Explain yourself, steward!เฮ้! พ่อบ้าน อธิบายมาสิ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
What, you-you-- you're going out with the stewardess?เรารู้ว่าไมเคิลไม่ใช่เด็กๆ แล้ว Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
If you had concerns about my stewardship, you should have come to me.ถ้าคุณห่วงเรื่องการให้บริการของผม คุณก็น่าจะมาพบผม London. Of Course (2009)
Sexy stewardess.วันนี้แรงได้อีกนะ The Night of the Comet (2009)
- On my steward's advice.- ผู้ดูแลแนะนำมาค่ะ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
I don't know much about it. My father's old steward manages it.ฉันไม่รู้อะไรมากนะคะ คนดูแลเก่าแก่ของคุณพ่อเป็นคนจัดการที่ตรงนั้น The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
- I should talk to your steward.- ฉันควรคุยกับผู้ดูแลของคุณบ้างนะเนี่ย The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
This is the figure I reached with your steward.นี่เป็นแบบร่างที่ฉันกับผู้ดูแลของคุณช่วยกันทำ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Good news from my steward.ได้ข่าวดีจากผู้ช่วย The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
You have a steward for that.เธอมีู้ช่วยคอยทำหน้าที่นั้นอยู่แล้ว The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
A stewardess.พนักงานเสร์ฟบนเครื่องบินนะ Haunters (2010)
Become a stewardess.พนักงานบนเครื่องบิน Haunters (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stewardA passenger fainted, but the stewardess brought him around.
stewardA passenger fainted but the stewardess brought him round.
stewardA stewardess was rescued from the wreck.
stewardAt last she got a job as a stewardess.
stewardHe married a stewardess.
stewardIs there a Japanese-speaking stewardess?
stewardJane was a stewardess when she was young.
stewardThe stewardess can speak French after a fashion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พนักงานเสิร์ฟ[N] waiter/waitress, See also: steward, stewardess, Syn. บ๋อย, บริกร, Example: ผู้หญิงบ้านนอกมักจะนิยมเข้ามาเป็นพนักงานเสิร์ฟตามร้านอาหาร, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่ยกอาหารมาให้ผู้รับประทานที่โต๊ะอาหาร
สจ๊วต[N] steward, Example: นักเรียนรุ่นที่แล้วจบไปเป็นสจ๊วตอยู่สายการบินไทยกันหลายคน, Thai definition: พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน, ผู้บริการบนเครื่องบิน, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอร์โฮสเตส[X] (aē hōsatēt) EN: stewardess ; air hostess   FR: hôtesse de l'air [f]
พนักงานเสิร์ฟ[n. exp.] (phanakngān soēp = phanakngān soēf) EN: waiter ; waitress; steward ; stewardess   FR: serveur [m] ; serveuse [f]
ทนายหน้าหอ[n. exp.] (thanāi nā hø) EN: majordomo ; head of servants ; butler ; chief steward ; spokesman   

CMU English Pronouncing Dictionary
STEWARD    S T UW1 ER0 D
STEWARDS    S T UW1 ER0 D Z
STEWARDESS    S T UW1 ER0 D AH0 S
STEWARDSHIP    S T UW1 ER0 D SH IH2 P
STEWARDESSES    S T UW1 ER0 D AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
steward    (n) (s t y u@1 d)
stewards    (n) (s t y u@1 d z)
stewardess    (n) (s t y u@2 d e1 s)
stewardship    (n) (s t y uu1 @ d sh i p)
stewardesses    (n) (s t y u@2 d e1 s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Steward {m}; Flugbegleiter {m}steward; flight attendant [Add to Longdo]
Stewardess {f}; Flugbegleiterin {f} | Stewardessen {pl}; Flugbegleiterinnen {pl}stewardess | stewardesses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エアガール[, eaga-ru] (n) air girl; stewardess [Add to Longdo]
エアホステス[, eahosutesu] (n) air hostess; stewardess [Add to Longdo]
スチュワーデス[, suchuwa-desu] (n) stewardess; (female) flight attendant; (P) [Add to Longdo]
スチュワード[, suchuwa-do] (n) steward [Add to Longdo]
スッチー[, succhi-] (n) (abbr) (See スチュワーデス) stewardess; (female) flight attendant [Add to Longdo]
家司[けいし;けし;いえづかさ, keishi ; keshi ; iedukasa] (n) (1) steward in charge of the affairs of nobles of the third rank and higher (from the middle of the Heian period); (2) (See 政所・3) administrative position (Kamakura and Muromachi periods) [Add to Longdo]
家従[かじゅう, kajuu] (n) steward; butler; attendant [Add to Longdo]
家扶[かふ, kafu] (n) steward [Add to Longdo]
家務[かむ, kamu] (n) (1) family affairs; family business; (2) steward in charge of the affairs of a samurai family (middle ages) [Add to Longdo]
家令[かれい, karei] (n) steward; butler [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
空中小姐[kōng zhōng xiǎo jiě, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˇ, ] stewardess; air hostess, #75,893 [Add to Longdo]
女服务员[nǚ fú wù yuán, ㄋㄩˇ ㄈㄨˊ ˋ ㄩㄢˊ, / ] stewardess [Add to Longdo]
管家职务[guǎn jiā zhí wù, ㄍㄨㄢˇ ㄐㄧㄚ ㄓˊ ˋ, / ] stewardship [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Steward \Stew"ard\, n. [OE. stiward, AS. st[imac]weard,
   stigweard, literally, a sty ward; stigu sty + weard warden,
   guardian, -- his first duty having been probably to attend to
   the domestic animals. [root]164. See {Sty} pen for swine,
   {Ward}.]
   1. A man employed in a large family, or on a large estate, to
    manage the domestic concerns, supervise other servants,
    collect the rents or income, keep accounts, and the like.
    [1913 Webster]
 
       Worthy to be stewards of rent and land. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       They came near to the steward of Joseph's house.
                          --Gen. xliii.
                          19.
    [1913 Webster]
 
       As good stewards of the manifold grace of God. --1
                          Pet. iv. 10.
    [1913 Webster]
 
   2. A person employed in a hotel, or a club, or on board a
    ship, to provide for the table, superintend the culinary
    affairs, etc. In naval vessels, the captain's steward,
    wardroom steward, steerage steward, warrant officers
    steward, etc., are petty officers who provide for the
    messes under their charge.
    [1913 Webster]
 
   3. A fiscal agent of certain bodies; as, a steward in a
    Methodist church.
    [1913 Webster]
 
   4. In some colleges, an officer who provides food for the
    students and superintends the kitchen; also, an officer
    who attends to the accounts of the students.
    [1913 Webster]
 
   5. In Scotland, a magistrate appointed by the crown to
    exercise jurisdiction over royal lands. --Erskine.
    [1913 Webster]
 
   {Lord high steward}, formerly, the first officer of the
    crown; afterward, an officer occasionally appointed, as
    for a coronation, or upon the trial of a peer. [Eng.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Steward \Stew"ard\, v. t.
   To manage as a steward. [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 steward
   n 1: someone who manages property or other affairs for someone
      else
   2: the ship's officer who is in charge of provisions and dining
     arrangements
   3: an attendant on an airplane [syn: {steward}, {flight
     attendant}]
   4: a union member who is elected to represent fellow workers in
     negotiating with management [syn: {shop steward}, {steward}]
   5: one having charge of buildings or grounds or animals [syn:
     {custodian}, {keeper}, {steward}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 steward [sjuwərt]
   attendant; steward
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top