Search result for

stet

(88 entries)
(0.0103 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stet-, *stet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stet[VT] ไม่ตัดออก
stethoscope[N] หูฟังของแพทย์
stethoscopi[ADJ] เกี่ยวกับหูฟังของแพทย์
stethoscopical[ADJ] เกี่ยวกับหูฟังของแพทย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stet(สเทท) vi. ให้คงที่,ไม่ตัดออก. vt. ใส่เครื่องหมาย"stet"
stetho-Pref.=หน้าอก,ทรวงอก
stethoscopic(al) (สเทธธะสคอพ'พิค) n. เกี่ยวกับเครื่องตรวจฟัง,เกี่ยวกับการตรวจฟังได้จากการตรวจฟัง., See also: stethoscopy n.
obstetric(อับสที'ทริค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการคลอดบุตร,เกี่ยวกับสูติเวช
obstetrical(อับสที'ทริค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการคลอดบุตร,เกี่ยวกับสูติเวช
obstetrician(ออบสทิทริช'เชิน) n. สูติแพทย์
obstetrics(ออบสที'ทริคซฺ) n. สูติศาสตร์

English-Thai: Nontri Dictionary
stethoscope(n) หูฟังของหมอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
steth(o)-ทรวงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
steth(o)-ทรวงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stethographเครื่องบันทึกการเคลื่อนไหวทรวงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stethomeniaภาวะเลือดออกในหลอดลมทับระดู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stethoscopeเครื่องฟังตรวจ, หูฟัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stethoscopeเครื่องฟังตรวจ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stethoscope, monauralเครื่องฟังตรวจหูเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stethoscopy๑. การฟังตรวจ [มีความหมายเหมือนกับ auscultation]๒. การใช้เครื่องฟังตรวจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stethospasmกล้ามเนื้อทรวงอกหดเกร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is Lieutenant Rick Stetler. Who am I speaking with?นี่หมวดริค สเตทเลอร์ ผมกำลังพูดกับใคร? Hostile Takeover (2009)
Without Stetler in the middle.ไม่มีสเตทเลอร์คั่นกลาง Bolt Action (2009)
Listen, I promise I'll wear the stethoscope next time we play naughty nurse.คราวหน้าสัญญาว่าจะใส่หูฟัง ตอนเราเล่นหมอพยาบาลกันบนเตียง Love & Other Drugs (2010)
You like Stetsons?นายชอบแม่นั่นเหรอ? Hick (2011)
But if I see any mylar balloons with-with dogs wearing stethoscopes,แต่ถ้าผมเห็นลูกโป่ง กับหมาที่สวมหูฟังแพทย์ I'm Still Here (2011)
You made a stethoscope happen.นายสร้างหูฟังของหมอได้ Scott Free (2011)
you mean a hedgehog with a stethoscope, and to me, art means reaching down your throat, tearing your guts out, and smearing it all over canvas.คุณหมายถึงเม่นกับหูฟัง แต่สำหรับผม ศิลปะหมายถึงบางอย่างที่เข้าถึงภายใน ดึงความกล้าของคุณออกมา และถูกละเลงลงบนภาพเขียน School of Hard Knocks (2011)
I'll have your stethoscope.ฉันจะยึดหูฟังแพทย์ของคุณ Virtual Systems Analysis (2012)
Three hours and 20 minutes of racing just flew by, there's a man over there who won, he's now firing six guns in the air, wearing his new Stetson.เวลาที่ใช้แข่งขัน 3 ชั่วโมง 20 นาทีได้ผ่านไป ผู้ชายที่อยู่ตรงนั้นเป็นผู้ชนะ ตอนนี้กำลังยิงปืนลูกโม่ขึ้นฟ้า ใส่หมวกใบใหม่เอี่ยม และดูสีหน้าสดใส Episode #18.2 (2012)
You've got a Stetson, cowboy boots, chaps, a Harley-Davidson, a Mustang, you like to get a beer and you put cheese on everything.นายมีหมวกมีรองเท้าคาวบอย ฮาร์เลย์ เดวิดสัน รถมัสแตง เหมือนนายจะดื่มแต่เบียร์ และใส่ชีสในอาหารทุกอย่าง Episode #18.2 (2012)
Stethoscope. Yeah.หูฟัง / ค่ะ All In (2012)
I loved you from the second we met... we were alone and my stethoscope was, probably cold, but...ฉันรักเธอตั้งแต่วินาทีแรก เราอยู่ด้วยกันและหูฟังของฉัน คงจะเย็น แต่.. Faes Wide Shut (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stetThe doctor placed a stethoscope on the patient's chest.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องฟังหัวใจ[n. exp.] (khreūang fang hūajai) EN: stethoscope   FR: stéthosope [m]
เครื่องฟังการเต้นของหัวใจ[n. exp.] (khreūang fang kān ten khøng hūajai) EN: stethoscope   FR: stéthosope [m]
ความบริสุทธิ์ใจ[n.] (khwām børisutjai) EN: sincerity   FR: innocence [f] ; sincérité [f] ; chasteté [f]
หมอทำคลอด[n.] (mø tham khløt) EN: obstetrician   FR: obstétricien [m] ; obstétricienne [f]
แผนกสูตินารีเวช[n.] (phanaēk sūtinārīwēt) EN: obstetrics   FR: obstétrique [f]
แผนกสูตินารีเวช แผนกคลอด[n. exp.] (phanaēk sūtinārīwēt phanaēk khløt) EN: obstetrics and gynecology   FR: obstétrique et gynécologie [fpl]
พรหมจรรย์[n.] (phrommajan) EN: study of Buddhist metaphysics ; brahmacharya ; holy life ; chastity ; celibacy   FR: chasteté [f]
สูติกรรม[n.] (sūtikam) EN: childbirth ; delivery ; midwifery ; obstetrics   FR: naissance [f]
สูติแพทย์[n.] (sūtiphaēt) EN: obstetrician ; accoucheur   
สูติศาสตร์[n.] (sūtisāt) EN: obstetrics   

CMU English Pronouncing Dictionary
STET    S T EH1 T
STETZ    S T EH1 T S
STETHEM    S T EH1 T AH0 M
STETZER    S T EH1 T Z ER0
STETZEL    S T EH1 T Z AH0 L
STETHEM    S T EH1 TH AH0 M
STETSON    S T EH1 T S AH0 N
STETTER    S T EH1 T ER0
STETLER    S T EH1 T L ER0
STETTLER    S T EH1 T L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stet    (nil) (s t e1 t)
stetson    (n) (s t e1 t s n)
stetsons    (n) (s t e1 t s n z)
stethoscope    (n) (s t e1 th @ s k ou p)
stethoscopes    (n) (s t e1 th @ s k ou p s)

German-Thai: Longdo Dictionary
stetsเป็นประจำ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
steter Wandel {m}; Unbeständigkeit {f}vicissitude [Add to Longdo]
stet {adj}unhesitating [Add to Longdo]
stet; stetig {adv}steadily [Add to Longdo]
stethoskopischstethoscopic [Add to Longdo]
stethoskopisch {adv}stethoscopically [Add to Longdo]
stetig; gleichmäßig; unbeirrbar {adj}consistent [Add to Longdo]
stetig [math.] {adj}continuous [Add to Longdo]
stetig; ständig {adj}steady [Add to Longdo]
stetig differenzierbar [math.]continuously differentiable [Add to Longdo]
Steter Tropfen höhlt den Stein.Little strokes fell big oaks. [Add to Longdo]
Stets zu Diensten!Anything to oblige! [Add to Longdo]
Stethoskop {n} [med.] | Stethoskope {pl}stethoscope | stethoscopes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベルティッドラス[, beruteiddorasu] (n) belted wrasse (Stethojulis balteata) [Add to Longdo]
産科[さんか, sanka] (n,adj-no) obstetrics; (P) [Add to Longdo]
産科医[さんかい, sankai] (n) obstetrician [Add to Longdo]
産科医師[さんかいし, sankaishi] (n) obstetrician [Add to Longdo]
産科医療[さんかいりょう, sankairyou] (n) obstetric care [Add to Longdo]
産科学[さんかがく, sankagaku] (adj-na) obstetrics [Add to Longdo]
産婦人科[さんふじんか, sanfujinka] (n) maternity and gynaecology department (gynecology); department of obstetrics and gynaecology (gynecology); (P) [Add to Longdo]
産婦人科医[さんふじんかい, sanfujinkai] (n) obstetrician and gynecologist [Add to Longdo]
聴診[ちょうしん, choushin] (n,vs,adj-no) auscultation; listening to a person's chest with a stethoscope [Add to Longdo]
聴診器[ちょうしんき, choushinki] (n) stethoscope [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
听诊器[tīng zhěn qì, ㄊㄧㄥ ㄓㄣˇ ㄑㄧˋ, / ] stethoscope; medical device to listen to heart rate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stet \Stet\ (st[e^]t), L., subj. 3d pers. sing. of stare to
   stand, remain. [See {Stand}.] (Print.)
   Let it stand; -- a word used by proof readers to signify that
   something once erased, or marked for omission, is to remain.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stet \Stet\, v. t. [imp. & p. p. {Stetted}; p. pr. & vb. n.
   {Stetting}.] (Print.)
   To cause or direct to remain after having been marked for
   omission; to mark with the word stet, or with a series of
   dots below or beside the matter; as, the proof reader stetted
   a deled footnote.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stet
   v 1: printing: cancel, as of a correction or deletion
   2: printing: direct that a matter marked for omission or
     correction is to be retained (used in the imperative)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 stet [ʃteːt]
   steadily
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 st.
 
 1. (kıs.) stanza, stet, stitch.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top