Search result for

sterile

(47 entries)
(0.0111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sterile-, *sterile*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sterile[ADJ] ปราศจากเชื้อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sterile(สเทอ'ไรลฺ,สเทอ'รีล) adj. ปราศจากเชื้อ,ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์,เป็นหมัน,ไม่มีลูก,ไม่

English-Thai: Nontri Dictionary
sterile(adj) เป็นหมัน,แห้งแล้ง,ปลอดเชื้อ,ไม่มีประโยชน์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sterile๑. -หมัน๒. ไร้เชื้อ, ปลอดเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sterileเป็นหมัน, ไร้เชื้อ, ปลอดเชื้อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sterileเป็นหมัน, สืบพันธุ์ไม่ได้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sterile periodระยะเป็นหมัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sterile stamen; staminodeเกสรเพศผู้เป็นหมัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sterile Insect Technique เทคนิคการใช้แมลงที่เป็นหมัน, เอสไอที, การควบคุมประชากรแมลงโดยปล่อยแมลงชนิดเดียวกันที่ทำให้เป็นหมันด้วยรังสีไปในธรรมชาติ จำนวนมากต่อเนื่องกันหลายรุ่น เมื่อแมลงตัวเมียผสมพันธุ์กับแมลงตัวผู้ที่เป็นหมันจะไม่สามารถแพร่พันธุ์ต่อไปได้ ซึ่งทำให้ประชากรแมลงค่อยๆ ลดลง วิธีการนี้ ไม่ทำลายแมลงที่เป็นประโยชน์ และไม่มีสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม [นิวเคลียร์]
sterile insect techniqueการควบคุมจำนวนแมลงด้วยแมลงที่เป็นหมัน, คือ วิธีการควบคุมประชากรแมลง โดยใช้แมลงชนิดเดียวกันที่เป็นหมันด้วยรังสี โดยมีหลักการคือ นำแมลงม ทำให้เป็นหมันด้วยรังสีชนิดก่อไอออน แล้วปล่อยไปในธรรมชาติ แมลงตัวเมียที่ได้รับการผสมพันธุ์กับแมลงตัวผู้ที่เป็นหมัน จะไม่สามารถขยายพันธุ์ต่อไปได้ การควบคุมแมลงวิธีนี้ จะต้องปล่อยแมลงที่เป็นหมันจำนวนมากหลายรุ่นต่อเนื่องกัน จนกว่าประชากรแมลงลดลงหรือหมดไป ข้อดีของวิธีการนี้เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการใช้ยาฆ่าแมลง คือ ไม่มีสารพิษตกค้างในผลิตผลการเกษตร และไม่ทำลายแมลงที่เป็นประโยชน์ ประเทศไทยมีการใช้วิธีการนี้ควบคุมแมลงวันผลไม้ (Oriental fruit fly) ที่ดอยอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง และ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [พลังงาน]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sterile (n ) clean
sterile (n ) clean

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's probably ten times as sterile as any mobile operating theater you'd find in a battlefield.มันอาจต้องใช้เวลา 10 ครั้งในการสเตอริไลย์ เหมือนห้องผ่าตัดเคลื่อนที่ ที่เราพบในสนามรบ The Itch (2008)
I'm not sterile. In fact, it's a rare condition they call "hyper-virility".อันที่จริง มันเป็นกรณีหายากที่เรียกกันว่า "hyper-virility" Spanish 101 (2009)
Suddenly it's as sterile as an operating room.ทันใดนั้น มันก็สะอาดเอี่ยม ยังกับห้องผ่าตัด Everything Is Broken (2010)
Is this stuff sterile?ปลอดเชื้อมั้ยเนี่ย Chuck Versus the Fake Name (2010)
Sync by ReHelen there were no sterile supplies in the o.R. Last night.Sync by ReHelen ไม่มีอุปกรณ์ปลอดเชื้อในห้องผ่าตัดเลยเมื่อคืนนี้ I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
Are you stealing sterile supplies?.... คุณกำลังขโมยอุปกรณ์ปลอดเชื้ออยู่หรอ? I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
I need sterile instruments.ผมต้องการอุปกรณ์ปลอดเชื้อ I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
Great. Also gonna need, um, a 10 blade, some sterile seven gloves, Betadine, 5-oh vicryl suture...เยี่ยม เยี่ยม ผมต้องการมีด 10 เล่ม For the Good of Our Country (2010)
And five packs of sterile four-by-fours.และก็ผ้าก็อต 4คูณ4 อีก5ห่อ For the Good of Our Country (2010)
This is sterile. Okay.- ฆ่าเชื้อแล้ว Harmony (2010)
Sterile fertilizer drum. I can jerry-rig it.มาดูประวัติการแพทย์ของเขาดีกว่า Instinct (2011)
I'm sure a sterile old fuck like yourself is still capable of something completely immemorable.Yоu саn't bеlіеvе whаt реорlе wоuld раy tо lосk-оut thеіr раrеntѕ. Cloud Atlas (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sterileI'm sterile.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลอดเชื้อ[ADJ] sterile
อาน[ADJ] sterile, See also: infertile, barren, Thai definition: เป็นหมัน, ไม่มีลูก (ใช้เฉพาะสัตว์), Notes: (ถิ่นใต้)
หมัน[ADJ] sterile, See also: infecund, unfruitful, Thai definition: ไม่มีลูก, ไม่มีผล
ตาลยอดด้วน[N] sterile person, See also: infertile person, Syn. คนเป็นหมัน, Ant. คนลูกดก, Example: เธอเสียใจที่ต้องมาแต่งงานกับตาลยอดด้วนอย่างเขา, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ไม่มีบุตรสืบตระกูล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แห้งแล้ง[adj.] (haēnglaēng) EN: arid ; dry   FR: aride ; sec ; stérile
ไม่มีผล[v. exp.] (mai mī phon) EN: have no result ; come to nothing ; be ineffective ; fail to produce the effect   FR: être improductif ; être infructueux ; être stérile ; ne donner aucun résultat
หมัน[adj.] (man) EN: sterile ; barren ; infutile ; fruitless ; infecund   FR: stérile ; aride ; infécond
เป็นหมัน[v. exp.] (pen man) EN: be sterile ; be barren   FR: être stérile
ไร้ผล[adj.] (rai phon) EN: fruitless ; futile ; vain ; ineffective ; nugatory ; useless ; ineffectual ; unsuccessful ; profitless   FR: vain ; futile ; stérile

CMU English Pronouncing Dictionary
STERILE    S T EH1 R AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sterile    (j) (s t e1 r ai l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
keimfrei; steril {adj} | keimfreier; steriler | am keimfreiesten; am sterilstensterile | more sterile | most sterile [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガウンテクニック;ガウン・テクニック[, gauntekunikku ; gaun . tekunikku] (n) gown technique (i.e. use of gowns in sterile environments) [Add to Longdo]
石女;産まず女;不生女[うまずめ;せきじょ(石女), umazume ; sekijo ( ishi onna )] (n) (sens) barren (sterile) woman [Add to Longdo]
痩せた[やせた, yaseta] (adj-f) (1) (See 痩せる) thin; slim; skinny; (2) barren; infertile; sterile [Add to Longdo]
痩せる(P);痩る(io);瘠せる;瘠る(io);瘦せる(oK)[やせる, yaseru] (v1,vi) (1) (uk) to become thin; to lose weight; to reduce (one's) weight; to slim; (2) to be barren; to be infertile; to be sterile; (P) [Add to Longdo]
不毛[ふもう, fumou] (adj-na,n,adj-no) sterile; barren; unproductive; sour; (P) [Add to Longdo]
裸葉[らよう, rayou] (n) (See 胞子葉) sterile frond [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无菌的[wú jūn de, ˊ ㄐㄩㄣ ㄉㄜ˙, / ] sterile; without germs [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sterile \Ster"ile\, a. [F. st['e]rile, L. sterilis, akin to Gr.
   stereo`s stiff, solid, stei^ros barren, stei^ra a cow that
   has not calved, Goth. stair[=o], fem., barren. See {Stare} to
   gaze.]
   1. Producing little or no crop; barren; unfruitful;
    unproductive; not fertile; as, sterile land; a sterile
    desert; a sterile year.
    [1913 Webster]
 
   2. (Biol.)
    (a) Incapable of reproduction; unfitted for reproduction
      of offspring; not able to germinate or bear fruit;
      unfruitful; as, a sterile flower, which bears only
      stamens.
    (b) Free from reproductive spores or germs; as, a sterile
      fluid.
      [1913 Webster]
 
   3. Fig.: Barren of ideas; destitute of sentiment; as, a
    sterile production or author.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sterile
   adj 1: incapable of reproducing; "an infertile couple" [syn:
       {sterile}, {unfertile}, {infertile}] [ant: {fertile}]
   2: free of or using methods to keep free of pathological
     microorganisms; "a sterile operating area"; "aseptic surgical
     instruments"; "aseptic surgical techniques" [syn: {aseptic},
     {sterile}]
   3: deficient in originality or creativity; lacking powers of
     invention; "a sterile ideology lacking in originality";
     "unimaginative development of a musical theme"; "uninspired
     writing" [syn: {sterile}, {unimaginative}, {uninspired},
     {uninventive}]

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 sterile
    barren
    sterile
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top