Search result for

stem

(149 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stem-, *stem*
English-Thai: Longdo Dictionary
stem cell(n) เซลล์ต้นกำเนิด เช่น Georgia women would be encouraged to donate post-natal tissue and fluids for non-embryonic stem cell research.
civil service system(n phrase) ระบบข้าราชการพลเรือน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stem[N] ลำต้น, See also: ก้าน
stemmed[ADJ] ซึ่งมีก้าน
stem from[PHRV] เกิดจาก, See also: มีสาเหตุมาจาก, Syn. emanate from
stem-winder[N] นาฬิกาไขลาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stem(สเทม) n. ลำต้น,ก้าน,ก้านใบ,ก้านดอก,ก้านผลไม้,ลำต้นกล้วย,สิ่งที่คล้ายใบหรือก้านดอก,ส่วนที่ยาวเรียว,เท้า,ขา,ตระกูล,เชื้อสาย,เหล่ากอ,ปุ่มไขลานนาฬิกา,ไส้หลอดอิเล็กทรอนิกส์,ตัวคำศัพท์,เสาหัวเรือ,หัวเรือ,บ้องยาฝิ่น,ถนนใหญ่. vt. เอาก้านออก. vi. กำเนิด,เกิดจาก vt. หยุดยั้ง,ยับยั้ง,สกัด,ระงับ
abstemious(แอบสที' เมียส) adj. ตามอัตภาพ, พอประมาณ (อาหารการกิน), Syn. moderate)
authoring systemระบบการเขียนโปรแกรมหมายถึง ระบบการเขียนโปรแกรมโดยที่ผู้เขียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านโปรแกรมเลย ผู้เขียนเพียงแต่ใช้ภาษาง่าย ๆ ในรูปแบบเชิงโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์เท่านั้น
autonomic nervous systemระบบประสาทส่วนกลางที่เกี่ยวกับการทำงานเอง ของอวัยวะในร่างกาย
binary number systemระบบเลขฐานสอง <คำแปล>ระบบเลขฐานสอง หมายถึง ตัวเลขบอกจำนวนที่มีฐานเป็น"สอง" (ไม่ใช่ "สิบ" อย่างที่นิยมใช้ในปัจจุบัน) คือมีเลขเพียงสองตัว คือ 0 และ 1 คอมพิวเตอร์ได้นำระบบเลขฐานสองนี้มาใช้เป็นรหัส เพื่อสะดวกในการแสดงสภาวะ 2 ประการคือ (สวิตซ์) เปิด และ ปิด
buddy systemn. การว่ายน้ำเคียงคู่เพื่อมีโอกาสช่วยเหลือกันได้,การทำงานเป็นทีม, Syn. team work
bulletin board systemระบบการบริการเครือข่ายที่อนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีผลประโยชน์ร่วมให้ส่งและรับข้อมูลหรือได้รับซอฟแวร์ เป็นต้น ระบบแผงข่าวศูนย์รวมข่าวใช้ตัวย่อว่า BBS (อ่านว่า บีบีเอส) เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น ระบบแผงข่าวของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)
centralized systemระบบศูนย์กลางหมายถึง วิธีการประมวลผลที่ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จะใช้ผ่านศูนย์กลางจากเครื่องปลายทาง (terminal) การเรียกหาข้อมูลหรือโปรแกรมที่จะใช้ จะเรียกจากศูนย์กลางทั้งหมดดู terminal ประกอบ
client server systemระบบรับ-ให้บริการหมายถึง เครือข่ายการทำงานแบบที่กำหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเป็นเป็นเครื่องบริการแฟ้ม (file server) หรือเป็นที่เก็บโปรแกรมและแฟ้มทั้งหมด คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายจะเรียกใช้โปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลจากกันไม่ได้ ต้องเรียกจากเครื่องบริการแฟ้มเท่านั้นดู file server ประกอบดู peer to peer เปรียบเทียบ
computer aided system engวิศวกรรมระบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CASE (อ่านว่าเคส) หมายความถึง การสร้างโปรแกรมระบบโดอาศัยคอมพิวเตอร์ช่วย

English-Thai: Nontri Dictionary
stem(n) กิ่ง,ลำต้น,ก้าน,พงศ์พันธุ์,รากคำ,หัวเรือ
stem(vt) ปิด,หยุด,กั้น,อุด,จุก,ระงับ,ยับยั้ง
abstemious(adj) ตามอัตภาพ,พอประมาณ
distemper(n) อารมณ์ไม่ดี,อารมณ์ร้าย,ความเจ็บไข้
SOLAR solar system(n) ระบบสุริยจักรวาล
system(n) แนวการ,ระบบ,แผนการ,วิธี,ระเบียบ,หลักการ
systematic(adj) ตามระบบ,มีแนวการ,มีระเบียบ,มีกฎเกณฑ์
systematically(adv) ตามระบบ,ตามแนวการ,อย่างเป็นระบบ,อย่างมีระเบียบ
systematize(vt) จัดให้เป็นระบบ,ทำให้เป็นระเบียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stemลำต้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
stem cellstem cell, สเต็มเซลล์ หรือ เซลล์ต้นตอ หรือ เซลล์ต้นกำเนิด เป็นชื่อเรียกของเซลล์ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาไปเป็นเซลล์อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย [ชีวจริยธรรม]
stem cell linesstem cell lines, หมายถึงเซลล์ที่มีความคงตัวในด้านพันธุกรรม และไม่สามารถพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยได้ [ชีวจริยธรรม]
Stem cell transplantationการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด [TU Subject Heading]
Stem cellsเซลล์ต้นกำเนิด

เซลล์ต้นกำเนิดคือ เซลล์ที่สามารถเจริญเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งอาจกลายเป็นเนื้อเยื่อหรืออวัยวะได้เมื่ออยู่ในสภาวะที่เหมาะสม และสามารถเจริญแทนที่เซลล์ที่ถูกทำลายจากโรคร้ายต่างๆได้ ดังนั้นจึงมีนักวิจัยจำนวนมากสนใจที่จะนำเซลล์ต้นกำเนิดไปรักษาโรคต่างๆ เช่น โรคเลือด โรคมะเร็ง โรคอัมพฤกษ์ โรคอัมพาต โรคพาร์กินสัน โรคหัวใจ สามารถแยกเซลล์ต้นกำเนิดได้จากหลายแหล่ง เช่น รก เลือดจากสายรก เลือด ไขกระดูก ฟันน้ำนม ไขมัน แต่เซลล์ต้นกำเนิดจากฟันน้ำนมมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าและง่ายต่อการจัดเก็บมากกว่าเซลล์ต้นกำเนิดจากแหล่งอื่นๆ ดังนั้นในปัจจุบันการจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิดจากฟันน้ำนมได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เซลล์ต้นกำเนิดที่แยกได้จากฟันน้ำนมส่วนใหญ่จะเป็นเซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซ็นไคมอล (Mesenchymal Stem Cells) ซึ่งเป็นเซลล์ที่มีการศึกษาวิจัยโดยหลายสถาบันในการใช้รักษาโรคต่างๆ เนื่องจากเป็นเซลล์ที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่าเซลล์ต้นกำเนิดชนิดอื่นๆ คือ สามารถเจริญเป็นเซลล์ต่างๆ ได้หลายชนิด และสามารถพัฒนาเป็นเนื้อเยื่อและอวัยวะได้หลายร้อยชนิด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Stem cellsเซลล์ต้นกำเนิด [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
stemสกัดกั้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In the chest while also herniating In the fighter's brain stem.แล้วยังลามไปถึงก้านสมองคนไข้ Not Cancer (2008)
Cancer stem cells are real.สเตมเซลมีมะเร็งเป็นเรื่องจริง Not Cancer (2008)
They're like embryonic stem cells. They become whatever they want.พวกมันเหมือนตัวอ่อนของสเตมเซล พวกมันเป็นแบบที่พวกมันต้องการ Not Cancer (2008)
The weapon... went through the brain stem, perforated the internal carotid artery.อาวุธนี่... ตรงผ่านเข้าไปในก้านสมอง เจาะทะลุหลอดเลือดแดงอินเทอร์นัลคาโรติด And How Does That Make You Kill? (2008)
This belief stemmed from early exposure to sad British pop music... and a total misreading of the movie The Graduate.ความเชื่อเหล่านี้ เกิดขึ้นจากกระแสเพลงป๊อปเศร้าๆ จากฝั่งอังกฤษ บวกกับการตีความผิดจากการดูหนังเรื่อง The Graduate 500 Days of Summer (2009)
A possible treatment using stem cells from a genetically compatible donor.วิธีรักษาคือการใช้สเต็มเซลล์ จากผู้ร่วมสายเลือดใกล้เคียงกัน Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
A possible treatment using stem cellsการรักษาที่น่าจะได้ผลที่สุด คือการทำปลูกถ่ายเนื้อเหยื่อ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
For jack's disease, but he needs compatible stem cells.สำหรับอาการของแจ็ค แต่เขาต้องการสเตมเซลล์ที่เข้ากันได้ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Some, uh, some kind of stem cell therapy.การ.. เอ่อ การบำบัดด้วยสเตมเซลล์ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
The stem cell treatment that you told me about.คุณเคยบอกว่าอาจรักษาด้วยสเต็มเซลล์ได้ Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
THIS TYPE OF RAGE TENDS TO STEM FROM THINGS THAT PEOPLE KEEP BURIED.ซึ่งทำให้เราต้องขุดคุ้ยให้ลึกลงไป เข้าใจแล้ว House on Fire (2009)
You eating' a bowl of stem cells every morning?นายกินสเต็มเซลทุกเช้าเหรอ Marry Me a Little (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stemHowever, a new type of humor, which stems largely from America, has recently come into fashion.
stemThe plant has an underground stem.
stemScientists are fighting to stem the spread of the AIDS virus.
stemThe accident stemmed from her negligence.
stemHe dropped his wineglass and broke its stem.
stemA rose has thorns on it stem.
stemSuch trouble stems from carelessness.
stemTheir trouble stems from a trifling matter.
stemHis illness stems from his intemperance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลำต้น[N] trunk, See also: stem, stalk, bole, Example: ต้นไม้เล็กๆ พยายามจะเหยียดลำต้นอันบอบบางต่อสู้พายุฝน, Thai definition: ส่วนของต้นไม้ที่อยู่เหนือดิน ไม่นับรวมกิ่งก้าน มีลักษณะเป็นลำ
ขั้วผล[N] calyx, See also: stem of fruit, sepal, Syn. ขั้ว, แกน, Example: แมลงจะชอบไปซ่อนอยู่ตรงขั้วผลเป็นกลุ่มก้อน, Thai definition: ส่วนที่ต่อของก้านดอกไม้ ใบไม้ ผลไม้ และอื่นๆ
ขั้ว[N] stem (of a flower), See also: stalk, Syn. แกน, หัว, Ant. ปลาย, Example: เธอต้องฝานขั้วออกไปก่อน แล้วค่อยเอาไปล้างน้ำ, Count unit: ขั้ว, Thai definition: ส่วนที่ต่อของก้านดอกไม้ ใบไม้ ผลไม้ และอื่นๆ
ก้าน[N] stem, See also: stalk, Syn. ก้านดอกไม้, Example: คนจัดดอกไม้ตัดก้านกุหลาบจนสั้น, Count unit: ก้าน
ก้านดอก[N] stalk, See also: stem of a flower, Syn. ก้าน, Example: ก้านดอกกุหลาบมีหนามคม, Count unit: ก้าน
ก้านดอก[N] flower stalk, See also: stem, Example: เวลาตัดดอกกุหลาบจะต้องเหลือก้านดอกให้ยาว, Count unit: ก้าน
ด้วงโสน[N] stem borer, See also: Sesbania beetle, Syn. โสน, หนองโสน, Example: เขาผ่าต้นโสนเพื่อหาด้วงโสน, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อหนอนชนิด Zeuzera coffeae ในวงศ์ Cossidae เป็นตัวอ่อนของผีเสื้อที่เจาะกินเข้าไปในต้นโสน ตัวยาว 4 - 6 เซนติเมตร สีขาวหรือชมพูอ่อน ชาวชนบทจับมาทำเป็นอาหารรับประทาน
ต้น[N] stem, See also: trunk, Syn. ลำต้น, Example: ต้นไม้ต้นใดที่มีต้นแข็งแรงก็สามารถจะนำมาต่อกิ่งได้, Thai definition: ลำของต้นไม้, เป็นชื่อรวมทั่วไปของต้นไม้และพืชผักต่างๆ
เม็ดมะยม[N] stem winder, See also: a winding knob of a wrist-watch, Thai definition: ปุ่มสำหรับไขลานและตั้งเวลานาฬิกาข้อมือหรือนาฬิกาพก, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบโหระพา[n. exp.] (bai hōraphā) EN: stem of sweet basil ; sweet basil   
ใบแมงลัก[n. exp.] (bai maenglak) EN: stem of sweet basil   
ชัดแจ้ง[adv.] (chatjaēng) EN: clearly ; obviously ; distinctly ; lucidly ; explicitly ; plainly   FR: clairement ; manifestement
ดอกไม้ไหว[n.] (døkmāiwai) EN: paper flowers with quivering stems   
ด้วงหนวดยาวอ้อย [n. exp.] (duang nūat yāo øi) EN: stem-boring grub   
หัวขั้ว[n.] (hūakhūa) EN: pedicle; stub; joint; extreme end; end of a stalk ; base of fruit ; stem joint   
เอียงอาย[adv.] (īeng-āi) EN: shyly ; bashfully ; diffidently ; modestly ; coyly ; demurely   FR: timidement ; modestement ; sagement
จันทรคติ[n.] (jantharakhati = janthrakhati) EN: lunar calendar ; lunar system   FR: calendrier lunaire [m]
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบอาวุโส[n. exp.] (jaonāthī dūlaē rabop āwusō) EN: senior system engineer   
จัดระบบ[v. exp.] (jat rabop) EN: systematize   

CMU English Pronouncing Dictionary
STEM    S T EH1 M
STEMS    S T EH1 M Z
STEMM    S T EH1 M
STEMEN    S T EH1 M AH0 N
STEMPER    S T EH1 M P ER0
STEMMER    S T EH1 M ER0
STEMMED    S T EH1 M D
STEMPLE    S T EH1 M P AH0 L
STEMLER    S T EH1 M L ER0
STEMPEL    S T EH1 M P AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stem    (v) (s t e1 m)
stems    (v) (s t e1 m z)
stemmed    (v) (s t e1 m d)
stemming    (v) (s t e1 m i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Stempel(n) |der, pl. Stempel| ตรายางที่ใช้ปั๊มหรือประทับตราวันที่หรือชื่อลงบนกระดาษ
Stempel(n) |der, pl. Stempel| ข้อความหรือสัญลักษณ์ที่ถูกประทับด้วยตรายาง เช่น ein Stempel auf einem Brief ตราประทับบนจดหมาย
Stempelkarte(n) |die, pl. Stempelkarten| บัตรสำหรับ ตอกหรือรูด เวลามาทำงานหรือเวลาเลิกงาน
System(n) |das, pl. Systeme| ระบบ
systematisch(adj) อย่างมีระบบแบบแผน
Datumsstempel(n) |der, pl. Datumsstempel| ตราประทับวันที่, ตรายางที่ใช้ประทับตราวันที่
Poststempel(n) |der, pl. Poststempel| ตราประทับไปรษณีย์, ตรายางที่ใช้ประทับตราไปรษณีย์
Sonnensystem(n) |das| ระบบสุริยะ
Image:

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hauptlinie {f}; Hauptzweig {m} (Abstammung)stem (of family tree) [Add to Longdo]
Stemmbogen {m} | Stemmbögen {pl}stem turn; stem-turn | stem turns [Add to Longdo]
Stemmeisen {n}chisel [Add to Longdo]
Stemmwerkzeug {n}peening tool [Add to Longdo]
Stempel {m}; Kennzeichen {n} | Stempel {pl} | selbstfärbender Stempelstamp | stamps | self-inking stamp [Add to Longdo]
Stempel {m} [bot.]pistil [Add to Longdo]
Stempelbogen {m} | Stempelbögen {pl}stamped sheet | stamped sheets [Add to Longdo]
Stempelfarbe {f}stamping ink [Add to Longdo]
Stempelgebühr {f} | Stempelgebühren {pl}stamp duty | stamp duties [Add to Longdo]
Stempelkissen {n}ink pad; ink-pad [Add to Longdo]
Stempelkissen {n}stamp-pad; rubber-stamp pad [Add to Longdo]
Stößelventil {n}stem actuated valve [Add to Longdo]
stemmento stem [Add to Longdo]
stempeln; abstempeln; frankieren | stempelnd; abstempelnd; frankierend | gestempelt; abgestempelt; frankiertto stamp | stamping | stamped [Add to Longdo]
Stammzelle {f} [med.]stem cell [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
栟音;併音(iK)[ぴんいん;ピンイン, pin'in ; pin'in] (n) PinYin (Chinese romanization system) (romanisation) (chi [Add to Longdo]
ADESS[アデス, adesu] (n) Automated Data Editing and Switching System; ADESS [Add to Longdo]
ATICS[アティックス, ateikkusu] (n) Automobile Traffic Information & Control System; ATICS [Add to Longdo]
BBS[ビービーエス, bi-bi-esu] (n) bulletin board system; BBS [Add to Longdo]
CGS単位系[シージーエスたんいけい, shi-ji-esu tan'ikei] (n) centimetre-gram-second system of units [Add to Longdo]
COSMETS[コスメッツ, kosumettsu] (n) {comp} Computer System for Meteorological Services; COSMETS [Add to Longdo]
CTS[シーティーエス, shi-tei-esu] (n) (1) {comp} computerized typesetting system (computerised); CTS; (2) cold type system; CTS [Add to Longdo]
DBMS[ディービーエムエス, dei-bi-emuesu] (n) {comp} database management system; DBMS [Add to Longdo]
DNS[ディーエヌエス, dei-enuesu] (n) {comp} DNS; Domain Name System [Add to Longdo]
ECCS[イーシーシーエス, i-shi-shi-esu] (n) emergency core cooling system; ECCS [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dì, ㄉㄧˋ, ] stem (of fruit), #4,869 [Add to Longdo]
[gěng, ㄍㄥˇ, ] stem, #10,345 [Add to Longdo]
干细胞[gàn xì bāo, ㄍㄢˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, / ] stem cell, #10,388 [Add to Longdo]
[è, ㄜˋ, ] stem and calyx of flower, #40,783 [Add to Longdo]
瓜蒂[guā dì, ㄍㄨㄚ ㄉㄧˋ, ] stem of a melon; pedicel (stem) of melon, used as emetic in Chinese medicine, #128,922 [Add to Longdo]
[dì, ㄉㄧˋ, ] stem (of fruit), #666,194 [Add to Longdo]
仔姜[zǐ jiāng, ㄗˇ ㄐㄧㄤ, / ] stem ginger [Add to Longdo]
字根合体字[zì gēn hé tǐ zì, ㄗˋ ㄍㄣ ㄏㄜˊ ㄊㄧˇ ㄗˋ, / ] stem compound [Add to Longdo]
干细胞研究[gàn xì bāo yán jiū, ㄍㄢˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ, / ] stem cell research [Add to Longdo]
茎干[jīng gān, ㄐㄧㄥ ㄍㄢ, / ] stem; stalk [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス系[アクセスけい, akusesu kei] access system [Add to Longdo]
インプリメンテーション[いんぷりめんてーしょん, inpurimente-shon] implementation (of a system) [Add to Longdo]
ウィンドウシステム[ういんどうしすてむ, uindoushisutemu] window system [Add to Longdo]
エキスパートシステム[えきすぱーとしすてむ, ekisupa-toshisutemu] expert system [Add to Longdo]
エンドシステム[えんどしすてむ, endoshisutemu] end system [Add to Longdo]
オープンシステム[おーぷんしすてむ, o-punshisutemu] open system [Add to Longdo]
オペレーティングシステム[おぺれーていんぐしすてむ, opere-teingushisutemu] OS, operating-system [Add to Longdo]
オペレイティングシステム[おぺれいていんぐしすてむ, opereiteingushisutemu] OS, operating system [Add to Longdo]
オンラインネットワークシステム[おんらいんねっとわーくしすてむ, onrainnettowa-kushisutemu] on-line network system [Add to Longdo]
クローズドシステム[くろーずどしすてむ, kuro-zudoshisutemu] closed system [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ばん, ban] STEMPEL, SIEGEL [Add to Longdo]
印紙[いんし, inshi] Stempelmarke, Wertmarke [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stem \Stem\, Steem \Steem\, v. i.
   To gleam. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      His head bald, that shone as any glass, . . .
      [And] stemed as a furnace of a leed [caldron].
                          --Chaucer.
   [1913 Webster] Stem

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stem \Stem\, Steem \Steem\, n.
   A gleam of light; flame. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stem \Stem\ (st[e^]m), n. [AS. stemn, stefn, staefn; akin to OS.
   stamn the stem of a ship, D. stam stem, steven stem of a
   ship, G. stamm stem, steven stem of a ship, Icel. stafn,
   stamn, stem of a ship, stofn, stomn, stem, Sw. stam a tree
   trunk, Dan. stamme. Cf. {Staff}, {Stand}.]
   1. The principal body of a tree, shrub, or plant, of any
    kind; the main stock; the part which supports the branches
    or the head or top.
    [1913 Webster]
 
       After they are shot up thirty feet in length, they
       spread a very large top, having no bough nor twig in
       the trunk or the stem.        --Sir W.
                          Raleigh.
    [1913 Webster]
 
       The lowering spring, with lavish rain,
       Beats down the slender stem and breaded grain.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. A little branch which connects a fruit, flower, or leaf
    with a main branch; a peduncle, pedicel, or petiole; as,
    the stem of an apple or a cherry.
    [1913 Webster]
 
   3. The stock of a family; a race or generation of
    progenitors. "All that are of noble stem." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       While I do pray, learn here thy stem
       And true descent.           --Herbert.
    [1913 Webster]
 
   4. A branch of a family.
    [1913 Webster]
 
       This is a stem
       Of that victorious stock.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.) A curved piece of timber to which the two sides of
    a ship are united at the fore end. The lower end of it is
    scarfed to the keel, and the bowsprit rests upon its upper
    end. Hence, the forward part of a vessel; the bow.
    [1913 Webster]
 
   6. Fig.: An advanced or leading position; the lookout.
    [1913 Webster]
 
       Wolsey sat at the stem more than twenty years.
                          --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   7. Anything resembling a stem or stalk; as, the stem of a
    tobacco pipe; the stem of a watch case, or that part to
    which the ring, by which it is suspended, is attached.
    [1913 Webster]
 
   8. (Bot.) That part of a plant which bears leaves, or
    rudiments of leaves, whether rising above ground or wholly
    subterranean.
    [1913 Webster]
 
   9. (Zool.)
    (a) The entire central axis of a feather.
    (b) The basal portion of the body of one of the
      Pennatulacea, or of a gorgonian.
      [1913 Webster]
 
   10. (Mus.) The short perpendicular line added to the body of
     a note; the tail of a crotchet, quaver, semiquaver, etc.
     [1913 Webster]
 
   11. (Gram.) The part of an inflected word which remains
     unchanged (except by euphonic variations) throughout a
     given inflection; theme; base.
     [1913 Webster]
 
   {From stem to stern} (Naut.), from one end of the ship to the
    other, or through the whole length.
 
   {Stem leaf} (Bot.), a leaf growing from the stem of a plant,
    as contrasted with a basal or radical leaf.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stem \Stem\, v. t.
   1. To remove the stem or stems from; as, to stem cherries; to
    remove the stem and its appendages (ribs and veins) from;
    as, to stem tobacco leaves.
    [1913 Webster]
 
   2. To ram, as clay, into a blasting hole.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stem \Stem\, v. t. [imp. & p. p. {Stemmed}; p. pr. & vb. n.
   {Stemming}.] [Either from stem, n., or akin to stammer; cf.
   G. stemmen to press against.]
   To oppose or cut with, or as with, the stem of a vessel; to
   resist, or make progress against; to stop or check the flow
   of, as a current. "An argosy to stem the waves." --Shak.
   [1913 Webster]
 
      [They] stem the flood with their erected breasts.
                          --Denham.
   [1913 Webster]
 
      Stemmed the wild torrent of a barbarous age. --Pope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stem \Stem\, v. i.
   To move forward against an obstacle, as a vessel against a
   current.
   [1913 Webster]
 
      Stemming nightly toward the pole.    --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stem
   n 1: (linguistics) the form of a word after all affixes are
      removed; "thematic vowels are part of the stem" [syn:
      {root}, {root word}, {base}, {stem}, {theme}, {radical}]
   2: a slender or elongated structure that supports a plant or
     fungus or a plant part or plant organ [syn: {stalk}, {stem}]
   3: cylinder forming a long narrow part of something [syn:
     {shank}, {stem}]
   4: the tube of a tobacco pipe
   5: front part of a vessel or aircraft; "he pointed the bow of
     the boat toward the finish line" [syn: {bow}, {fore}, {prow},
     {stem}]
   6: a turn made in skiing; the back of one ski is forced outward
     and the other ski is brought parallel to it [syn: {stem
     turn}, {stem}]
   v 1: grow out of, have roots in, originate in; "The increase in
      the national debt stems from the last war"
   2: cause to point inward; "stem your skis"
   3: stop the flow of a liquid; "staunch the blood flow"; "stem
     the tide" [syn: {stem}, {stanch}, {staunch}, {halt}]
   4: remove the stem from; "for automatic natural language
     processing, the words must be stemmed"

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 stem [stɛm]
   faction; party; side
   voice
   vote
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top