Search result for

steamer

(46 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -steamer-, *steamer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
steamer[N] สิ่งที่ขับเคลื่อนด้วยไอน้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
steamer(สที'เมอะ) n. สิ่งที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไอน้ำ,หม้อไอน้ำ,เรือกลไฟ,ผู้โกรธเคือง vi. เคลื่อนที่ด้วยเรือกลไฟ
paddle steamern. เรือกลไฟสมัยก่อนที่มีล้อติดข้างบน

English-Thai: Nontri Dictionary
steamer(n) หม้อไอน้ำ,เรือกลไฟ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Your steamer reservations.- จองเรือกลไฟของคุณ Revolutionary Road (2008)
"Traveling on a steamer from Singapore,จากการเดินทางโดย\ เรือกลไฟจากสิงคโปร์ Tarantella (2012)
Fresh steamers.อากาศ... สดชื่น.. Duress (2012)
You get a little excited, lose control of your steamer.คุณตื่นเต้นก็จะ ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ Til Death Do Us Part (2012)
My husband and I were traveling around America some years ago, and, um, our paddle steamer was rammed by another boat,สามีของฉันและฉันกำลังเดินทาง อเมริการอบปีที่ผ่านมา และเอ่อ, พายเรือของเรา ถูกกระแทกโดยเรืออื่น The Invisible Woman (2013)
A big Mississippi steamer that has your name on it.เรือกลไฟ มิซิซิปี ใหญ่ที่มีชื่อของ คุณกับมัน Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)
I also want to travel on a big steamer.เราทุกคนต้องการที่จะเดินทางไปใน เรือกลไฟใหญ่ Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)
"And left with a steamer trunk--"แล้วจากไปกับขบวนรถ..." Schindler's List (1993)
"Two steamer trunks full of money, all the riches of the world.""สองตู้... อัดแน่นด้วยเงิน" "ร่ำรวยมหาศาล" Schindler's List (1993)
He envisioned a steamer so grand in scale... and so luxurious in its appointments that its supremacy would never be challenged.ท่านเห็นภาพเรือลำใหญ่หรูหราโอ่อ่า ความเยี่ยมยอดไม่มีวันถูกท้าทายได้ Titanic (1997)
You know, tramp steamers and such.บางทีซำเหมาโบกเรือเอา Titanic (1997)
Jello Roll, what's the reason for a trip to Europe on a steamer when you've never been on anything bigger than a Mississippi riverboat?เจลลี่โรล คิดยังไงถึงจะนั่งเรือกลไฟไปยุโรป คุณไม่เคยขึ้นอะไร ลำใหญ่กว่าเรือล่องมิสซิสซิบปี้ The Legend of 1900 (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
steamerAs good luck would have it, a steamer passed by and they were saved.
steamerThe steamer is now out of sight.
steamerThe steamer wound in and out among the islands.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรือไฟ[N] steamer, See also: steam launch, steamboat, Example: เรือไฟจูงเรือเอี้ยมจุ้นไปตามลำน้ำแคว, Count unit: ลำ, Thai definition: เรือโดยสารที่ใช้ฟืนเป็นต้นเป็นเชื้อเพลิง
กลไฟ[N] steamer, See also: steamship, Syn. เรือกลไฟ, เรือไฟ, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงพระที่นั่งเรือกลไฟ, Count unit: ลำ, Thai definition: เรือที่แล่นไปด้วยเครื่องจักรที่ใช้กำลังไอน้ำ
หวด[N] earthen steamer, See also: steamer, Example: ข้าวนึ่งใหม่ที่เพิ่งเอาออกจากหวดส่งกลิ่นหอมกรุ่น, Thai definition: ภาชนะอย่างหนึ่งสำหรับนึ่งอาหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำปั่น[n.] (kampan) EN: ship ; sailing ship ; seagoing vessel ; steamer ; merchant ship   FR: bateau à vapeur [m]
ลังถึง[n.] (langtheung) EN: steamer ; steam box   FR: cuiseur à vapeur [m]
เรือประมง[n. exp.] (reūa pramong) EN: fishing steamer ; fishing vessel ; fishing boat   FR: bateau de pêche [m]
หวูด[n.] (wūt) EN: whistle ; steamer's whistle ; train's whistle ; factory's whistle   FR: sifflet d'un train [m] ; sirène d'un bateau [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
STEAMER    S T IY1 M ER0
STEAMERS    S T IY1 M ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
steamer    (n) (s t ii1 m @ r)
steamers    (n) (s t ii1 m @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dampfer {m} | Dampfer {pl}steamer | steamers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
外車船[がいしゃせん, gaishasen] (n) paddle steamer [Add to Longdo]
外輪船[がいりんせん, gairinsen] (n) paddle steamer [Add to Longdo]
汽船[きせん, kisen] (n) steamship; steamboat; steamer; (P) [Add to Longdo]
汽船積み[きせんずみ, kisenzumi] (n) shipment by steamer [Add to Longdo]
御飯蒸し;ご飯蒸し[ごはんむし, gohanmushi] (n) a rice steamer [Add to Longdo]
蒸し器;蒸器[むしき, mushiki] (n) steamer [Add to Longdo]
蒸し鍋[むしなべ, mushinabe] (n) steamer; casserole dish [Add to Longdo]
蒸気(P);蒸汽[じょうき, jouki] (n) (1) steam; vapour; vapor; (2) (abbr) (See 蒸気船) steamship; steamboat; steamer; (P) [Add to Longdo]
蒸気船;蒸汽船[じょうきせん, joukisen] (n) (See 汽船) steamship; steamboat; steamer [Add to Longdo]
発着所[はっちゃくじょ, hacchakujo] (n) landing place for steamers [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
汽锅[qì guō, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄛ, / ] steamer (for cooking) [Add to Longdo]
蒸汽机[zhēng qì jī, ㄓㄥ ㄑㄧˋ ㄐㄧ, / ] steamer [Add to Longdo]
蒸笼[zhēng lóng, ㄓㄥ ㄌㄨㄥˊ, / ] steamer basket (e.g. for dimsum) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Steamer \Steam"er\ (-[~e]r), n.
   1. A vessel propelled by steam; a steamship or steamboat.
    [1913 Webster]
 
   2. A steam fire engine. See under {Steam}.
    [1913 Webster]
 
   3. A road locomotive for use on common roads, as in
    agricultural operations.
    [1913 Webster]
 
   4. A vessel in which articles are subjected to the action of
    steam, as in washing, in cookery, and in various processes
    of manufacture.
    [1913 Webster]
 
   5. (Zool.) The steamer duck.
    [1913 Webster]
 
   {Steamer duck} (Zool.), a sea duck ({Tachyeres cinereus}),
    native of Patagonia and Terra del Fuego, which swims and
    dives with great agility, but which, when full grown, is
    incapable of flight, owing to its very small wings. Called
    also {loggerhead}, {race horse}, and {side-wheel duck}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 steamer
   n 1: a clam that is usually steamed in the shell [syn: {soft-
      shell clam}, {steamer}, {steamer clam}, {long-neck clam}]
   2: a cooking utensil that can be used to cook food by steaming
     it
   3: a ship powered by one or more steam engines [syn: {steamer},
     {steamship}]
   4: an edible clam with thin oval-shaped shell found in coastal
     regions of the United States and Europe [syn: {soft-shell
     clam}, {steamer}, {steamer clam}, {long-neck clam}, {Mya
     arenaria}]
   v 1: travel by means of steam power; "The ship steamed off into
      the Pacific" [syn: {steamer}, {steam}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top