Search result for

stay over

(31 entries)
(0.0206 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stay over-, *stay over*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stay over[PHRV] พักอยู่ที่, Syn. stop off, stop over

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Can't you just stay over?คุณไม่สามารถอยู่ได้? The Itch (2008)
Sir, I highly suggest you stay overnight in case your leg gets infected.คุณครับ, ผมขอแนะนำ ว่าคุณต้องค้างที่นี่ ในกรณีที่ขาของคุณติดเชื้อ ผมทำแบบนั้นไม่ได้ Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
On Friday, I'm taking you to French Lick we'll stay overnight at the Route 33 Motor Lodge then we'll pick out our remnant on Saturday, and head back home.วันศุกร์ ผมจะพาคุณไป เฟรนช์ ลิค... ...เราจะไปค้างคืน ที่รูท 33 โมเตอร์ ล็อชด์... ...แล้ววันเสาร์ไปเลือกพรม จากนั้นค่อยกลับบ้าน The Floating Anniversary (2009)
You won't let me play soccer, you won't let me stay over at Jason's and now you won't tell me what's going on and why you're acting so weird all the time?พ่อไม่ให้ผมเล่นบอล พ่อห้ามผมไปเที่ยวกับพวก เจสัน และตอนนี้พ่อก็ไม่บอกผมอีกว่าเกิดอะไรขึ้น แล้วพ่อก็ยังทำตัวแปลกๆ ช่วงนี้ด้วย Knowing (2009)
You're welcome to stay over at my place any time.เธอจะมาหาฉันเมื่อไหร่ก็ได้นะ Hanamizuki (2010)
Didn't I tell you to stay over thereฉันบอกให้อยู่ตรงนั้น ฉันจัดการเอง To Kill a Mocking Girl (2010)
I'm not implying anything. I'm sure Sally came round for a nice little chat and just happened to stay over.ฉันไม่ได้บอกใบ้อะไรทั้งนั้น ฉันมั่นใจว่าแซลลี่ มาเพื่อที่จะพูดคุยเล็กน้อย แต่กลายเป็นว่าต้องอยู่ต่อ A Study in Pink (2010)
We know from her suitcase that she was intending to stay overnight, but she can't have travelled more than two or three hours, because her coat still hasn't dried.เรารู้ว่าเธอจะค้างคืนจากกระเป๋าเดินทางของเธอ แต่เธอน่าจะเดินทางมาไม่เกินสองหรือสามชั่วโมง เพราะเสื้อโค้ทเธอยังไม่แห้ง A Study in Pink (2010)
The kid fuckers stay over by the tracks.พวกตุ๋ยเด็กอยู่แถวถนนโน่น First Blood (2010)
I'm sure Sally came round for a nice little chat and happened to stay over.ฉันแค่มั่นใจว่าแซลลี่ไปหาเพื่อคุยกับนาย แต่ก็ได้นอนค้าง Unaired Pilot (2010)
Maybe you could even stay over, you know, on the sofa or something?เธอมานอนบ้านฉันก็ได้ บนโซฟาก็ได้ One Day (2011)
Why don't you stay over?อยู่ก่อนไม่ได้เหรอ.. The Cohabitation Formulation (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stay overThe delay forced us to stay overnight in an expensive hotel.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรม[V] stay the night, See also: stay overnight, Syn. ค้าง, นอนค้างอ้างแรม, Example: ข้าพเจ้าได้ไปเที่ยวถึงกับค้างอ้างแรมกับท่าน ก็ตอนที่บ้านท่านพากันไปเที่ยวน้ำตกเอราวัณ
ค้างคืน[V] stay overnight, See also: spend the nigh, lodge for a night, pass the night, put up for the night, Syn. ค้าง, พักแรม, พักอาศัย, อาศัยอยู่, พักอยู่, ค้างแรม, Example: คนเดินทางจากกรุงเทพฯ จะมาหัวหินตอนนั้นต้องนอนค้างคืนที่ราชบุรีคืนหนึ่ง
ค้างแรม[V] stay overnight, See also: spend the night lodge for a night, pass the night, put up for the night, Syn. พักแรม
ประทับแรม[V] stay overnight, See also: be in residence, Syn. ค้างคืน, พักแรม, ค้างแรม, หยุดพัก, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับแรมอยู่ ณ พระที่นั่งไกลกังวล, Thai definition: พักค้างคืนในที่อื่น, Notes: (ราชา)
นอนโรง[V] lodge at the theatre before the performance, See also: stay overnight at the theatre, spend the night, Example: พวกโขนต้องนอนโรงกันทั้งคณะ, Thai definition: ค้างคืนที่โรง, นอนค้างที่โรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาศัยอยู่[v. exp.] (āsai yū) EN: reside ; stay at ; stay in ; stay overnight   FR: loger ; demeurer
ค้าง[v.] (khāng) EN: stay ; lodge ; stay overnight ; spend the night ; lodge for a night ; pass the night ; put up for the night   FR: loger ; passer la nuit
ค้างคืน[v.] (khāngkheūn) EN: stay overnight ; spend the nigh ; lodge for a night ; pass the night ; put up for the night   FR: passer la nuit
ค้างแรม[v.] (khāng raēm) EN: stay overnight ; stay the night ; put up for the night ; pass the night   FR: passer la nuit
พัก[v.] (phak) EN: stay ; stay at ; stay over ; reside ; dwell ; lodge   FR: loger ; résider ; demeurer ; séjourner
พักแรม[v.] (phakraēm) EN: stay ; lodge ; stay overnight ; spend the night ; lodge for a night ; pass the night ; put up for the night   FR: séjourner ; loger ; passer la nuit
พักอยู่[v.] (phakyū) EN: stay ; stay overnight ; live ; be staying   FR: séjourner ; demeurer ; loger
ประทับแรม[v.] (prathapraēm) EN: stay overnight ; be in residence   
แรม[v.] (raēm) EN: stay the night ; stay overnight ; lodge   FR: passer la nuit ; loger

Japanese-English: EDICT Dictionary
転がり込む[ころがりこむ, korogarikomu] (v5m,vi) (1) to roll in; to tumble into; to visit (esp. to stay overnight as an unwanted guest); to come to live with; (2) to fall in one's way; to fall into one's lap [Add to Longdo]
泊まり込む;泊り込む[とまりこむ, tomarikomu] (v5m,vi) to stay overnight; to stop (e.g. at a hotel) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stay over
   v 1: stay overnight; "The boy's friends were allowed to sleep
      over after the birthday party" [syn: {sleep over}, {stay
      over}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top