Search result for

stationary

(48 entries)
(1.1825 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stationary-, *stationary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stationary[ADJ] ซึ่งหยุดนิ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stationary(สเท'ชะเนอรี) adj. หยุดนิ่ง,ไม่เคลื่อนที่,คงที่,ประจำที่ n. บุคคลหรือสิ่งที่อยู่กับที่, Syn. still,static

English-Thai: Nontri Dictionary
stationary(adj) ประจำที่,อยู่กับที่,คงที่,หยุดนิ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stationaryคงที่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stationary pointจุดนิ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
stationary populationประชากรคงที่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stationary Container System ระบบถังขยะคงที่
ระบบเก็บขยะคงที่จะมีที่เก็บขยะเพื่อขนถ่ายขยะ จากถังเพื่อนำไปกำจัดที่สถานที่กำจัดขยะ ทั้งนี้โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายถังจากบริเวณที่ตั้งกองขยะ [สิ่งแวดล้อม]
Stationary Population ประชากรคงที่
ประชากรเสถียรภาพทีมีอัตราเพิ่ม ตามธรรมชาติที่แท้จริงเท่ากับศูนย์ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"And then remain stationary for six months digesting it."นี่ไง "แล้วก็ขดอยู่กับที่นาน 6 เดือนเพื่อย่อยมัน" The Little Prince (1974)
I had my own office, unlimited stationary supplies, and a professional, dedicated assistant.ฉันมีออฟฟิศเป็นของตัวเอง/มีผลตอบแทนประจำอย่างไม่จำกัด และยังมีผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ช่วยเลขา Never Been Kissed (1999)
South to Rue de Belgique, stationary Place de France.ทิศใต้ไปทาง รู เดอะ เบลิกครับ ร้านเครื่องเขียน เพลซ เดอ ฟอรงซ์ The Bourne Ultimatum (2007)
The sack behaved as if the boat was stationary.นั่นมันไฟนะเว้ย ไอ้โง่ Agora (2009)
Ran out of stationary,พอดีว่าเครื่องเขียนที่ต้องใช้หมด Communication Studies (2010)
So that was really surprising that such a high fraction of the black holes were not stationary at the center of the galaxy at all, that they were undergoing this waltz with another black hole.และคุณก็ไม่สามารถ ได้รับมากกว่านั้น ขณะที่จูลี่สแกนจักรวาล เธอก็พบว่าการเต้นที่ โดดเด่นเดียวกัน The Riddle of Black Holes (2010)
I mean, stationary hills. We...ผมหมายถึงภูเขาที่นิ่ง เรา ... We Bought a Zoo (2011)
No. That's it. The camera's stationary.ไม่ แค่นั่นล่ะ ของกล้องนิ่ง BeeWare (2011)
I used this stationary set I got for Christmas, and in your response, you said, it was quaint to get a real letter, you had to answer in kind.ฉันใช้เซ็ตจดหมายสำหรับวันคริสมาสต์ และในจดหมายที่คุณตอบมา คุณบอกว่า มันดูแปลกๆ ที่ได้รับจดหมายจริงๆ Proof (2011)
And there's James Hunt's McLaren, smoking stationary by the side of the road.และมีเจมส์ล่าแม็คลาเรนที่, การสูบบุหรี่นิ่งข้างถนน Rush (2013)
Hunt manages to weave his way between the back marker and the stationary Penske.ล่าพอที่จะสานทางของเขาระหว่างเครื่องหมายกลับ และนิ่งเพนก์ Rush (2013)
Asset, your tracking device says you're stationary.สายลับ อุปกรณ์คุณบอกว่าคุณอยู่กับที่ Jason Bourne (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stationaryThe population remains stationary.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขัง[v.] (khang) EN: be stagnant ; stagnate ; be stationary ; be unmoving ; be static   FR: stagner ; figer
กระดาษเขียนจดหมาย [n. exp.] (kradāt khīen jotmāi) EN: writing paper ; writung pad ; stationary   FR: papier à lettres [m]
สถิต[adj.] (sathit) EN: stationary ; static   FR: statique ; sédentaire
วงโคจรค้างฟ้า[n. exp.] (wongkhōjøn khāng fā) EN: geostationary orbit   FR: orbite géostationnaire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
STATIONARY    S T EY1 SH AH0 N EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stationary    (j) (s t ei1 sh @ n r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Büroset {n}; Bürozubehör {n}stationary set [Add to Longdo]
Müllpresse {f}stationary compactor [Add to Longdo]
Dreschmaschine {f}stationary thresher; threshing machine [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
固定された[こていされた, koteisareta] (adv) stationary; fixed; permanent [Add to Longdo]
静止軌道[せいしきどう, seishikidou] (n) geostationary orbit; geosynchronous orbit [Add to Longdo]
静態[せいたい, seitai] (n,adj-no) static; stationary [Add to Longdo]
停滞前線[ていたいぜんせん, teitaizensen] (n) stationary weather front [Add to Longdo]
定常[ていじょう, teijou] (adj-na,n,adj-no) regular; stationary [Add to Longdo]
定常情報源[ていじょうじょうほうげん, teijoujouhougen] (n) {comp} stationary message source; stationary information source [Add to Longdo]
定常性[ていじょうせい, teijousei] (n) {comp} being stationary (said of a process) [Add to Longdo]
定常波[ていじょうは, teijouha] (n) standing (stationary) wave [Add to Longdo]
定置網[ていちあみ, teichiami] (n) fixed shore net; fixed shore trap; stationary trap; stationary net [Add to Longdo]
釘付け;釘づけ[くぎづけ, kugiduke] (n,vs) (1) nailing on; nailing down; nailing shut; (2) being stationary; being rooted to the spot [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
静止锋[jìng zhǐ fēng, ㄐㄧㄥˋ ㄓˇ ㄈㄥ, / ] Stationary Front [Add to Longdo]
驻点[zhù diǎn, ㄓㄨˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] stationary point [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
定常情報源[ていじょうじょうほうげん, teijoujouhougen] stationary message source, stationary information source [Add to Longdo]
定常性[ていじょうせい, teijousei] being stationary (said of a process) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stationary \Sta"tion*a*ry\ (-[asl]*r[y^]), a. [L. stationarius:
   cf. F. stationnaire. Cf. {Stationer}.]
   1. Not moving; not appearing to move; stable; fixed.
    [1913 Webster]
 
       Charles Wesley, who is a more stationary man, does
       not believe the story.        --Southey.
    [1913 Webster]
 
   2. Not improving or getting worse; not growing wiser,
    greater, better, more excellent, or the contrary.
    [1913 Webster]
 
   3. Appearing to be at rest, because moving in the line of
    vision; not progressive or retrograde, as a planet.
    [1913 Webster]
 
   {Stationary air} (Physiol.), the air which under ordinary
    circumstances does not leave the lungs in respiration.
 
   {Stationary engine}.
    (a) A steam engine that is permanently placed, in
      distinction from a portable engine, locomotive, marine
      engine, etc. Specifically:
    (b) A factory engine, in distinction from a blowing,
      pumping, or other kind of engine which is also
      permanently placed.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stationary \Sta"tion*a*ry\, n.; pl. {-ries} (-r[i^]z).
   One who, or that which, is stationary, as a planet when
   apparently it has neither progressive nor retrograde motion.
   --Holland.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stationary
   adj 1: standing still; "the car remained stationary with the
       engine running"
   2: not capable of being moved; "stationary machinery"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 stasis
 
 1. (biyol.) vücutta her hangi bir sıvının dolaşımının durdurulması
 2. bağırsak hareketinin yavaşlaması.stat (kıs.) immediately, static, stationary, statistics, statute.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top