Search result for

static

(92 entries)
(0.0111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -static-, *static*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
static[ADJ] ซึ่งอยู่นิ่งๆ, See also: ซึ่งไม่เคลื่อนไหว, ซึ่งไม่พัฒนา, Syn. immobile, inactive
static electricity[N] กระแสไฟสถิตย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
static(สแทท'ทิค) adj. อยู่กับที่,คงที่,สถิต,ไม่มีกระฉับกระเฉง,อยู่ภายใต้กรอบประเพณี,เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต n. ไฟฟ้าสถิต, See also: statically adv., Syn. still
static electricityn. ไฟฟ้าสถิต
aerostatics(แอโรสแทท' ทิคซฺ) n. สถิติศาสตร์ที่เกี่ยวกับแก๊สหรืออากาศธาตุ, วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับยานที่เบากว่าอากาศ -aerostatic , aerostatical adj. (of lighter-than-air craft)
anastatic(แอนนะสแทท' ทิค) adj. พิมพ์นูน
astatic(เอสแทท'ทิค) adj. ไม่แน่นอน, ไม่มั่นคง, ไม่มีทิศทางที่แน่นอน. -astaticism n.
ecstatic(เอคสแทท'ทิค) adj. ซึ่งดีใจอย่างเหลือล้น,ซึ่งปลาบปลื้มอย่างเหลือล้น. n. ผู้ที่ดีใจอย่างเหลือล้น, See also: ecstatics n. ความปลาบปลื้มอย่างมาก, Syn. exultant
electrostaticadj. เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต
hemostatic(ฮีมะสแทท'ทิค) adj. ห้ามเลือด. n. ยาห้ามเลือด., Syn. haemostatic
orthostatic hypotensionดูที่ postural hypotension

English-Thai: Nontri Dictionary
static(adj) สถิต,คงที่,อยู่กับที่,ไม่กระฉับกระเฉง
ecstatic(adj) ซึ่งปลาบปลื้มยินดี,ซึ่งปีติยินดี,ซึ่งดีใจเหลือล้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
static๑. -สถิต๒. อพลวัต๓. สารยับยั้ง [มีความหมายเหมือนกับ inhibitor ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
static balanceดุลสถิต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
static characteristicลักษณะเฉพาะสถิต [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
static frictionความเสียดทานสถิต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
static headลำความดันสถิต [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
static modelแบบจำลองสถิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
static pressureความดันสถิต [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
static RAM (SRAM)แรมสถิต (เอสแรม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
static RAM (SRAM)แรมสถิต (เอสแรม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
static reflex; reflex, vestibularรีเฟล็กซ์ทรงตัว [มีความหมายเหมือนกับ reflex, postural] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
static electricityไฟฟ้าสถิต, ผลที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากประจุไฟฟ้าที่หยุดนิ่ง รวมถึงแรงระหว่างประจุไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กของประจุไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
static equilibriumสมดุลสถิต, สมดุลของวัตถุที่หยุดนิ่ง และไม่หมุน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
static frictional forceแรงเสียดทานสถิต, แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในขณะที่วัตถุหนึ่งอยู่นิ่งหรือจะเริ่มเคลื่อนที่ไปบนผิวของอีกวัตถุหนึ่ง (ดู frictional force ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
static pressurestatic pressure, ความดันน้ำนิ่ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
static RAM (SRAM)สแตติกแรม, หน่วยความจำประเภท RAM ที่พัฒนามาจากทรานซิสเตอร์ มีคุณสมบัติสามารถเก็บรักษาข้อมูลไว้ในหน่วยความจำตราบเท่าที่ยังมีไฟเลี้ยงอยู่ และทำงานได้โดยที่ไม่ต้องมีการเขียนข้อมูลลงไปซ้ำหลายครั้งเพื่อรักษาข้อมูลภายในอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังมีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลที [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Staticsสถิตยศาสตร์ [TU Subject Heading]
staticsสถิตศาสตร์, สถิตศาสตร์ วิชากลศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับแรงกระทำต่อวัตถุและวัตถุยังคงอยู่ในสภาพนิ่งขณะแรงกระทำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Statics and dynamics (Social Sciences)สถิตยศาสตร์กับพลศาสตร์ (สังคมศาสตร์) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
staticสถิตยวิสัย
See also: A. dynamic,
Static Converterเครื่องแปลงผันแบบสถิต

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hello? (Radio Static) Help me.... (Radio Static)ฮัลโหล? ช่วยด้วย... The Strangers (2008)
He deployed two units with deep-band parabolics, but all they were able to get w static.แต่หยุดรอฟังคำสั่งอยู่ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Nothing. Just static.ไม่แม้แต่สัญญาณ ขอความช่วยเหลือ 2012 (2009)
I could short-Circuit him with a static attack.ฉันคงสามารถ ทำให้มันลัดวงจร ทำให้มันถูกโจมตีได้ Legion (2009)
From a static squiggly blob? Not good.เจ้าชิปพวกนี้ทำรวนอีกแล้ว ซวยแล้ว Ben 10: Alien Swarm (2009)
Static. It's weird.ไม่เคลื่อนไหว ประหลาดมาก To the Lighthouse (2009)
It's a microspectrophotometry scan indicating that the fabric we found with the remains is lint-free, static-resistant polyester.นี่คือภาพสแกนด้วยเทคนิค ไมโครสเปคทรอโปโตมีทริ บ่งชี้่ว่าเส้นใยที่ เราพบมันในซากศพ คือใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์ต้านแรงคงที Harbingers in a Fountain (2009)
Nothing, nothing but magnetic static.ไม่เลย ไม่ได้เลย เหมือนสนามแม่เหล็กติดขัด Fracture (2009)
The static?ไฟฟ้าสถิตย์? Fracture (2009)
Well, in actuality, what your equipment detected wasn't so much evidence of paradigm-shifting monopoles as it was... static from the electric can opener we were turning on and off.อันที่จิง สิ่งที่อุกรณ์นายตรวจเจอ ไม่ใช่หลักฐานการเปลี่ยน กระบวนทัศน์ของแม่เหล็กขั้วเดียว แต่เป็น The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
[ticking] [electric static] [gunfire][ประกายไฟฟ้า] [ยิงปืน] อ่าา! Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
With a low coefficient of static friction.ที่สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตต่ำ The Adhesive Duck Deficiency (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
staticHouse prices have remained static for several months.
staticThe population of this town has been static for the last ten years.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไฟฟ้าสถิต[N] static electricity, See also: electrostatic, Example: ในการตั้งคอมพิวเตอร์ควรหลีกเลี่ยงห้องที่ปูด้วยพรม เพราะจะมีไฟฟ้าสถิต, Thai definition: ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนื่องจากอิเล็กตรอนหรือโปรตอนปรากฏเป็นอิสระอยู่บนวัตถุ และไม่เคลื่อนที่เป็นกระแส
ตาลยอดด้วน[N] static one, Example: พอเธอเห็นว่าเขาเป็นตาลยอดด้วนหมดทางก้าวหน้า ก็รีบตีตัวออกห่างจากเขาทันที, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ไม่มีทางเจริญก้าวหน้าต่อไปอีกแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฟฟ้าสถิต[n. exp.] (faifā sathit) EN: static electricity   FR: électricité statique [f]
ขัง[v.] (khang) EN: be stagnant ; stagnate ; be stationary ; be unmoving ; be static   FR: stagner ; figer
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิต[n. exp.] (khreūang kamnoēt faifā sathit) EN: electrostatic generator ; electrostatic machine   FR: machine électrostatique [f]
นิ่ง[adj.] (ning) EN: still ; silent ; tacit ; calm ; serene ; tranquil ; static   FR: calme ; tranquille ; immobile
สถิต[adj.] (sathit) EN: stationary ; static   FR: statique ; sédentaire
สุขสันต์[adj.] (suksan) EN: happy ; blissful ; cheerful ; content ; joyful ; ecstatic ; merry ; jubilant ; overjoyed   FR: joyeux

CMU English Pronouncing Dictionary
STATIC    S T AE1 T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
static    (j) (s t a1 t i k)
statics    (n) (s t a1 t i k s)
statically    (a) (s t a1 t i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haftungskraft {f}static friction force [Add to Longdo]
Maximalmelder {m}static detector [Add to Longdo]
Statische Aufladung {f}static electricity charge [Add to Longdo]
Stellungskrieg {m} | Stellungskriege {pl}static warfare | static warfares [Add to Longdo]
Störgeräusch {n}static noise [Add to Longdo]
optischer Speicherstatic optical memory [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっとり[, uttori] (adv,adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly [Add to Longdo]
ギンギン[, gingin] (adv) (1) (on-mim) ecstatic; ecstatically; (2) splitting headache [Add to Longdo]
コロトロン[, korotoron] (n) corotron (electrostatic charging device using a corona discharge) [Add to Longdo]
スターチス[, suta-chisu] (n) statice (flower); sea-lavender [Add to Longdo]
スタティサイダ[, sutateisaida] (n) {comp} staticizer; serial-parallel converter [Add to Longdo]
スタティック;スタチック[, sutateikku ; sutachikku] (adj-na,n) static [Add to Longdo]
スタティックRAM[スタティックラム, sutateikkuramu] (n) {comp} static Random Access Memory; SRAM [Add to Longdo]
スタティックプラグアンドプレイ[, sutateikkupuraguandopurei] (n) {comp} static plug and play [Add to Longdo]
スタティックメモリ[, sutateikkumemori] (n) {comp} static memory [Add to Longdo]
スタティックラム[, sutateikkuramu] (n) {comp} static RAM [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
静力学[jìng lì xué, ㄐㄧㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] statics [Add to Longdo]
静力平衡[jìng lì píng héng, ㄐㄧㄥˋ ㄌㄧˋ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ, / ] static equilibrium [Add to Longdo]
静态存储器[jìng tài cún chǔ qì, ㄐㄧㄥˋ ㄊㄞˋ ㄘㄨㄣˊ ㄔㄨˇ ㄑㄧˋ, / ] static memory [Add to Longdo]
静电[jìng diàn, ㄐㄧㄥˋ ㄉㄧㄢˋ, / ] static electricity [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スタティサイダ[すたていさいだ, sutateisaida] staticizer, serial-parallel converter [Add to Longdo]
スタティック[すたていっく, sutateikku] static (a-no) [Add to Longdo]
スタティックプラグアンドプレイ[すたていっくぷらぐあんどぷれい, sutateikkupuraguandopurei] static plug and play [Add to Longdo]
スタティックメモリ[すたていっくめもり, sutateikkumemori] static memory [Add to Longdo]
スタティックランダムアクセスメモリ[すたていっくらんだむあくせすめもり, sutateikkurandamuakusesumemori] static random access memory (SRAM) [Add to Longdo]
テストモード[てすともーど, tesutomo-do] static test mode [Add to Longdo]
静止画像[せいしがぞう, seishigazou] background image, static image [Add to Longdo]
静的[せいてき, seiteki] static [Add to Longdo]
静的解析[せいてきかいせき, seitekikaiseki] static response analysis [Add to Longdo]
静的記憶装置[せいてききおくそうち, seitekikiokusouchi] static storage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Static \Stat"ic\ (st[a^]t"[i^]k), Statical \Stat"ic*al\
   (-[i^]*kal), a. [Gr. statiko`s causing to stand, skilled in
   weighing, fr. 'ista`nai to cause to stand: cf. F. statique.
   See {Stand}, and cf. {Stage}.]
   1. Resting; acting by mere weight without motion; as,
    statical pressure; static objects.
    [1913 Webster]
 
   2. Pertaining to bodies at rest or in equilibrium.
    [1913 Webster]
 
   {Static electricity}, {Statical electricity}. See the Note
    under {Electricity}, 1.
 
   {Statical moment}. See under {Moment}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 static
   adj 1: not in physical motion; "the inertia of an object at
       rest" [syn: {inactive}, {motionless}, {static}, {still}]
   2: concerned with or producing or caused by static electricity;
     "an electrostatic generator produces high-voltage static
     electricity" [syn: {electrostatic}, {static}]
   3: showing little if any change; "a static population" [syn:
     {static}, {stable}, {unchanging}]
   n 1: a crackling or hissing noise caused by electrical
      interference [syn: {static}, {atmospherics}, {atmospheric
      static}]
   2: angry criticism; "they will probably give you a lot of static
     about your editorial"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 stasis
 
 1. (biyol.) vücutta her hangi bir sıvının dolaşımının durdurulması
 2. bağırsak hareketinin yavaşlaması.stat (kıs.) immediately, static, stationary, statistics, statute.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top