Search result for

statement

(118 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -statement-, *statement*
English-Thai: Longdo Dictionary
financial statement(n) งบการเงิน
income statement(n) งบกำไรขาดทุน เช่น This is a sample form of Income Statement, showing income and expenses for a given period of business operations.
profit and loss statement(n) งบกำไรขาดทุน เช่น Can anyone direct me to a place where I can get a sample Profit and Loss statement for tax purposes?, S. financial statement,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
statement[N] แถลงการณ์, See also: คำแถลง, ถ้อยแถลง, Syn. declaration, remark, assertion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
statement(สเทท'เมินทฺ) n. คำแถลง,ถ้อยแถลง,การแถลง,การบรรยาย,รายงานการเงิน,งบดุล,บัญชีการเงิน., Syn. assertion
arithmetic statementข้อความสั่งคำนวณ <คำแปล>หมายถึง คำสั่งที่กำหนดให้คอมพิวเตอร์ นำค่าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำหรือนำค่าเหล่านั้นไปทำการคำนวณ เมื่อได้ผลจากการคำนวณแล้วจึงนำไปเก็บในตำแหน่งที่ซี่งกำหนดไว้ เช่น score = A+B หมายความว่า ให้นำค่า A+B ได้ผลเท่าใด นำไปเก็บไว้ที่ score
control statementข้อความสั่งควบคุมในการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งนั้น โดยปกติ เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำงานตามคำสั่งไปทีละคำสั่ง โดยเรียงไปตามลำดับก่อนหลัง แต่เราอาจใช้ข้อความสั่งให้ควบคุมการทำงานได้เช่น กระโดดข้าม, วนกลับไปทำบางคำสั่งใหม่หรือวนหลาย ๆ รอบหรือหยุดทำถ้า ... ข้อความสั่งเหล่านี้มีอยู่หลายคำสั่ง ขึ้นอยู่กับภาษาเป็นต้นว่า GOTO, DO,IF ในภาษาฟอร์แทรน หรือ FOR.....NEXT ในภาษาเบสิก
executable statementข้อความสั่งทำการหมายถึง คำสั่งในภาษาระดับสูงที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ลงมือทำการ คำสั่งเหล่านี้ ตัวแปลโปรแกรม (compiler) จะแปลเป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้วเครื่องจะปฏิบัติการตามคำสั่งนั้น เช่น คำสั่งกำหนดค่า A = 2 ถ้าเครื่องเจอคำสั่งนี้ ก็จะลงมือกระทำการ (execute) ด้วยการนำค่า 2 ไปเก็บไว้ในหน่วยความจำช่องหนึ่งที่มีอยู่ (address) ชื่อ A เป็นต้นดู non executable statement เปรียบเทียบ
imperative statementหมายถึง คำสั่งในภาษาระดับสูง (high level language) ที่สั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ลงมือทำการ คำสั่งเหล่านี้ ตัวแปลโปรแกรม จะแปลเป็นภาษาเครื่อง (machine language) ก่อน แล้วเครื่องจึงจะปฏิบัติตาม เช่น ข้อความสั่งทำการกำหนดให้ A = 2 ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์พบคำสั่งนี้ ก็จะลงมือทำหาร ด้วยการนำ 2 ไปเก็บไว้ในหน่วยความจำช่องหนึ่งที่มีอยู่ (address) แล้วกำหนดชื่อที่เก็บนั้นว่า A เป็นต้นมีความหมายเหมือน excutable statement
non executable statementข้อความสั่งไม่ทำการหมายถึง คำสั่งที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่ทำการใด ๆ แต่เป็นการแจ้งให้ตัวแปลชุดคำสั่ง (compiler) รับรู้ข้อความบางอย่างที่ต้องการแจ้งให้ทราบเท่านั้น เช่น คำสั่ง END เป็นต้น คำสั่งนี้เป็นเพียงต้องการแจ้งให้ทราบว่า จบโปรแกรมนั้น ๆ แล้วเท่านั้น นอกจากนั้น ก็อาจเป็นคำสั่งให้เตรียมที่ในหน่วยความจำบ้าง เตรียมจัดรูปแบบข้อมูลบ้าง ถ้าสั่งให้อ่านข้อมูลโดยใช้คำสั่ง Read คำสั่งนี้เป็นข้อความสั่งทำการ (excutable statement) เครื่องจะทำการทันทีที่พบคำสั่งนี้ แต่อ่านข้อมูลแล้วนำไปจัดเก็บในรูปแบบตามคำสั่ง FORMAT (ในภาษาฟอร์แทรน) คำสั่ง FORMAT ถือว่าเป็นข้อความสั่งไม่ทำการดู excutable statement เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
statement(n) คำกล่าว,การบอกเล่า,รายงาน,คำแถลง,การบรรยาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
statementข้อความสั่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
statementข้อความ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
statementคำแถลง, ข้อแถลงความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statementข้อความสั่ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statement๑. ข้อความ๒. ประพจน์ [มีความหมายเหมือนกับ proposition] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
statement numberหมายเลขข้อความสั่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
statement of affairsคำแถลงกิจการ, คำชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สิน (ในคดีล้มละลาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statement of claimคำฟ้องเรียกค่าเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statement of defenceคำให้การต่อสู้คดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statement of factsคำแถลงข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Statementงบ, ใบแจ้งยอด [การบัญชี]
statementประพจน์,   ดู proposition [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Statement of changes in financial positionงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน [การบัญชี]
Statement of financial positionงบแสดงฐานะการเงิน [การบัญชี]
Statement of responsibilityการแจ้งความรับผิดชอบ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Statement of responsibilityการแจ้งความรับผิดชอบ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Statement of sources and applications of fundsงบแสดงแหล่งที่มาและการใช้เงินทุน [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There were a bunch of statements in there fromมันเป็นสเตทเม็นท์จาก Adverse Events (2008)
We're going to issue a statement to the press that we'll be deferring...เราจะออกแถลงข่าวว่า เราจะคล้อยตามนายกรัฐมนตรีกูเตียเรซ... Vantage Point (2008)
I have a sworn statement from you that this man Salvatore Maroni, is the new head of the Falcone crime family.ผมมีคำให้การของคุณ ว่าชายคนนี้ ซัลวาโทรี่ มาโรนี่ เป็นหัวหน้าคนใหม่ของแก๊งค์ The Dark Knight (2008)
A spokesman released a statement ten minutes ago saying that the quarantine exercise will be for 24 hours...เขาแถลงการมาแล้ว เมื่อ 10 นาทีก่อน ว่ามีการการกักกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ภายใน 24 ชัวโมงนี้... Day of the Dead (2008)
Ladies and Gentlemen, I wish to make one more statement.ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ, ผมอยากจะกล่าวเพิ่มเติมอีกสักข้อ Episode #1.9 (2008)
I can walk out of here and get the identities and financial statements of ten people in ten minutes, on a slow day, with one hand on my junk.ชั้นสามารถเดินออกไปจากนี่ เก็บข้อมูลและข้อมูลทางการเงินของคน 10 คนได้ภายใน 10 นาที ในวันๆนึง ด้วยมือข้างเดียวกับไอ้ของขยะๆเนี่ย แล้วข้อมูลที่อยู่ในเซลล่าล่ะ? Breaking and Entering (2008)
I'II have a statement for you in a few minutes, but the important thing right now is to reunite this little lady with her son, so if you'II excuse us;ผมจะแถลงการณ์ให้พวกคุณในไม่กี่นาทีแล้ว แต่ที่สำคัญในตอนนี้ คือความสัมพันธ์ของผู้หญิงตัวเล็กๆ คนนี้ และลูกชายของเธอ Changeling (2008)
Now, statements like that will hardly help the boy's seIf-esteem, now will they?คำพูดแบบนั้น ไม่ได้ทำให้เด็กรู้สึกดีขึ้นเลยนะครับ now wiII they? Changeling (2008)
Does the defendant wish to make a statement before judgment is passed?จำเลยมีอะไรจะกล่าวก่อนที่ ศาลจะตัดสินหรือไม่? Changeling (2008)
Dean read through a 245-page statement characterizing a president who was easily outraged over war protesters and political adversaries, and outlining a range of offenses, including wiretapping of newsmen, a Charles Colson plan to firebomb and burglarize the Brookings Institution,ทางคณะศาลได้อ่านเอกสารทั้งหมด 245 หน้า เพื่อจำแนกว่าท่านปธน ผู้ซึ่งกระทำฝ่าฝืน ต่อผู้ประท้วงและ\ การโฆษณาชวนเชื่อทางการเมือง Frost/Nixon (2008)
Look, I have made statements to this effect before.นี่ ผมเคยทำแถลงการณ์ในเรื่องนี้มาก่อนแล้ว Frost/Nixon (2008)
Moments ago, in an official statement, the government moved away from its initial position that this was a terrorist attack.เมื่อสักครู่ ในการประกาศอย่างเป็นทางการ รัฐบาลเปลี่ยนความคิดจากเดิม ที่ว่าเป็นการก่อการร้าย The Happening (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
statementAfter the summit, President Mitterand said that he dissociated himself from the statement.
statementAnother tendency of many Japanese that bothers foreigners is to make statements that are too general and too broad by using or implying words like "all" and "every".
statementAs to the source of this statement, I know nothing.
statementBill accepted my statement true.
statementCan you show me any evidence for your statement?
statementDid you accept that his statement as true?
statementDo you believe his statement that he is innocent?
statementDo you believe the witness's statement?
statementHe affirmed the truth of her statement.
statementHe announced my statement to be true.
statementHe assures us that he didn't attach a false statement.
statementHe disputed my statement.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำให้การ[N] testimony, See also: statement, answer, plea, Syn. ข้อเท็จจริง, ปากคำ, Example: เจ้าหน้าที่ได้บันทึกคำให้การของเขาไว้ในเครื่องบันทึกเสียง
คำแถลงการณ์[N] argument, See also: statement, declaration, announcement, bulletin, Example: ประธานสภาร.ส.ช.อ่านคำแถลงการณ์ทางโทรทัศน์, Thai definition: คำแถลงด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือ ซึ่งคู่ความฝ่ายหนึ่งกระทำหรือยื่นต่อศาล เพื่อเสนอความเห็นต่อศาล ในข้อความในประเด็นที่ได้ยกขึ้นอ้างในคำคู่ความหรือในปัญหาข้อใดที่ศาลพึงมีคำสั่งหรือคำพิพากษา, Notes: (กฎหมาย)
ปากคำ[N] testimony, See also: statement, evidence, Syn. คำให้การ, Example: ผู้เสียหายไม่ยอมเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนโดยอ้างว่าเกรงกลัวอิทธิพล
งบดุล[N] balance sheet, See also: statement, record, Example: งบต่างๆ ที่อาจจะให้คอมพิวเตอร์ทำให้คือ งบรายได้ งบดุล แผนกำไร และรายงายด้านการเงินอื่นๆ, Thai definition: รายการแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เพื่อให้รู้ฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง
ถ้อยความ[N] statement, See also: words, Syn. เนื้อเรื่อง, Example: ข้าพเจ้าขอสารภาพว่าตนเองรู้สึกงุนงง จับต้นชนปลายเรื่องราวและถ้อยความที่เขาสนทนากันไม่ได้, Thai definition: เรื่องราวที่เขียนหรือเรียบเรียง
ถ้อยแถลง[N] statement, See also: argument, summation, declaration, pamphlet, contents, text, Syn. คำชี้แจง, คำประกาศ, Example: ถ้อยแถลงของเขาทำให้ผมเห็นสัจจะของความเป็นมนุษย์, Thai definition: คำอธิบายเป็นทางการ
ฎีกา[N] statement for payment, See also: bill, Thai definition: ใบเรียกเก็บเงิน, Notes: (บาลี), (โบราณ)
กถา[N] words, See also: statement, speech, talk, mention, Syn. ถ้อยคำ, เรื่อง, คำอธิบาย, คำกล่าว, Example: พระเป็นผู้กล่าวกถาในงานทำบุญบ้าน
ข้อความ[N] statement, See also: term, message, text, passage, account, baby, content, Syn. เนื้อความ, ใจความ, Example: อาจารย์สั่งให้นักเรียนตัดข้อความเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจากหนังสือต่างๆ มาอ่านหน้าห้อง, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เนื้อความตอนหนึ่งๆ, ใจความสั้นๆ ของเรื่อง
คำแถลง[N] statement, See also: declaration, remark, assertion, Example: ฝ่ายรัฐบาลได้ยื่นคำแถลงเป็นหนังสือต่อศาลรัฐธรรมนูญ, Count unit: คำ, Thai definition: ถ้อยคำบอกเล่าหรือแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่งรับแบ่งสู้[v.] (baengrap-baengsū) EN: half resist and half yield ; admit in sort and deny in part ; make a noncommittal statement   
ใบรับเงินเดือน[n. exp.] (bairap ngoendeūoen) EN: salary statement ; pay slip   FR: fiche de salaire [f] ; bulletin de paie/paye [m]
เบิกความ[v.] (boēkkhwām) EN: give evidence ; testify ; make a statement   FR: témoigner ; déposer
เบิกความเท็จ[v. exp.] (boēkkhwām thet) EN: make a false statement   
ฟังหูไว้หู[v.] (fanghūwaihū) EN: take a statement with a grain of salt   
ให้การเท็จ[v. exp.] (haikān thet) EN: make a false statement ; give false testimony ; perjure ; perjure oneself   FR: porter un faux témoignage
คำ-[pref.] (kham-) EN: words ; remarks : statements)   FR: actions orales ou écrites ; commentaires
คำฟ้อง[n.] (khamføng) EN: accusation ; charge ; statement of claim ; indictment   
คำแถลง[n.] (khamthalaēng) EN: statement   
คติธรรม[n.] (khatitham) EN: Buddhist doctrine ; moral teaching ; moral lesson ; moral saying ; wise saying ; uplifting statement   

CMU English Pronouncing Dictionary
STATEMENT    S T EY1 T M AH0 N T
STATEMENTS    S T EY1 T M AH0 N T S
STATEMENT'S    S T EY1 T M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
statement    (n) (s t ei1 t m @ n t)
statements    (n) (s t ei1 t m @ n t s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
申告[しんこく, shinkoku] Thai: แบบแสดงรายการที่เกี่ยวกับทางราชการเช่นการเสียภาษี English: statement

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anweisung {f} | Anweisungen {pl}statement | statements [Add to Longdo]
Aussage {f} | Aussagen {pl}; Meinungsäußerungen {pl} | unwiderlegliche Aussagestatement | statements | apodictic statement [Add to Longdo]
(Konto-) Auszug {m}statement (of account) [Add to Longdo]
Begründung {f}statement of grounds; explanatory statement [Add to Longdo]
Beschwerdebegründung {f}statement of appeal; notice of grievance [Add to Longdo]
Darstellung {f}; Behauptung {f}; Äußerung {f} | Darstellungen {pl}; Behauptungen {pl}; Äußerungen {pl} | falsche Darstellung; falsche Behauptungstatement | statement | misstatement [Add to Longdo]
Einspruchsschrift {f}statement of opposition [Add to Longdo]
Einverständniserklärung {f}statement of agreement [Add to Longdo]
Erklärung {f}; Mitteilung {f} | eine Erklärung abgeben | eine Erklärung unterschreibenstatement | to make a statement | to sign a statement [Add to Longdo]
Illustrationsvermerk {m}statement of illustrations [Add to Longdo]
Klagebegründung {f} | Klagebegründungen {pl}statement of claim | statements of claim [Add to Longdo]
Kontoauszug {m} | Kontoauszüge {pl}statement of account | statements of account [Add to Longdo]
Kostenaufstellung {f} | Kostenaufstellungen {pl}statement of cost | statements of costs [Add to Longdo]
Kriterienaufstellung {f}statement of criteria [Add to Longdo]
Ortsangabe {f} | Ortsangaben {pl}statement of place | statements of place [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
のか[, noka] (prt) endorsing and questioning the preceding statement (sentence ending particle); lamenting reflections on the preceding statement (sentence ending particle) [Add to Longdo]
コンパイラ指示命令[コンパイラしじめいれい, konpaira shijimeirei] (n) {comp} compiler-directing statement [Add to Longdo]
システム適合性宣言[システムてきごうせいせんげん, shisutemu tekigouseisengen] (n) {comp} system conformance statement [Add to Longdo]
シンプルステートメント[, shinpurusute-tomento] (n) {comp} simple statement [Add to Longdo]
ステートメント[, sute-tomento] (n) statement; (P) [Add to Longdo]
ステートメント番号[ステートメントばんごう, sute-tomento bangou] (n) {comp} statement number [Add to Longdo]
ナショナルステートメント[, nashonarusute-tomento] (n) statement by the government; national statement [Add to Longdo]
プロトコル実装適合性宣言[プロトコルじっそうてきごうせいせんげん, purotokoru jissoutekigouseisengen] (n) {comp} protocol implementation conformance statement; PICS [Add to Longdo]
ポインタ代入文[ポインタだいにゅうぶん, pointa dainyuubun] (n) {comp} pointer assignment statement [Add to Longdo]
ポツダム宣言[ポツダムせんげん, potsudamu sengen] (n) Potsdam Declaration (July 26, 1945 statement establishing the terms of a Japanese surrender) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
声明[shēng míng, ㄕㄥ ㄇㄧㄥˊ, / ] statement; declaration, #2,253 [Add to Longdo]
发言[fā yán, ㄈㄚ ㄧㄢˊ, / ] statement; utterance, #4,111 [Add to Longdo]
声明书[shēng míng shū, ㄕㄥ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄨ, / ] statement [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンパイラ指示命令[コンパイラしじめいれい, konpaira shijimeirei] compiler-directing statement [Add to Longdo]
システム適合性宣言[システムてきごうせいせんげん, shisutemu tekigouseisengen] system conformance statement [Add to Longdo]
シンプルステートメント[しんぷるすてーとめんと, shinpurusute-tomento] simple statement [Add to Longdo]
ステートメント[すてーとめんと, sute-tomento] statement [Add to Longdo]
ステートメント番号[ステートメントばんごう, sute-tomento bangou] statement number [Add to Longdo]
ポインタ代入文[ポインタだいにゅうぶん, pointa dainyuubun] pointer assignment statement [Add to Longdo]
基本文[きほんぶん, kihonbun] basic statement [Add to Longdo]
型宣言文[かたせんげんぶん, katasengenbun] type declaration statement [Add to Longdo]
継続文[けいぞくぶん, keizokubun] continued statement [Add to Longdo]
算術文[さんじゅつぶん, sanjutsubun] arithmetic statement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Statement \State"ment\ (st[=a]t"ment), n.
   1. The act of stating, reciting, or presenting, orally or on
    paper; as, to interrupt a speaker in the statement of his
    case.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is stated; a formal embodiment in language of
    facts or opinions; a narrative; a recital. "Admirable
    perspicuity of statement." --Brougham.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 statement
   n 1: a message that is stated or declared; a communication (oral
      or written) setting forth particulars or facts etc;
      "according to his statement he was in London on that day"
   2: a fact or assertion offered as evidence that something is
     true; "it was a strong argument that his hypothesis was true"
     [syn: {argument}, {statement}]
   3: (music) the presentation of a musical theme; "the initial
     statement of the sonata"
   4: a nonverbal message; "a Cadillac makes a statement about who
     you are"; "his tantrums are a statement of his need for
     attention"
   5: the act of affirming or asserting or stating something [syn:
     {affirmation}, {assertion}, {statement}]
   6: (computer science) a line of code written as part of a
     computer program [syn: {instruction}, {command}, {statement},
     {program line}]
   7: a document showing credits and debits [syn: {statement},
     {financial statement}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top