Search result for

starve

(59 entries)
(0.0673 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -starve-, *starve*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
starve[VI] อดอาหาร, Syn. famish, underfeed
starve for[PHRV] หิวกระหาย, See also: โหยหา, กระหาย, อยากมาก, ต้องการอย่างยิ่ง, Syn. hunger for, thirst for
starve out[PHRV] ทำให้อดอยากจนยอมจำนน
starve into[PHRV] ทำให้อดอยากจน (ทำบางสิ่ง)
starvelling[N] ผู้อดอาหาร, See also: ผู้อดอยาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
starve(สทาร์ฟว) vi.,vt. (ทำให้) อดอาหารตาย,อดอยาก,กระหาย,หิวโหย,หนาวตาย., See also: starvedly adv. starver n., Syn. wither,waste away,die

English-Thai: Nontri Dictionary
starve(vi) กระหาย,อดอาหาร,หิวโหย,อดอยาก
starveling(adj) กระหาย,อดอาหาร,หิวโหย,ยากจน
starveling(n) คนอดอาหาร,คนอดอยาก,คนหิวโหย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You starve and near exhaust meเธอทำให้ฉันสูญสิ้น Labyrinth (1986)
No. Why did you starve them?ไม่ใช่ ทำไมเธอถึงทำให้ พวกมันอดตาย Wuthering Heights (1992)
You fucking are or you'll fucking starve.เธอต้องไป ไม่งั้นก็อดตายซะ The Cement Garden (1993)
You want me to starve... an old man like me, who hardly has strength as it is.เธออยากให้ฉันอดตายเหรอ... คนแก่อย่างฉัน / ผู้มีพละกำลังมาก The Nightmare Before Christmas (1993)
They'd starve without us.พวกเขาจะอดอยาก Wild Reeds (1994)
At night I'm starved.หิวมาก Wild Reeds (1994)
He would not do his duty and call, so you shall die old maids, and we shall be turned out by the Collinses to starve in the hedgerows!ดังนั้นพวกเธอก็คงตายแบบสาวแก่ แล้วพวกเราก็ต้อง ย้ายออกไปเพราะพวกคอลลินส์ที่หิวกระหาย Episode #1.6 (1995)
We're going to starve. Waste away. And not quickly.เรากำลังจะอดตาย อดๆอยากๆ อย่างช้าๆ James and the Giant Peach (1996)
Nobody's going to starve. Don't you see?ไม่มีใครต้องอดตาย James and the Giant Peach (1996)
I am sorely afeared that we shall starve ere the spring breezes stir the land again.ฉันกลัวว่า เราอาจจะต้องอด จนกว่า ฤดูใบไม้ผลิจะมาถึงอีกครั้ง The Education of Little Tree (1997)
The land teems with bitter ghosts... sick or starved and fallen where they stood.ที่ดิน teems กับผีขม... ... ตายจากสงครามป่วยหรืออดอาหารและลดลงที่พวกเขายืนอยู่ Princess Mononoke (1997)
- I prefer to starve.- กูขออดตาย The Dreamers (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
starveA lot of people starved during that war.
starveBecause of the famine the cattle starved to death.
starveBecause of the famine, the cattle starved to death.
starveDo you know how many people starve to death in the world annually?
starveFeed a cold and starve a fever.
starveHundreds of people have starved to death in that district.
starveI know how piggy feels, He starves without missing a meal.
starveI might as well drown as starve.
starveI might as well starve as do such a thing.
starveI'm starved.
starveIn the drought, many people and animals starved to death.
starveI should have starved to death for want of food.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อดตาย[V] starve to death, See also: wither, waste away, die, Example: ความแร้นแค้นทำให้ผู้คนอดตายหรือป่วยตายมากมายขึ้น, Thai definition: อดอยากจนตาย
อดอาหาร[V] starve, See also: fast, diet, go without food, go on a hunger strike, Ant. กินอาหาร, Example: สัตว์พวกนี้อดอาหารได้เก่ง อดได้ตั้งหลายๆ วัน โดยไม่รู้สึกเดือดร้อน
อดๆ อยากๆ[V] starve, See also: wither, waste away, Syn. อดอยาก, Example: ช่วงนี้ลูกต้องอดๆ อยากๆ เนื่องจากพ่อแม่ถูกไล่ออกจากงาน, Thai definition: ไม่มีจะกิน, ขาดแคลนอาหาร, มีไม่พอกิน
อดอยาก[V] starve, Syn. อดๆ อยากๆ, Ant. มีกิน, Example: บนเรือสินค้าที่ผมนั่งไปนั้น ไม่ได้อดอยากอะไร, Thai definition: ไม่มีจะกิน, ขาดแคลนอาหาร, มีไม่พอกิน
ท้องแห้ง[V] starve, See also: be famished, Syn. อดอยาก, อดอยากปากแห้ง, อด, ฝืดเคือง, Ant. อิ่มท้อง, Example: เขาท้องแห้งเรื่อยมานับตั้งแต่ตกงาน, Notes: (ปาก)
อดอยากปากแห้ง[V] starve, See also: be famished, be short of food, Syn. อดอยาก, อดโซ, อดข้าวอดน้ำ, Example: พวกที่เป็นรัฐมนตรีรวย แต่ชาวบ้านต้องอดอยากปากแห้ง, Thai definition: ขาดแคลนอาหาร, ไม่มีพอกิน, ไม่มีจะกิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดอาหาร[v. exp.] (ot āhān) EN: starve ; fast ; diet ; go without food ; go on a hunger strike   FR: jeûner
อดตาย[v. exp.] (ot tāi) EN: starve to death ; wither ; waste away ; die   FR: mourir de faim
อดอยาก[v.] (ot yāk) EN: starve   FR: mourir de faim ; soufrir de la faim

CMU English Pronouncing Dictionary
STARVE    S T AA1 R V
STARVED    S T AA1 R V D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
starve    (v) (s t aa1 v)
starved    (v) (s t aa1 v d)
starves    (v) (s t aa1 v z)
starveling    (n) (s t aa1 v l i ng)
starvelings    (n) (s t aa1 v l i ng z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛に飢える[あいにうえる, ainiueru] (exp,v1) to hunger for love; to starve for love [Add to Longdo]
餓死寸前[がしすんぜん, gashisunzen] (n) being on the verge of starvation; being about to starve [Add to Longdo]
飢える(P);餓える;饑える[うえる(P);かつえる(飢える;餓える), ueru (P); katsueru ( ue ru ; katsue ru )] (v1,vi) to starve; to thirst; to be hungry; (P) [Add to Longdo]
飢え凍える[うえこごえる, uekogoeru] (v5r) to starve and freeze to death [Add to Longdo]
疲れる[つかれる, tsukareru] (v1,vi) (1) to get tired; to tire; (2) to be worn out (e.g. of well used objects); (3) (arch) to starve; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饿殍载道[è piǎo zài dào, ㄜˋ ㄆㄧㄠˇ ㄗㄞˋ ㄉㄠˋ, 饿 / ] starved corpses fill the roads (成语 saw); state of famine [Add to Longdo]
饿莩载道[è piǎo zài dào, ㄜˋ ㄆㄧㄠˇ ㄗㄞˋ ㄉㄠˋ, 饿 / ] starved corpses fill the roads (成语 saw); state of famine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Starve \Starve\ (st[aum]rv), v. i. [imp. & p. p. {Starved}
   (st[aum]rvd); p. pr. & vb. n. {Starving}.] [OE. sterven to
   die, AS. steorfan; akin to D. sterven, G. sterben, OHG.
   sterban, Icel. starf labor, toil.]
   1. To die; to perish. [Obs., except in the sense of perishing
    with cold or hunger.] --Lydgate.
    [1913 Webster]
 
       In hot coals he hath himself raked . . .
       Thus starved this worthy mighty Hercules. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To perish with hunger; to suffer extreme hunger or want;
    to be very indigent.
    [1913 Webster]
 
       Sometimes virtue starves, while vice is fed. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To perish or die with cold. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Have I seen the naked starve for cold? --Sandys.
    [1913 Webster]
 
       Starving with cold as well as hunger. --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
   Note: In this sense, still common in England, but rarely used
      in the United States.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Starve \Starve\, v. t.
   1. To destroy with cold. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
       From beds of raging fire, to starve in ice
       Their soft ethereal warmth.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To kill with hunger; as, maliciously to starve a man is,
    in law, murder.
    [1913 Webster]
 
   3. To distress or subdue by famine; as, to starve a garrison
    into a surrender.
    [1913 Webster]
 
       Attalus endeavored to starve Italy by stopping their
       convoy of provisions from Africa.   --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   4. To destroy by want of any kind; as, to starve plants by
    depriving them of proper light and air.
    [1913 Webster]
 
   5. To deprive of force or vigor; to disable.
    [1913 Webster]
 
       The pens of historians, writing thereof, seemed
       starved for matter in an age so fruitful of
       memorable actions.          --Fuller.
    [1913 Webster]
 
       The powers of their minds are starved by disuse.
                          --Locke.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 starve
   v 1: be hungry; go without food; "Let's eat--I'm starving!"
      [syn: {starve}, {hunger}, {famish}] [ant: {be full}]
   2: die of food deprivation; "The political prisoners starved to
     death"; "Many famished in the countryside during the drought"
     [syn: {starve}, {famish}]
   3: deprive of food; "They starved the prisoners" [syn: {starve},
     {famish}] [ant: {feed}, {give}]
   4: have a craving, appetite, or great desire for [syn: {crave},
     {hunger}, {thirst}, {starve}, {lust}]
   5: deprive of a necessity and cause suffering; "he is starving
     her of love"; "The engine was starved of fuel"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top