Search result for

startling

(27 entries)
(0.0211 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -startling-, *startling*, startl
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, tonight sources have provided our news bureau some startling footage taken directly from an unnamed government agency right here in Washington.เออ คืนนี้แหล่งได้ให้หน่วยข่าวใหม่ ฟิล์มที่น่าหวาดเสียว ถ่ายมาเองจาก เจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่รู้ชื่อ Chapter Five 'Exposed' (2009)
She is expected to address the attack on the white house that ended an hour ago in a startling rescue.คาดว่าท่านจะกล่าวถึงการโจมตีทำเนียบขาว ที่หน่วยช่วยเหลือได้แก้ไขสถานการณ์ เมือชั่วโมงที่ผ่านมา Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
There's been a startling lack of coverageมันน่าตกใจที่ไม่มีข่าว Bulletproof (2009)
Everything is startling me today.ทุกอย่างทำให้ฉันสะดุ้ง ตกใจไปหมดในวันนี้ This Is Why We Stay (2010)
You said "fire in the hole"... to warn me that you Intended on startling those men.เพื่อเตือนฉันว่า คุณตั้งใจจะ ทำให้คนพวกนี้สะดุ้ง อย่างที่ฉันบอกไง ฉันไม่ใช่ The Proof in the Pudding (2010)
Startling revelation, yeah, I know.ความตื่นเต้นเริ่มขึ้น ใช่ ฉันรู้ Chuck Versus the Subway (2010)
AND THE RESULTS WERE RATHER STARTLING.มันพาเราประมาณสองปี Beyond the Darkness (2010)
IT WAS STARTLING TO THINK THAT THE UNIVERSEในเวลาเพียงกว่าห้าปีที่ผ่านมา Beyond the Darkness (2010)
The strength of an ahjumma, the ahjummas that put in a startling amount of effort, be it during aerobic workouts or at the swimming pool.ด้วยพลังของอาจุมม่า อาจุมม่าที่ทุ่มเทพลังมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ตอนที่เต้นแอโรบิค หรือว่าที่สระว่ายน้ำ Oh! My Lady (2010)
The fact that we're doing this today and going over all of this again is really startling to me.ความจริงที่เรากำลังทำวันนี้ เหมือนได้ไปเจอทุกอย่างอีก มันทำให้ผมกลัวจริงๆ The Pacific (2010)
Channel Nine has learned that the hand depicted in these startling images may in fact belong to one of the suspected Doomsday Killers--ทางช่องเก้าได้รับรายงานมาว่า มือของมนุษย์ที่ปรากฏอยู่ ในภาพอันน่าสยดสยองนี้ ความจริงแล้วน่าจะเป็นของ หนึ่งในผู้ต้องสงสัย ฆาตกรวันสิ้นโลก... Talk to the Hand (2011)
Dan, put the gun down, you're startling her.แดน เอาปืนลง นายทำให้เธอกลัวนะ Family Time (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าใจหาย[ADJ] breathtaking, See also: startling, astounding, astonishing, Syn. น่าตกใจ, Example: ราคาหุ้นนั้นตกลงพรวดพราดอย่างน่าใจหาย
น่าหวาดเสียว[ADJ] thrilling, See also: startling, Syn. น่ากลัว, น่าตื่นเต้น, Example: โจรถือมีดจี้ที่คอของเขาอย่างน่าหวาดเสียว, Thai definition: ชวนให้หวาดเสียว
อย่างตกใจ[ADV] frightenedly, See also: startlingly, Example: นกกระเต็นพุ่งร่างออกไปอย่างตกใจ

CMU English Pronouncing Dictionary
STARTLING    S T AA1 R T L IH0 NG
STARTLINGLY    S T AA1 R T L IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
startling    (v) (s t aa1 t l i ng)
startlingly    (a) (s t aa1 t l i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
どきっと(P);どきんと[, dokitto (P); dokinto] (adv,n,vs) (on-mim) feeling a shock; startling; (P) [Add to Longdo]
鬼面[きめん, kimen] (n) mask of a devil; startling appearance; devil's face [Add to Longdo]
恐ろしい(P);怖ろしい(iK)[おそろしい, osoroshii] (adj-i) (1) terrible; dreadful; terrifying; frightening; frightened; (2) (often as 恐ろしく) surprising; startling; tremendous; amazing; (P) [Add to Longdo]
驚天動地[きょうてんどうち, kyoutendouchi] (n,adj-no) astounding; startling; world-shaking; amazing; earth-shattering [Add to Longdo]
衝撃的[しょうげきてき, shougekiteki] (adj-na) devastating; gut-wrenching; shocking; startling; sensational; astounding; astonishing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[è, ㄜˋ, ] startling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Startle \Star"tle\ (st[aum]r"t'l), v. i. [imp. & p. p.
   {Startled} (st[aum]r"t'ld); p. pr. & vb. n. {Startling}
   (st[aum]r"tl[i^]ng).] [Freq. of start.]
   To move suddenly, or be excited, on feeling alarm; to start.
   [1913 Webster]
 
      Why shrinks the soul
      Back on herself, and startles at destruction?
                          --Addison.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 startling
   adj 1: so remarkably different or sudden as to cause momentary
       shock or alarm; "Sydney's startling new Opera House";
       "startling news"; "startling earthquake shocks"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top