Search result for

starter

(50 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -starter-, *starter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
starter[N] ผู้เริ่มต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
starter(n) ผู้ให้สัญญาณ,ผู้ตั้งต้น,ผู้เริ่มต้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
starter motor; cranking motor; starter; starting motorมอเตอร์ติดเครื่อง, มอเตอร์สตาร์ต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
starter pinion gearเฟืองขับมอเตอร์ติดเครื่อง, เฟืองขับมอเตอร์ สตาร์ต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
starter relayรีเลย์สตาร์ต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
starter; cranking motor; starter motor; starting motorมอเตอร์ติดเครื่อง, มอเตอร์สตาร์ต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
starterสตาร์ตเตอร์, อุปกรณ์ใช้ในวงจรหลอดเรืองแสง ทำหน้าที่เป็นสวิตช์อัตโนมัติ ประกอบด้วยชุดแผ่นโลหะคู่บรรจุในหลอดแก้วซึ่งมีแก๊สนีออนบรรจุอยู่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Starter cultureต้นเชื้อจุลินทรีย์หรือกล้าเชื้อบริสุทธิ์, เชื้อจุลินทรีย์ที่คัดแยกให้บริสุทธิ์ มีทั้งแบบชนิดเดี่ยวหรือแบบผสม ใช้เป็นเชื้อตั้งต้นในกระบวนการหมักอาหาร [เทคโนโลยีชีวภาพ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
For starters, summon the chieftains.สำหรับการเริ่มต้น, ไปเรียกหัวหน้ามา The Kingdom of the Winds (2008)
That is a felony. That's for starters.มันผิดกฎหมาย นี่แค่เริ่มต้นนะ Burn After Reading (2008)
Just for starters.โหมโรงกันหน่อย Burn After Reading (2008)
For starters, I need to get ahold of Sucre.เริ่มโดย ฉันตอ้งพักสาย ซูเคร Under & Out (2008)
the starters are at the gate... and we're ready to go.นักแข่งพร้อมแล้ว เรากำลังจะเริ่มครับ Blow Out (2008)
For starters,yeah.สำหรับเบื้องต้น ใช่ Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
How you know what you know, for starters!เช่นนายรู้เรื่องที่นายรู้นี่ได้ยังไง The Monster at the End of This Book (2009)
For starters, what's going on with your mojo?เริ่มแรกก็เกิดอะไรขึ้นกับพลังจิตนาย The Rapture (2009)
For starters, stop avoiding herอย่างแรก หยุดหลบหน้าเธอ Gone with the Will (2009)
The carpaccio sounds like a nice starter.เริ่มจากคาแปคซิโอน่าจะดีนะ Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
For starters, we know that he's male.เริ่มจาก เรารู้ว่าเป็นผู้ชาย Faceless, Nameless (2009)
Well, for starters, it might teach you some patience.เอาล่ะ สำหรับคนเริ่มต้น มันอาจสอนให้คุณ มีความอดทนขึ้น Fracture (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คันสตาร์ทรถ[n.] (khan satāt rot) EN: starter   FR: démarreur [m] ; starter [m]
เงินก้นถุง[n.] (ngoenkonthung) EN: reserve money ; starter fund ; seed money ; seed capital ; starter amount for good luck   

CMU English Pronouncing Dictionary
STARTER    S T AA1 R T ER0
STARTERS    S T AA1 R T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
starter    (n) (s t aa1 t @ r)
starters    (n) (s t aa1 t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfängerrohr {n}starter pipe [Add to Longdo]
Anschlussbewehrung {f}starter bars {pl} [Add to Longdo]
Anschlusseisen {n}starter bar [Add to Longdo]
Starter {m}flagman [Add to Longdo]
Starter {m}; Programmstarter {m}launcher; program launcher [Add to Longdo]
Starter {m}starter [Add to Longdo]
Starterlaubnis {f}; Startfreigabe {f} | Starterlaubnisse {pl}clearance for take off | clearances for take off [Add to Longdo]
Starterzahnkranz {m}starter ring [Add to Longdo]
Zündschloss {n}starter switch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
からして[, karashite] (exp) (1) even; for starters; (2) (emphatic form of から) so; therefore; (3) judging from; based on; (4) since; from [Add to Longdo]
キックスターター[, kikkusuta-ta-] (n) kick starter [Add to Longdo]
グロースターター[, guro-suta-ta-] (n) glow starter [Add to Longdo]
スターター[, suta-ta-] (n) starter; (P) [Add to Longdo]
スターターキット[, suta-ta-kitto] (n) {comp} starters kit [Add to Longdo]
スロースターター[, suro-suta-ta-] (n) slow starter [Add to Longdo]
セルモーター[, serumo-ta-] (n) starter motor (wasei [Add to Longdo]
セル付[セルつき, seru tsuki] (n) with a self-starter [Add to Longdo]
旗振り[はたふり, hatafuri] (n) flagwaving; flagman; (in athletic competition) starter; instigator; leader [Add to Longdo]
起動機[きどうき, kidouki] (n) starter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Self-starter \Self`-start"er\, n.
   A mechanism (usually one operated by electricity, compressed
   air, a spring, or an explosive gas), attached to an
   internal-combustion engine, as on an automobile, and used as
   a means of starting the engine without cranking it by hand;
   -- called also a {starter}.
   [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Starter \Start"er\ (st[aum]rt"[~e]r), n.
   1. One who, or that which, starts; as, a starter on a
    journey; the starter of a race.
    [1913 Webster]
 
   2. A dog that rouses game.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 starter
   n 1: an electric motor for starting an engine [syn: {starter},
      {starter motor}, {starting motor}]
   2: a contestant in a team sport who is in the game at the
     beginning
   3: the official who signals the beginning of a race or
     competition [syn: {starter}, {dispatcher}]
   4: any new participant in some activity [syn: {newcomer},
     {fledgling}, {fledgeling}, {starter}, {neophyte}, {freshman},
     {newbie}, {entrant}]
   5: food or drink to stimulate the appetite (usually served
     before a meal or as the first course) [syn: {appetizer},
     {appetiser}, {starter}]
   6: a hand tool consisting of a rotating shaft with parallel
     handle [syn: {crank}, {starter}]
   7: a culture containing yeast or bacteria that is used to start
     the process of fermentation or souring in making butter or
     cheese or dough; "to make sourdough you need a starter"

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 starter [stɑrtər]
   starter
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Starter [ʃtartr] (n) , s.(m )
   flagman; starter
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top