Search result for

standards

(49 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -standards-, *standards*, standard
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
data encryption standardsมาตรฐานการเข้ารหัสใช้ตัวย่อว่า DES หมายถึงข้อกำหนดมาตรฐานในการเข้าถึงข้อมูลที่รัฐบาลเป็นผู้กำหนดขึ้น โดยวิธีใช้รหัส ผ่าน (password) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Standardsมาตรฐาน [TU Subject Heading]
Standards, Engineeringมาตรฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You know the standards of these people as well...แต่ความสามารถของคนเหล่านี้ คุณก็ทราบดีอยู่แล้ว... Beethoven Virus (2008)
We have standards.เรามีมาตรฐานของเรานะ The House Bunny (2008)
Standards that you clearly do not meet. But it was nice to meet you.มาตรฐานที่เธอรับไม่ได้อย่างแน่นอน ยินดีที่ได้เจอนะ The House Bunny (2008)
It was pretty bad, even by Scottish standards.โอเคๆ มันแย่/Nแม้เทียบมาตรฐานคนสก้อตก็ตาม Made of Honor (2008)
I made mistakes, horrendous ones, ones that were not worthy of a president, ones that did not meet the standards of excellence that I always dreamed of as a young boy.เป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีไม่สมควรทำ เป็นสิ่งที่ไม่ได้มาตรฐานของความเป็นเลิศ ที่ผมใฝ่ฝันถึงตั้งแต่ยังเป็นเด็ก Frost/Nixon (2008)
How americans hold others to standards they ignore.ทำไมพวกอเมริกันแสดงออกต่อคนอื่นๆ ด้วยมาตรฐานที่เขาไม่ใช้ Under & Out (2008)
For years, there have been concerns about lowering television standards.กว่าปีๆ ที่มีการถกเถียงกันถึง ปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานทางทีวี The Ugly Truth (2009)
What? Not up to your high standards?ทำไม ไม่เข้าขั้นมาตรฐานป้าใช่มั๊ย Nowhere Boy (2009)
This is a matter that the consumer affairs and health ministries are looking after, and I can assure you that there is no product on the market that exceeds any of their standards.โลมาเป็นอะไรที่เรา ชอบเอาไว้ดูมากกว่านะคะ ถ้าเรื่องนี้จริง ก็ต้องทำให้ เป็นเรื่องใหญ่แล้วล่ะ ฉันไม่คิดว่ามีใครรู้เรื่องนี้ ฉันไม่รู้มาก่อนเลย The Cove (2009)
By their standards.ผู้คนในโอซากา เกียวโต และ โตเกียว... The Cove (2009)
Excuse me, I'm a person with standards too, alright?ขอโทษนะ พอดีฉันมันพวกมาตรฐานสูงน่ะ เข้าใจมั้ย? Episode #1.6 (2009)
We have standards.เรามีมาตรฐาน Acafellas (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
standardsArgument continues about the "White collar exemption" that exempts specific white collar workers from the "8 hours in 1 day, 40 hours a week," working hours fixed by the Labour Standards Act.
standardsHe didn't meet the standards.
standardsHe is a man with no standards.
standardsHe keeps harping on about declining standards in education.
standardsHowever, as living standards gradually came to rise, more and more people began to have their own bathrooms at home.
standardsIn proportion as our GNP increases, our living standards go up.
standardsLiving standards should be higher.
standardsMaterial standards of living were never higher.
standardsSet high standards for pupils.
standardsStatistics indicate that our living standards have risen.
standardsThe amount of paper produced by a country is closely related to its cultural standards.
standardsThe reformed Labour Standards Act will be in force from Jan 1st 2004.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลักการทางศีลธรรม[n. exp.] (lakkān thāng sīnlatham) EN: moral standards   FR: principe moral [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
STANDARDS    S T AE1 N D ER0 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
standards    (n) (s t a1 n d @ d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Normenausschuss {m}standards committee [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] (n) {comp} ANSI - American National Standards Institute [Add to Longdo]
グローバルスタンダード[, guro-barusutanda-do] (n) global standards [Add to Longdo]
スタンダーズ[, sutanda-zu] (n) standards [Add to Longdo]
安全基準[あんぜんきじゅん, anzenkijun] (n) safety standards [Add to Longdo]
英国規格協会[えいこくきかくきょうかい, eikokukikakukyoukai] (n) {comp} British Standards Institute; BSI [Add to Longdo]
衛生基準[えいせいきじゅん, eiseikijun] (n) health standards; hygiene standards [Add to Longdo]
欧州電気通信標準化機構[おうしゅうでんきつうしんひょうじゅんかきこう, oushuudenkitsuushinhyoujunkakikou] (n) {comp} European Telecommunications Standards Institute; ETSI [Add to Longdo]
欧州電気通信標準協会[おうしゅうでんきつうしんひょうじゅんきょうかい, oushuudenkitsuushinhyoujunkyoukai] (n) {comp} European Telecommunication Standards Institute; ETSI [Add to Longdo]
規格原案[きかくげんあん, kikakugen'an] (n) standards draft; standards draught; draft of a standard; draught of a standard [Add to Longdo]
規格制定[きかくせいてい, kikakuseitei] (n) {comp} standards creation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
标准组织[biāo zhǔn zǔ zhī, ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] standards organization; standards body [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] ANSI - American National Standards Institute [Add to Longdo]
欧州電気通信標準協会[おうしゅうでんきつうしんひょうじゅんきょうかい, oushuudenkitsuushinhyoujunkyoukai] European Telecommunication Standards Institute, ETSI [Add to Longdo]
規格制定[きかくせいてい, kikakuseitei] standards creation [Add to Longdo]
仕様作成[しようさくせい, shiyousakusei] standards author, writer of standards [Add to Longdo]
日本工業規格[にほんこうぎょうきかく, nihonkougyoukikaku] Japanese Industrial Standards, JIS [Add to Longdo]
標準化団体[ひょうじゅんかだんたい, hyoujunkadantai] standards organization, standards body [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
標準語[ひょうじゅんご, hyoujungo] Standardsprache, Hochsprache [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top