Search result for

stand out

(42 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stand out-, *stand out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stand out[PHRV] ก้าวมาข้างหน้า (ทางทหาร)
stand out[PHRV] ยื่นออกมา, See also: โผล่ออกมา, Syn. jut out, poke out
stand out[PHRV] ออกจากกลุ่ม, Syn. stand apart, stand aside
stand out[PHRV] ต่อต้าน, See also: ไม่ยอมรับ, คัดค้าน, Syn. hang out for, hold out for
stand out[PHRV] เห็นชัด, See also: เด่นชัด, Syn. stick out
stand out of[PHRV] ก้าวจาก, See also: ก้าวออกมาจาก
stand out of[PHRV] แสดงความรู้สึก
stand out for[PHRV] ยืนยัน, See also: ยืนกราน, Syn. hang out for, hold out for, stand out, stick out, stick out for
stand outside[PHRV] อยู่ด้านนอก, See also: อยู่ข้างนอก
stand out against[PHRV] มองเห็นโดดเด่น, Syn. stand against

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If you want your application to stand outถ้าคุณอยากจะได้หลักฐานมายืนยัน New Haven Can Wait (2008)
So you don't stand out in his neighborhood. There are certain elemental things, Chad.จะได้ไม่สะดุดตาในถิ่นเขาไง เห็นได้ชัดๆอยู่แล้วแช้ด Burn After Reading (2008)
Did anything stand out About the body?หรือเอ่อ เมื่อคืนเกิดเรื่องอะไรขึ้นที่โรงแรมรึเปล่า Conflicted (2009)
I understand that you're trying to stand out.ฉันเข้าใจว่าเธอน่ะพยายามที่จะทำตัวเด่น Episode #1.2 (2009)
People should know their own place. And know when to stand out and when not to.แต่ยังไงก็ตามคนเราก็ต้องรู้ตัวอยู่เสมอนะค่ะว่าที่ใดควรอยู่และไม่ควรหวังสูงจนเกินตัว Episode #1.15 (2009)
I'd rather stand outside than to lay a foot inside a house like that.ฉันว่ายืนตรงนี้ดีกว่าเข้าไปเหยียบในบ้านแบบนั้น Episode #1.19 (2009)
Was going to stand outside the 7-eleven looking depressed Until someone offered to buy me beer,ทำตัวน่าสงสารอยู่หน้า 7-11 จนมีใครสักคนซื้อเบียร์ให้ Hairography (2009)
- Look at the search history. Does anything stand out?ลองดุประวัติการสืบค้นสิ มีอะไรมั้ย Lost Boys (2009)
She'd sure stand out.น่าจะหาตัวได้ไม่ยาก Episode #1.6 (2009)
We need to be asking how these unsubs manage to not stand out in this neighborhood.เราจำเป็นต้องรู้ ฆาตกรกลุ่มนี้ จัดการยังไงไม่ให้เป็นที่สะดุดตาในแถบนี้ Hopeless (2009)
Most likely these unsubs don't stand out because they're probably local themselves.ดูเหมือนฆาตกรกลุ่มนี้ไม่ได้ถอนตัวออกไป เพราะพวกเขาน่าจะตั้ง เป็นถิ่นฐานของพวกเขาเอง Hopeless (2009)
But even so, these men will stand out.ไม่เพียงแค่นั้น คนกลุ่มนี้ยังแสดงออกถึง Hopeless (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stand outA red dress made her stand out.
stand outIf it continues to be stimulated the skin's protective function causes thickening and it becomes stiff and hard with pores that stand out.
stand outIt was good to feel like one of the group, because my blond hair and 185 cm height already made me stand out.
stand outMary's new hairstyle made her stand out in the crowd.
stand outOther restaurants serve chicken without anything that makes it stand out.
stand outThe lack of harmony between colors makes this painting stand out.
stand outThese two scratches stand out so I'd like them repaired.
stand outTwo books stand out among the dozens recently published on the Royal Family.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด่นชัด[v.] (denchat) EN: stand out ; be clear ; become apparent ; be obvious ; be evident ; be vivid   FR: ressortir ; être clair

Japanese-English: EDICT Dictionary
ど突く[どつく;どづく(ok), dotsuku ; doduku (ok)] (v5k) to jab; to hit; to punch; to stand out [Add to Longdo]
群を抜く[ぐんをぬく, gunwonuku] (exp,v5k) (See 抜群) to surpass the rest (e.g. of a large group); to stand out from the crowd; to be the best by far [Add to Longdo]
出っ張る[でっぱる, depparu] (v5r,vi) to project; to stand out; to jut out; to protrude [Add to Longdo]
出張る[でばる, debaru] (v5r,vi) to project; to stand out; to jut out; to protrude [Add to Longdo]
図抜ける;頭抜ける[ずぬける, zunukeru] (v1,vi) (See ずば抜ける) to tower above; to stand out [Add to Longdo]
昼行灯[ひるあんどん, hiruandon] (n) person who does not stand out; (useless as) a lantern at noon day [Add to Longdo]
頭角を現す;頭角を現わす;頭角を表す;頭角を表わす[とうかくをあらわす, toukakuwoarawasu] (exp,v5s) to distinguish oneself; to stand out [Add to Longdo]
突き出る[つきでる, tsukideru] (v1,vi) to project; to stick out; to stand out [Add to Longdo]
浮かび上がる[うかびあがる, ukabiagaru] (v5r,vi) to rise to the surface; to emerge; to stand out (against a dark background); (P) [Add to Longdo]
浮き出す[うきだす, ukidasu] (v5s,vi) to surface; to stand out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stand out
   v 1: be highly noticeable [syn: {leap out}, {jump out}, {jump},
      {stand out}, {stick out}]
   2: distinguish oneself; "She excelled in math" [syn: {excel},
     {stand out}, {surpass}]
   3: steer away from shore, of ships
   4: be stubborn in resolution or resistance

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top