Search result for

stamina

(35 entries)
(0.0455 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stamina-, *stamina*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stamina[N] ความแข็งแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stamina(สแทม'มะนะ) n. ความแข็งแรง,ความแข็งแกร่ง,ความทรหดอดทน,สุขภาพ,พหูพจน์ของ stamen (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
stamina(n) ความทรหด,ความแข็งแรง,ความแข็งแกร่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
staminal column; staminal tubeหลอดเกสรเพศผู้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
staminal tube; staminal columnหลอดเกสรเพศผู้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
staminateมีเกสรเพศผู้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
staminate flowerดอกเพศผู้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're all impressed with your candor and your stamina.เอโรเว เราประทับใจทั้งหมดที่มี น้ำใสใจจริงของคุณ และความแข็งแกร่งของคุณ Contact (1997)
Even if he got past our security system he wouldn't have the mental faculty or the physical stamina.ถึงแม้ว่าเขาจะผ่านระบบรักษาความปลอดภัยเข้าไปได้, แต่เขาคงไม่ ผ่านการสอบจิตทยา หรือการทดสอบทางร่างกาย Gattaca (1997)
I don´t know. I mean, Antonio can do this thing with his tongue... and William´s stamina is amazing.แบบว่า แอนโทนิโอ้เก่งใช้ลิ้น ลูกอึดของวิลเลี่ยมก็วิเศษ Nothing to Lose (1997)
But maybe you don't have the pace or the stamina for the English game.แต่อาจอึดไม่พอ สำหรับความหนักของบอลอังกฤษ Goal! The Dream Begins (2005)
The first is stamina. Run like crazy without getting tired.อย่างแรก ต้อง อึด วิ่งเหมือนคนบ้าไม่มีวันเหนื่อย Gangster High (2006)
Stamina.ความอึด Gangster High (2006)
Yeah, stamina. That's first. That's followed by technique.ใช่ ความอึด อย่างแรก นี่เป็นการทำตามเทคนิค นี่ Gangster High (2006)
You have no idea the kind of stamina it takes to stand in a display window for two days.คุณไม่มีความคิดเรื่องความแข็งแรง ที่มันใช้ในการแสดง สำหรับ2วันบางเหรอ Kung Fu Fighting (2007)
You feel your stamina wilt with age,คุณรู้สึกถึงความอดทนของคุณร่วงโรยไปกับอายุ Love Now (2007)
Weak. No stamina. Yeah, but he takes orders.อ่อนแอ ไม่แข็งแรง แต่ก็ทำตามคำสั่ง There's No 'I' in Team (2008)
It's about stamina.มันเกี่ยวกับความอึด The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Then i realized i'm a 17-Year-Old billionaire with tremendous stamina.ในตอนนั้นฉันรู้ว่าฉันอายุ 17 \ เป็นเศรษฐี กับความทรหดที่เจอมา Seder Anything (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
staminaSam doesn't have the stamina to finish a marathon.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรงกาย[N] strength, See also: stamina, brawn, sturdiness, toughness, might, robustness, Syn. กำลังกาย, Ant. แรงใจ, Example: เขาทั้งคู่เอาแรงกายและจิตใจเข้าแลกกับการงานทุกอย่างที่ขวางหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อึด[v. exp.] (eut) EN: endure ; bear ; tolerate ; have endurance ; have stamina ; have grits ; persevere ; persist ; remain passive   FR: endurer ; supporter ; être impassible ; persévérer

CMU English Pronouncing Dictionary
STAMINA    S T AE1 M AH0 N AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stamina    (n) (s t a1 m i n @)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガラナ[, garana] (n) (1) guarana (tree); Paullinia cupana; (2) guarana (seed extract as an ingredient used in stamina drinks and foods for restorative and stimulant effect) [Add to Longdo]
スタミナ[, sutamina] (n,adj-no) stamina; energy; (P) [Add to Longdo]
元気[げんき, genki] (adj-na,n) health(y); robust; vigor; vigour; energy; vitality; vim; stamina; spirit; courage; pep; (P) [Add to Longdo]
持久力[じきゅうりょく, jikyuuryoku] (n) stamina; tenacity [Add to Longdo]
精力絶倫[せいりょくぜつりん, seiryokuzetsurin] (adj-na,n,adj-no) being of unbounded energy; being with matchless vigor; having endless sexual stamina [Add to Longdo]
体力勝負[たいりょくしょうぶ, tairyokushoubu] (n) trial of strength; test of one's strength (stamina) [Add to Longdo]
耐久力[たいきゅうりょく, taikyuuryoku] (n) stamina [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stamina \Stam"i*na\ (st[a^]m"[i^]*n[.a]), n. pl.
   See {Stamen}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stamina \Stam"i*na\, n. pl.
   1. The fixed, firm part of a body, which supports it or gives
    it strength and solidity; as, the bones are the stamina of
    animal bodies; the ligneous parts of trees are the stamina
    which constitute their strength.
    [1913 Webster]
 
   2. Whatever constitutes the principal strength or support of
    anything; backbone; vigor; as, the stamina of a
    constitution or of life; the stamina of a State.
    [1913 Webster]
 
       He succeeded to great captains who had sapped the
       whole stamina and resistance of the contest. --De
                          Quincey.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence: The power of endurance; the ability to withstand
    fatigue, disease, deprivation, etc., and continue working.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stamen \Sta"men\ (st[=a]"m[e^]n), n.; pl. E. {Stamens}
   (-m[e^]nz) (used only in the second sense); L. {Stamina}
   (st[a^]m"[i^]*n[.a]) (in the first sense). [L. stamen the
   warp, a thread, fiber, akin to Gr. sth`mwn the warp, fr.
   'ista`nai to stand, akin to E. stand. See {Stand}, and cf.
   {Stamin}, {Stamina}.]
   1. A thread; especially, a warp thread.
    [1913 Webster]
 
   2. (pl. {Stamens}, rarely {Stamina}.) (Bot.) The male organ
    of flowers for secreting and furnishing the pollen or
    fecundating dust. It consists of the anther and filament.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stamina
   n 1: enduring strength and energy [syn: {stamina}, {staying
      power}, {toughness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top