Search result for

stagger

(74 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stagger-, *stagger*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stagger[VI] เซ, See also: เอียง, โซเซ, โงนเงน, Syn. reel, totter, sway
stagger[VT] ทำให้สะดุด, See also: ทำให้โซเซ, Syn. stumble, sway
stagger[VT] ทำให้ลังเล, See also: ทำให้สงสัย, ทำให้งงงวย, Syn. astonish, amaze, stun
stagger[N] การเซ, See also: การโซเซ, การส่าย, การเอียง, Syn. lurch, totter
stagger about[PHRV] เดินโซเซ, See also: ส่ายไปมา, Syn. stagger around
stagger around[PHRV] เดินโซเซ, See also: ส่ายไปมา, Syn. stagger about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stagger(สแทก'เกอะ) vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) เดินโซเซ,ยืนโซเซ,โงนเงน,เซ,ส่าย,ลังเลใจ,ตะกุกตะกัก,สับหลีก,จัดหลีก. adj. สับหลีก,จัดหลีก, Syn. totter,stun

English-Thai: Nontri Dictionary
stagger(vi) ตุปัดตุเป๋,เซ,ย้าย,เอียง,ส่าย,โงนเงน
stagger(vt) ทำให้เหลื่อมกัน,ทำให้เซ,ทำให้เอียง,สับหลีก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
staggered intermittent weldรอยเชื่อมเว้นระยะสลับฟันปลา [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You were drunk and staggering at the subway station.คุณเมาโซซัดโซเซอยู่ที่สถานีรถไฟ My Sassy Girl (2008)
It just doesn't make sense. Unless he heard about my staggering beauty.มันไม่สมเหตุสมผลเลย เว้นแต่ เรื่องที่เขาเคยได้ยินเกี่ยวกับความสวยของฉัน Dead Like Me: Life After Death (2009)
Then kindly limp, stagger, or crawl to my office this afternoon.ดีมาก งั้นช่วย กระเพลก หรือ คลาน มาที่ออฟฟิสผม บ่ายนี้ทีสิ Confessions of a Shopaholic (2009)
He staggered.เค้าเซไปมา.. The Breath (2009)
If you do this, then you'll be on your own and the subsequent cost to you will be staggering.และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะสูงเกินไป Saw VI (2009)
Death just staggered out into the street, and he raised his hands, and he made her run into that light pole.ยมฑูตเดินโซเซออกไปบนถนน แล้วเขาก็ยกมือขึ้น แล้วเขาทำให้เธอขับรถวิ่งไปชนเสาไฟ Rose's Turn (2009)
The fallout from this from a geopolitical standpoint is staggering.เหตุการณ์ไม่คาดคิดนี้เนื่องมาจากจุดยืนทางการเมือง ที่กำลังสั่นคลอน Cowboys and Indians (2009)
Global projections are pretty staggering.ลองคาดคะเนภาพทั่วทั้งโลกสิ มันก็ยิ่งน่าสงสัยไปอีก No More Good Days (2009)
- Yeah. I forgot to stagger the timing of my exit with shirley's.- คุณลืมอะไรเหรอ? Social Psychology (2009)
To be staggering.จะมากอย่างน่าตกใจ Abandon All Hope (2009)
In local news, blood-related crime is on the rise with a staggering one in 10 people being confronted by subsider activity in the last month.ซึ่งเกิดขึ้นกับผู้คน 1ใน10 การเผชิญหน้ากับผู้กลายพันธ์ ได้เกิดขึ้นครั้งแรงเมื่อเดือนที่แล้ว Daybreakers (2009)
You know, they're compelled to record staggering quantities of information-- phone books, encyclopedias, the entire Sunday "New York Times."พวกเขาจะบันทึกภาพ สะสมข้อมูลเ้ข้าไปในปริมาณมาก-- สมุดโทรศัพท์ สารานุกรม The Garden of Forking Paths (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
staggerBut somehow, he managed to stagger to the doors.
staggerNothing can ever stagger her belief.
staggerStaggering sums of money.
staggerThe citizens staggered under the heavy bombing.
staggerThe company is attempting to stagger work hours.
staggerYou stand the axis on the base and then proceed to stack up each part, staggering their position.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เซถลา[V] stagger, See also: reel, sag, totter, Example: นักมวยพลาดท่าถูกหมัดจากคู่ต่อสู้เข้าอย่างจังจนเซถลาราวนกปีกหัก, Thai definition: เซไปโดยพลันอย่างคนลื่นล้ม
เดินโซเซ[V] stagger, See also: totter, Syn. เดินโซซัดโซเซ, เดินตุปัดตุเป๋, Ant. เดินตรงรี่, Example: หลังออกจากร้านอาหาร เขาก็เดินโซซัดโซเซไปตามถนน, Thai definition: เดินไปด้วยอาการโซเซ
ตาก[V] space out, See also: stagger, Example: ยอดสุดของกิ่งไม้ตากออกจากกัน, Thai definition: ห่าง, แบะออก, เช่น ควายเขาตาก คือ ปลายเขาไม่รวมเข้าหากัน
ยักแย่ยักยัน[V] stagger, See also: totter, falter, sway, lurch, reel, stumble, Syn. เก้ๆ กังๆ, ขะเย้อแขย่ง, Example: คุณยายยักแย่ยักยันไปจนถึงประตู
ตาก[V] space out, See also: stagger, Example: ยอดสุดของกิ่งไม้ตากออกจากกัน, Thai definition: ห่าง, แบะออก, เช่น ควายเขาตาก คือ ปลายเขาไม่รวมเข้าหากัน
ซ่องแซ่ง[ADV] shakily, See also: staggeringly, limpingly, Syn. กระย่องกระแย่ง, กระซ่องกระแซ่ง, Example: ยายเดินซ่องแซ่งเพราะแก่มากแล้ว
ซวนเซ[V] stagger, See also: dodder, Syn. ซวดเซ, โซเซ, โคลงเคลง, เซ, โงนเงน, โอนเอน, Example: ไม้หลักที่ปักไว้ซวนเซเมื่อถูกคลื่นซัด, Thai definition: เซถลาไปมา
ซวดเซ[V] totter, See also: stagger, Syn. เสียหลัก, ซวนเซ, เซ, Example: เขาพาร่างที่ขาดสติซวดเซไปตามทาง, Thai definition: อาการที่ไม่ตั้งตรง เซไปเซมา
โซเซ[ADV] staggeringly, See also: hobblingly, totteringly, Syn. กระโซกระเซ, เอียง, โผเผ, โคลงเคลง, โงนเงน, Example: เขาเดินโซเซกลับบ้าน, Thai definition: เซไปมา, ทรงตัวไม่ใคร่อยู่
โซเซ[V] stagger, See also: hobble, totter, Syn. กระโซกระเซ, เอียง, โผเผ, โคลงเคลง, โงนเงน, Example: เขาโซเซลงบันไดในตอนเช้า, Thai definition: เซไปมา, ทรงตัวไม่ใคร่อยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลอน[v.] (khløn) EN: shake ; move ; shake from side to side ; stagger ; be unsteady ; vibrate   FR: vaciller ; branler
เซ[v.] (sē) EN: stagger ; reel ; totter   FR: tituber ; chanceler
โซเซ[v.] (sōsē) EN: stagger ; hobble ; totter   FR: chanceler ; tituber
โซเซ[adv.] (sōsē) EN: staggeringly ; hobblingly ; totteringly   FR: en chancelant ; en titubant
ซวดเซ[v.] (sūatsē) EN: stagger ; totter   FR: tituber ; chanceler
โย้[v.] (yō) EN: lean ; stagger ; go haywire ; sway   
ย่องแย่ง[adv.] (yǿngyaēng) EN: limpingly ; totteringly ; haltingly ; stumblingly ; shufflingly ; teeteringly ; staggeringly ; dodderingly ; hobblingly ; lamely   

CMU English Pronouncing Dictionary
STAGGER    S T AE1 G ER0
STAGGERS    S T AE1 G ER0 Z
STAGGERED    S T AE1 G ER0 D
STAGGERING    S T AE1 G ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stagger    (v) (s t a1 g @ r)
staggers    (v) (s t a1 g @ z)
staggered    (v) (s t a1 g @ d)
staggerer    (n) (s t a1 g @ r @ r)
staggerers    (n) (s t a1 g @ r @ z)
staggering    (v) (s t a1 g @ r i ng)
staggeringly    (a) (s t a1 g @ r i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Staffelpreis {m}stagger price; fluctuate price [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふらつき[, furatsuki] (n,adj-no,adv) lightheadedness; disorientation; wobbliness; staggering [Add to Longdo]
ふらつく[, furatsuku] (v5k,vi) to feel giddy; to totter; to stagger [Add to Longdo]
ふらふら(P);フラフラ[, furafura (P); furafura] (adj-na,adv-to,vs,adj-no) (on-mim) unsteady on one's feet; stagger; reel; totter; dizzy; (P) [Add to Longdo]
よたよた[, yotayota] (adv,vs) unsteadily; waddling; staggeringly; totteringly [Add to Longdo]
違い棚;違棚[ちがいだな, chigaidana] (n) set of staggered shelves [Add to Longdo]
横行[おうこう(P);おうぎょう(ok), oukou (P); ougyou (ok)] (n,vs,adj-no) (1) walking sideways; staggering; striding; (2) being rampant; being widespread; being prevalent; (P) [Add to Longdo]
滑らす(oK)[ずらす, zurasu] (v5s,vt) (1) (uk) to shift; to slide (e.g. something away from something else); to move (e.g. something out of the way); (2) to put off; to delay; to postpone; to stagger (e.g. working hours); (P) [Add to Longdo]
期差選任[きさせんにん, kisasennin] (n) staggered terms (applied to corporate directors as a defensive measure against hostile takeovers) [Add to Longdo]
時差出勤[じさしゅっきん, jisashukkin] (n) staggered work hours [Add to Longdo]
酔歩[すいほ, suiho] (n,vs) (1) drunken stagger; tottering gait; (2) {math} (See ランダムウォーク) drunkard's walk; random walk [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蹒跚[pán shān, ㄆㄢˊ ㄕㄢ, / ] stagger; stumble; totter, #33,919 [Add to Longdo]
[liàng, ㄌㄧㄤˋ, ] stagger; sway from side to side, #50,520 [Add to Longdo]
[qiàng, ㄑㄧㄤˋ, / ] stagger; sway from side to side, #56,067 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stagger \Stag"ger\, n.
   1. An unsteady movement of the body in walking or standing,
    as if one were about to fall; a reeling motion; vertigo;
    -- often in the plural; as, the stagger of a drunken man.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. (Far.) A disease of horses and other animals, attended
    by reeling, unsteady gait or sudden falling; as, parasitic
    staggers; apopletic or sleepy staggers.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. Bewilderment; perplexity. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Stomach staggers} (Far.), distention of the stomach with
    food or gas, resulting in indigestion, frequently in
    death.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stagger \Stag"ger\ (-g[~e]r), v. i. [imp. & p. p. {Staggered}
   (-g[~e]rd); p. pr. & vb. n. {Staggering}.] [OE. stakeren,
   Icel. stakra to push, to stagger, fr. staka to punt, push,
   stagger; cf. OD. staggeren to stagger. Cf. {Stake}, n.]
   1. To move to one side and the other, as if about to fall, in
    standing or walking; not to stand or walk with steadiness;
    to sway; to reel or totter.
    [1913 Webster]
 
       Deep was the wound; he staggered with the blow.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To cease to stand firm; to begin to give way; to fail.
    "The enemy staggers." --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. To begin to doubt and waver in purpose; to become less
    confident or determined; to hesitate.
    [1913 Webster]
 
       He [Abraham] staggered not at the promise of God
       through unbelief.           --Rom. iv. 20.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stagger \Stag"ger\, v. t.
   1. To cause to reel or totter.
    [1913 Webster]
 
       That hand shall burn in never-quenching fire
       That staggers thus my person.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to doubt and waver; to make to hesitate; to make
    less steady or confident; to shock.
    [1913 Webster]
 
       Whosoever will read the story of this war will find
       himself much staggered.        --Howell.
    [1913 Webster]
 
       Grants to the house of Russell were so enormous, as
       not only to outrage economy, but even to stagger
       credibility.             --Burke.
    [1913 Webster]
 
   3. To arrange (a series of parts) on each side of a median
    line alternately, as the spokes of a wheel or the rivets
    of a boiler seam.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stagger
   n 1: an unsteady uneven gait [syn: {lurch}, {stumble},
      {stagger}]
   v 1: walk as if unable to control one's movements; "The drunken
      man staggered into the room" [syn: {stagger}, {reel},
      {keel}, {lurch}, {swag}, {careen}]
   2: walk with great difficulty; "He staggered along in the heavy
     snow" [syn: {stagger}, {flounder}]
   3: to arrange in a systematic order; "stagger the chairs in the
     lecture hall" [syn: {stagger}, {distribute}]
   4: astound or overwhelm, as with shock; "She was staggered with
     bills after she tried to rebuild her house following the
     earthquake"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top